Kan Kronofogden begära att deras krav ska betalas av lösöre i dödsbo?

2019-06-29 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Min mamma har gjort en bouppteckning efter att hennes man/min pappa gått bort. I bouppteckning tog hon upp 25000:- vardera i lösöre. Detta är då för bohag som t ex möbler och husgeråd.Min far hade en skuld till ett inkassobolag och de menar nu då att de har rätt till 25000:- pga lösöret. Men det är saker som inte har något värde och dessutom innebär det då att min mamma måste sälja saker som hon använder. Kronofogden har tidigare fastslagit att det inte finns något värde i detta. Då man inte ärver en skuld så undrar jag om inkassobolaget har rätt till detta och tvinga mamma till försäljning av sakerna som hon troligtvis inte får något för.
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att din pappa (den avlidne) hade skulder att betala och att inkassobolaget nu vill få betalt för dessa skulder av det som är av värde i dödsboet, vilket mitt svar nu kommer att grunda sig på. Då din pappa och mamma var gifta, upplöstes deras äktenskap när din pappa avled. När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras, enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Denna bodelning ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade, enligt 9 kap. 2 § ÄktB. Vad som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Vad som utgör enskild egendom framkommer i 9 kap. 2 § ÄktB och kan till exempel vara egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, eller egendom som make fått genom gåva, arv eller testamente. Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas, enligt 11 kap. 1 § ÄktB och vid denna andelsberäkning ska en makes skulder som fanns när dödsfallet inträffade avräknas från dennes giftorättsgods, enligt 11 kap. 2 § ÄktB. När bodelning sedan har upprättats, ska denna bodelningshandling lämnas in till skatteverket för registrering, enligt 13 kap. 6 § ÄktB. När bodelningshandlingen har registrerats blir den synlig för eventuella borgenärer, för att de ska få möjlighet att sedan driva in sina fordringar.Sammanfattningsvis kan alltså inkassobolaget begära att deras fordring ska betalas av lösöret i dödsboet, eftersom skulder ska avräknas från en makes giftorättsgods vid bodelning och ska sedan lösas mot tillgångar i dödsboet. Dock får endast kronofogden begära in sådan egendom som är av värde, för att täcka och lösa in dem för gäldenärens skulder, enligt 4 kap. 3 § Utsökningsbalken (UB). Detta innebär att Kronofogden inte kan kräva gäldenären på försäljning av egendom, om egendomen inte är av värde för att gäldenärens skuld kommer att täckas.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Utmätning av samägd bostad

2015-10-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Jag och min fru undrar om kronofogden har rätt att sälja vårt hus om nästan alla skulder står på mig? Vi har inget äktenskapsförord.
Anonym Rådgivare |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!Av 8 kap. 8 § utsökningsbalken framgår det att Kronofogden på begäran är berättigad att sälja egendom som tillhör flera personer utan hänsyn till att endast en av delägarna är insolvent. I anknytning till förevarande åtgärd bereds däremot samtliga delägare möjlighet att inkomma med invändningar. Om dessa kan gör gällande att det föreligger synnerliga skäl att avhålla sig från försäljning måste Kronofogden förhålla sig härtill. Med synnerliga skäl avses bland annat försäljning som kan medföra förlust. Om det ej föreligger synnerliga skäl kan Kronofogden mäta ut den gemensamma egendomen, som i det här fallet är det samägda huset. Övriga delägare, vilket för den här händelsen är din fru, får naturligtvis tillbaka sin andel efter försäljningen. Om vi antar att Kronofogden har möjlighet att sälja er hus kan jag som tröst konstatera att utmätning av fast egendom ej har högsta prioritet. Kronofogden följer nämligen en ordning som innebär att följande tillhörigheter har företräde vid utmätning: 1) kontanta medel, 2) banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar, 3) lön, 4) fondandelar och aktier, 5) övrig lös egendom.Jag råder er att kontakta Kronofogden för vidare information.Vänligen,

Vilken betydelse har äktenskapsförordet för ens skulder? Kan ett inkassoföretag ta hjälp av Kronofogden även om skulden är preskriberad?

2017-03-26 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad det innebär om man har äktenskapsförord o inkassoföretagen jagar om skulder som jag menar är preskriberade för länge sedan, kan dom lämmna ärendet till KF o det blir betalnigsföreläggande eller vad är det som händer. Mvh/
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga undrar du vilken betydelse äktenskapsförordet har, och om inkassoföretagen kan lämna ärendet till KFM även om din skuld redan är preskriberad.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningÄktenskapsförordet har ingen betydelse för ditt fall. Inkassoföretagen kan lämna ärendet till KFM, även om din skuld är preskriberad. Du måste invända mot kravet hos KFM. Om inkassoföretagen går vidare till domstol, måste du invända att skulden är preskriberad.Är äktenskapsförordet relevant?I ett äktenskapsförord kan makar bestämma att viss egendom är enskild (7 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Det innebär att den inte ingår i en s.k. bodelning.En bodelning innebär att all egendom ni äger (du eller din make) omfördelas mellan er, med undantag för enskild egendom (10 kap. 1 § och 11 kap. ÄktB). Bodelning sker när ni t.ex. skiljer er (9 kap. 1 § ÄktB).Ett äktenskapsförord är bara relevant för förhållandet mellan dig och din make. Vilken egendom som är enskild eller inte spelar ingen roll för dina skulder. Under ett äktenskap ansvarar nämligen varje make för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB).Kan inkassoföretagen lämna ärendet till KFM?Inkassoföretagen kan t.ex. ansöka om betalningsföreläggande hos KFM, även om skulderna är preskriberade (1 § och 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL)). KFM prövar inte om skulden finns eller inte, utan det ansvarar du för.Du ska skriftligen bestrida kravet, om inkassoföretagen ansöker om betalningsföreläggande. Då måste inkassoföretagen välja om de ska fortsätta saken i domstol eller inte (33 § BfL). Vill du läsa mer om betalningsföreläggande finns följande tidigare svar på Lawline: Hur kräver man in en förfallen men obetald fordring?Om inkassoföretagen tar ärendet vidare till domstol ska du invända med att skulden är preskriberad, och förklara varför den är preskriberad.Jag rekommenderar att du använder just begreppet ”preskription” för annars kan domstolen anse att du inte har ”åberopat” att skulden är preskriberad. Domstolen får inte bedöma om skulden är preskriberad eller ej, om du inte åberopar att den är det (17 kap. 3 § andra meningen rättegångsbalken). Det är även därför som du måste förklara varför skulden är preskriberad.Vill du läsa mer om den s.k. åberopsbördan i domstol rekommenderar jag följande tidigare svar på Lawline: Preskription och åberopsbördan i tvistemål.Om ditt ärende går till domstol rekommenderar jag dock att du tar hjälp av en erfaren jurist. Du kan boka tid HÄR.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med äktenskapsförord och skulder eller betalningsföreläggande hos KFM är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,