Reparatören gick i konkurs. Kan jag få tillbaka min egendom?

2018-10-03 i Konkurs
FRÅGA |Jag hade en luftvärmepump i mitt hus som gick sönder och blev hämtad av en reparatör. Reparatörens företag gick flera månader senare i konkurs utan att jag fått tillbaka min luftvärmepump. Jag skulle vilja veta vem som är ansvarig för min egendom i ett sånt här läge.
Hilda Jeppsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om konkurser och konkursboetNågon som går i konkurs kallas i konkurslagen (KonkL) för gäldenär. En konkursförvaltare tilldelas konkursen och kommer att försöka få in pengar för att kunna betala av så många skulder som möjligt till gäldenärens borgenärer. Ett sätt att få in pengar är att sälja av egendom som tillhör gäldenären. Den egendom som kan säljas ingår i det så kallade konkursboet.Den egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades tillfaller konkursboet, 3 kap. 3 § 1 stycket KonkL. Det innebär att när reparatören gick i konkurs så blev din luftvärmepump en del av konkursboet. Kan jag separera min egendom från konkursboet?Om du vill kunna separera (få tillbaka) din värmepump måste den så kallade separationsprincipen vara uppfylld. Det är tre förutsättningar som alla ska vara uppfyllda för att du ska kunna separera din värmepump: Det ska vara ett identifierbart objekt Objektet ska vara intakt Besittaren besitter med begränsad rätt För att värmepumpen ska vara identifierbar måste du kunna peka ut, och bevisa, att just den pumpen är din. Om det finns ett lager med flera identiska pumpar, utan märkning eller dylikt, så kan du inte separera den. Men om du har märkt pumpen på något sätt, om det finns ett serienummer som du har dokumenterat tillhör dig, eller kanske om reparatören själv märkt ut vilken pump som tillhör vem, så kan den anses vara identifierbar.Att objektet är intakt innebär att det inte får ha ändrats eller förlorat sin form. Till exempel om den byggts om och delar av den blivit en del av ett annat objekt. Men om den är sönderplockad och alla delar finns kvar, märkta som dina, så anses den fortfarande vara intakt. Om pumpen står kvar, orörd eller inte isärplockad, är den självklart också att anses som intakt.Om reparatören endast får reparera pumpen så besitter han den med begränsad rätt. Men om du till exempel gett reparatören rätt att använda pumpen själv så besitter han den inte med begränsad rätt. Sammanfattning Om du kan peka ut just din pump och bevisa att den är din, om pumpen är intakt och reparatören endast fick reparera den, så kan du nå framgång med att separera pumpen. Om du inte kan separera pumpen så tillfaller den konkursboet. Jag rekommenderas att du kontaktar konkursförvaltaren och ber om att få separera din värmepump.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad händer med leasingavtal när företaget går i konkurs?

2018-09-28 i Konkurs
FRÅGA |Vad händer med min privata leasing på bilen då bilföretaget har gått i konkurs?
Sara Hill |Hej!Vad händer med bilen?Bilföretaget har äganderätt medans du har nyttjanderätt till bilen. Eftersom bilen ägs av bilföretaget kommer bilen troligtvis att säljas som tillgång i samband med konkursen för att kunna betala av skulder. Det innebär att bilen kommer behöva lämnas tillbaka till bilföretaget och ditt leasingavtal avbryts.Skadestånd?Förutsatt att avtalet skulle fortsätta löpa har bilföretaget begått avtalsbrott. Det innebär att du rent faktiskt skulle kunna kräva skadestånd för ekonomisk skada som kanske kan uppstå i och med att leasingavtalet upphör.Eftersom företaget går i konkurs är det dock mest troligt att det saknas medel att betala skadestånd med. Skadeståndsanspråket skulle då räknas som en oprioriterad skuld i konkursen eftersom den saknar sådan säkerhet som exempelvis banker oftast har (säkerhet i form av pant i bilföretagets fastighet osv). Det innebär att det mest troliga utfallet är att du inte alls får ut några pengar genom skadeståndsanspråk. Med det vill jag alltså säga att det knappast är mödan värt. Sammanfattningsvis kommer alltså bilen mest troligen krävas tillbaka av företaget. Jag råder dig att inte lägga allt för mycket energi på att försöka få ut någon slags kompensation utan vänd dig helt enkelt till ett annat bilföretag som kan teckna nytt leasingavtal.(Tillägg: det kan också vara så att bilen säljs med leasingavtalet vidhängande, dvs. att något annat bilföretag övertar leasingkontrakten och du på så vis kan behålla bilen. Det beror dock helt på omständigheterna). Hoppas att det här besvarade de funderingar du kan tänkas ha! Tack för att du vände dig till Lawline och hör gärna av dig igen om det var något mer du undrade.

Hur kan jag som leverantör ta tillbaka obetalda varor om köparen går i konkurs? Återtagandeförbehåll

2018-09-11 i Konkurs
FRÅGA |HejsanJag vill leverera varor till en butik men jag vill också kunna ta tillbaka dom om butiken går i konkurs. Hur löser jag detta?Tack så mkt
Alexander Garin Folkegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna få säkerhet på varorna och kunna få tillbaka dem om butiken skulle gå i konkurs bör du skriva ett återtagandeförbehåll i kontraktet. Om det inte skulle finnas ett giltigt återtagandeförbehåll i kontraktet så skulle dina fordringar bli oprioriterade i köparens konkurs. För att återtagandeförbehållet ska vara giltigt måste två förutsättningar vara uppfyllda: 1. Förbehållet måste finnas med i avtalet redan från början som ett villkor. Om förbehållet läggs till i efterhand så är det inte giltigt (se 1 § 2 stycket lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare). 2. Återtagandeförbehållet kan endast gälla för krediten angående den sålda varan. Utöver detta krävs det att specialitetsprincipen är uppfylld. Specialitetsprincipen innebär att separationsrätten endast kan göras gällande till specifik, identifierbar egendom (du måste kunna identifiera egendomen för att kunna göra gällande förbehållet). Om det inte skulle vara möjligt skulle din rätt till återtagandeförbehåll gå förlorad. Dock skulle du fortfarande ha en penningfordran men den skulle vara oprioriterad i konkursen. Det är också viktigt att nämna att förbehållet kan gå förlorad vid andra sammanhang: 1.Om t.ex. butiken skulle sälja varan till en konsument (49 § konsumentköplagen). En konsument får sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer redan vid köpet. 2.Köparen ska inte heller ha förbrukat eller konsumerat varan; i sådana fall går återtagandeförbehållet också förlorad. 3.Köpeavtalet får inte ge köparen möjligheten att förfoga över egendomen för egen räkning, till exempel om avtalet tillåter vidareförsäljning eller konsumtion. 4.För det sista så får inte objektet sammanblandas med någon objekt av samma slag för att då skulle specialitetsprincipen gå förlorad. Min rekommendation är att du skriver ett återtagandeförbehåll i kontraktet och att du tar hänsyn till dessa punkter. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Blir min make skuldsatt om mitt AB går i konkurs?

2018-09-02 i Konkurs
FRÅGA |Hej! Jag har startat ett AB och vi har (delägarna) skrivit ett kompanjonsavtal. Nu skulle min man och jag skriva ett äktenskapsförord. I detta står att all egendom som jag har äganderätt i företaget, all avkastning är förvärvarens (min) egendom som den andre saknar giftorätt i. Då undrar min man vad som gäller om det blir konkurs? Så de inte då kan ta tex "hans" pengar, aktier... Eller måste vi skriva något mer? Eller blir det automatiskt mina skulder då vid en konkurs eftersom vi skrivit äktenskaps förord gällande bolaget.
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som så att du har ett aktiebolag tillsammans med någon annan än din man.Oavsett om ni har skrivit ett äktenskapsförord så stadgar 1 kap. 3 § äktenskapsbalken att varje make svarar för sina egna skulder. Det innebär att om du ådrar dig skulder så åligger det endast dig att betala dem.Fördelen med ett aktiebolag är att aktieägarna inte blir personligt ansvariga för företagets skulder i samma utsträckning som för en enskild filma vilket framgår av 1 kap. 3 § aktiebolagslagen, dock finns vissa undantag som jag inte nämner här men som du kan läsa mer om genom att klicka här. Dessutom är det inte ovanligt att bankerna kräver att firmatecknaren går i borgen för företaget och att man på så vis ådrar sig ett betalningsansvar vid en eventuell konkurs. Oavsett hur du gjort så gäller att det är du och inte din man som svara för dina skulder. Om Kronofogdsmyndigheten påkallar utmätning av din egendom så är din makes enskilda egendom skyddat genom äktenskapsförordet. Skulle utmätning av ert gemensamma bohag, dvs. lös egendom bli aktuellt så finns en presumtion i 4 kap. 19 § utsökningsbalken som innebär att allting som finns i gäldenärens (d.v.s. den som är skyldig pengar) besittning tillhör denne, dock räcker det att det framgår att egendomen tillhör din man för att han ska få behålla denna. Att det ska framgå är ett lågt ställt beviskrav och äktenskapsförordet är ett skydd som är mer än tillräckligt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem vänder jag mig till för att få tillbaka mina investerade pengar om bolaget har gått i konkurs?

2018-09-29 i Konkurs
FRÅGA |HejJag har investerat i ett bolag som gått i konkurs. Kan jag få tillbaka mina pengar på något sätt?Försökte få tag på företaget då jag anade oråd, men de gömde sig.Nu har de som sagt gått i konkurs och jag vet inte vad jag ska göra, var jag ska vända mig.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett bolag går i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare som har i uppdrag att konstatera vilka tillgångar och skulder som finns i bolaget. Därefter ska förvaltaren i en bestämd turordning, prioriteringsordningen, betala bolagets borgenärer som har en fordran om ersättning. Eftersom du har investerat i bolaget har du en fordran på bolaget och är således en borgenär.Ett bolag som går i konkurs har vanligen större skulder än det har tillgångar, något som dessvärre innebär att alla borgenärer inte kommer få full ersättningar för sina fordringar, men för att överhuvudtaget ta del i konkursboet ska du kontakta konkursförvaltaren och meddela denne om din fordran på bolaget.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen,Vänligen,

Hur lång tid tar en personlig konkurs? Finns skulderna kvar efter konkursens slut?

2018-09-17 i Konkurs
FRÅGA |Hur lång tid tar en personlig konkurs?Kan fordringsägare kräva skuld efter konkursens slut?
Hilda Jeppsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång tid tar en personlig konkurs?Hur lång tid det tar att genomföra en personlig konkurs är olika från fall till fall, och jag kan därför inte ge något rakt svar på tidsåtgången. Kanske kan du höra med konkursförvaltaren?Upphör skulderna när konkursen är avslutad?Regelverket skiljer sig åt när det är en privatperson eller en juridisk person som går i konkurs. En juridisk person är ett företag, en organisation eller en verksamhet som kan ha rättigheter och skyldigheter.När en juridisk person går i konkurs så upphör skulderna när konkursen är avslutad.När en privatperson går i konkurs så upphör inte skulderna när konkursen är avslutad. När personen får in tillgångar igen efter konkursen så fortsätter skulderna att betalas av. Om det känns alldeles för betungande att fortsätta betala av skulderna så kan en privatperson ansöka om att genomgå en skuldsanering. Man ansöker hos Kronofogdemyndigheten. På deras hemsida finns mycket information om vad en skuldsanering innebär och hur man ansöker.Sammanfattning När det gäller tidsåtgången för en personlig konkurs så kan jag inte ge ett bra svar; det beror på omständigheterna! Hör med konkursförvaltaren om denne har en uppskattning om hur lång tid det kan ta.Vid en personlig konkurs så upphör inte skulderna efter konkursens slut, utan kommer att fortsätta betalas av. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Borgenärsskyddskonflikt - Bilföretag i konkurs vägrar överlämna bil trots köpeavtal

2018-09-08 i Konkurs
FRÅGA |Hej,jag köpte en bil av ett bilföretag för 149 000 sek (jag skrev på ett köpeavtal som signerades av mig och säljaren). Vi kom överens om att jag skulle hämta bilen två veckor senare. Samma dag jag skulle hämta bilen ringde säljaren och sa att företaget begärts i konkurs. Nästa dag sa konkursförvaltaren till mig att han inte kunde sälja bilen till mig. Jag sa att jag tänker komma och hämta bilen och betala allting kontant enligt det skrivna avtalet men han sa att han inte kommer att sälja bilen till mig. Finns det specialregler/klausuler vid konkurs? Hur kan han inte fullfölja den delen av avtalet?Tacksam för svarMvh
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Konkurslagen (KonkL) och Konsumentköplagen (KköpL). BorgenärsskyddskonfliktDen situation som du har hamnat i kallas för en borgenärsskyddskonflikt. Som köpare har du vid en konkurs rätt till bilen om det föreligger ett giltigt avtal mellan dig och säljaren och om du uppfyller ett så kallat "återvinningsskydd". Vad jag kan bedöma föreligger det ett giltigt avtal er emellan med tanke på att ni båda har skrivit under ett köpeavtal och du har betalt. Det faktum att bilen finns kvar hos säljaren ska i detta fall inte ligga dig till last, 49 § KköpL. Återvinning innebär att ett egentligen giltigt avtal underkänns till förmån för bilföretagets fordringsägare. För att få ett så kallat återvinningsskydd som innebär att du som köpare har rätt till bilen, trots konkursen, krävs att affären inte ska ha varit till en väsentlig nackdel för fordringsägarna. Detta innebär att bilen måste säljas för sitt marknadsvärde och får alltså inte ges ut till ett lägre pris än detta då det försämrar bilföretagets fordringsägares utsikter att få betalt. Är det så att bilens marknadspris ligger på 149 000 kr har du rätt till bilen. Om det däremot är så att du har fått ett mer förmånligt pris än marknadspriset borde du kunna få rätt till bilen ändå, genom att betala denna mellanskillnad, 4 kap. 5 § KonkL. RådMitt råd till dig är att höra av till till konkursförvaltaren och förklara dina rättigheter, vilka han egentligen bör ha koll på. Innan du hör av dig bör du förslagsvis kolla upp vad marknadsvärdet för bilen är. Skulle det vara så att den egentligen är värd mer bör du rådgöra med dig själv om du ska betala denna extra summa till bilen eller inte. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig för dig på bästa sätt. Skulle du undra något annat är du mer än välkommen att hör av dig igen!Vänligen

Kan vi få betalt av byggföretaget för fuskbygge när företaget gått i konkurs?

2018-09-01 i Konkurs
FRÅGA |Hej, Om man blivit utsatt för fuskbygge men byggföretaget gått i konkurs vem står för kostnaderna? Det företaget som byggde vårt hus 2007 har gått i konkurs, och nu 10år senare så har vi fått en vattenläcka uppe på vinden. Byggföretaget som var och kollade på läckan idag sa att hela vinden och taket är byggt på fel sätt därav skadan. Men vi kan väl inte hålla byggfirman till svars nu i och med de gått i konkurs och samtidig så täcker inte vårt försäkringsbolag skadan då den inte igår i den försäkringen vi har. Så min fråga är, behöver vi stå för alla kostandet själva trots att problemet som uppstod var på grund av fuskbygge? (En besiktningsman kan bekräfta detta)
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!När ett företag gått i konkurs företräds företaget fortsättningsvis av en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar över rådigheten över företagets tillgångar och har till uppgift att ur den egendom företaget äger betala tillbaka till de som har fordringar på företaget. Ert anspråk är en oprioriterad fordran i företagets konkursbo. Det innebär att ni kan vända er till konkursförvaltare och framföra ert skadeståndsanspråk men troligtvis kommer det inte finnas några pengar kvar i konkursboet som kan ersätta er skada. Är konkursen redan avslutad har ni mycket riktigt inte längre någon motpart att framställa era krav till. I slutändan blir det, tyvärr och troligtvis, ni som själva får bekosta renoveringen med anledning av fuskbygget. Hoppas du fått svar på din fråga!