Osäljbar fastighet vid konkurs

2018-11-30 i Konkurs
FRÅGA |Vad händer med fastigheten som inte går att sälja om dödsboet försätts i konkurs?
Emma Rönnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och det är även de som utser en konkursförvaltare. En konkursförvaltare har till uppgift att omvandla samtliga tillgångar i konkursboet till likvida medel (kontanter) för att kunna täcka konkursborgenärernas fordringar. En konkursborgenär är någon som har en fordran mot någon annan och motparten (i detta fall dödsboet) betecknas gäldenär. Konkursförvaltaren ska främja en snabb och fördelaktig avveckling av konkursboet. Att en förvaltare abandonerar egendom innebär att konkursboet inte längre gör anspråk på egendomen, alltså ingår inte egendomen längre i konkursboet. Boet befrias således från eventuella kostnader som kan uppkomma på grund av innehav av egendomen. Abandoneringen innebär inte att konkursgäldenären skiljs från egendomen eller från ansvar för eventuella kostnader förknippade med egendomen. När en egendom abandoneras blir det ofta upp till konkursgäldenären, eller den som har pant i egendomen att avgöra på vilket sätt egendomen ska vårdas eller säljas. Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!Vänligen,

Får man lön om arbetsgivaren går i konkurs?

2018-11-27 i Konkurs
FRÅGA |Hej,Jag jobbar som extra arbetare på en städ firma som går nu till konkurs och arbetsgivaren säger kan inte betala lönerna. Han informerad oss om det igår och sa också att annat städ firma kommer att ta över. Han sa att staten ska betala lönerna kanske snart men för mig all känns osäker. Jag undrar om jag kan lita på vad han säger. Finns någon jag kan göra mig sjläv, kontakta en mydighet som kan hjalpa mig eller?.Tack
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som din arbetsgivare säger så är det så att staten kan gå in och se till så att arbetare hos ett företag som går i konkurs får sina löner betalda även om pengarna är slut i företaget. Detta kallas för statlig lönegaranti och regleras i lönegarantilagen. Du behöver alltså inte oroa dig för att inte få lön.I praktiken kommer det gå till så att det kommer utses en så kallad konkursförvaltare för städfirman. Det är konkursförvaltaren som ansvarar för städfirman när den har gått i konkurs och det är till konkursförvaltaren du ska vända dig för att se till att du får statlig lönegaranti utbetald. Förmodligen kommer ni arbetstagare bli kontaktade av konkursförvaltaren. Men skulle detta inte ske kan du alltid höra av dig till tingsrätten på din ort och begära att få reda på vem som utsetts till konkursförvaltare för städfirman. Hör i så fall av dig till konkursförvaltaren och var tydlig med vilka krav på lön du har.Hoppas detta besvarar din fråga, med vänliga hälsningar

Hur gör vi för att säkerställa vår äganderätt och möjlighet att ta tillbaka vår utrustning om ex. leverantören skulle lämna in en konkursanmälan?

2018-11-21 i Konkurs
FRÅGA |HejArbetar i ett tillverkande företag.Vi lägger ut produktion till bl.a de baltiska länderna.När avtal är upprättat tillhandahåller vi verktyg ,jiggar och annan produktionsutrustning som krävs för produktionsprocessen.Hur gör vi för att säkerställa vår äganderätt och möjlighet att ta tillbaka vår utrustning om ex.leverantören skulle lämna in en konkursanmälan?
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör konkurs, varför bestämmelser i Konkurslagen (1987:672) (KonkL) blir tillämpliga.Om leverantören skulle gå i konkurs, presumeras det att allting i hens besittning ingår i konkursboet. Som utgångspunkt är alltså allting i hans ägo blir föremål för utmätning. (3 kap 3 § KonkL)För att du ska ha rätt till din utrustning vid ev. konkurs, krävs att du har s.k. separationsrätt till föremålen. Separationsrätt föreligger när specialitetsprincipen är uppfylld, dvs. när du som ägare till utrustningen på något sätt kan bevisa att du har äganderätt. I den mån ni reglerar ägarförhållandet genom avtal råder det ingen tvekan om att leverantören inte äger utrustningen. Mitt råd till dig blir därför att säkerställa äganderätten genom avtal som specificerar vilken utrustning det handlar om för att det ska vara lätt att identifiera och att det tydligt framgår att det rör sig om utlåning. Detta för att äganderätten inte skall anses ha gått över på leverantören och således inte utgöra problem vid en ev. konkurs. Hoppas du fått svar på din fråga!

Försätta dödsbo i konkurs

2018-11-07 i Konkurs
FRÅGA |Min bror har en liten fastighet, torp, som han missköt så den inte går att sälja. Han har dessutom så stora stora skulder att dödsboet går i konkurs när han dör. Vad hände då?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om dödsboet har mycket skulder kan dödsbodelägarna ansöka om att dödsboet ska gå i konkurs, vilket framgår av 2 kap 3 § andra stycket konkurslagen. Ansökningshandlingen ska fogas en bestyrkt kopia av bouppteckningen efter de döde och, om bouppteckningen har registrerats, ska bevis om detta skickas med. Har inte en bouppteckning förrättats ska uppgift om varje delägares namn och postadress lämnas.Ansökan görs hos behörig tingsrätt enligt 2 kap 1 § Konkurslagen. Behörig tingsrätt är där den avliden hade sin hemvist innan sin död.Om ni försätter dödsboet i konkurs så drabbar detta inte arvtagarna ekonomiskt på så vis att ni tar över skulder. Enligt svensk lag ärver man alltså inte skulder. Däremot får dödsbodelägarna eventuellt betala ansökningsavgiften till tingsrätten. Om ni redan har hunnit dela upp tillgångarna mellan er innan ni med dödsboets tillgångar betalat de skulder som går att betala, ska ni lämna tillbaka så mycket till dödsboet att det täcker skulden. I en konkurs finns fordringar med olika prioritet, dvs. i vilken ordning som de ska betalas. Vid en konkurs har begravnings- och bouppteckningskostnader s.k. allmän förmånsrätt och ska betalas före andra "vanliga" skulder. Skulder med någon form av säkerhet, till exempel ett bostadslån med huset eller lägenheten som säkerhet, har dock enligt konkursreglerna företräde både framför "vanliga" skulder och begravningskostnader eftersom de har särskild förmånsrätt.De pengar som eventuellt finns kvar i dödsboet, efter att en skuld med en säkerhet och begravningskostnaderna har betalats, fördelas på de övriga skulderna. Dessa har lika rätt inbördes, vilket betyder att varje fordringsägare får betalt i proportion till sin fordran.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Kommer jag få tillbaka mina pengar när företaget gått i konkurs?

2018-11-30 i Konkurs
FRÅGA |Ett möbelföretag har gått i konkurs. Jag har beställt möbler av dem online för sex veckor sen som enligt orderbekräftelsen skulle levereras inom sex veckor. De drog full betalning ca 40.000 kr från mitt kreditkort för sex veckor sen samtidigt som onlinebeställningen gjordes, men jag har inte fått möblerna levererade. Kommer jag att få tillbaka mina pengar?
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig til Lawline med din fråga!När ett företag går i konkurs får en konkursförvaltare i uppdrag att avveckla företaget. Detta innebär att konkursförvaltaren kommer samla ihop den egendom som företaget äger för att sedan sälja detta och dela ut de pengar som företaget totalt har till de borgenärer som företaget har skulder till. Utbetalningen av företagets skulder sker i en särskild ordning. Vad man kan kalla för prioriterade fordringar betalas av först. Detta är skulder till borgenärer som t.ex. har lånat ut pengar till företaget i utbyte mot pantsatt egendom eller löner till anställda som inte utbetalats. Som konsument har man inte någon särskild förmånsrätt till de pengar som ska betalas ut. Istället får man vad som kallas för en oprioriterad fordran, vilka betalas ut sist i ordningen. Eftersom företagets skulder är större än deras tillgångar, räcker sällan pengarna till för att betala dessa oprioriterade fordringar. Som konsument är man dock särskilt skyddad enbart genom köpeavtalet enligt 49 § i konsumentköplagen. Detta innebär att man har rätt till varan mot bakgrund av avtalet som ingåtts med företaget genom köpet och därmed kan separera varan från konkursboets tillgångar så att dessa inte används för att betala företagets andra skulder. För att regeln ska vara aktuell krävs dock att det är möjligt att identifiera varan som din, alltså genom att den t.ex. är specialgjord för dig eller den avskilts och märkts med ditt namn. Varan måste således vara individualiserad, annars är det inte möjligt att separera varan. Sammanfattningsvis finns två alternativ i det här fallet, (1) ställa krav på din oprioriterade fordran, som mest troligt inte kommer betalas ut, eller (2) kräva varorna mot bakgrund av avtalet förutsatt att dina varor är identifierade. Oavsett vad du föredrar skulle jag rekommendera dig att kontakta konkursförvaltaren för att berätta vad du vill göra anspråk på.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Min firma har köpt varor av ett företag som nu har gått i konkurs - vad gör jag?

2018-11-26 i Konkurs
FRÅGA |Jag har en firma. För en tid sedan hade en tygaffär, "Tyg" AB, rea och jag passade då på att köpa en del saker. Hon beställde en ny "avancerad" symaskin för 35 000 kr till sin firma med leverans inom en vecka. Dessutom köpte jag två olika spets till en klänning för 5000 respektive 7000 kr. De skulle levereras inom en vecka och andra spetsen skulle levereras så snart "Tyg" AB fått denna levererad från sin leverantör. Jag betalade allt direkt och kontant. Innan någon leverans hunnit äga rum försattes "Tyg" AB i konkurs..... Vad ska jag göra?????
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad ska ingå i företagets (Tyg AB:s) konkursbo?Utgångspunkten är att egendom som tillhörde företaget när konkursbeslutet meddelades ska räknas in i konkursboet (3 kap. 3 § KonkursL). Denna avgränsning sker för att egendomen ska kunna ge så stor betalning som möjligt till alla personer och företag med anspråk mot konkursboet (även kallade borgenärer) genom att konkursboets egendom säljs och sedan delas mellan borgenärerna i en viss ordning.Vad händer med dina varor?Jag tolkar det som att varorna har köpts från Tyg AB av din firma. För att du och din firma ska ha bättre rätt till de varor du redan har betalat för så är det som blir av betydelse något man brukar kalla för det sakrättsliga momentet. När det är fråga om köp som en firma har gjort är det sakrättsliga momentet tradition, eller enklare förklarat att egendomen ska ha förflyttats till dig bort ur det andra företagets ägo. Eftersom du och din firma inte har fått varorna i besittning, dvs. förflyttade till dig, så har inte traditionskravet och det sakrättsliga momentet uppfyllts. Konkursboet har alltså bättre rätt till varorna än vad du och din firma har. Vad detta innebär är att du och din firma inte har rätt att separera ut varorna ur konkursboet. Du och din firma har dock självklart rätt att få tillbaka den betalning av varorna som har skett eftersom varorna inte kommer att levereras. Betalningen från din firma blir en oprioriterad fordran i Tyg AB:s konkursbo, vilket innebär att du och din firma får konkurrera med övriga oprioriterade borgenärer i konkursen om att få betalt för fordran efter att betalning har utgått till de borgenärer som har pantsäkerheter och liknande. Chanserna att få ut hela beloppet är därför tyvärr inte speciellt stora.Om du skulle ha köpt något i egenskap av konsument: Vad gäller spetsen är jag lite osäker på om det är din firma som har köpt även denna eller om det är du som privatperson som har gjort det. Skulle det vara du som privatperson så är det sakrättsliga momentet istället uppfyllt redan genom ingående av köpeavtalet (49 § KköpL). Så länge du kan peka ut exakt vilken spets det är fråga om (specialitetskravet) så har du bättre rätt än konkursboet och har rätt att separera ut spetsen ur konkursboet innan konkursboets egendom delas ut till alla personer med anspråk (borgenärer). Vad kan du göra?Kontakta Tyg AB eller konkursförvaltaren så att de blir medvetna om ditt företags betalningsanspråk i konkursen. Når du inte företaget direkt så kan du få reda på vem som är konkursförvaltare genom att kontakta Kronofogdemyndigheten.Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.Med vänlig hälsning,

Separera vinterdäck från ett konkursbo

2018-11-16 i Konkurs
FRÅGA |Bilföretaget som förvarade mina vinterdäck har konkursat. Jag har skickat kvitto till förvaltaren. Har trots förfrågan inte fått veta var däcken är, inte heller fått erbjudande om att hämta ut dem innan de ev flyttats. Däcken är ju min egendom och ingår inte i konkursboet. Ska jag tvingas skaffa däck o fälgar för minst 10 000 för att köra lagligt? Är på väg norröver. Vad råder ni mig att göra?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om konkurs Den egendom som tillhörde företaget när konkursbeslutet meddelades tillfaller konkursboet, 3 kap. 3 § konkurslagen. Det innebär att när bilföretaget gick i konkurs så blev dina däck en del av konkursboet.Är separation av egendom från konkursboet möjlig? Om du vill få tillbaka (separera) dina vinterdäck måste den så kallade separationsprincipen vara uppfylld. Den egendom som man vill separera från konkursboet måste vara tydligt identifierbar. Det måste kunna gå att peka ut exakt vilka som är dina däck. Du måste också kunna bevisa vilka som är dina däck. T.ex. genom att det på däcken är tydligt markerat att de är dina eller att de är tydligt avskilda från andra däck.Sammanfattning Om du kan peka ut just dina däck och bevisa att de är dina så kan du nå framgång med att separera däcken. Om du inte kan separera däcken så tillfaller de tyvärr konkursboet. Jag rekommenderar att du kontaktar konkursförvaltaren och kräver att få separera dina vinterdäck. Skulle det vara så att konkursförvaltaren inte svarar eller accepterar din begäran råder jag dig att ta kontakt med Lawlines juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i processen.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Får en konkursförvaltare börja arbeta innan tiden för överklagan har löpt ut?

2018-10-26 i Konkurs
FRÅGA |Får en konkursförvaltare starta sitt arbete innan tiden för överklagan är slut (3 veckor) Mvh
Lisa Gustafsson |Ja, en konkursförvaltare börjar vanligtvis sitt arbete direkt efter konkursbeslutet i samband med att ägaren av företaget eller privatpersonen förlorar sin rådighet över egendomen, 3 kap. 1 § Konkurslagen.Vänligen