Omyndig persons rätt att ingå avtal

2019-03-17 i Omyndiga
FRÅGA |hej min fråga är att om man är under 18 år och vill köpa ett mobil med abonnemang och den har ingen som står för målsman så kan den person gå inom avtalet själv eller finns det nåt lag om detta händelse.tack
Carl Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om en underårig får teckna mobilabonnemang. Underårig får som huvudregel inte ingå avtal med bindande verkanRegler kring detta hittar vi i Föräldrabalken (FB). En person som är underårig, alltså under 18 år, får inte ingå avtal eller råda över sin egendom i någon större utsträckning (9 kap. 1 § FB). Detta ska dock ändras så att barnet i takt med att hen blir äldre får bestämma mer själv (6 kap. 11 § JB). Om underårig ingår avtal utan förmyndares medgivande är avtalet ogiltigt. Detta innebär att prestationerna ska återgå och avtalet hävas. Med andra ord skulle en underårig få lämna tillbaka mobilen och bryta abonnemanget. Om mobilen inte kan återlämnas får den underårige betala ersättning för den, där värdet av mobilen i ditt fall utgör en övre gräns för hur stor ersättningen kan bli (9 kap. 7 § första stycket FB). Om den underårige vilselett sin motpart, alltså mobiloperatören i ditt fall, kan ersättningen komma att bli större och omfatta andra förluster som orsakats av avtalet (9 kap. 7 § andra stycket FB).Det finns två undantag vad gäller underårigs befogenhet att ingå avtalFör det första får en underårig som bor i eget hushåll ingå sådana avtal som krävs för den vardagliga hushållningen (9 kap. 2 a § första stycket FB). Det är svårt att säga om ett avtal om mobilabonnemang skulle kunna tänkas ingå i ett sådant avtal som krävs för den vardagliga hushållningen. Möjligen skulle det vara möjligt då man idag gör väldigt många hushållssysslor genom telefonen. Däremot är inte den underårige bunden av avtalet om motparten, säljaren i ditt fall, insåg eller borde ha insett att det avtalade inte utgjorde en nödvändighet för den vardagliga hushållningen (9 kap. 2 a § andra stycket FB). Vidare kan den underåriges behörighet att ingå avtal tas ifrån denne om behörigheten missbrukas (9 kap. 2 a § tredje stycket FB).För det andra får den underårige efter 16 års ålder förvalta sina pengar som hen själv tjänat genom arbete (9 kap. 3 § första stycket FB). Detta skulle kunna innebära att den underårige får avtala om mobilabonnemang, förutsatt att det är möjligt sett till ekonomin. Däremot kan även denna rätt att förvalta sina egentjänade pengar inskränkas om det är nödvändigt sett till den underåriges uppfostran eller välfärd (9 kap. 3 § andra stycket FB). Här skulle man kunna resonera som att den underårige förvisso tjänat egna pengar, men att hen egentligen inte har råd att åta sig ett abonnemang som sträcker sig över flera år och därför inte har rätt att ingå ett sådant avtal sett till den underåriges välfärd. SammanfattningsvisUnderåriga får som huvudregel inte ingå avtal. Däremot kan det vara lämpligt. För det första, genom att den underårige bor själv och behöver ha rätt att åta sig mer för att kunna hantera vardagen. För det andra, genom att den underårige efter 16 års ålder har tjänat egna pengar som hen har rätt att förvalta inom ramen för vad som är rimligt utifrån den underåriges välfärd och uppfostran.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Får jag sälja saker jag fått av mina föräldrar?

2019-02-25 i Omyndiga
FRÅGA |Om jag får saker efter mina föräldrar och sedan säljer vad gäller
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i föräldrabalken (FB).Genom att du får något i gåva av dina föräldrar har det blivit ditt, det är nu du som äger saken. Då du äger saken kan du fritt sälja denna sak vidare.Det finns flera undantag varför en person ibland inte kan få sälja något. Eftersom jag inte har fått mer information så kommer jag att välja att svara på frågan med det grundläggande om underåriga barn och om dessa kan sälja saker. Är det så att du är under arton år så får du inte själv bestämma över dina saker och du får inte heller sälja den sak du fått av dina föräldrar (FB 9 kap. 1 §). Du kan då inte ingå avtal (som att köpa och sälja) om inte dina föräldrar har gått med på detta. Har du redan sålt saken utan att dina föräldrar gått med på detta ska köpet gå åter, detta innebär att du får tillbaka saken och du lämnar tillbaka pengarna (FB 9 kap. 7 § första stycket).Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Kan en 13-åring köpa lösögonfransar från en salong utan förälders samtycke?

2019-02-08 i Omyndiga
FRÅGA |Kan en 13 åring köpa lösögonfransar från salong utan föräldrars samtycke ?
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om omyndiga och deras förmåga att ingå avtal och göra köp hittar du i Föräldrabalken (FB). Enligt lagen har omyndiga ingen rättshandlingsförmåga och personer som är omyndiga, det vill säga under 18 år, kan alltså inte ingå giltiga avtal utan förmyndarens samtycke (9 kap. 1 § FB). Förmyndare till ett barn är oftast föräldrarna. Om en 13-åring ingår ett avtal på egen hand, som i detta fall genom ett köp, är det som huvudregel ogiltigt om inte barnets förälder godkänner det i efterhand. Om föräldrar har försett sitt barn med pengar och barnet köper något som får anses normalt i relation till barnets ålder så utgår man ofta ifrån att det finns ett s.k. tyst samtycke från barnets förälder. Exempelvis anses det normalt att barn har tillåtelse att köpa godis och liknande vardagliga saker av ringa värde. Det är dock i första hand säljarens ansvar att försäkra sig om att barnet är över 18 år och om så inte är fallet så kan föräldrarna ogiltigförklara köpet och då ska prestationerna återgå (9 kap. 6 § FB). Vilket brukar innebära att varan som köpts återlämnas och pengarna ges tillbaka. En 13-åring kan alltså i praktiken handla lösögonfransar på en salong, men om förälders samtycke saknas så kan föräldern ogiltigförklara avtalet eftersom barnet inte har förmåga att ingå avtal. Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga! Vänliga hälsningar,

Hur kan omyndiga som saknar rättshandlingsförmåga handla i butik?

2019-01-29 i Omyndiga
FRÅGA |Eftersom omyndiga inte har rätthandlingsförmåga hur kommer det då sig att dem ens har rätten att handla i butiker själva?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om omyndiga personers rättshandlingsförmåga blir föräldrabalkens (FB) 9 kapitel tillämpligt. Vad gäller kring omyndiga personers rättshandlingsförmåga?Som huvudregel saknar alla under 18 år rättshandlingsförmåga, se FB 9 kap. 1 §. Det finns dock vissa undantag till detta, bland annat får personer som är 16 år eller äldre själva råda över de pengar de tjänat genom arbete, se FB 9 kap. 3 §.Om en omyndig ingår en rättshandling utan samtycke kan vårdnadshavaren i efterhand häva köpet, se FB 9 kap. 7 §. Huvudregeln är alltså att ifall en vårdnadshavare inte godkänner ett köp som dennes omyndiga barn har ingått så har hen rätt att lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka. Får omyndiga personer handla i butiker själva?I praktiken handlar ju dock omyndiga personer i butiker hela tiden. Detta kan de göra eftersom det inte krävs ett uttryckligt samtycke av en vårdnadshavare för att en omyndig ska få köpa något. Ifall den omyndige har egna pengar kan detta ses som att vårdnadshavaren gett sitt indirekta samtycke till att den omyndige ska få handla egna varor. Det beror dock helt på vad det handlar om för varor, om en omyndig går och handlar godis i en butik för en liten summa bör man kunna förutsätta att samtycke från vårdnadshavarna finns. Handlar det däremot om att en omyndig går och köper en dator så är det inte lika självklart och ifall vårdnadshavare vill häva ett sådant köp bör det finnas goda möjligheter till det. Omyndiga kan alltså handla i butik eftersom man oftast kan förutsätta att det finns ett indirekt samtycke från vårdnadshavaren i många situationer. Som huvudregel kan dock köpet hävas i efterhand eftersom den omyndige saknade rättshandlingsförmåga, men detta beror lite på vad det handlade om för vara, hur dyr den var och hur gammal den omyndige var. Om du vill läsa mer om dessa situationer kan du göra det hos allmänna reklamationsnämnden som har prövat flera fall kring omyndiga rättshandlingsförmåga. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Förvaltares behörighet till bankkonton

2019-02-26 i Omyndiga
FRÅGA |Hej det är såhär att överförmyndarnämnden har beslutat att jag inte kan sköta min ekonomi själv och har gett mig en förvaltare. Jag har skrivit på en fullmakt i November någon gång. Den 14e februari när jag skulle handla mat så märker jag att jag inte kan varken betala eller överföra några pengar. Då har alltså överförmyndarnämnden raderat mina konton på banken helt utan att jag fått information om detta. Det gjorde dom den 13e februari. Jag undrar: Är detta tillåtet enligt lag? Kan jag anmäla detta?Med Vänliga Hälsningar, Viktoria Andersson
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Din fråga rör förvaltarskapet, vilket regleras i föräldrabalken. En person som är ur stånd att vårda sig eller sin egendom p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, kan få en förvaltare förordnad av domstol (11 kap. 7 § 1 st. föräldrabalken). Detta förutsätter att personen inte kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, t.ex. genom anordnande av en god man istället.Vidare skall förvaltaruppdraget anpassas till personens behov i det särskilda fallet och kan begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde (11 kap. 7 § 2 st. föräldrabalken). Sedan en förvaltare har blivit förordnad har denne inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över huvudmannens egendom och företräder huvudmannen i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § föräldrabalken). Med andra ord saknar huvudmannen, som det kallas, rättslig handlingsförmåga avseende det som förvaltaruppdraget omfattar. Det innebär att huvudmannen inte kan köpa, sälja eller ingå andra avtal eller liknande med bindande verkan. Huvudmannen får dock företa dessa handlingar med förvaltarens samtycke.För att svara på din fråga avseende förvaltares behörighet till dina bankkonton behöver du ta reda på vad förvaltaruppdraget omfatta i ditt fall. Detta kan du göra genom att begära att domstolens förordnande. Notera att domstolen får överlåta åt överförmyndaren att närmare bestämma förvaltaruppdragets omfattning (11 kap. 7 § 3 st. föräldrabalken), varför du kan behöva kontakta Överförmyndarnämnden. Om ditt bankkonto omfattas av förvaltaruppdraget har förvaltaren stöd i lag för att disponera över det. Förvaltaren behöver inte inhämta ditt samtycke, utan får vidta åtgärder i ditt intresse och räkning.Skulle förvaltaren företa en rättshandling som inte omfattas av förvaltaruppdraget blir du inte bunden av handlingen. Förvaltaren kan då bli skadeståndsskyldig för eventuella skador (11 kap. 11 § 3 st. föräldrabalken).Med vänlig hälsning,

Får en omyndig person ingå avtal med sina förmyndare?

2019-02-09 i Omyndiga
FRÅGA |Får man ingå avtal med sina förmyndare (föräldrar) om man själv är omyndig (14 år)? Förmyndarna har dikterat villkoren i avtalet
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna jag förhåller mig till finns i föräldrabalken (FB).En omyndig person får inte ingå avtal utan förmyndarnas samtyckeSom huvudregel får en omyndig person inte ingå avtal, FB 9 kap 1 §. Den omyndige kan dock göra det under förutsättning att:- hen är tillräckligt mogen för att förstå avtalets innebörd och - hen har förmyndarnas samtycke. Förmyndarna kan inte samtycka till ett avtal mellan dem och den omyndigeNär den omyndige ska gå ingå avtal med sina förmyndare är de motparter och har (troligtvis) motstående intressen. I och med intressekonflikten kan förmyndarna inte samtycka till ett sådant avtal utan att det kommer att ses som ogiltigt, FB 12 kap 8 §. God man måste företräda den omyndige i frågan om avtaletFör att ett giltigt avtal ska kunna ingås mellan den omyndige och förmyndarna måste en god man tillförordnas. Den gode mannen ska företräda den omyndiges intresse och avgöra om hen bör ingå avtalet eller inte, FB 11 kap 2 §. Att förmyndarna har dikterat villkoren i avtalet behöver nödvändigtvis inte spela någon roll, men kan innebära att barnet blir missgynnat i avtalet. I sådana fall kommer den gode mannen troligtvis inte att samtycka till avtalet för den omyndiges räkning.Ansökan om god man skickas till överförmyndaren i den kommun där den omyndige är folkbokförd. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Får en minderårig teckna ett mobilabonnemang i butik?

2019-01-29 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Om en telefonförsäljare i butik får en minderårig (15 år) att teckna ett mobilabonnemang genom att skriva på ett avtal i butiken utan vårdnadshavare och mamman/pappan går tillbaka till butiken 2 dagar efter för att ångra köpet går det? har telefonförsäljaren begått något brott i detta fall, med tanke på att en minderårig inte får skriva på ett sådant avtal enligt lag? Tack för hjälpen i förhand ;)
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumenter under 18 år har en begränsad möjlighet att ingå avtal. För att avtalet ska vara giltigt krävs förmyndarens samtycke. Det är säljarens ansvar att försäkra sig om att parten som avtalet ingås med är myndig eller har förmyndarens samtycke. Detta enligt föräldrabalken 9 kap 1 § (här).Det finns dock två undantag från kravet på samtycke från förmyndaren. Från 16 års ålder har man rätt att bestämma över pengar som man har tjänat själv, enligt 9 kap 3 § (här). Den som har eget hushåll före 18 års ålder har också rätt att ingå sedvanliga avtal som behövs för daglig hushållning, enligt 9 kap 2 a § (här). Jag tolkar din fråga som att dessa undantag inte blir aktuella i ditt fall.15-åringen saknar i detta fall, på grund av sin ålder, rättshandlingsförmåga (förmågan att ingå juridiskt bindande avtal). Eftersom en av parterna som ingått avtalet saknat rättshandlingsförmåga är avtalet ogiltigt, vilket innebär att prestationerna ska återgå och ni får häva köpet. Detta görs smidigast genom att gå tillbaka till butiken och tala med säljaren, meddela att köparen var omyndig och att abonnemanget ska brytas.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Lycka till!Vänligen,

Barns rätt att råda över gåvor

2019-01-18 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Jag undrar om en minderårig som är 13 år gammal får köpa en dyr leksak för typ 1500 kr på sina egna pengar som han sparat från sina födelsedagar dvs, han fått pengar från släktingar. Pengarna räknas ju som gåvor eller? Så är det hans egna pengar som han kan köpa vad som helst för?
Alex Hallström |Hej, Tack för att Du vänder dig till Lawline med Din fråga! Huvudregeln, vilken vi finner i 9 kap. 1§ Föräldrabalken, är att barn under 18 år inte får råda över sin egendom eller ingå avtal. Samma paragraf stadgar dock att om en gåvogivare har lagt fram villkor om att barnet ska ha full rådighet över en gåva blir detta istället fallet. Svaret på din fråga beror alltså på hur gåvan har getts. Om gåvogivaren sagt att barnet ska få hantera pengarna på valfritt sätt finns inga hinder för att köpa leksaken. Om inget sådant villkor har lagts fram gäller dock huvudregeln, vilken innebär att barnet inte har möjlighet att ingå avtalet och köpa varan. Jag hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,