Kan barn ingå giltiga köpeavtal utan föräldrarnas vetskap?

2018-08-20 i Omyndiga
FRÅGA |Jag har en son som är 14 år gammal. Han spelar x-box. Han Har äldre vänner som spelar som ligger på att han ska va med och spela. Jag och min sambo har fått lägga ner massor av tid på att få stopp på detta spelande. Vi har periodvis tagit x-boxet ifrån vår son . Nu för några dagar sedan så kontaktar en av dessa killarna oss, (han är över 18 år), och berättar att han har en lillebror som sålt ett spel till vår son, en kod. Han begär 600 kronor för detta. Jag och min sambo har överhuvudtaget inte fått någon som helst information om detta, hade vi fått det så hade svaret varit nej på denna affär. Har verkligen andra rätt att göra sådana här affärer med ett minderårigt barn utan föräldrarnas vetskap.
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barn under 18 år har en begränsad rättshandlingsförmåga vilket innebär att deras möjlighet att ingå avtal och råda över egendom är begränsad (9 kap. 1 § föräldrabalken). Ditt barn kan alltså inte ingå ett köpeavtal med en vän, frånsett att det skulle gälla mera vardagliga saker av ringa värde som barn vanligtvis brukar ha tillstånd att köpa (typ godis). Det åligger säljaren av varan att försäkra sig om att barnet är över 18 år och om detta inte görs kan förmyndarna (föräldrarna) ogiltigförklara avtalet och prestationerna, d.v.s. pengarna och koden, ska återgå (9 kap. 6 § föräldrabalken).Skulle det vara så att ert barn på något sätt vilselett säljaren i den bemärkelse att han kanske visat upp en falsk legitimation eller utgett sig för att var äldre än vad han är kan barnet, och i sin tur förmyndarna bli skadeståndsskyldigt gentemot säljaren (9 kap. 7 § andra stycket föräldrabalken). Skadeståndsskyldigheten kan aldrig uppgå till ett större värde än vad produkten i första hand skulle kostat. För att en sådan skadeståndsskyldighet ska uppstå krävs att säljaren visar att denne lidit skada på grund av det ogiltiga köpeavtalet, detta torde inte vara aktuellt i ert fall då säljaren med visshet kan sälja koden till någon annan.Ett undantag gällande barns rättshandlingsförmåga finns för de som är över 16 år som tjänat sina egna pengar men eftersom det inte är aktuellt lämnar jag det därhän. Hoppas ni fick svar på er fråga!Vänligen,

Kan jag låna ut pengar till en minderårig med förälders samtycke?

2018-07-31 i Omyndiga
FRÅGA |Min syster har beviljat ett lån (30000kr) till sitt barnbarn som var omyndig (16,5 år) i närvaro av barnbarnets moder. Barnbarnet undertecknade lånehandlingen men ej modern.Nu vill barnbarnet inte betala tillbaka lånet och hans föräldrar vill inte heller bistå. Har inte föräldrarna i ett sådant fall ansvar även om de inte undertecknat lånehandlingen men varit med och önskat att lånet genomfördes?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämplig lagI Föräldrabalken (FB) finns bestämmelser om omyndigas möjligheter att ingå bindande avtal.Underårigs omyndighetDen som är under 18 år är omyndig och har en begränsad möjlighet att ingå bindande avtal (9 kap 1 § FB). Vissa typer av avtal kan ingås med hjälp av föräldrarnas samtycke (9 kap 6 § FB). För att ett barn ska kunna försättas i skuld räcker inte förälders samtycke utan det krävs överförmyndares godkännande (kommunal myndighet) (13 kap 12 § FB). Låneavtal är således alltid ogiltiga utan överförmyndares samtycke oavsett om förälderna önskat att lånet ska ske.Konsekvensen av avtalets ogiltighetHuvudregeln vid avtals ogiltighet är att prestationerna ska återgå. Alltså att pengarna ska betalas tillbaka till dig och att lånet ska strykas (9 kap 7 FB). Om detta inte kan ske på grund av att pengarna förbrukats är barnet endast skyldig att återbära så mycket av pengarna som använts till skäligt underhåll eller som har medfört nytta. Finns pengarna fortfarande kvar är alltså situationen enkel, barnet är helt enkelt tvungen att betala tillbaka pengarna. Om din systers barnbarn förbrukat pengarna blir bedömningen svårare. Då får man kolla på vad pengarna använts till och hur mycket nytta detta medförde barnet. Min gissning är ändamålet med pengarna framgick innan pengarna lånades ut. Möjlighet att hålla modern ansvarigOm barnet inte skulle betala tillbaka pengarna på omständigheter som nämndes ovan finns det vissa möjligheter att hålla modern ansvarig. Förmyndare som orsakar skada genom vårdslöshet eller vållande ska ersätta skadan (12 kap 14 § FB). Det innebär att om modern var medveten om att avtalet var ogiltigt och ändå medverkat för att få till lånet bör anses som vållande och därför ska betala skadestånd. Modern kan även anses agerat oaktsamt om hon vetat om att barnet t.ex. inte hade intentionen att betala tillbaka lånet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Ingående av avtal med minderårig

2018-07-03 i Omyndiga
FRÅGA |Får en näringsidkare sälja tjänster åt minderårig.Hej.En 13 årig pojke fick punktering på sin cyckel och lämnade in den på en cyckelverkstad. Personal sa då att hela hjulet behöver bytas. Pojken lämnade sitt namn och telefonummer till butiken och de sa att han kommer att bli kontaktad när den är klar. Detta hände utan vårdnadshavarens vetskap. När vi efter en tid ringde till butiken, visste de inte vilken cyckel det handlade om och sa då att här inte finns någon cyckel. Min fråga är då:Är det ok att göra en tjänst åt en minderårig (13 år)?Han fick dessutom inget inlämningskvitto. Alltså finns det inget som styrker att pojken lämnat in sin cyckel. Hur ska jag gå tillväga?Cyckeln är försäkrad men vad hjälper det? Och en polisanmälan vet jag heller inte om man kan göra. Med vänlig hälsning,Vårdnadshavare
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att minderåriga, alltså personer under 18 år, inte får ingå några avtal alls enligt 9:1 Föräldrabalken (FB). Det finns dock vissa undantag till detta, bland annat om vårdnadshavare har lämnat samtycke till att barnet ingår avtalet. I detta undantag räknas även underförstått samtycke in, alltså om det är uppenbart att barnet har tillstånd att ingå avtalet. Ett exempel på det är att barnet kan köpa godis för småpengar i matbutiken utan ett uttryckligt samtycke från vårdnadshavare. I fallet du beskriver är det dock orimligt att något underförstått samtycke föreligger. Att din 13-åring har lämnat in sin cykel för reparation är inte något som är självklart att en 13-åring får göra för sina vårdnadshavare. I och med detta existerar inte något giltigt avtal mellan 13-åringen och cykelverkstaden. Att det inte existerar något bindande avtal betyder dock inte att verkstaden inte har något ansvar för cykeln. Eftersom avtalet är ogiltigt ska prestationerna återgå, vilket betyder att cykeln ska återlämnas. Om cykelverkstaden då inte har någon cykel att återlämna ska de ersätta er med cykelns värde. Om cykelverkstaden vägrar att göra detta krävs att ni gör en polisanmälan för att få ut vad cykeln är värd. Det kan dock uppstå svåra bevisfrågor då inget inlämningskvitto finns och det kan därför bli svårt för er att styrka att någon cykel lämnats in. Om ni inte vill göra en polisanmälan rekommenderar jag att ni hör av er till ert försäkringsbolag och ser om det finns någon möjlighet att få ersättning av dem. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan omyndig köpa motorcykel?

2018-05-31 i Omyndiga
FRÅGA |Om min son får 10000kr i födelsedagspresent och går köper en moped som han inte får kvitto för, utan ingår muntligt avtal med butiken, får jag som förmyndare häva affären?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att din son är under 18 år, dvs. omyndig.Den som är minderårig får inte ingå avtal, vilket betyder att din son inte själv får köpa saker utan att du samtyckt till det. Avtalet är i sådana fall inte giltigt (9 Kap 1 § Föräldrabalken).Utgångspunkten är att säljaren ger tillbaka pengarna och köparen den köpta varan. Om det inte går att ge tillbaka det som köpts ska säljaren istället få ersättning för det köptas värde. Sådan ersättning ska dock enbart ges om den minderåriga haft nytta av det köpta eller om det använts till skäligt underhåll. Jag känner inte igen vad som hänt i ert fall men jag tror inte att en moped är en sådan sak som din son haft nytta av och som använts till skäligt underhåll, dessutom går motorcykeln antagligen att ge tillbaka (9 Kap 7 § Föräldrabalken).Ifall din son vilselett säljaren att tro att han är behörig att köpa kan du bli skyldig att ersätta säljarens förlust på grund av avtalet (9 Kap 7 § Föräldrabalken).Avgörande blir också om din son fått ta hand om sina egna pengar. I sådana fall kan säljaren av motorcykeln anses berättigad att utgå från att samtycke från en vårdnadshavare funnits gällande köpet, om inte särskilda omständigheter talar emot det. Frågan blir då om avtalet din son ingick var fullt normalt för en person i hans ålder. Sammanfattningsvis kan jag råda dig om att kontakta säljaren och meddela dem att din son är minderårig samt inte hade lov att köpa motorcykeln. Ifall din son vilselett säljaren eller ifall köpet anses vara normalt kan du bli ersättningsskyldig respektive att köpet anses giltigt. I andra fall ger ni tillbaka motorcykeln och säljaren pengarna.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Åldersgräns vid köp av hus

2018-08-19 i Omyndiga
FRÅGA |Hur gammal måste man vara minst för att kunna köpa ett hus i Sverige
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Av 9 kap 1§ föräldrabalken framgår att den som är under 18 är omyndig. Den som är under 18 saknar rättslig handlingsförmåga, vilket innebär att denne inte själv får råda över sin egendom eller företa olika typer av rättshandlingar, såsom att skuldsätta sig eller ingå juridiskt bindande avtal om exempelvis köp. Detta innebär därför att en person måste vara minst 18 år gammal för att kunna köpa ett hus i Sverige. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Avtal samt arbete för femtonåring

2018-07-17 i Omyndiga
FRÅGA |ÄMNE: Avtal <18årHejsan! jag sitter i en knipa där jag värkligen skulle bheöva hjälp . under hela denna period som nu kommer skrivas har jag varigt 15 år . jag har gjort avtal med en man på 80 år cirka att jag ska bli skjutsad i en lyx bil till min skolavslutning med ett avtal på att jag vaktar hans 5 åriga son . annars kulle jag bli skyldig honom 5000 kronor ja för att repetera 5000 kr . jag tackade ja utan mina föräldrars vetskap och började jobba . jag gillade det och tyckte det var bra . då tackade jag ja till ett sommarjobb som trädgårdsmästare för en lön . jag vet inte själv men båda jobben vekar svarta . mina vårdnadshavare vet om mitt sommarjobb och att jag vaktar hans 5 åriga son . men dom vet inte avtalet bakom min vakt uppgift . anställnings intervjun var min pappa med på men det var inte så mycket prat om arbetet utan det vart massa nklagelser mot mig . trots att min pappa ville gå så bad jag honom att stanna pågrund av pengarna jag sågärna vilje tjäna till en motorcykel. nu när jag har jobbat i 5 dagar totalt har jag blivigt förnedrar och behandlat illa och hotat och uppskrämd med båda polis och våld (vittnet finns till viss del ) jag skulle så gärna vilja ha allt detta ur mitt liv och bara slipap det samt få rätvisa att skipas som jag har blivigt behandlad . det finns mer smådetaljer som inte är nämnda . men min slutsatts är att jag skulle vilja säga upp mig utan konsekvenser både för mig och min familj . och att anmäla det som borde amnälas . tack så mycket //
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag tolkar din fråga rätt så ingick du först ett avtal med den gamle mannen, som gick ut på att du skulle passa hans son och i utbyte skulle han skjutsa dig i en fin bil till skolavslutningen. Om du inte uppfyllde din del av avtalet skulle du bli skyldig mannen 5 000 kronor. Därefter tackade du ja till ett jobb (med tanke på att du nämner att du är femton år antar jag att det är ett extrajobb alternativt sommarjobb). Du har jobbat där kort tid, men du har blivit utsatt för hot på arbetsplatsen (om jag förstår frågan rätt) samt blivit illa behandlad. När du ingick avtalet med den gamle mannen och när du tackade ja till sommarjobbet som trädgårdsmästare var du femton år, med andra ord var du inte myndig. Myndighetsåldern är 18 år, se Föräldrabalken 9 kap 1 § (här). Jag kommer att gå igenom vad som gäller angående avtal samt anställning för omyndiga. Avtal med omyndigaEn person som är under 18 år kan inte råda över sig egendom eller ådra sig skulder eller andra förpliktelser, jfr Föräldrabalken 9 kap 1 § (här). Som huvudregel kan omyndiga inte ingå avtal på egen hand, utan den omyndige personens förmyndare (oftast föräldrarna) rättshandlar för hans eller hennes räkning. Omyndiga som har eget hushåll får däremot ingå avtal som behövs för den dagliga hushållningen, se Föräldrabalken 9 kap 2 a § (här). En person som har fyllt 16 men inte 18 år (och följaktligen är omyndig) får förfoga över egendom han eller hon har tjänat genom arbete, se Föräldrabalken 9 kap 3 § (här). Dock får man fortfarande inte t.ex. köpa på avbetalning innan man är 18. Arbete för omyndigaBarnet ingår själv avtal om anställning eller annat arbete, men bara om vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Barnet får självt säga upp avtalet och, om barnet har fyllt sexton år, utan nytt samtycke avtala om annat arbete av liknande art, se Föräldrabalken 6 kap 12 § 1 st (här). Barnet eller vårdnadshavaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan, om det behövs med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skolgång. Har vårdnadshavaren sagt upp avtalet av detta skäl, får barnet inte därefter träffa nytt avtal utan vårdnadshavarens samtycke, se Föräldrabalken 6 kap 12 § 2 st (här). Detta innebär att den omyndige själv ingår avtal om anställning. Vårdnadshavare får inte ingå sådant avtal för barnets räkning. Barnet får säga upp avtalet utan samtycke från vårdnadshavaren. Bestämmelsen gäller även sommararbeten. Om barnet själv säger upp avtalet tillämpas vanlig uppsägningstid.Vad du kan göra nuAngående avtalet med den äldre mannen skulle jag säga att avtalet inte är giltigt, på grund av att du är under 18 år (och var det även vid avtalets ingående). Om en omyndig har ingått avtal kan vårdnadshavare godkänna avtalet i efterhand. Dina föräldrar vet att du är barnvakt till mannens son, men de vet inte att du blir skyldig honom 5 000 om du inte uppfyller din del av avtalet. När en omyndig ingår avtal som rör en mindre summa, t.ex. när ett barn köper glass, kan motparten utgå från att vårdnadshavaren samtycker. När det är ett avtal som rör 5 000 så är det ett större belopp, varför det är tveksamt om man kan hävda presumerat samtycke. Jag skulle därför råda dig att prata med mannen och häva avtalet, på grund av att avtalet är ogiltigt. När man ingår ett avtal med någon är man skyldig att kolla att motparten är myndig, vilket mannen borde ha gjort. Det finns inget utrymme för god tro, dvs. att man kan hävda att man trodde att motparten var minderårig. Om den omyndige har ljugit och utgett sig för att vara myndig alternativt påstått sig ha vårdnadshavarens samtycke kan den omyndige bli ersättningsskyldig, se Föräldrabalken 9 kap 7 § 2 st (här). När det gäller arbetet så har du ingått anställningsavtal. Du skriver att din pappa var med på anställningsintervjun, och att dina föräldrar vet om ditt sommarjobb. Antingen du eller din/dina vårdnadshavare kan säga upp anställningsavtalet, se stycket ovan om arbete för omyndiga. Om det förekommer hot och/eller kränkande behandling på arbetsplatsen är detta givetvis inte acceptabelt. Om det finns skyddsombud på arbetsplatsen rekommenderar jag att du pratar med skyddsombudet. Du kan även ta upp detta med din chef. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Fråga om tioårig son som spelat bort pengar utan målsmans tillstånd

2018-06-24 i Omyndiga
FRÅGA |Min tio åriga son spelade ovetandes att det var för äkta pengar bort 19000 på mitt tank kort som för mig ovetandes låg öppet. Google play vägrar betala tillbaka då det är emot deras policy. SEB har tagit emot min reklamation men har inte hört ett ord från dom.Detta var för 3 veckor sedan.Som ensamstående och med en otroligt ledsen son undrar jag vad vi har för rättigheter eller vad vi har att vänta oss.
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst har den som är under 18 år inte har rätt att ingå avtal, detta innefattar även avtal om köp, föräldrabalken 9 kap. 1 §. Ingår en person under 18 år ett avtal utan förälders tillåtelse så ska prestationerna återgå. Pengarna ska betalas tillbaka och produkten ska lämnas tillbaka, föräldrabalken 9 kap. 7 §.Om din son har köpt spelmaterial som enkelt går att ta tillbaka så finns inget hinder för att prestationerna ska kunna återgå. Rör det sig om digital valuta, som man använder för att handla i spelet kanske den redan är förbrukad och går därmed inte att lämna tillbaka. Men av tidigare fall att döma är företagen rätt så generösa vad det gäller återbetalningar som rör köp gjorda av minderåriga. Allmänna reklamationsnämnden har i ett fall uttalat att säljaren ska lämna tillbaka köpeskillingen (pengarna) oavsett om köparen (den minderårige) kan lämna tillbaka produkten eller ej.I första hand bör du vända dig till det företaget som din son handlat med, detta verkar du ju redan ha gjort. Vidare kan du alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och göra en anmälan. Försök att få fram kvitton på köpen och kontakta sedan ARN snarast.Här är en länk till ARNs hemsida.Hoppas du fick hjälp med din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man avbryta ett köp när man är omyndig?

2018-04-30 i Omyndiga
FRÅGA |Hej. Jag är 15 år och lade ett bud på en skärm, säljaren accepterade mitt bud och därmed godkände jag, då har man ingått ett lagligt bindande avtal. Jag ville avbryta affären men säljaren sa nej. Kan jag på något sätt avbryta affären?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, handlar det om en du har rätt till att avbryta ett köp om du är 15 år och omyndig. I Sverige måste man vara 18 år och myndig för att kunna ingå avtal (9 kap. 1§ föräldrabalken). Innan du har fyllt 18 år kan du egentligen inte råda över din egen ekonomi. Det är istället dina föräldrar som "rättshandlar" åt dig. Det betyder att alla avtal som du ingår, exempelvis när du går in till en butik och köper ett par skor, gör du med dina föräldrars tillåtelse. Även om du inte alltid ber om lov, är det underförstått att du har tillåtelse att köpa vissa saker, som exempelvis kläder. I din situation har inget avtal ingåtts, eftersom du är omyndig. Det betyder att dina föräldrar kan kräva tillbaka pengarna som du har givit till försäljaren, eftersom säljaren inte har någon rätt att sälja någonting till dig utan dina föräldrars tillåtelse. Avtalet är därmed ogiltigt. Det är försäljarens skyldighet att se till att den som hen ingår avtal med är myndig. Om du däremot har fyllt 16 år, finns ett undantag från den här regeln. Det undantaget gäller om du (med dina föräldrars tillåtelse) har ett arbete där du tjänar dina egna pengar. Då har du rätt att fritt råda över de pengarna. (9 kap. 2a§ föräldrabalken). Med vänliga hälsningar,