Kan en 13-åring köpa lösögonfransar från en salong utan förälders samtycke?

2019-02-08 i Omyndiga
FRÅGA |Kan en 13 åring köpa lösögonfransar från salong utan föräldrars samtycke ?
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om omyndiga och deras förmåga att ingå avtal och göra köp hittar du i Föräldrabalken (FB). Enligt lagen har omyndiga ingen rättshandlingsförmåga och personer som är omyndiga, det vill säga under 18 år, kan alltså inte ingå giltiga avtal utan förmyndarens samtycke (9 kap. 1 § FB). Förmyndare till ett barn är oftast föräldrarna. Om en 13-åring ingår ett avtal på egen hand, som i detta fall genom ett köp, är det som huvudregel ogiltigt om inte barnets förälder godkänner det i efterhand. Om föräldrar har försett sitt barn med pengar och barnet köper något som får anses normalt i relation till barnets ålder så utgår man ofta ifrån att det finns ett s.k. tyst samtycke från barnets förälder. Exempelvis anses det normalt att barn har tillåtelse att köpa godis och liknande vardagliga saker av ringa värde. Det är dock i första hand säljarens ansvar att försäkra sig om att barnet är över 18 år och om så inte är fallet så kan föräldrarna ogiltigförklara köpet och då ska prestationerna återgå (9 kap. 6 § FB). Vilket brukar innebära att varan som köpts återlämnas och pengarna ges tillbaka. En 13-åring kan alltså i praktiken handla lösögonfransar på en salong, men om förälders samtycke saknas så kan föräldern ogiltigförklara avtalet eftersom barnet inte har förmåga att ingå avtal. Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga! Vänliga hälsningar,

Hur kan omyndiga som saknar rättshandlingsförmåga handla i butik?

2019-01-29 i Omyndiga
FRÅGA |Eftersom omyndiga inte har rätthandlingsförmåga hur kommer det då sig att dem ens har rätten att handla i butiker själva?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om omyndiga personers rättshandlingsförmåga blir föräldrabalkens (FB) 9 kapitel tillämpligt. Vad gäller kring omyndiga personers rättshandlingsförmåga?Som huvudregel saknar alla under 18 år rättshandlingsförmåga, se FB 9 kap. 1 §. Det finns dock vissa undantag till detta, bland annat får personer som är 16 år eller äldre själva råda över de pengar de tjänat genom arbete, se FB 9 kap. 3 §.Om en omyndig ingår en rättshandling utan samtycke kan vårdnadshavaren i efterhand häva köpet, se FB 9 kap. 7 §. Huvudregeln är alltså att ifall en vårdnadshavare inte godkänner ett köp som dennes omyndiga barn har ingått så har hen rätt att lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka. Får omyndiga personer handla i butiker själva?I praktiken handlar ju dock omyndiga personer i butiker hela tiden. Detta kan de göra eftersom det inte krävs ett uttryckligt samtycke av en vårdnadshavare för att en omyndig ska få köpa något. Ifall den omyndige har egna pengar kan detta ses som att vårdnadshavaren gett sitt indirekta samtycke till att den omyndige ska få handla egna varor. Det beror dock helt på vad det handlar om för varor, om en omyndig går och handlar godis i en butik för en liten summa bör man kunna förutsätta att samtycke från vårdnadshavarna finns. Handlar det däremot om att en omyndig går och köper en dator så är det inte lika självklart och ifall vårdnadshavare vill häva ett sådant köp bör det finnas goda möjligheter till det. Omyndiga kan alltså handla i butik eftersom man oftast kan förutsätta att det finns ett indirekt samtycke från vårdnadshavaren i många situationer. Som huvudregel kan dock köpet hävas i efterhand eftersom den omyndige saknade rättshandlingsförmåga, men detta beror lite på vad det handlade om för vara, hur dyr den var och hur gammal den omyndige var. Om du vill läsa mer om dessa situationer kan du göra det hos allmänna reklamationsnämnden som har prövat flera fall kring omyndiga rättshandlingsförmåga. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Kan en omyndig person binda upp sig på abonnemang?

2018-12-28 i Omyndiga
FRÅGA |HejAvtal och abonnemang får i regel inte ingås/tecknas om personen är under 18 år. Om en minderårig uppger ett påhittat personnummer vid tecknande av abonnemang via nätet (för att åldern ska vara minst 18 år). Vilka möjligheter finns det att få tillbaka pengar som redan dragits?Har leverantören skyldighet att kontrollera äktheten i personnumret?Vilka skyldigheter har leverantören att kontrollera att den som beställer tjänsten inte är minderårig?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver kan inte en omyndig ingå avtal. Detta har att göra med att en omyndig person har begränsad rättshandlingsförmåga. Vid 16 års ålder får en omyndig t.ex. ingå anställningsavtal och ingå avtal till eget hushåll om man inte längre bor hemma. För att en omyndig person ska ingå avtal krävs föräldrarnas samtycke. Detta ska inte misstas med att föräldrarna måste samtycka till att köpa godis och tuggummi utan samtycket kan vara tyst. Om man ger pengar till sina barn så har man indirekt samtyckt att barnet gör vissa köp med dessa pengarna. Samtycket behöver alltså inte vara specifikt på det sättet om man gett pengar till barnet att spendera. Om det däremot inte finns ett samtycke ska köpet/avtalet upphöra och prestationerna ska så gott det går återställas. Säljaren får tillbaka sin sak och köparen får tillbaka pengarna. Säljaren har ett eget intresse i att kontrollera åldern hos sina kunder för att slippa göra återköp, men jag vill ändå säga att säljaren uppfyllt detta genom att fråga eller att via nätet ha ett krav på personnummer/ålder. Det är orimligt att kräva att säljaren ska göra en utredning kring varje köpares riktiga ålder. Säljaren får förlita sig på att uppgifterna stämmer och leverera. En omyndig person kan inte ingå avtal och prestationerna ska återställas. Nu har personen angett felaktiga personuppgifter, men de facto är minderårig så om föräldern meddelar att det inte finns samtycke ska det gå åter. En omyndig ska inte kunna åta sig förpliktelser och har som nämnt begränsad rättshandlingsförmåga, och att binda sig till ett abonnemang är "allvarligare" än ett engångsköp och är ännu ett skäl till att det bör återgå när en omyndig inte anses ha förståndet som krävs för att förstå en rättshandlings konsekvens. Sen att en omyndig person uppger ett annat, men ändå korrekt, personnummer kan anmälas för olovlig identitetsanvändning. (4 kap. 6 b § Brottsbalken). SammanfattningsvisMitt råd är att säljaren bör meddelas att köparen är omyndig och att prestationerna ska återställas. Abonnemanget ska avbrytas. Om säljaren anser att en myndig person är avtalspart så har säljaren bevisbördan för detta. Du kan visa säljaren detta svar, tillsammans med konsumentverkets svar på en liknande fråga. Det gäller köp över nätet, dock inte abonnemang men i och med att abonnemang innebär en längre bundenhet talar det snarare för att det absolut ska återgå. Se Konsumentverkets svar (här). Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Får en 15-åring köpa en häst utan föräldrarnas samtycke?

2018-12-19 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Får jag som minderårig (15 år) köpa en häst utan målsmans underskrift på köpet? Dvs gör säljaren fel genom att sälja till mig som är 15 år utan att någon av mina föräldrar skriver på köpet?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör en minderårig persons förmåga att själv ingå avtal utan föräldrarnas samtycke kikar vi närmare på föräldrabalken (FB).Huvudregeln är att du som minderårig inte får köpa hästen självDen klara huvudregeln är att du som 15 år gammal och minderårig inte får lov att ingå avtal och köpa saker på egen hand utan dina föräldrars samtycke (9 kap. 1 § FB).Du får därför inte köpa hästen utan att dina föräldrar samtycker till köpet.Avtalet och köpet blir ogiltigt om du köper hästenOm du skulle köpa hästen utan dina föräldrars samtycke och utan att dina föräldrar i efterhand ger sitt samtycke blir avtalet och köpet ogiltigt (9 kap. 6 § första stycket FB).Du kommer få tillbaka pengarna och säljaren hästenNär avtalet ogiltigförklaras blir följden att du ska ge tillbaka hästen till säljaren, som ska ge tillbaka pengarna du betalade för den (9 kap. 7 § första stycket FB).SlutsatsBåde du och säljaren gör fel om du som 15 år gammal skulle köpa en häst utan dina föräldrars samtycke.Om du skulle lura säljaren till att tro att du är äldre än vad du är, att du har dina föräldrars samtycke eller liknande kan du bli skadeståndsskyldig (9 kap. 7 § andra stycket FB).Mina rådOm du vill ha en häst, prata med dina föräldrar.Om dina föräldrar inte vill ge dig sitt samtycke, vänta till dess att du åtminstone är 16 år gammal och har tjänat in tillräckligt mycket egna pengar för att kunna köpa hästen utan dina föräldrars samtycke (9 kap. 3 § första stycket FB).Jag hoppas att du snart får din häst!God jul!Med vänliga hälsningar

Får en minderårig teckna ett mobilabonnemang i butik?

2019-01-29 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Om en telefonförsäljare i butik får en minderårig (15 år) att teckna ett mobilabonnemang genom att skriva på ett avtal i butiken utan vårdnadshavare och mamman/pappan går tillbaka till butiken 2 dagar efter för att ångra köpet går det? har telefonförsäljaren begått något brott i detta fall, med tanke på att en minderårig inte får skriva på ett sådant avtal enligt lag? Tack för hjälpen i förhand ;)
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumenter under 18 år har en begränsad möjlighet att ingå avtal. För att avtalet ska vara giltigt krävs förmyndarens samtycke. Det är säljarens ansvar att försäkra sig om att parten som avtalet ingås med är myndig eller har förmyndarens samtycke. Detta enligt föräldrabalken 9 kap 1 § (här).Det finns dock två undantag från kravet på samtycke från förmyndaren. Från 16 års ålder har man rätt att bestämma över pengar som man har tjänat själv, enligt 9 kap 3 § (här). Den som har eget hushåll före 18 års ålder har också rätt att ingå sedvanliga avtal som behövs för daglig hushållning, enligt 9 kap 2 a § (här). Jag tolkar din fråga som att dessa undantag inte blir aktuella i ditt fall.15-åringen saknar i detta fall, på grund av sin ålder, rättshandlingsförmåga (förmågan att ingå juridiskt bindande avtal). Eftersom en av parterna som ingått avtalet saknat rättshandlingsförmåga är avtalet ogiltigt, vilket innebär att prestationerna ska återgå och ni får häva köpet. Detta görs smidigast genom att gå tillbaka till butiken och tala med säljaren, meddela att köparen var omyndig och att abonnemanget ska brytas.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Lycka till!Vänligen,

Barns rätt att råda över gåvor

2019-01-18 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Jag undrar om en minderårig som är 13 år gammal får köpa en dyr leksak för typ 1500 kr på sina egna pengar som han sparat från sina födelsedagar dvs, han fått pengar från släktingar. Pengarna räknas ju som gåvor eller? Så är det hans egna pengar som han kan köpa vad som helst för?
Alex Hallström |Hej, Tack för att Du vänder dig till Lawline med Din fråga! Huvudregeln, vilken vi finner i 9 kap. 1§ Föräldrabalken, är att barn under 18 år inte får råda över sin egendom eller ingå avtal. Samma paragraf stadgar dock att om en gåvogivare har lagt fram villkor om att barnet ska ha full rådighet över en gåva blir detta istället fallet. Svaret på din fråga beror alltså på hur gåvan har getts. Om gåvogivaren sagt att barnet ska få hantera pengarna på valfritt sätt finns inga hinder för att köpa leksaken. Om inget sådant villkor har lagts fram gäller dock huvudregeln, vilken innebär att barnet inte har möjlighet att ingå avtalet och köpa varan. Jag hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,

14 årings avtal med frisörsalong är ogiltigt utan förmyndarens godkännande

2018-12-25 i Omyndiga
FRÅGA |Hej. Jag har fått en överraskande räkning från en frisörsalong för en utebliven tid, debiteringen är på 50% av summan. Det vill säga 955:- av totalt 1910:- . Räkningen är utställd på min dotter som är 14 år och enl. hon själv har hon inte beställt nån klippning men ev. har tittat på hemsidan. Vad jag förstår så får hon inte ingå avtal och grundsumman på 2000:- är väl knappast pengar som en 14 åring har. Vad säger lagen och vad gör man ?
Elin Johansson |Hej och tack för att du vänder er till Lawline!Regler om omyndigas möjlighet att ingå avtal hittar du i föräldrabalkens 9 kapitel (9 kap FB).Avtalet din omyndiga dotter slutit med frisörsalongen kommer bli ogiltigtPrecis som du beskriver får din dotter inte ingå avtal utan hennes förmyndares godkännande eftersom hon inte är myndig, 9 kap 1 § FB. Avtalet som din dotter har slutit på hemsidan kommer alltså inte att vara giltigt. Allting som överlåtits tack vare avtalet ska därför återgå, 9 kap 7 § FB. Eftersom ni inte betalat någonting till salongen eller fått någon tjänst i gengäld, kommer det innebära att det förblir som det är nu. Ni kommer alltså inte att behöva betala något till frisörsalongen. Ni bör skriftligen bestrida fakturanMitt första råd är att ni skriftligen bör bestrida fakturan till frisörsalongen, t.ex. via email eller brev. Ett skriftligt bestridande av fakturan är bra eftersom det är ett bevis på att du har meddelat salongen att du inte tänker betala vad de kräver. Då finns också bevis på när detta gjordes. Ett sådant bevis kan vara bra att ha om salongen inte accepterar bestridandet och går vidare med frågan. Ett tips är att hänvisa till den lag och de paragrafer som jag skrev om ovan. Detta för visa att dina argument har grund i lagen. Det kan även vara till er fördel att personligen bestrida fakturanDet kan även vara bra om ni dessutom personligen besöker salongen och förklarar er situation på ett vänligt sätt. Personlig kontakt och en vänlig ton, kan även det hjälpa i situationer som dessa. Förhoppningsvis förstår personalen er situation och accepterar ert bestridande. Ni kan vända er till kommunen om de erbjuder konsumentvägledningMånga kommuner erbjuder konsumentvägledning för kommunens invånare. Här kan du kolla om din kommun erbjuder konsumentrådgivning. Om salongen inte accepterar ert bestridande råder jag er därför att vända er till kommunen ifall de erbjuder rådgivning. De kan i så fall hjälpa till med att ta ert ärende vidare samt mer ingående förklara vilka rättigheter och skyldigheter ni har i er situation. Om tidigare steg inte lyckas kan ARN ge en rekommendation om lösningNi har även möjlighet att vända er till allmänna reklamationsnämnden (ARN). De kan pröva er tvist och ge en rekommendation för hur den bör lösas. Det beslut som ARN fattar kommer alltså endast att vara en rekommendation som inte är bindande för varken er eller salongen. Vanligtvis följer dock företag ARNs råd, men då på grund av andra orsaker än att de är tvungna. Här har du möjlighet att göra en anmälan till dem. Det är dock värt att påpeka att en anmälan till reklamationsnämnden inte är ett första steg utan du bör vända dig till salongen och eventuell kommunal konsumentvägledning först. SlutsatsAvtalet som din dotter slutit kommer att bli ogiltigt, med hänsyn till de omständigheter som ni har beskrivit i er fråga. Ni bör i första hand vända er till frisörsalongen för att skriftligen och kanske även personligen bestrida fakturan. Om detta inte ger det resultat ni önskat, kan ni vända er till kommunens konsumentvägledning om det finns en sådan. De kan hjälpa till med att klargöra vilka rättigheter och skyldigheter ni har i tvisten samt hjälpa er med hur ni bör gå vidare. I ett senare skede kan ni vända er till allmänna reklamationsnämnden för att få en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Jag hoppas att jag kunde hjälpa er att få mer klarhet i vad som gäller och hur ni bör ta detta vidare.Med vänliga hälsningar,

Avtal om pengafördelning med 16-åringar

2018-10-20 i Omyndiga
FRÅGA |Vi håller på med ett skolprojekt där man fick välja om man ville avtala kring pengafördelningen. Vi hade ett muntligt avtal som alla erkänner godkändes men att vissa bara sa ja för att dem kände sig pushade. Dessutom har dem under tidens gång varit skeptiska mot det men inte gått ur det. Nu i slutändan vill dem ändra pengafördelningen ej efter avtalet utan att dem gått ur det för det totala resultat vi fått. Får man göra så? Vi är alla 16 år gamla.
|Hej och tack för din fråga till Lawline!Jag tolkar avtalet om pengafördelningen som ingått mellan olika parter som alla är 16 år gamla.Huvudregeln i svensk rätt är att muntliga avtal är giltiga (1 § avtalslagen). Emellertid har man som underårig (fram till att man fyller 18 år) en begränsad rättshandlingsförmåga (9 kap. 1 § föräldrabalken). Avtal som en underårig ingår kräver i regel förmyndarens (som oftast är samma person som är ens förälder och vårdnadshavare) samtycke, antingen på förhand eller i efterhand, något som kallas ratihabition (9 kap. 6 § föräldrabalken). Ingår man ett avtal som rör ens egendom när man är underårig, och man inte fått samtycke från förmyndare, ska avtalet alltså återgå (det ska inte vara fortsatt gällande).Det finns dock ett undantag från detta, och det gäller egendom som man förvärvat genom arbete när man är över 16 år (9 kap. 3 § föräldrabalk) Har man t. ex sommarjobbat och tjänat ihop pengar får en 16-åring i regel råda över dessa pengar hur denne vill, genom att köpa saker, ingå avtal etc.Huruvida ert muntliga avtal om pengafördelning är giltigt beror alltså på om egendomen har förvärvats genom eget arbete. Om så är fallet är avtalet giltigt och man kan inte ändra avtalet, så får man alltså inte göra. Har inte pengarna förvärvats genom eget arbete beror avtalets giltighet på om det finns samtycke från förmyndaren eller inte.