14 årings avtal med frisörsalong är ogiltigt utan förmyndarens godkännande

2018-12-25 i Omyndiga
FRÅGA |Hej. Jag har fått en överraskande räkning från en frisörsalong för en utebliven tid, debiteringen är på 50% av summan. Det vill säga 955:- av totalt 1910:- . Räkningen är utställd på min dotter som är 14 år och enl. hon själv har hon inte beställt nån klippning men ev. har tittat på hemsidan. Vad jag förstår så får hon inte ingå avtal och grundsumman på 2000:- är väl knappast pengar som en 14 åring har. Vad säger lagen och vad gör man ?
Elin Johansson |Hej och tack för att du vänder er till Lawline!Regler om omyndigas möjlighet att ingå avtal hittar du i föräldrabalkens 9 kapitel (9 kap FB).Avtalet din omyndiga dotter slutit med frisörsalongen kommer bli ogiltigtPrecis som du beskriver får din dotter inte ingå avtal utan hennes förmyndares godkännande eftersom hon inte är myndig, 9 kap 1 § FB. Avtalet som din dotter har slutit på hemsidan kommer alltså inte att vara giltigt. Allting som överlåtits tack vare avtalet ska därför återgå, 9 kap 7 § FB. Eftersom ni inte betalat någonting till salongen eller fått någon tjänst i gengäld, kommer det innebära att det förblir som det är nu. Ni kommer alltså inte att behöva betala något till frisörsalongen. Ni bör skriftligen bestrida fakturanMitt första råd är att ni skriftligen bör bestrida fakturan till frisörsalongen, t.ex. via email eller brev. Ett skriftligt bestridande av fakturan är bra eftersom det är ett bevis på att du har meddelat salongen att du inte tänker betala vad de kräver. Då finns också bevis på när detta gjordes. Ett sådant bevis kan vara bra att ha om salongen inte accepterar bestridandet och går vidare med frågan. Ett tips är att hänvisa till den lag och de paragrafer som jag skrev om ovan. Detta för visa att dina argument har grund i lagen. Det kan även vara till er fördel att personligen bestrida fakturanDet kan även vara bra om ni dessutom personligen besöker salongen och förklarar er situation på ett vänligt sätt. Personlig kontakt och en vänlig ton, kan även det hjälpa i situationer som dessa. Förhoppningsvis förstår personalen er situation och accepterar ert bestridande. Ni kan vända er till kommunen om de erbjuder konsumentvägledningMånga kommuner erbjuder konsumentvägledning för kommunens invånare. Här kan du kolla om din kommun erbjuder konsumentrådgivning. Om salongen inte accepterar ert bestridande råder jag er därför att vända er till kommunen ifall de erbjuder rådgivning. De kan i så fall hjälpa till med att ta ert ärende vidare samt mer ingående förklara vilka rättigheter och skyldigheter ni har i er situation. Om tidigare steg inte lyckas kan ARN ge en rekommendation om lösningNi har även möjlighet att vända er till allmänna reklamationsnämnden (ARN). De kan pröva er tvist och ge en rekommendation för hur den bör lösas. Det beslut som ARN fattar kommer alltså endast att vara en rekommendation som inte är bindande för varken er eller salongen. Vanligtvis följer dock företag ARNs råd, men då på grund av andra orsaker än att de är tvungna. Här har du möjlighet att göra en anmälan till dem. Det är dock värt att påpeka att en anmälan till reklamationsnämnden inte är ett första steg utan du bör vända dig till salongen och eventuell kommunal konsumentvägledning först. SlutsatsAvtalet som din dotter slutit kommer att bli ogiltigt, med hänsyn till de omständigheter som ni har beskrivit i er fråga. Ni bör i första hand vända er till frisörsalongen för att skriftligen och kanske även personligen bestrida fakturan. Om detta inte ger det resultat ni önskat, kan ni vända er till kommunens konsumentvägledning om det finns en sådan. De kan hjälpa till med att klargöra vilka rättigheter och skyldigheter ni har i tvisten samt hjälpa er med hur ni bör gå vidare. I ett senare skede kan ni vända er till allmänna reklamationsnämnden för att få en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Jag hoppas att jag kunde hjälpa er att få mer klarhet i vad som gäller och hur ni bör ta detta vidare.Med vänliga hälsningar,

Avtal om pengafördelning med 16-åringar

2018-10-20 i Omyndiga
FRÅGA |Vi håller på med ett skolprojekt där man fick välja om man ville avtala kring pengafördelningen. Vi hade ett muntligt avtal som alla erkänner godkändes men att vissa bara sa ja för att dem kände sig pushade. Dessutom har dem under tidens gång varit skeptiska mot det men inte gått ur det. Nu i slutändan vill dem ändra pengafördelningen ej efter avtalet utan att dem gått ur det för det totala resultat vi fått. Får man göra så? Vi är alla 16 år gamla.
|Hej och tack för din fråga till Lawline!Jag tolkar avtalet om pengafördelningen som ingått mellan olika parter som alla är 16 år gamla.Huvudregeln i svensk rätt är att muntliga avtal är giltiga (1 § avtalslagen). Emellertid har man som underårig (fram till att man fyller 18 år) en begränsad rättshandlingsförmåga (9 kap. 1 § föräldrabalken). Avtal som en underårig ingår kräver i regel förmyndarens (som oftast är samma person som är ens förälder och vårdnadshavare) samtycke, antingen på förhand eller i efterhand, något som kallas ratihabition (9 kap. 6 § föräldrabalken). Ingår man ett avtal som rör ens egendom när man är underårig, och man inte fått samtycke från förmyndare, ska avtalet alltså återgå (det ska inte vara fortsatt gällande).Det finns dock ett undantag från detta, och det gäller egendom som man förvärvat genom arbete när man är över 16 år (9 kap. 3 § föräldrabalk) Har man t. ex sommarjobbat och tjänat ihop pengar får en 16-åring i regel råda över dessa pengar hur denne vill, genom att köpa saker, ingå avtal etc.Huruvida ert muntliga avtal om pengafördelning är giltigt beror alltså på om egendomen har förvärvats genom eget arbete. Om så är fallet är avtalet giltigt och man kan inte ändra avtalet, så får man alltså inte göra. Har inte pengarna förvärvats genom eget arbete beror avtalets giltighet på om det finns samtycke från förmyndaren eller inte.

Underårig ingick avtal om bilvärdering, är avtalet ogiltigt?

2018-09-30 i Omyndiga
FRÅGA |Hej, jag har gjort en bilvärdering, som skulle vara gratis. Nu kom det en räkning på 2000kr. Jag gick med på villkoren trots att jag inte läst dem och jag är under 18 år. Vet att jag har gjort fel, men hur ska jag göra. Är oerhört tacksam för svar.
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underårigas rättshandlingsförmåga återfinns i Föräldrabalkens (FB) kapitel 9. Som utgångspunkt saknar man rättshandlingsförmåga om man är under 18 år, 9 kap 1 § FB. Det innebär att man själv inte får råda över sin egendom och ej åta sig förbindelser (exempelvis avtal eller köp). Avtalet blir i så fall ogiltigt om inte avtalet blivit godkänt av en vårdnadshavare antingen vid avtalets ingående eller efteråt, 9 kap 6 § FB. Ibland kan det dock uppstå situationer då det är finns anledning för näringsidkaren att anta att det finns ett godkännande. Det klassiska exemplet är när ett barn går och handlar i mataffären för mindre summor. I ditt fall är det dock inte fråga om en sådan situation, eftersom en underårig inte ens kan inneha körkort och därmed ter det sig orimligt att en vårdnadshavare skulle godkänna en bilvärdering. Som sagt är avtalet ogiltigt och prestationerna ska gå åter, det vill säga du ska inte behöva betala för bilvärderingen. I det här fallet är det dock fråga om en tjänst som har utförts och som i praktiken därmed inte kan gå tillbaka. Om köpet inte kan gå tillbaka ska den underårige enbart ersätta det som varit till nytta för denne. En bilvärdering kan inte anses vara till nytta för en underårig och således har näringsidkaren inte rätt att få ersättning. Det är näringsidkaren som ska bevisa att det har funnits ett godkännande från föräldrarna.Du skriver dock att det fanns villkor som du inte läste. Om du har accepterat ett par villkor där det framgår att bilvärderingen kostade 2000 kr samt att det framgår att man måste vara minst 18 år för att ingå avtalet kan det bli fråga om vilseledande uppgifter. I 9 kap 7 § 2 st FB, framgår det vad som händer om den underårige har vilselett sin motpart genom falska uppgifter hur gammal man är. Ett vilseledande med falska uppgifter kan ha skett om man exempelvis har accepterat villkor där det framgår att man ska vara minst 18 år. Om du har genom falska uppgifter utgett dig för att vara 18 år måste du dock utge skälig ersättning för den förlust som bolaget har fått på grund av uteblivet avtal.Om det inte framgick i villkoren att man behövde vara 18 år föreslår jag att du tillsammans med dina föräldrar kontaktar bolaget och berättar att det inte har funnits ett samtycke från föräldrarna. Det är som sagt bolaget som ska visa på att samtycke fanns eller att det i vart fall fanns anledning för dem att utgå ifrån att det fanns ett samtycke (vilket jag tror de kommer få svårt att visa på). Eftersom en bilvärdering inte ens är till nytta för en underårig kommer du i så fall inte behöva betala för den.Om du däremot har accepterat ett avtal där det framgår att man måste vara 18 år och att bilvärderingen kostade 2000 kr måste du tyvärr betala ersättning till bolaget för deras förlust. I så fall föreslår jag att du tillsammans med dina föräldrar kontaktar bolaget för att reda ut detta.Om ni inte kan komma överens med bolaget kan ni anmäla bolaget till ARN (Allmänna reklamationsnämnden), https://www.arn.se/konsument/Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!Med vänliga hälsning,

Är det möjligt för en omyndig att själv sälja sin häst?

2018-09-15 i Omyndiga
FRÅGA |Jag är 16 år och har en häst. Jag skrev på ägarpapperna och allt själv. Kan jag sälja den själv utan förälders underskrift? Mina föräldrar har gemensamvårdnad men jag har ingen kontakt med den ena.
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Svar på din fråga: När du är minderårig har du ingen så kallad rättshandlingsförmåga. Detta framgår av 9:1 föräldrabalken och betyder bland annat att du inte får ingå juridiskt bindande avtal. Både att köpa och sälja en häst kräver att avtal ingås. Därför får du inte sälja din häst själv, utan det är dina föräldrar som måste göra det åt dig. Övrig information: Att du som minderårig saknar rättshandlingsförmåga betyder också att det finns vissa problem med att du själv har skrivit på köpeavtalet när du köpte hästen. Då du inte kan ingå bindande avtal är köpeavtalet i sig ogiltigt. Dock kan förmyndare i efterhand godkänna avtal som en minderårig ingår. Jag antar att dina föräldrar vet om att du har köpt hästen. Eftersom de inte har ingripit mot detta bör de anses ha godkänt avtalet i efterhand och ditt köp är därmed bindande. Jag rekommenderar dig dock att inte ingå avtal av den här storleken medan du ännu är omyndig, då det kan leda till problem för både dig och dina föräldrar. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Får en 15-åring köpa en häst utan föräldrarnas samtycke?

2018-12-19 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Får jag som minderårig (15 år) köpa en häst utan målsmans underskrift på köpet? Dvs gör säljaren fel genom att sälja till mig som är 15 år utan att någon av mina föräldrar skriver på köpet?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör en minderårig persons förmåga att själv ingå avtal utan föräldrarnas samtycke kikar vi närmare på föräldrabalken (FB).Huvudregeln är att du som minderårig inte får köpa hästen självDen klara huvudregeln är att du som 15 år gammal och minderårig inte får lov att ingå avtal och köpa saker på egen hand utan dina föräldrars samtycke (9 kap. 1 § FB).Du får därför inte köpa hästen utan att dina föräldrar samtycker till köpet.Avtalet och köpet blir ogiltigt om du köper hästenOm du skulle köpa hästen utan dina föräldrars samtycke och utan att dina föräldrar i efterhand ger sitt samtycke blir avtalet och köpet ogiltigt (9 kap. 6 § första stycket FB).Du kommer få tillbaka pengarna och säljaren hästenNär avtalet ogiltigförklaras blir följden att du ska ge tillbaka hästen till säljaren, som ska ge tillbaka pengarna du betalade för den (9 kap. 7 § första stycket FB).SlutsatsBåde du och säljaren gör fel om du som 15 år gammal skulle köpa en häst utan dina föräldrars samtycke.Om du skulle lura säljaren till att tro att du är äldre än vad du är, att du har dina föräldrars samtycke eller liknande kan du bli skadeståndsskyldig (9 kap. 7 § andra stycket FB).Mina rådOm du vill ha en häst, prata med dina föräldrar.Om dina föräldrar inte vill ge dig sitt samtycke, vänta till dess att du åtminstone är 16 år gammal och har tjänat in tillräckligt mycket egna pengar för att kunna köpa hästen utan dina föräldrars samtycke (9 kap. 3 § första stycket FB).Jag hoppas att du snart får din häst!God jul!Med vänliga hälsningar

Rätt till bytesrätt om köpet har ingåtts av omyndig vid samtycke från vårdnadshavare?

2018-10-19 i Omyndiga
FRÅGA |Pelle (16 år) får i uppdrag av sin mamma att cykla till affären och köpa kaffe. Louise instruerar Pelle att köpa Gevalia Mörkrost. När Pelle återvänder hem visar det sig att han köpt Löfbergs Lila Mellanrost. Louise skickar tillbaka Pelle till affären med uppdraget att byta till Gevalia Mörkrost. Butiksinnehavaren som haft en jobbig natt p g a sömnproblem säger att köpet ligger fast och att han inte går med på något byte.Har Pelle rätt att byta?
Paulina Ceylan |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att handla i butik innebär att man ingår ett avtal. Huvudregeln är att personer under 18 år inte får ingå avtal enligt 9 kap. 1 § Föräldrabalken, av detta följer vissa undantag b.la om den underårige har fått samtycke av sin vårdnadshavare. Vidare behöver det vid exempelvis köp av ett paket mjölk eller köpa godis för en liten summa inte heller ges ett uttryckligt samtycke från vårdnadshavaren.I ditt fall har Pelle fått ett samtycke från sin mamma att gå och köpa kaffe. Eftersom att det förelåg samtycke är avtalet giltigt och butiken har ingen skyldighet att erbjuda bytesrätt eller öppet köp.

Kan en 15-åring ge fullmakt åt en person att sälja en cykel?

2018-09-28 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Jag undrar om en omyndig 15-åring kan ge en fullmakt åt en person att sälja en cykel, med en befogenhet att sälja cykeln för 1000 kr. Den omyndige i detta fall gav instruktioner om att sälja cykeln för just 1000kr. Om denna person endast får sålt cykeln för 800kr, och den som köpt cykeln är 16 år och gjort det för sina sparpengar som hen tjänat efter sitt sommarjobb. Den omyndige 15 åringen vill häva avtalet pga att fullmäktige överskred sin befogenhet, men cykeln är redan såld. Är avtalet ogiltigt redan från början? eller kan en förälder till 16 åringen som köpt cykeln kräva att avtalet skall bestå? Hur ser det ut när två omyndiga ingår avtal med varandra och fullmäktige överskrider sin befogenhet.
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i Föräldrabalken (FB). Kan 16-åringen ingå köpeavtalet?Huvudregeln är att personer under 18 år, dvs. omyndiga personer, saknar rättslig handlingsförmåga. Detta innebär att omyndiga som huvudregel inte har möjlighet att företa bindande rättshandlingar, såsom att råda över sin egendom eller ingå avtal (9 kap. 1 § FB).Det finns dock ett undantag till denna huvudregel som innebär att personer som har fyllt 16 år har rätt att själva råda över pengar de tjänat genom arbete (9 kap. 3 § FB). Det innebär alltså att köpet av cykeln är fullt giltigt från 16-åringens sida då cykeln köps för egenintjänade pengar. Kan 15-åringen utfärda fullmakt och ingå ett köpeavtal?Här faller vi tillbaka på huvudregeln: en 15-åring saknar rättslig handlingsförmåga och har ingen möjlighet att ingå ett köpeavtal (9 kap. 1 § FB). Som en naturlig följd har 15-åringen därmed inte heller någon möjlighet att utfärda en giltig fullmakt som avser ingående av köpeavtal.Vad händer med avtalet?Här har 15-åringen trots allt (genom en fullmäktig) ingått ett köpeavtal genom att sälja sin cykel. De möjligheter som finns då är upp till 15-åringens förmyndare (sannolikt 15-åringens föräldrar). Antingen kan förmyndaren välja att godkänna avtalet i efterhand, eller kräva att de prestationer som avtalet avser ska gå tillbaka.Om förmyndaren väljer att godkänna avtalet: Det innebär i praktiken att avtalet ska stå sig så att 16-åringen får behålla cykeln och 15-åringen får behålla pengarna.Om förmyndaren tycker att prestationerna ska återgå: Det innebär i praktiken att 16-åringen ska lämna tillbaka cykeln och att 15-åringen ska lämna tillbaka pengarna (prestationerna återgår). Eftersom 15-åringen själv verkar vilja häva avtalet är detta alternativ förmodligen det mest sannolika. Sammanfattning och rådOmyndiga personer (dvs. personer under 18 år) saknar som huvudregel rättslig handlingsförmåga och kan alltså inte råda över sin egendom eller ingå avtal. Detta innebär att köpeavtalet är ogiltigt, så länge inte 15-åringens förmyndare väljer att godkänna köpet av cykeln i efterhand.16-åringens föräldrar har alltså ingen rätt att kräva att köpeavtalet ska bestå. Det är dock alltid möjligt att försöka komma överens ändå. Min rekommendation är därför att 16-åringen (och eventuellt dennes föräldrar) kontaktar 15-åringen och dennes förmyndare (föräldrar). Förhoppningsvis kan ni då enas om att avtalet ska bestå, kanske mot betalning av de extra 200 kronorna. I annat fall är den rättsliga lösningen att prestationerna ska återgå så att både cykeln och pengarna lämnas åter. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Omyndigas rättshandlingsförmåga - kan 16-åring stå på hyreskontrakt?

2018-09-09 i Omyndiga
FRÅGA |sonen skall böra gymnasium på annan ort.vi ska hyra lägenhet för honom och jag förväntade mig att hyreskontraktet skulle stå på mig som förmyndare men hyresvärden har skrivit kontraktet mellan honom och hyresvärden.sonen har ingen egen inkomst utöver studiebidrag och sommarjobbspengar (3 veckor)kan sonen stå på hyreskontraktet ? har läst någonstans att 16åring kan ingå avtal om denne har eget hushåll..... räknas detta som eget hushåll ?behövs mitt medgivande som förmyndare ?fördelar eller nackdelar om kontraktet står på mig ?fördelar eller nackdelar om kontraktet står på sonen ?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du skriver att din son ska börja gymnasiet utgår jag från att han är 15 eller 16 år gammal. Omyndigas rättshandlingsförmågaÄr man under 18 år är man omyndig. En omyndig person har begränsad möjlighet att ingå avtal, ta emot gåvor eller ta hand om sina tillgångar, jfr Föräldrabalken 9 kap 1 § (här). Någon som är under 18 år kan exempelvis inte köpa en bil, få kredit eller ge bort sin egendom. Möjlighet för 16-åringar att disponera över sin arbetsinkomst Från 16 års ålder får den som är omyndig själv disponera över sin egen arbetsinkomst. En 16- eller 17-åring kan därför på egen hand köpa varor eller tjänster för pengar han eller hon tjänat själv. Den som fyllt 16 år kan också öppna ett bankkonto för att sätta in och ta ut pengar.Omyndiga som har eget hushåll En omyndig person som har ett eget hushåll får ingå de avtal som behövs för den dagliga hushållningen, se Föräldrabalken 9 kap 2 a § (här). Att köpa kläder och mat är exempel på sådana avtal. Det är inte ovanligt att 16-åringar flyttar för att gå på gymnasiet, så det bör vara ett sådant fall då en underårig har eget hushåll. Min bedömning är att din son kan stå på kontraktet om han har fyllt 16 år. Jag rekommenderar att du kontaktar hyresvärden som din son har tänkt hyra lägenhet av och frågar vilka för- och nackdelar det finns med att du respektive sonen står på kontraktet. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,