Vem äger varor i konkurssatt butik?

2018-08-29 i Konkurs
FRÅGA |HejsanOm man lev varor till tex en butik utan faktura vem äger varorna om butiken går i konkurs?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Om en butik går i konkurs så innebär det att skulderna är större än tillgångarna.Det innebär att butikens varor och tillgångar behöver utmätas/säljas för att så många borgenärer som möjligt ska bli återbetalda. I praktiken innebär det att varor i en butik som gått i konkurs tillhör konkursboet och därmed de olika borgenärerna --> d.v.s. de personer som har en fordran/ett ekonomiskt anspråk på butiken.Skulle det vara så att någon har levererat varor till butiken utan att få betalt har alltså denna leverantör rätt till ersättning genom varor eller pengar. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,

Statlig lönegaranti och semesterersättning vid konkurs?

2018-08-09 i Konkurs
FRÅGA |Om jag fått en ny anställning efter en konkurs, gäller lönegarantin fortfarande? Får jag tillbaka mina två uteblivna löner och min semesterersättning?
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du fick avsluta din förra anställning pga. företaget gick i konkurs. Du har nu fått en ny anställning. Du undrar nu om den statliga lönegarantin gäller och om du kan få utbetalt semesterersättning från företaget som gick i konkurs. Bestämmelser i lönegarantilag (1992:497) blir aktuella i besvarandet av din fråga. Vad innebär statlig lönegaranti?Statlig lönegaranti innebär att staten genom Länsstyrelsen betalar ut din lön om företaget du arbetar på skulle gå i konkurs (jmfr.1 § lönegarantilag). Lönegarantin gäller alla anställda, både tillsvidareanställda och vikarier. Lönegarantin får inte överstiga fyra prisbasbelopp (ca 182000kr). Din lönefordran får inte ha förfallit till betalning tidigare än tre månader innan konkursansökan lämnats till tingsrätt. Huvudregeln är alltså att lönen inte får ha intjänats tidigare än tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten. Det bör också nämnas att den lön som intjänats under uppsägningstiden ska räknas av från lönegarantin. Dvs, om din nya anställning påbörjades under uppsägningstiden, bör den lönen räknas av från den lönegaranti som Länsstyrelsen utbetalar (jmfr. 25 § lönegarantilag) Semesterersättning kan också ingå i lönegarantin. Semesterersättning ges för det löpande och närmast föregående intjänande året. Det kan därför tyvärr vara så att du går miste om utbetald ersättning om du har många sparade semesterdagar. Vad kan du göra?När ett företag går i konkurs utses en konkursförvaltare, som fattar beslut angående företagets utgifter och tillgångar. Mitt råd till dig är därför att vända dig till ansvarig konkursförvaltare om du har några gällande den specifika konkursen. Är du osäker på vem som är konkursförvaltare kan du vända dig till tingsrätten som fattat beslutet om konkursen. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad händer med lönen vid konkurs?

2018-07-31 i Konkurs
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har ett muntligt avtal där jag idag arbetar ensam tillsammans med ägaren av bolaget.Jag fick den 11 Juli 2018 informationen att bolaget inte går längre kan bedrivas och kommer gå i konkurs (eller läggas ned). Ägaren av bolaget har inte ordagrant sagt att jag blivit uppsagd, bara sagt att han enbart khar råd att betala mig månaden ut.Enligt vårt muntliga avtal är det sagt att det är 3 månaders uppsägningstid om jag skulle lämna bolaget, men vad gäller för mig nu när han inte har råd att behålla mig längre än månaden ut? Alltså tills imorgon..Jag har en tillsvidare anställning och har varit anställd på bolaget sedan 1 Februari 2018.Har jag rätt att få 3 månaders betalt med tanke på avtal vi skakat hand på?Hur blir det med mina semesterdagar?Med vänliga hälsningar
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det absolut viktigaste i din situation är att du kan visa att ett anställningsavtal om tre månaders uppsägningstid föreligger. Självklart har du rätt till tre månaders betalning om detta är avtalat mellan er, men muntliga avtal är ofta svåra att bevisa. Om du har överenskommelsen dokumenterad via t.ex. mejlkontakt eller sms är detta mycket värdefullt. Om du kan bevisa att ni hade kommit överens om tre månaders uppsägningstid har din arbetsgivare två alternativ. Antingen kan arbetsgivaren betala din lön under uppsägningstiden och därefter likvidera bolaget (lägga ner bolaget). Detta kan bara göras om bolaget har betalt alla sina skulder, inklusive löner till anställda. Om bolaget inte har råd att betala kan bolaget träda i konkurs. Då kommer en konkursförvaltare försöka betala så mycket som möjligt av vad som är kvar av bolagets kapital. Ofta har bolaget skulder till både anställda och till andra företag och pengarna som finns kvar i bolaget brukar inte räcka särskilt långt. Om bolaget inte har råd att betala din lön finns något som kallas statlig lönegaranti. Detta betyder att staten träder in och betalar din lön, men bara till den del konkursboet inte har råd. Du kan läsa mer om detta på kronofogdens hemsida (https://www.kronofogden.se/Statliglonegarantikonkurs.html). Du måste dock kunna visa att bolaget är skyldig att betala tre månaders lön!Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Får hyrestagaren tillbaka sin deposition om hyresvärden går i konkurs?

2018-07-29 i Konkurs
FRÅGA |Hej,Jag hyr ett sjöbods förråd där jag erlagt 100 000 kr i deposition. Vad sker vid en eventuell konkurs av företaget jag hyr av med min deposition? Förlorar jag den?
Hilda Hansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Problemet i ditt fall är vem som har bäst rätt till pengarna vid en konkurs: du eller konkursboet (företagets borgenärer). Du har goda möjligheter att få ut dina pengar med hjälp av redovisningslagen. Den behandlar situationen då någon (företaget) tagit emot pengar för någon annans (din) räkning, utan att ha rätt att själv använda dem som de vill. Man säger då att företaget har en redovisningsskyldighet gentemot dig. Du har då under vissa förutsättningar rätt att få tillbaka pengarna vid till exempel en konkurs. Det viktigaste kravet är att företaget har hållit pengarna åtskilda från sina egna tillgångar. Det ska med andra ord lätt gå att se att det är just dina pengar det handlar om. Det kan tex ske genom att företaget förvarar dem på ett separat bankkonto eller i ett kassaskåp. Företaget kan anses ha en skyldighet att göra det enligt allmänna juridiska principer. Det kan dock ändå vara bra att du hör med företaget var de förvarar pengarna. Du borde alltså kunna få tillbaka dina pengar vid en konkurs om ovanstående förutsättningar är uppfyllda. Hoppas du fått svar på din fråga!

När man ser att en konkurs av ett bolag är inledd är det då samma sak som ett konkursbeslut?

2018-08-28 i Konkurs
FRÅGA |Hej, när man ser att en konkurs av ett bolag är inledd är det då samma sak som ett konkursbeslut?
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Efter att en borgenärs ansökan om konkurs kommit in till tingsrätten tar domstolen ställning till om det finns förutsättningar att försätta gäldenären i konkurs eller inte. Om tingsrätten anser att så är fallet beslutas att gäldenären ska försättas i konkurs. Det som inleder ett konkursförfarande är alltså själva konkursbeslutet som fattas av tingsrätten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Personlig konkurs - hur?

2018-08-06 i Konkurs
FRÅGA |HejJag har sökt om skuldsanering men det tar för lång tidJag undrar om en personlig konkursÄr något att göra i så fall eftersom min situation är så prekärAtt trots min akademiska utbildning inte får arbeta med jag är utbildad tillJag planerar dessutom att arbeta utomlands för att klara mitt uppehälleTacksam för svarMvh
|Hej och tack för din fråga till Lawline!Det korta svaret är ja. Fysiska personer (d.v.s. inte företag/organisationer som brukar kallas juridiska personer) kan försättas i konkurs. Detta sker genom att du själv (du kallas i detta fall för gäldenär) eller någon du har skulder till (kallas borgenärer) ansöker om detta till tingsrätten (1 kap. 2 § första stycket konkurslagen). En sådan ansökan kan ske när man är på obestånd. I konkurslagen definieras obestånd som en oförmåga att betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig (1 kap. 2 § andra stycket konkurslagen).När man har försatt i konkurs får man inte längre råda över sin egendom eller åta sin nya föbindelser. Detta kallas rådighetsförbud (3 kap. 1 § konkurslagen). Istället är det en konkursförvaltare, som tingsrätten utser, som ansvarar över detta.Observera att man blir inte skuldfri om man försätts i personlig konkurs. Eftersom du är en fysisk person och inte en juridisk person - som i regel anses upplösta när konkursen avslutas - kan skulder som finns kvar efter konkursen. Dessa skulder kan du krävas på senare. Med andra ord är en personlig konkurs är ett effektivt sätt för att bli skuldfri.

Vad händer med semesterersättningen vid konkurs?

2018-07-31 i Konkurs
FRÅGA |Firman jag varit anställd hos har gått i konkurs och nu vet jag inte om jag får tillbaka min semesterersättning. Hur ska jag göra?
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i förmånsrättslagen och lönegarantilagen.Om arbetstagaren inte fått sin lön när arbetsgivaren gått i konkurs finns något som heter statlig lönegaranti som är ett skydd för arbetstagaren och innebär att staten genom länsstyrelsen betalar ut arbetstagarens lön (1 § lönegarantilagen). Om arbetsgivaren gått i konkurs utses en konkursförvaltare av tingsrätten som fattar alla beslut om företaget som gått i konkurs. Som arbetstagare är det därför viktigt att kontakta konkursförvaltaren och berätta om sina lönefordringar. Om man inte vet vem som är konkursförvaltare kan man vända sig till tingsrätten som fattat konkursbeslutet. Lönegarantin gäller för lön som tjänats in 3 månader bakåt i tiden från dagen för konkursansökan, lön för tiden mellan konkursansökan och uppsägning från konkursförvaltaren, semesterlön för innestående och föregående semesterår sam uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden (12 § förmånsrättslagen, 7 § lönegarantilagen). Ersättningen som kan ges är upp till fyra prisbasbelopp (9 § lönegarantilagen). För att ha rätt till lönegarantin ska arbetstagaren stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket innebär att man bör anmäla sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Sammanfattningsvis om du inte får ut din lön från din arbetsgivare skyddas du av den statliga lönegarantin. I lönegarantin ingår både intjänad lön och semesterersättning som intjänats föregående år. För att du ska ha rätt till lönegarantin behöver du stå till arbetsmarknadens förfogande. Jag skulle därför råda dig att dels kontakta konkursförvaltaren som utsetts för företaget samt anmäla dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Underskott i dödsboet

2018-07-29 i Konkurs
FRÅGA |Om det finns ett underskott mellan tillgångar och skulder + prioriterade skulder (begravningskostnader) på 190.000.- . Vad finns i ett sådant läge att fördela till fordringsägare ?
|Hej och tack för din fråga till Lawline!Ett dödsbo där skulderna överstiger tillgångarnaJag tolkar din fråga som att situationen rör ett dödsbo då du nämner begravningskostnader.Om ett dödsbos skulder överstiger tillgångarna, och boutredningsmannen inte kan finna en lösning med borgärnerna, kan man ansöka om konkurs enligt konkurslagen (19 kap 11 § andra stycket ärvdabalken). Att ett dödsbo kan försättas i konkurs framgår också av konkurslagen (2 kap 3 § andra stycket)Fördelning av tillgångarnaVid en konkurs fördelas de tillgångar som finns mellan borgenärerna utifrån vilken förmånsrätt en fordringsägare (en borgenär) har. Om man t. ex har en panträtt i fast egendom för sin fordring går detta före b. la oprioriterade fordringar (6 § förmånsrättslagen). De finns även andra typer av förmånsrätter, t. ex handpant. De fordringsägare som inte har någon förmånsrätt har inbördes lika rätt (18 § förmånsrättslagen). Det betyder att om borgenär 1 har en fordran på 10 000 och borgenär 2 har en fordran på 5 000, båda utan förmånsrätt - och det finns 3 000 i boet - ska B1 tilldelas 2 000 och B2 tilldelas 1 000.Dödsboet ansvarar inte för skulderna.Slutligen kan sägas att inomm svensk rätt blir dödsbodelägarna inte personligt betalningsansvariga för boets skulder när dessa överstiger tillgångarna. Ni delägare i boet blir alltså inte skyldiga att täcka upp för de 190 000 som fattas.