Preskriptionstid för skuld från Trafikförsäkringsföreningen

Hej Trafikförsäkringsföreningen har skickat till kronofogden en skuld från 1994 Belopp: 60 000 kr Hur ska man preskibrera skulden

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom preskriptionstiden på skulder samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vad innebär att en fordran blir preskriberad?

Att en fordran blir preskriberad efter en viss tid innebär att skulden inte längre går att göra gällande. Har fordran blivit preskriberad går det inte längre att driva in skulden. Anledningen till att skulder blir preskriberade efter en viss tid är att det ofta kan vara svårt att utreda skuldförhållanden som ligger långt tillbaka i tiden.

Hur lång är preskriptionstiden för skulder?

Preskriptionslagen reglerar preskription av fordringar, såvida inte annat är föreskrivet, se 1 § Preskriptionslagen (här).

Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att den tillkom, såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se 2 § 1 st Preskriptionslagen (här). För fordran som en näringsidkare har på en konsument gäller dock att fordran preskriberas efter tre år. För att den kortare fristen ska gälla ska dock fordran avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Den treåriga preskriptionstiden gäller inte för fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, se 2 § 2 st Preskriptionslagen (här). För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen tidigast kan göras gällande, se 2 § 3 st Preskriptionslagen (här).

Om det finns en fordran som grundar sig på skadestånd på grund av brott, preskriberas fordran inte före utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan, se 3 § Preskriptionslagen (här). För att se hur lång preskriptionstiden blir får man alltså kolla på hur lång preskriptionstid som gäller för brottet ifråga.

En regressfordran som har uppkommit genom att någon har betalt en skuld, för vilken flera är ansvariga, preskriberas tidigast ett år efter betalningen av huvudfordringen, se 4 § Preskriptionslagen (här).

I ditt fall kommer fordran från Trafikförsäkringsföreningen. Här är det viktigt att känna till att Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift enligt trafikskadelagen som har en preskriptionstid på tio år, se Trafikskadelagen 31 § 5 st (här) samt information på Kronofogdens hemsida (här).

Vad är preskriptionsavbrott, och vad får det för följder?

Om ett preskriptionsavbrott har skett börjar en ny preskriptionstid att löpa, vilket innebär att borgenären förlänger den tid han har på sig att begära betalning. Mer information om preskriptionsavbrott finns på Kronofogdens hemsida (här).

Enligt 5 § Preskriptionslagen (här) kan preskriptionsavbrott ske på tre olika sätt. Det första sättet är att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären. En annan möjlighet är att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. Den tredje möjligheten är att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Om en skuld har uppstått, men ett preskriptionsavbrott sker, börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet, se 6 § Preskriptionslagen (här). Exempelvis, om en fordran som har en tioårig preskriptionstid uppstår, men preskriptionsavbrott sker efter fem år, börjar en ny tioårsfrist löpa från när avbrottet skedde.

Vad du kan göra nu

Din fordran är från Trafikförsäkringsföreningen. Om skulden rör krav på trafikförsäkringsavgift enligt Trafikskadelagen är alltså preskriptionstiden tio år från det att skulden uppkom, vilket dock inte framgår tydligt i frågan. Är preskriptionstiden tio år och det sker preskriptionsavbrott inom den tiden börjar en ny tioårsfrist löpa. Jag rekommenderar att du kontaktar Kronofogden och försöker få klarhet i om och när det har skett ett preskriptionsavbrott, och i så fall om skulden är preskriberad eller inte.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,


Jenny HedinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”