Rätt till bytesrätt om köpet har ingåtts av omyndig vid samtycke från vårdnadshavare?

2018-10-19 i Omyndiga
FRÅGA |Pelle (16 år) får i uppdrag av sin mamma att cykla till affären och köpa kaffe. Louise instruerar Pelle att köpa Gevalia Mörkrost. När Pelle återvänder hem visar det sig att han köpt Löfbergs Lila Mellanrost. Louise skickar tillbaka Pelle till affären med uppdraget att byta till Gevalia Mörkrost. Butiksinnehavaren som haft en jobbig natt p g a sömnproblem säger att köpet ligger fast och att han inte går med på något byte.Har Pelle rätt att byta?
Paulina Ceylan |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att handla i butik innebär att man ingår ett avtal. Huvudregeln är att personer under 18 år inte får ingå avtal enligt 9 kap. 1 § Föräldrabalken, av detta följer vissa undantag b.la om den underårige har fått samtycke av sin vårdnadshavare. Vidare behöver det vid exempelvis köp av ett paket mjölk eller köpa godis för en liten summa inte heller ges ett uttryckligt samtycke från vårdnadshavaren.I ditt fall har Pelle fått ett samtycke från sin mamma att gå och köpa kaffe. Eftersom att det förelåg samtycke är avtalet giltigt och butiken har ingen skyldighet att erbjuda bytesrätt eller öppet köp.

Kan en 15-åring ge fullmakt åt en person att sälja en cykel?

2018-09-28 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Jag undrar om en omyndig 15-åring kan ge en fullmakt åt en person att sälja en cykel, med en befogenhet att sälja cykeln för 1000 kr. Den omyndige i detta fall gav instruktioner om att sälja cykeln för just 1000kr. Om denna person endast får sålt cykeln för 800kr, och den som köpt cykeln är 16 år och gjort det för sina sparpengar som hen tjänat efter sitt sommarjobb. Den omyndige 15 åringen vill häva avtalet pga att fullmäktige överskred sin befogenhet, men cykeln är redan såld. Är avtalet ogiltigt redan från början? eller kan en förälder till 16 åringen som köpt cykeln kräva att avtalet skall bestå? Hur ser det ut när två omyndiga ingår avtal med varandra och fullmäktige överskrider sin befogenhet.
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i Föräldrabalken (FB). Kan 16-åringen ingå köpeavtalet?Huvudregeln är att personer under 18 år, dvs. omyndiga personer, saknar rättslig handlingsförmåga. Detta innebär att omyndiga som huvudregel inte har möjlighet att företa bindande rättshandlingar, såsom att råda över sin egendom eller ingå avtal (9 kap. 1 § FB).Det finns dock ett undantag till denna huvudregel som innebär att personer som har fyllt 16 år har rätt att själva råda över pengar de tjänat genom arbete (9 kap. 3 § FB). Det innebär alltså att köpet av cykeln är fullt giltigt från 16-åringens sida då cykeln köps för egenintjänade pengar. Kan 15-åringen utfärda fullmakt och ingå ett köpeavtal?Här faller vi tillbaka på huvudregeln: en 15-åring saknar rättslig handlingsförmåga och har ingen möjlighet att ingå ett köpeavtal (9 kap. 1 § FB). Som en naturlig följd har 15-åringen därmed inte heller någon möjlighet att utfärda en giltig fullmakt som avser ingående av köpeavtal.Vad händer med avtalet?Här har 15-åringen trots allt (genom en fullmäktig) ingått ett köpeavtal genom att sälja sin cykel. De möjligheter som finns då är upp till 15-åringens förmyndare (sannolikt 15-åringens föräldrar). Antingen kan förmyndaren välja att godkänna avtalet i efterhand, eller kräva att de prestationer som avtalet avser ska gå tillbaka.Om förmyndaren väljer att godkänna avtalet: Det innebär i praktiken att avtalet ska stå sig så att 16-åringen får behålla cykeln och 15-åringen får behålla pengarna.Om förmyndaren tycker att prestationerna ska återgå: Det innebär i praktiken att 16-åringen ska lämna tillbaka cykeln och att 15-åringen ska lämna tillbaka pengarna (prestationerna återgår). Eftersom 15-åringen själv verkar vilja häva avtalet är detta alternativ förmodligen det mest sannolika. Sammanfattning och rådOmyndiga personer (dvs. personer under 18 år) saknar som huvudregel rättslig handlingsförmåga och kan alltså inte råda över sin egendom eller ingå avtal. Detta innebär att köpeavtalet är ogiltigt, så länge inte 15-åringens förmyndare väljer att godkänna köpet av cykeln i efterhand.16-åringens föräldrar har alltså ingen rätt att kräva att köpeavtalet ska bestå. Det är dock alltid möjligt att försöka komma överens ändå. Min rekommendation är därför att 16-åringen (och eventuellt dennes föräldrar) kontaktar 15-åringen och dennes förmyndare (föräldrar). Förhoppningsvis kan ni då enas om att avtalet ska bestå, kanske mot betalning av de extra 200 kronorna. I annat fall är den rättsliga lösningen att prestationerna ska återgå så att både cykeln och pengarna lämnas åter. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Omyndigas rättshandlingsförmåga - kan 16-åring stå på hyreskontrakt?

2018-09-09 i Omyndiga
FRÅGA |sonen skall böra gymnasium på annan ort.vi ska hyra lägenhet för honom och jag förväntade mig att hyreskontraktet skulle stå på mig som förmyndare men hyresvärden har skrivit kontraktet mellan honom och hyresvärden.sonen har ingen egen inkomst utöver studiebidrag och sommarjobbspengar (3 veckor)kan sonen stå på hyreskontraktet ? har läst någonstans att 16åring kan ingå avtal om denne har eget hushåll..... räknas detta som eget hushåll ?behövs mitt medgivande som förmyndare ?fördelar eller nackdelar om kontraktet står på mig ?fördelar eller nackdelar om kontraktet står på sonen ?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du skriver att din son ska börja gymnasiet utgår jag från att han är 15 eller 16 år gammal. Omyndigas rättshandlingsförmågaÄr man under 18 år är man omyndig. En omyndig person har begränsad möjlighet att ingå avtal, ta emot gåvor eller ta hand om sina tillgångar, jfr Föräldrabalken 9 kap 1 § (här). Någon som är under 18 år kan exempelvis inte köpa en bil, få kredit eller ge bort sin egendom. Möjlighet för 16-åringar att disponera över sin arbetsinkomst Från 16 års ålder får den som är omyndig själv disponera över sin egen arbetsinkomst. En 16- eller 17-åring kan därför på egen hand köpa varor eller tjänster för pengar han eller hon tjänat själv. Den som fyllt 16 år kan också öppna ett bankkonto för att sätta in och ta ut pengar.Omyndiga som har eget hushåll En omyndig person som har ett eget hushåll får ingå de avtal som behövs för den dagliga hushållningen, se Föräldrabalken 9 kap 2 a § (här). Att köpa kläder och mat är exempel på sådana avtal. Det är inte ovanligt att 16-åringar flyttar för att gå på gymnasiet, så det bör vara ett sådant fall då en underårig har eget hushåll. Min bedömning är att din son kan stå på kontraktet om han har fyllt 16 år. Jag rekommenderar att du kontaktar hyresvärden som din son har tänkt hyra lägenhet av och frågar vilka för- och nackdelar det finns med att du respektive sonen står på kontraktet. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Åldersgräns vid köp av hus

2018-08-19 i Omyndiga
FRÅGA |Hur gammal måste man vara minst för att kunna köpa ett hus i Sverige
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Av 9 kap 1§ föräldrabalken framgår att den som är under 18 är omyndig. Den som är under 18 saknar rättslig handlingsförmåga, vilket innebär att denne inte själv får råda över sin egendom eller företa olika typer av rättshandlingar, såsom att skuldsätta sig eller ingå juridiskt bindande avtal om exempelvis köp. Detta innebär därför att en person måste vara minst 18 år gammal för att kunna köpa ett hus i Sverige. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Underårig ingick avtal om bilvärdering, är avtalet ogiltigt?

2018-09-30 i Omyndiga
FRÅGA |Hej, jag har gjort en bilvärdering, som skulle vara gratis. Nu kom det en räkning på 2000kr. Jag gick med på villkoren trots att jag inte läst dem och jag är under 18 år. Vet att jag har gjort fel, men hur ska jag göra. Är oerhört tacksam för svar.
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underårigas rättshandlingsförmåga återfinns i Föräldrabalkens (FB) kapitel 9. Som utgångspunkt saknar man rättshandlingsförmåga om man är under 18 år, 9 kap 1 § FB. Det innebär att man själv inte får råda över sin egendom och ej åta sig förbindelser (exempelvis avtal eller köp). Avtalet blir i så fall ogiltigt om inte avtalet blivit godkänt av en vårdnadshavare antingen vid avtalets ingående eller efteråt, 9 kap 6 § FB. Ibland kan det dock uppstå situationer då det är finns anledning för näringsidkaren att anta att det finns ett godkännande. Det klassiska exemplet är när ett barn går och handlar i mataffären för mindre summor. I ditt fall är det dock inte fråga om en sådan situation, eftersom en underårig inte ens kan inneha körkort och därmed ter det sig orimligt att en vårdnadshavare skulle godkänna en bilvärdering. Som sagt är avtalet ogiltigt och prestationerna ska gå åter, det vill säga du ska inte behöva betala för bilvärderingen. I det här fallet är det dock fråga om en tjänst som har utförts och som i praktiken därmed inte kan gå tillbaka. Om köpet inte kan gå tillbaka ska den underårige enbart ersätta det som varit till nytta för denne. En bilvärdering kan inte anses vara till nytta för en underårig och således har näringsidkaren inte rätt att få ersättning. Det är näringsidkaren som ska bevisa att det har funnits ett godkännande från föräldrarna.Du skriver dock att det fanns villkor som du inte läste. Om du har accepterat ett par villkor där det framgår att bilvärderingen kostade 2000 kr samt att det framgår att man måste vara minst 18 år för att ingå avtalet kan det bli fråga om vilseledande uppgifter. I 9 kap 7 § 2 st FB, framgår det vad som händer om den underårige har vilselett sin motpart genom falska uppgifter hur gammal man är. Ett vilseledande med falska uppgifter kan ha skett om man exempelvis har accepterat villkor där det framgår att man ska vara minst 18 år. Om du har genom falska uppgifter utgett dig för att vara 18 år måste du dock utge skälig ersättning för den förlust som bolaget har fått på grund av uteblivet avtal.Om det inte framgick i villkoren att man behövde vara 18 år föreslår jag att du tillsammans med dina föräldrar kontaktar bolaget och berättar att det inte har funnits ett samtycke från föräldrarna. Det är som sagt bolaget som ska visa på att samtycke fanns eller att det i vart fall fanns anledning för dem att utgå ifrån att det fanns ett samtycke (vilket jag tror de kommer få svårt att visa på). Eftersom en bilvärdering inte ens är till nytta för en underårig kommer du i så fall inte behöva betala för den.Om du däremot har accepterat ett avtal där det framgår att man måste vara 18 år och att bilvärderingen kostade 2000 kr måste du tyvärr betala ersättning till bolaget för deras förlust. I så fall föreslår jag att du tillsammans med dina föräldrar kontaktar bolaget för att reda ut detta.Om ni inte kan komma överens med bolaget kan ni anmäla bolaget till ARN (Allmänna reklamationsnämnden), https://www.arn.se/konsument/Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!Med vänliga hälsning,

Är det möjligt för en omyndig att själv sälja sin häst?

2018-09-15 i Omyndiga
FRÅGA |Jag är 16 år och har en häst. Jag skrev på ägarpapperna och allt själv. Kan jag sälja den själv utan förälders underskrift? Mina föräldrar har gemensamvårdnad men jag har ingen kontakt med den ena.
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Svar på din fråga: När du är minderårig har du ingen så kallad rättshandlingsförmåga. Detta framgår av 9:1 föräldrabalken och betyder bland annat att du inte får ingå juridiskt bindande avtal. Både att köpa och sälja en häst kräver att avtal ingås. Därför får du inte sälja din häst själv, utan det är dina föräldrar som måste göra det åt dig. Övrig information: Att du som minderårig saknar rättshandlingsförmåga betyder också att det finns vissa problem med att du själv har skrivit på köpeavtalet när du köpte hästen. Då du inte kan ingå bindande avtal är köpeavtalet i sig ogiltigt. Dock kan förmyndare i efterhand godkänna avtal som en minderårig ingår. Jag antar att dina föräldrar vet om att du har köpt hästen. Eftersom de inte har ingripit mot detta bör de anses ha godkänt avtalet i efterhand och ditt köp är därmed bindande. Jag rekommenderar dig dock att inte ingå avtal av den här storleken medan du ännu är omyndig, då det kan leda till problem för både dig och dina föräldrar. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan barn ingå giltiga köpeavtal utan föräldrarnas vetskap?

2018-08-20 i Omyndiga
FRÅGA |Jag har en son som är 14 år gammal. Han spelar x-box. Han Har äldre vänner som spelar som ligger på att han ska va med och spela. Jag och min sambo har fått lägga ner massor av tid på att få stopp på detta spelande. Vi har periodvis tagit x-boxet ifrån vår son . Nu för några dagar sedan så kontaktar en av dessa killarna oss, (han är över 18 år), och berättar att han har en lillebror som sålt ett spel till vår son, en kod. Han begär 600 kronor för detta. Jag och min sambo har överhuvudtaget inte fått någon som helst information om detta, hade vi fått det så hade svaret varit nej på denna affär. Har verkligen andra rätt att göra sådana här affärer med ett minderårigt barn utan föräldrarnas vetskap.
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barn under 18 år har en begränsad rättshandlingsförmåga vilket innebär att deras möjlighet att ingå avtal och råda över egendom är begränsad (9 kap. 1 § föräldrabalken). Ditt barn kan alltså inte ingå ett köpeavtal med en vän, frånsett att det skulle gälla mera vardagliga saker av ringa värde som barn vanligtvis brukar ha tillstånd att köpa (typ godis). Det åligger säljaren av varan att försäkra sig om att barnet är över 18 år och om detta inte görs kan förmyndarna (föräldrarna) ogiltigförklara avtalet och prestationerna, d.v.s. pengarna och koden, ska återgå (9 kap. 6 § föräldrabalken).Skulle det vara så att ert barn på något sätt vilselett säljaren i den bemärkelse att han kanske visat upp en falsk legitimation eller utgett sig för att var äldre än vad han är kan barnet, och i sin tur förmyndarna bli skadeståndsskyldigt gentemot säljaren (9 kap. 7 § andra stycket föräldrabalken). Skadeståndsskyldigheten kan aldrig uppgå till ett större värde än vad produkten i första hand skulle kostat. För att en sådan skadeståndsskyldighet ska uppstå krävs att säljaren visar att denne lidit skada på grund av det ogiltiga köpeavtalet, detta torde inte vara aktuellt i ert fall då säljaren med visshet kan sälja koden till någon annan.Ett undantag gällande barns rättshandlingsförmåga finns för de som är över 16 år som tjänat sina egna pengar men eftersom det inte är aktuellt lämnar jag det därhän. Hoppas ni fick svar på er fråga!Vänligen,

Kan jag låna ut pengar till en minderårig med förälders samtycke?

2018-07-31 i Omyndiga
FRÅGA |Min syster har beviljat ett lån (30000kr) till sitt barnbarn som var omyndig (16,5 år) i närvaro av barnbarnets moder. Barnbarnet undertecknade lånehandlingen men ej modern.Nu vill barnbarnet inte betala tillbaka lånet och hans föräldrar vill inte heller bistå. Har inte föräldrarna i ett sådant fall ansvar även om de inte undertecknat lånehandlingen men varit med och önskat att lånet genomfördes?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämplig lagI Föräldrabalken (FB) finns bestämmelser om omyndigas möjligheter att ingå bindande avtal.Underårigs omyndighetDen som är under 18 år är omyndig och har en begränsad möjlighet att ingå bindande avtal (9 kap 1 § FB). Vissa typer av avtal kan ingås med hjälp av föräldrarnas samtycke (9 kap 6 § FB). För att ett barn ska kunna försättas i skuld räcker inte förälders samtycke utan det krävs överförmyndares godkännande (kommunal myndighet) (13 kap 12 § FB). Låneavtal är således alltid ogiltiga utan överförmyndares samtycke oavsett om förälderna önskat att lånet ska ske.Konsekvensen av avtalets ogiltighetHuvudregeln vid avtals ogiltighet är att prestationerna ska återgå. Alltså att pengarna ska betalas tillbaka till dig och att lånet ska strykas (9 kap 7 FB). Om detta inte kan ske på grund av att pengarna förbrukats är barnet endast skyldig att återbära så mycket av pengarna som använts till skäligt underhåll eller som har medfört nytta. Finns pengarna fortfarande kvar är alltså situationen enkel, barnet är helt enkelt tvungen att betala tillbaka pengarna. Om din systers barnbarn förbrukat pengarna blir bedömningen svårare. Då får man kolla på vad pengarna använts till och hur mycket nytta detta medförde barnet. Min gissning är ändamålet med pengarna framgick innan pengarna lånades ut. Möjlighet att hålla modern ansvarigOm barnet inte skulle betala tillbaka pengarna på omständigheter som nämndes ovan finns det vissa möjligheter att hålla modern ansvarig. Förmyndare som orsakar skada genom vårdslöshet eller vållande ska ersätta skadan (12 kap 14 § FB). Det innebär att om modern var medveten om att avtalet var ogiltigt och ändå medverkat för att få till lånet bör anses som vållande och därför ska betala skadestånd. Modern kan även anses agerat oaktsamt om hon vetat om att barnet t.ex. inte hade intentionen att betala tillbaka lånet.Hoppas du fick svar på din fråga!