Jag har skulder som ligger mer än tio år tillbaka i tiden. Kan ett inkassoföretag kräva mig på pengar nu?

2019-12-22 i Preskription
FRÅGA
Hej. Jag har gamla skulder över 12 till 20 år tillbaka. Extra film etc. Har under åren fått ytterst sällan fått brev från Inkasso som har svarat "Kan betala 0 kr."Har aldrig gått till KFM. Efter alla år fick idag 16-12 -2020 brev från Kronofogdens Inläsningsc. i GÄVLE? delgivningskvitto samt med alla skulder över 64 018, 88 ränta med kapital belopp 41 143 kr. + summa kostnader 4 829 kr. I slutet står total summa 109 984 kr. Denna bunt av brev är skickat av ett inkassoföretag i västra Sverige. Samt att det står typ som domstols regler NN ska förpliktas att till sökandet, dvs. inkassoföretaget betala 109 984 kr! Ev. Delgivningskvitto avg. kan komma.Står det i brevet. I brevet står också att jag har rätt att yttra mig ang. skulden mm. På delgivningskvitto står att jag har fått denna då ärendet XXXXXX_XXX har lämnats in till KFM den 11/12 2019. (När jag loggade in på min sida där så fanns det inget? Undrar nu: Kan inkassoföretaget efter alla dessa 15-20 år gamla skulder efter samlat räntor mfl. avgifter plötsligt 2019 dec. lämna dessa ärenden till KFM? Varför inte flera år sedan? Har inkassoföretaget rätt att göra så efter alla år? Detta låter väldig märkligt samt att brevet är ganska stökigt skrivet? Liksom inte riktigt professionellt skriven. Tacksam för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom preskriptionstiden på skulder samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vad innebär att en fordran blir preskriberad?

Att en fordran blir preskriberad efter en viss tid innebär att skulden inte längre går att göra gällande. Har fordran blivit preskriberad går det inte längre att driva in skulden. Anledningen till att skulder blir preskriberade efter en viss tid är att det ofta kan vara svårt att utreda skuldförhållanden som ligger långt tillbaka i tiden.

Hur lång är preskriptionstiden på skulder?

Preskriptionslagen reglerar preskription av fordringar, såvida inte annat är föreskrivet, se 1 § Preskriptionslagen (här).

Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att den tillkom, såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se 2 § 1 st Preskriptionslagen (här). För fordran som en näringsidkare har på en konsument gäller dock att fordran preskriberas efter tre år. För att den kortare fristen ska gälla ska dock fordran avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Den treåriga preskriptionstiden gäller inte för fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, se 2 § 2 st Preskriptionslagen (här). För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen tidigast kan göras gällande, se 2 § 3 st Preskriptionslagen (här).

Om det finns en fordran som grundar sig på skadestånd på grund av brott, preskriberas fordran inte före utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan, se 3 § Preskriptionslagen (här). För att se hur lång preskriptionstiden blir får man alltså kolla på hur lång preskriptionstid som gäller för brottet ifråga.

En regressfordran som har uppkommit genom att någon har betalt en skuld, för vilken flera är ansvariga, preskriberas tidigast ett år efter betalningen av huvudfordringen, se 4 § Preskriptionslagen (här).

Vad innebär preskriptionsavbrott?

Om ett preskriptionsavbrott har skett börjar en ny preskriptionstid att löpa, vilket innebär att borgenären förlänger den tid han har på sig att begära betalning. Mer information om preskriptionsavbrott finns på Kronofogdens hemsida (här).

Enligt 5 § Preskriptionslagen (här) kan preskriptionsavbrott ske på tre olika sätt. Det första sättet är att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären. En annan möjlighet är att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. Den tredje möjligheten är att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Om en skuld har uppstått, men ett preskriptionsavbrott sker, börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet, se 6 § Preskriptionslagen (här). Exempelvis, om en fordran som har en tioårig preskriptionstid uppstår, men preskriptionsavbrott sker efter fem år, börjar en ny tioårsfrist löpa från när avbrottet skedde.

Vad du kan göra nu

Att inkassoföretaget begär betalning för skulder som ligger 12–20 år tillbaka i tiden låter lite märkligt, med tanke på preskriptionstiden (som vanligtvis är tio år, men som är tre år för vissa fordringar på konsumenter). Dock finns det en möjlighet att det kan ha skett ett preskriptionsavbrott, och att preskriptionstiden därmed förlängs. Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med både inkassoföretaget och Kronofogden för att ta reda på om så är fallet.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86900)