Hur sätter man ett dödsbo i konkurs?

2018-12-31 i Konkurs
FRÅGA |Måste man sätta ett dödsbo med skulder i konkurs för att slippa fler kravbrev från inkassobolag.De tyder boupptecningen som visar minus som det i alla fall finns tillgångar kvar.Hur sätter man ett dödsbo i konkurs där Kronofogden genomfört en tillgångsutredning och konstaterat följande:"Utredningen är avslutadGäldenären saknar kända utmätningsbara tillgångar för täckande av skulden."Jag som ställer frågan var sambo med personen det gäller.Är inte dödsbodelägare utan försöker enbart hjälpa min döde sambos barn som har vissa funktionshinder. Har ingen fullmakt utan ska något göras får jag kontakta dem och de får skriva under om och när det behövs.Någon måste ju hjälpa dem och jag lovade deras pappa att göra det.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det inte finns några tillgångar i dödsboet som kan täcka skulderna så kan man ansöka om att dödsboet ska försättas i konkurs (2 kap. 3 § konkurslagen). Eftersom kronofogden har kommit fram till att det inte finns några tillgångar som kan täcka skulderna så verkar det som att det finns anledning att ansöka om konkurs i detta fall.Antingen ett dödsbo eller en dödsbodelägare kan ansöka om konkursen. När man ansöker ska man skicka med en kopia av bouppteckningen och ett bevis för att den registrerats om så har skett. Om det inte finns någon bouppteckning så ska man bifoga dödsbodelägarnas kontaktuppgifter i form av namn och adress. Ansökan om konkursen ska skickas in till den tingsrätt som ligger närmast där den avlidne hade sin hemvist. När dödsboet/dödsbodelägarna ansöker om konkurs så behöver man oftast inte bevisa att dödsboet är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder, eftersom tingsrätten godtar dödsboets uppgift om detta. Om dödsboet försätts i konkurs kommer en konkursförvaltare tilldelas som kommer utreda vilka tillgångar och skulder som finns och sälja egendomen för att sedan använda pengarna till att i första hand betala konkursförvaltaren och i andra hand betala de skulder som finns. På domstolarnas hemsida kan du läsa mer om hur man gör för att ansöka om konkurs.Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Kriterier för konkursansökan

2018-12-28 i Konkurs
FRÅGA |Vilka kriterier ska egentligen vara uppfyllda för att en konkursansökan ska beviljas???
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Om en person eller ett företag (skriver endast bolaget nedan, men samma saker gäller för det fall att konkursen handlar om en privatperson som försätts i konkurs) inte anses ha förmåga att betala sina skulder varken för tillfället eller för en längre tidsperiod framöver så ska bolaget försättas i konkurs. En borgenär som inte fått betalt kan ansöka om att bolaget ska försättas i konkursFör att en konkursansökan ska beviljas måste bolaget som ansökan görs mot vara på obestånd, d v s inte kunna betala sina skulder. Detta märks ofta genom att bolaget ställer in betalningar eller att ett misslyckats utmotningsförsök gjorts den senaste tiden.Därutöver måste det finnas en fordran. Fordran ska vara klar, d v s det ska inte finnas någon invändning så att den är bestridd. Sammanfattningsvis måste bolaget1) vara på obestånd, och2) ha fordringar mot sig som det inte kan betala.Vill en borgenär ansöka om att försätta ett bolag i konkurs måste en ansökningsavgift betalas. Den ligger i dagsläget (28 dec 2018) på 2800 kr och betalas in till tingsrätten vid ansökan (läs mer om ansökan här).Bolaget kan själv ansöka om konkursEtt alternativ till att en borgenär ansöker om att bolaget ska försättas i konkurs är att bolaget själv ansöker om konkurs. Samma kriterier som ovan gäller då. När bolaget själv ansöker om konkurs tas dock ingen ansökningsavgift ut, utan ansökan sker gratis. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Drabbas min fru av min konkurs?

2018-12-20 i Konkurs
FRÅGA |Jag är en privatperson och riskerar konkurs då jag inte klarat av att betala en skuld.Min fru har inte på något sätt varit inblandad i detta utan ansvaret är helt mitt eget.Min fru äger bostaden och fritidshuset genom arv.Drabbas min fru på något sätt av min eventuella konkurs.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer i det följande att redogöra för vad som gäller dels vid utmätning, dels för det fall att du går i konkurs.Innan en konkurs brukar det ske en utmätningOm du har en skuld du inte betalar sker det vanligen en ansökan om en indrivning av den med hjälp av Kronofogden. Vid utmätning anses den skuldsatte (gäldenären) vara ägare till lös egendom som vederbörande har i sin besittning om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § Utsökningsbalken, UB). Om gäldenären är gift, som i ditt fall, och ni har lös egendom i er gemensamma besittning anses du som ägare till egendomen, om det inte görs sannolikt att ni är samägare till egendomen (4 kap. 19 § UB). När det gäller fast egendom får den utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 24 § UB).Vid utmätning innebär det att den kan påverka din fru åtminstone indirekt. Om Kronofogden gör en utmätning hemma hos er kommer det att utgås från att all lös egendom ni har i er besittning är din. Kan din fru göra sannolikt att det är samägd egendom får den ändå utmätas, dock kommer hon efter försäljning att få sin halva andel utbetald (och din andel utmäts). Kan hon bevisa att någon av den lösa egendomen är endast hennes får den inte utmätas alls. Den fasta egendomen är som jag förstår det din frus varför den inte kan utmätas för dina skulder.Vid en konkurs tas samtliga dina tillgångar om handVid en konkurs tas alla dina tillgångar om hand för betalning av dina skulder (1 kap. 1 § Konkurslagen). När du är försatt i konkurs förlorar du rådigheten över egendomen och du får inte åta dig förbindelser som kan göras gällande i konkursen (3 kap. 1 § Konkurslagen). Vid konkurs kan konkursboet i vissa fall begära återvinning till konkursboet (4 kap. 1 § Konkurslagen). Om du sålt något till din fru, skänkt något till henne eller bodelat under äktenskapet kan konkursboet i vissa fall kräva tillbaka det (4 kap. 5-8 § Konkurslagen).I en konkurs är det således bara dina tillgångar som tas om hand, inte din frus. Är bostaden och fritidshuset din frus är det inget som ska ingå i konkursen. Har du däremot sålt något till henne eller skänkt bort något kan det i vissa fall gå åter.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Ett galleri skulle sälja mina konstverk men gick i konkurs, kan jag få tillbaka konstverken?

2018-12-02 i Konkurs
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga ang. skulpturer . Man har lämnat runt 87 skulpturer hos gallerier i sverige och spanien tillhörande samma person. Konstnärer bruker göra så alltså lämna sina konstverk på gallerier för att säljas. Om konstverket bli såld då får konstnären pengar enligt överenskommelsen med gallerias ägare. Ifall konsverket bli inte såld då får konstnären sina konst tillbaka.Frågan: Gallerier ägare gick i konkurs .Vad gör man för att få tillbaka sina konstverk 87 statyer ?Konstnären i frågan har skickat handskrivna listor som var undertecknat av gallerier ägare som ett bevis på att de har tagit emot 87 statyer.Man behöver nu anlita någon jurisdisk ombud för att få sina statyer. Har ni något förslag?Tacksam för ett svar.
Hilda Hansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sakrätt- vem har bäst rätt när flera har rätt?Problemet du beskriver är sakrättsligt. Det innebär att flera personer av olika anledningar har anspråk på samma egendom. Å ena sidan vill konstnären ha tillbaka statyerna eftersom han har rätt till det om de inte blir sålda. Å andra sidan vill galleriets borgenärer (de galleriet står i skuld till) ha betalt. Sakrätten handlar om att avgöra vem som har bäst rätt när flera har rätt. Anspråket måste riktas mot konkursboetKonstnären kan inte få tillbaka statyerna av galleriet eftersom galleriet gått i konkurs. En konkurs uppstår då någon inte kan betala sina skulder. Denna någon (person eller företag) kallas för gäldenär. Borgenärerna går då tillsammans och tvångsomhändertar det gäldenären äger. Det säljs sedan för att försöka betala skulderna (konkurslagen 1 kap 1 §). Gäldenären får då inte längre göra något med sin egendom (konkurslagen 3 kap 1 §). Det är istället en konkursförvaltare som sköter om egendomen (konkursboet) och försöker se till att borgenärerna får betalt. Det är därför mot konkursboet som konstnären måste vända sig och begära tillbaka statyerna. Rätt att få tillbaka egendomen av konkursboet? För att man ska få ut egendom från konkursboet krävs att man har separationsrätt. Det innebär en rätt att få tillbaka egendom från konkursboet. När man har detta står inte i någon lag utan regleras av sakrättsliga principer som utvecklats av domstol. En grundläggande förutsättning är att konstnären fortsatt vara ägare till statyerna när galleriet fick dem. Baserat på omständigheterna i frågan tycker jag det låter som att konstnären och galleriet ingått ett kommissionsavtal. Det är när någon (en kommissionär) säljer egendom för någon annan (en kommittent) men i sitt eget namn (kommissionslagen 1 §). Enligt kommissionslagen 23 § är kommittenten fortsatt ägare till egendomen fram till dess att kommissionären säljer den. Det verkar alltså som att konstnären fortfarande äger statyerna. Det krävs dessutom att objekten är identifierbara. Det innebär att konstnären måste kunna peka på exakt vilka statyer som är hans. Det räcker alltså inte att säga att det tex är en av 10 likadana som är hans. Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta ditt ärende vidareEnligt min bedömning är möjligheterna goda att få separera statyerna från konkursboet om omständigheterna ovan stämmer. För att få rätt behöver du dock vända dig till domstol och föra talan mot konkursboet. Jag skulle då rekommendera att anlita en jurist. Vi på Lawline hjälper dig gärna att ta ditt ärende vidare. Du kan kontakta oss på info@lawline.se. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är mitt bolag på obestånd och kan jag ansöka om konkurs?

2018-12-31 i Konkurs
FRÅGA |Om jag har ett lager med sandaller i mitt AB som inte går att sälja under vinter, kan jag då ansöka om konkurs? Jag har inga pengar kvar pga att köpet av sandalerna betalades i förskott men leveransen tog så lång tid att de kom i fel årstid, har därmed inga pengar kvar att betala mina skulder. Är jag på obestånd och kan jag då ansöka om konkurs? Sandalerna kommer säkert kunna säljas i sommar, men just nu är det stopp och jag har inga pengar kvar.
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En förutsättning för att en gäldenär ska kunna försättas i konkurs är att gäldenären är på obestånd (se 1 kap. 2 § första stycket konkurslagen (KL)). Det innebär att gäldenären inte kan betala sina skulder i tid och att oförmågan att betala inte är tillfällig utan kan förväntas bli mer varaktig (se 1 kap. 2 § andra stycket KL). Vid prövningen om ett bolag är insolvent görs alltså en samlad bedömning av dess tillgångar och skulder, och förutsättningar att - vid behov genom realisation av tillgångar - kunna betala sina skulder i rätt tid. Det räcker inte med att skulderna är högre än tillgångarna (insufficient), då bolaget trots detta faktum kan vara kapabel att betala sina skulder i tid (solvent). I undantagsfall kan en gäldenär vara oförmögen att betala sina skulder i tid (insolvent) utan att för den delen vara insufficient, exempelvis för att en betydande tillgång av någon anledning inte inom en behövlig tid kan säljas som motsvarar dess värde (se prop. 1975:6 s 72). Bedömningen huruvida ett bolag kan betala sina skulder allteftersom de förfaller ska bygga på en prognos över den närmaste överblickbara framtiden. Av denna anledning kan jag inte bedöma om ditt AB är på obestånd eller inte. Jag kan inte heller uttala mig närmare om detta då jag vet väldigt lite om din situation och skulder. Du kan emellertid själv genom bolaget ansöka om konkurs. I dessa fall finns en regel som innebär att dina egna uppgifter om att bolaget är på obestånd i allmänhet ska godtas (se 2 kap. 7 § KL). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag skydda min blivande make från min eventuella konkurs?

2018-12-27 i Konkurs
FRÅGA |Jag ska starta en enskild firma. Därefter ska jag gifta mig. Kan jag skydda min blivande make från eventuell konkurs eller eventuella skulder från min firma i framtiden?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Skulder är personligaNär du gifter dig med din blivande make är vardera makes skulder fortfarande personliga (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Det innebär att huvudregeln är att din make inte blir betalningsskyldig för skulder du ådrar dig (oavsett om du går i konkurs eller ej). I ett första skede sker en utmätningOm du inte kan betala dina skulder kan det i ett första skede ske utmätning av dina tillgångar. Om det sker en utmätning i ert hem för dina skulder kommer utgångspunkten vara att all lös egendom ägs av dig, om det inte görs sannolikt att egendomen samägs av er eller att din make eller någon annan äger egendomen (4 kap. 19 § Utsökningsbalken, UB). Om din make kan bevisa att egendomen är hans får den inte utmätas, om det görs sannolikt att ni är samägare till egendomen kan den utmätas, men efter försäljning kommer hälften att gå till betalning av dina skulder, hälften kommer att gå till din make. Detsamma gäller om ni äger en fastighet tillsammans; äger din make hela fastigheten får den inte utmätas. Äger du den får den utmätas. Äger ni den tillsammans får den utmätas, hälften av försäljningssumman går till betalning av dina skulder, hälften går till din make. För det fall att du försätts i konkurs kommer får du inte råda över någon av din egendom (3 kap. 1 § Konkurslagen). Även i detta fall innebär det att egendom kan säljas (som vid utmätning enligt ovan). Observera att även om ni inte är gifta utan endast sambos är utgångspunkten för ägande detsamma som vid giftermål.Vad du kan göraMin rekommendation för att så långt som möjligt "skydda" din make vid en eventuell konkurs är att ni separerar er ekonomi så långt det går. Det innebär t.ex. att ska ni köpa ett boende bör din make köpa fastigheten och betala allt som har med fastigheten att göra. Har ni redan en bostad ni köpt är det tyvärr inte tillräckligt att du skänker din andel i bostaden till din make eller att du säljer den billigt. I en konkurs kan det återvinnas och ska gå åter för att betala skulderna du har.Ni bör ha separata bankkonton i vilka var och en råder över sina tillgångar. Har ni ett gemensamt konto kommer det att anses som samägt och hälften av tillgångarna kommer att mätas ut för dina skulder. Om du flyttar över pengar till din makes privata konto kan det räknas som gåva vilken kan återvinnas i en konkurs.När det gäller lös egendom är utgångspunkten att den skuldsatte äger allt som finns i makarnas gemensamma besittning. För att skydda sådan egendom måste din make ha möjlighet att bevisa att egendomen är hans. Så kan ske t.ex. om han köper något i sitt eget namn, med medel som är från hans eget konto. Skulle din make få egendom i form av arv, testamente eller gåva (av annan än dig) kan gåvogivaren eller testatorn skriva att villkoret för gåvan/arvet är att den är din makes enskilda egendom. Då framgår det tydligt att det är hans enskilda egendom och den får inte utmätas för dina skulder.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Om misstanke att arbetsgivare inte kan betala ut lön till arbetstagare och statlig lönegaranti

2018-12-07 i Konkurs
FRÅGA |Hej,Min arbetsgivare sa för ett par dagar sen att han kommer gå i konkurs och kan inte betala lönerna. Jag har kontaktad tingsrätten och de säger att de inte har mottagit någon konkursansökan gällande min arbetsgivare. Vad händer om min arbetsgivare ljuger? Jag undrar vad ska jag göra, måste jag vänta eller finns någon jag kan göra själv för att få min lön från oktober och sen november?
|Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Om din arbetsgivare ljög om att de inte kommer kunna betala ut din lön är det inte straffbart. Om det är så att din arbetsgivare har flaggat för att de står i beredskap att ansöka om konkurs, eller att du på annat sätt märker att företaget har ekonomiska problem,behöver du agera så snabbt som möjligt. Kräv skriftligt anställningsavtal, om du inte fått det tidigare, och spara alla lönespecifikationer. Det har man rätt att få och de kan vara bra bevisning inför en konkurs för att du ska kunna få ut din lön. Som arbetstagare är du skyddad av den statliga lönegarantin, genom lönegarantilagen. Om du märker att du inte får lön, men arbetsgivaren har inte ansökt om konkurs, bör du kontakta ditt fackförbund och fråga arbetsgivaren varför lönen inte har kommit. Tala då om för arbetsgivaren att du inte accepterar att bli utan lön. Du har även rätt att frånträda din tjänst om du inte får ut dina pengar omedelbart. Arbetsgivares skyldigheter mot arbetstagare är begränsade, men en sak är arbetsgivaren alltid skyldig att göra och det är att betala lön till arbetstagare. Gör man inte det i tid har du som arbetstagare rätt att frånträda tjänsten. Har du efterskottslön (att du får betalt för maj månad i juni) är det särskilt angeläget att du agerar snabbt. Märker du inte förrän den 25:e juni att du inte fått betalt sedan 1 maj har det redan gått sju veckor och facket har då endast fem veckor på sig att begära din arbetsgivare i konkurs. För att lönegarantin ska falla ut har facket nämligen tre månader på sig att begära arbetsgivaren i konkurs. Vänta inte med att kontakta facket för att vara schyst mot arbetsgivaren eller för att de säger att de kommer vända nedåtgången. Många är väldigt lojala mot sina arbetsgivare och särskilt stor kan risken vara på små företag, där man har en personlig relation till arbetsgivaren.Den statliga lönegarantin går ut på att du under totalt åtta månader kan få lön från staten, istället för från arbetsgivaren, för att denne ligger i ett konkursförfarande. Alternativt kan du få ersättning upp till maxbeloppet, som är fyra prisbasbelopp (under 2018 motsvarar det 182 000 kr). Antalet månader som du kan få lönegaranti för är alltså beroende av hur mycket du tjänar. Ju högre lön du har desto färre månader får du lönegaranti för, men du är garanterad maxbeloppet som mest.Den uteblivna lönen får inte ha intjänats tidigare än tre månader innan konkurs­ansökan kom in till tingsrätten.Om din arbetsgivare t.ex. går omkull den 1 maj omfattar garantin lön som tjänats in 1 februari till 30 april. Därefter kan man få lönegaranti under tiden fram till konkursbeslutet, samt under den månad som konkursförvaltaren har på sig att säga upp och arbetsbefria personalen. Slut­ligen kan man få ersättning under uppsägningstiden. I många fall blir arbetstagarna uppsagda av konkursförvaltaren som är ansvarig för konkursboet. Du kan utgå ifrån att du ska fortsätta arbeta tills du får annan information. Men det är oftast bättre att höra med konkursförvaltaren om och hur du ska fortsätta att arbeta om du inte fått besked. Om du får besked om arbetsbefrielse ligger det i ditt intresse att se till att det inte råder några oklarheter. Det bästa är att du får ett skriftligt meddelande.En annan förutsättning för att få lönegaranti under uppsägningstiden är dock att man står till arbetsmarknadens förfogande. Därför är det viktigt att omgående anmäla dig hos Arbetsförmedlingen när du blir uppsagd och arbetsbefriad. Försök även att ta reda på hur mycket pengar arbetsgivaren är skyldig dig. Samla dina lönespecifikationer och håll reda på att du fått rätt lön. Anteckna all utebliven lön så att du kan redogöra för konkursförvaltaren och få rätt lönegaranti. Observera att det kan ta mellan en och upp till sex månader att få lönen. Hur snabbt du kan få pengar beror på flera saker, som hur komplicerad konkursen är och hur samarbetsvilligt konkursbolaget är gentemot konkursförvaltaren. Konkursförvaltaren måste fastställa vilka belopp som ska betalas ut men har ibland problem att ens få tag på bolagsmännen.Du kan även läsa mer om lönegarantin här hos Kronofogden och här hos Länsstyrelsen (som betalar ut ersättningen).Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Säljaren går i konkurs innan vara levererats

2018-12-02 i Konkurs
FRÅGA |Hej,Jag har en firma och köpte en del saker, såsom en symaskin för 20 000 kr till min firma med leverans inom en vecka från ett annat företag låt oss säga A. Passade på och köpte även tyg för 10 000 kr som skulle levereras så snart företaget fått denna levererad från sin leverantör. Jag betalade allt direkt och kontant. Innan leverans hunnit äga rum försattes företaget som vi då kallar A i konkurs. Vilka rättigheter har jag här? Kan jag få mina pengar tillbaka för båda varorna?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! När du köper en vara från ett företag och ska få den levererad och säljaren hinner gå i konkurs innan du får dina varor aktualiseras ett sakrättsligt problem. Alltså att säljarens borgenärer/konkursbo gör anspråk på samtlig egendom i säljarens besittning, inkl. varorna som du köpt (vilka troligen ligger kvar på säljarens lager). Konkursboet vill få in så mycket egendom och kapital som möjligt för att betala till borgenärerna & du vill så klart få dina varor du beställt och betalat. För att bli sakrättsligt skyddad (skyddad i liknande situationer du nu befinner dig i) vid ett köp av lös egendom krävs vanligtvis att föremålet har förflyttats från säljaren eller är påväg till dig (vilket inte skett) eller att säljaren har förlorat sin rådighet över egendomen. Alltså att säljaren inte får förfoga över den. Ett rådighetsavskärande kan ske genom att varorna registreras enligt lag om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (LkL). Det förekommer inte lika ofta idag men köparen kan uppnå borgenärsskydd genom att kungöra köpet i dagspress (tidning) & sedan registrera ett skriftligt bevis på köpet hos Kronofogdemyndigheten 1 § LkL. Då dessa krav är uppfyllda löper en karenstid på 30 dagar innan köparen får borgenärsskyddet 3 §. Detta blir inte tillämpligt i ditt fall & det kan inte göras i efterhand. När det gäller konsumenter så blir man skyddad mot säljarens borgenärer direkt genom köpeavtalet. Om en konsument beställt en vara och säljaren sedan går i konkurs så är man skyddad genom avtalet i sig 49 § konsumentköplagen. Detta gäller tyvärr inte heller för din del då det verkar framgå att du köpt varorna för/genom din firma och du får därför inget konsumentskydd. Eftersom varorna fortfarande är i säljarens besittning och något rådighetsavskärande inte skett (säljaren kan fortfarande förfoga över egendomen), så kommer troligen varorna ingå i konkursboet & du får sedan en oprioriterad fordran i företagets konkurs. Det betyder att du eventuellt får tillbaka pengarna efter att de borgenärer med separationsrätt och förmånsrätt enligt förmånsrättslagen fått sina pengar. Du verkar inte ha några speciella rättigheter eller någon särställning i säljarens konkurs och det beror då på hur mycket pengar som blir över efter att utdelning skett till dem med säkerheter/skydd. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!