Hävande av avtal som ingåtts av minderårig

2018-03-29 i Omyndiga
FRÅGA |Hej,Min son (som fyller 17 år i april) sålde sin ett år gamla moped för 25000kr. Dagen efter, innan jag hann föra över pengarna till sparkontot, så åkte han iväg och köpte en cross mc för 20000kr. Han och en kompis hämtade den med EPA och släp. Detta UTAN min eller hans pappas vetskap. Dagen efter när vi upptäcker detta så tycker vi inte att det är ok. Det är dessutom en mc han inte får lov att köra överhuvudtaget. Vi kontaktade säljaren direkt och ville häva köpet eftersom vår son är minderårig. Säljaren menar att han inte ska ta tillbaka den utan vi får sälja den själva. Och om han gör det ska han ha kompensation.. Vad gäller? Vilka rättigheter har vi? Säljaren fick veta vid köptillfället att vår son var snart 17 år.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen föräldrabalken (FB).Enligt huvudregeln i 9 kap. 1 § FB kan inte personer yngre än 18 år ingå bindande avtal. De två utmärkande undantagen är rätten för omyndiga med eget hushåll att inom ramen för hushållet ingå avtal (9 kap. 2 a § FB) och rätten för den som är 16 år eller äldre att råda över pengar som denne intjänat genom eget arbete (9 kap. 3 § FB). Det första undantaget är uppenbarligen inte tillämpligt i ditt fall. I mitt svar kommer jag även utgå från att din son inte heller köpt sin gamla moped för pengar han själv tjänat in.Alltså kan vi konstatera att din son, som på grund av sin ålder saknar rättshandlingsförmåga (alltså förmågan att ingå juridiskt bindande avtal), utan sina förmyndares samtycke ingått ett köpeavtal. Eftersom en av parterna som ingått avtalet saknat rättshandlingsförmåga är avtalet enligt min uppfattning ogiltigt; detta innebär att prestationerna ska återgå, det vill säga att er son ska lämna igen motorcykeln och säljaren ska återbetala köpeskillingen. Min rekommendation till dig är att du informerar säljaren om detta och begär att denne återbetalar summan i samband med att ni återlämnar motorcykeln. Skulle säljaren fortfarande vägra kan det komma att bli aktuellt att väcka en så kallad negativ fastställelsetalan i domstol, alltså att ni begär att domstolen ska förklara avtalet ogiltigt och att prestationerna ska återgå. Om säljaren mot förmodan skulle låta det gå så långt rekommenderar jag att ni kontaktar en yrkesverksam jurist för att få hjälp med detta.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Vad får en omyndig person göra med pengar som hen intjänat?

2018-03-14 i Omyndiga
FRÅGA |I somras tjänade min son (som fyller 17 år den 31/1 i år) ungefär 18 000 kr. För pengarna ville han köpa en monsterdator. Jag tycker att det är alldeles för mycket pengar att lägga på en dator. Kan min son ändå köpa datorn? Vilka regler gäller egentligen?
Sandra Söderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln finner du i 9 kap. 1 § föräldrabalken. Där står det att den som är under arton år är omyndig, och får därför inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (om inte annat nämns i lag). Den generella principen är alltså att ett barn under arton år inte kan råda över sin egendom, det vill säga, inte kan spendera sina pengar som hen vill. Men, det finns en undantagsregel. Enligt 9 kap. 3 § föräldrabalken så får en omyndig person själv råda över vad han genom eget arbete förvärvat efter det han fyllt sexton år. För att förtydliga så krävs det alltså att barnet i fråga redan fyllt sexton år när förvärvsarbetet startar; och om jag har förstått frågan rätt så var han redan sexton år under sommaren när han arbetade. Svaret på din fråga blir alltså följande: Enligt föräldrabalkens regler har din son rätt att köpa datorn för de pengar han intjänat under sommaren.Hör gärna av dig om du har några fler frågor! Detta kan du göra genom att lämna en kommentar nedan. Vänligen,

Kan en 17-åring ge en 15-åring fullmakt att sälja dennes cykel, som köpts med egna intjänade pengar, och vad innebär en 18 §-fullmakt?

2018-02-27 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Har två frågor om fullmakt.Kan en 17-åring ge en 15-åring fullmakt?T ex om en 17-åring genom eget förvärv köpt en cykel, kan han/hon be en 15-åring sälja den? När det gäller en §18 fullmakt finns det vissa fall då befogenhet och behörighet inte är samma sak? Då fullmaktsgivaren blir bunden trots överskridande av behörighet?
Fuad Heydarov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagPrecis som du redan nämnt i din fråga, så blir avtalslagen (AvtL) tillämplig. Det finns dock ännu ett lagrum som blir intressant att titta på, och det är föräldrabalken (FB). Jag kommer att under nästa rubrik först och främst besvara din fråga angående 17-åringens rätt att förordna en 15-åring som fullmäktige, för att sedan under sista rubriken besvara din fråga gällande 18 § - fullmakten.Kan en 17-åring, som med egna förvärvade pengar köpt en cykel, ge en 15-åring en fullmakt att sälja den?Huvudregeln inom svensk rätt är att underåriga personer (personer under 18 år) inte kan ha rättshandlingsförmåga (FB 9 kap. 1 §). Att den som är under 18 år inte har rättshandlingsförmåga innebär att denne själv, eller genom ombud, inte har rätt att agera med rättsligt bindande verkan, det går även att säga att en person under 18 år inte har någon förmåga att ha förpliktelser eller rättigheter. Så huvudregeln skulle i sådana fall innebära att 17-åringen i ditt fall inte skulle kunna ingå något avtal, men som alltid, så har varje huvudregel sina undantag. Du nämner nämligen i din fråga att 17-åringen köpt cykeln genom eget förvärv, med det tolkar jag det som att 17-åringen köpt cykeln med egna intjänade pengar. Då gäller ett specifikt undantag, nämligen att en person som fyllt 16 år har rättshandlingsförmåga avseende det han/hon själv tjänat in genom arbete, och det som trätt in i dess ställe (FB 9 kap. 3 §). I 17-åringens fall har ju cykeln trätt in istället för de intjänade pengarna han/hon köpt cykeln för, därför anses 17-åringen ha rättshandlingsförmåga. Alltså får 17-åringen ingå avtal precis som om han var myndig avseende cykeln.Nu har vi konstaterat att 17-åringen får ingå avtal avseende cykeln eftersom han har rättshandlingsförmåga, vilket innebär att han även får ge fullmakten till 15-åringen att sälja hans cykel (AvtL 10 §, första stycket). Att det är en 15-åring som får uppdraget spelar ingen roll, detta eftersom avtalet sluts mellan 17-åringen och den potentielle cykelköparen, 15-åringen är utanför avtalet och agerar endast som ombud. Så 17-åringen får alltså ge en fullmakt till 15-åringen med uppdraget att cykeln ska säljas.Vad innebär det att behörigheten sammanfaller med befogenheten gällande 18 §-fullmakter?När det gäller 18 §-fullmakter så brukar man säga att behörigheten sammanfaller med befogenheten (AvtL 11 § andra stycket och 18 §), det innebär att om fullmäktige, den som fått fullmakten, inte följer de instruktioner som han fått av fullmaktsgivaren, så blir avtalet ogiltigt och fullmaktsgivaren blir därför inte bunden av det. Just i detta fall spelar det ingen roll om tredje man varit i god tro eller inte angående instruktionen, fullmaktsgivaren blir inte bunden ändå.Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,Med vänliga hälsningar,

Din omyndiga son kan ingå avtal med din make med ditt samtycke

2018-02-13 i Omyndiga
FRÅGA |Jag är gift och har en minderårig son från ett tidigare äktenskap med en annan man. I händelse av min död har jag och min nuvarande make kommit överens om att han skall ombesörja för min sons välbefinnande på diverse sätt under min sons liv även efter myndighetsdagen; ekonomiska och praktiska (som tex hjälp med bostad, kläder, studiematerial, resor etc).Kan man på något sätt avtala om detta så att min make är juridiskt bunden till denna förpliktelse?Mellan vilka skall avtalet ingås och hur gör man så att det gäller när jag inte är i livet?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du beskriver liknar fallet av en gudförälders förpliktelse, med undantagen att förpliktelsen i ditt fall ska vara juridiskt bindande och gälla även efter din son blivit myndig.Avtalsfrihet och minderårigas brist på rättshandlingsförmågaDet råder avtalsfrihet i Sverige. Som huvudregel är därför ingångna avtal giltiga. Efter att ditt barn fyllt 18 år har du ingen rätt att ingå avtal i ditt barns ställe. Därför är mitt råd till dig nu att låta din son ingå avtal med din make om att din make ska ta hand om honom under hela din sons liv. Som icke myndig har din son ingen rättshandlingsförmåga men kan ingå avtal med ditt samtycke.Avtalets giltighet, parternas vilja, omöjligt att binda tredje man vid avtalDet som krävs för att avtalet ska vara giltigt är, förutom ditt samtycke, såklart att både din make och din son vill ingå avtalet. Om din son inte vill att din make ska bli förpliktad att ombesörja honom kan avtalet inte ingås på det sätt jag skriver här. Kanske har du inte heller något intresse av att din make förpliktas att ombesörja din son ifall han själv inte vill det? Ifall din son inte vill ingå avtalet bör du kunna ingå det i hans ställe, men det kommer då inte gälla till efter hans 18-årsdag. Du kan inte, genom avtal med din make, binda din son (tredje man) efter att han är myndig.Avtalsfrihet gör att avtalet gäller så länge avtalet sägerFörutsatt att din son vill ingå avtalet (och att du samtycker till det) kommer avtalet gälla så länge avtalet säger. Av din fråga framgår det som att din avsikt är att avtalet ska gälla under hela din makes liv. Avtalets giltighetstid bör tas med i avtalet för att säkerhet kring detta ska råda i framtiden. Framtida tvist om avtalets giltighet, avtalstolkningIfall din son och din make i framtiden blir oeniga om hur länge avtalet ska gälla kan en tvist uppstå där avtalet måste tolkas för att se vem som har rätt. Då finns rättsprinciper som säger att man ska se till deras gemensamma partsvilja vid avtalets ingående för att tolka avtalet. Av det du skriver framgår det nu som att din make är med på tanken att det ska gälla tills efter din sons myndighetsdag. Därför lär en tvist om tolkningen leda till att det ska tolkas efter hur du skriver i din fråga.Ifall din son motsätter sig avtalet när han blir myndig finns det dock goda möjligheter för honom att få avtalet ogiltigförklarat p.g.a. de oskäliga förhållanden som rådde när avtalet ingicks. Hur förhållandena när avtalet ingicks ska bedömas beror till stor del på din sons ålder vid avtalets ingående.Andra möjligheterEn annan möjlighet för dig för att undgå eventuella komplikationer är att din make utses till förmyndare för ditt barn ifall du dör innan han blivit myndig. När din son sedan blir myndig kan han och din make själva ingå avtalet om ombesörjande. Beroende på din sons ålder finns det risker med att ingå avtalet med honom innan han fyllt 18 år.SammanfattningMan kan säga att din fråga främst berör avtalsfrihet. Du kan inte binda din son vid avtal efter att han blivit myndig men han kan ingå avtal med ditt samtycke innan han blivit myndig, om han vill! När han blir äldre kanske han motsätter sig avtalet och kan då möjligtvis få det ogiltigförklarat beroende på omständigheterna vid avtalets ingående (t.ex. hans ålder). Din son och din make kan i framtiden tillsammans komma överens om att avtalet är ogiltigt. Ifall din make vill få avtalet ogiltigförklarat i framtiden får man se på den gemensamma partsviljan vid avtalets ingående.Du fick ett väldigt långt svar här men det viktiga för dig att ta med dig är att det är svårt att binda en myndig person vid ett avtal som inte ingåtts p.g.a. denna personens vilja att ingå avtal.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp! Du får gärna återkomma med frågor genom mail eller sms. E-post: jonas.wester@lawline.seTelefonnummer: 070-32 877 32Med vänlig hälsning,

Vilka regler gäller när personer under 18 år vill ingå avtal?

2018-03-15 i Omyndiga
FRÅGA |Vilka regler gäller om en underårig person (Under 18 år) vill ingå ett avtal?
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!I det här fallet blir Föräldrabalken (FB) aktuell så jag kommer att svara på din fråga utifrån den.Underåriga är omyndiga och får som utgångspunkt inte ingå avtalUtgångspunkten är att personer under 18 år är omyndiga och inte får ingå avtal om de inte har vårdnadshavarens samtycke (9 kap. 1 § FB). Det finns dock undantag. Exempelvis får personer under 18 år själva ingå avtal som rör vanliga hushållsköp om de bor i eget hushåll (9 kap. 2 a § första stycket FB). Personer över 16 år får även själva bestämma över de pengar som de tjänat på arbete (9 kap. 3 § första stycket FB).Skulle det vara så att en person under 18 år ingår ett avtal där det inte finns något samtycke, har vårdnadshavaren rätt att säga upp avtalet (9 kap. 7 § FB). I praktiken utgår dock många i exempelvis affärer från att personer under 18 år har ett samtycke till att köpa saker av mindre värde. Jag hoppas att du fått klarhet i vad som gäller och önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Kan företaget min 6-åriga dotter hyrt film av utan mitt samtycke kräva betalning för filmerna?

2018-02-28 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Min dotter, 6 år har hyrt filmar via Telia. Jag trodde att man behövde kod för att hyra film men tydligen kräver det ett par klickar för att göra det. Har pratat med Telia och förklarat situationen om att det är min dotter som kommit till att klicka sig fram, fik veta att vi ändå ska betala fakturan även om det är mitt barn som laddat ner filmerna. Fick också veta att man kan koda in så att små barn inte klickar sig fram, det är inget jag kände till och jag trodde att det var så per automatik och att man hade en tillfällig kod som man kunde ändra vid första användning av tjänsten. Jag är övertygad om att Telia medvetet inte gör det för att få lite extra pengar in via den vägen. Fick veta att man lätt kunde gå in och koda in det, har varit på hemsidan och fortfarande inte lyckats med, ska nog ringa dem för att få hjälp med det. Min fråga är, ska jag ändå betala fakturan trots att det är mitt barn som gjort det med tanke på att barn inte får köpa vilket är reglerad i föräldrabalken.Hälsningar
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du, precis som du själv säger i Föräldrabalken (FB). Mer specifikt finns reglering gällande detta i 9 kap. FB. Enligt 1§ är den som är under 18 år omyndig och har ingen rättshandlingsförmåga. Med det menas att barnet inte själv får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i någon vidare mån (inte ingå avtal m.m.). Din dotter som 6-åring har alltså ingen rätt att ingå bindande avtal. Genom att hyra filmer för betalning har din dotter ingått ett avtal och därmed åtagit sig en förbindelse. Alla avtal som omyndiga ingår är inte ogiltiga utan finns samtycke eller presumerat samtycke från dig som vårdnadshavare är avtalet giltigt. Samtycke från dig verkar väldigt uteslutet. Det blir då fråga om ifall det skulle kunna finnas ett presumerat samtycke till att din dotter fick hyra filmerna. Med det menas att man kan förvänta sig att det skulle finnas ett samtycke t.ex. för att barnet brukar få göra den typen av saker eller det gäller en mindre handling. Det krävs dock att barnet har uppnått rimlig förståndsmognad. Det har i tidigare bedömningar från domstolen setts som ungefär 12 års ålder och med tanke på att din dotter är så ung som 6 år kan inte heller sådant presumerat samtycke finnas (6§). Eftersom din 6-åriga dotter är omyndig och samtycke inte finns är avtalet ogiltigt. När avtalet är ogiltigt är huvudregeln att parterna ska ge tillbaka vad de mottagit och om inte det kan ske, ersättning för värdet. Ersättning från den omyndige (din dotter) krävs dock inte så länge det hon har mottagit inte har använts till skäligt underhåll eller har medfört nytta för henne (7§). Då det gäller nedladdade filmer kan det vara svårt att ge tillbaka dem så det kan eventuellt bli fråga om att ersätta värdet för filmerna. För att se om ersättning till företaget krävs får man göra en bedömning av om filmerna kan anses ha medfört nytta för din dotter. Det är svårt att säga exakt vad bedömningen skulle landa i men hänsyn bör rimligtvis tas till vad det var för filmer och om dottern har tittat på filmerna. Det är svårt att säga utan att ha fler omständigheter i frågan. Jag rekommenderar dig att kontakta företaget igen och förklara situationen så kan ni förhoppningsvis komma överens om en bra lösning för det här och så att du kan få hjälp med att undvika att det händer fler gånger. Du kan bestrida fakturan och mena att du inte ska betala den eftersom din dotter inte hade rätt att ingå avtal och hyra filmerna enligt FB. Problemet kan vara att det är svårt rent bevismässigt att visa på att det är din dotter som har hyrt filmerna utan att du har vetat om det och utan ditt samtycke, samt att företaget kan hävda att din dotter haft nytta av filmerna så att de ändå ska ha ersättning för dem. Kontakta som sagt företaget igen så kan ni förhoppningsvis komma överens då de säkert har ett stort intresse av att behålla dig som kund. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Tatuera sig utan förmyndares samtycke?

2018-02-22 i Omyndiga
FRÅGA |Kan man som sextonåring (som tjänar sina egna pengar) ha rätt till att göra en tatuering eller piercing utan vårdnadshavares tillstånd? Hittar bara rekommendationer från SMER där de avråder detta men ingenting i föräldrabalken.
Martin Rosén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I Sverige finns det ingen lag som förbjuder underåriga(under 18 år) att tatuera sig, och således inga påföljder för en tatuerare som tatuerat en underårig.Huruvida underåriga får ingå avtal är en fråga som regleras i föräldrabalken (FB). Som huvudregel, så får inte personer under 18 år själv "råda över egendom eller åta sig förbindelser" enligt 9 kap. 1 § FB. Alltså, som underårig så sätter huvudregeln stopp för att tatuera sig utan förmyndares samtycke. Det finns dock ett undantag i 9 kap. 3 § FB där det stadgas att en person över 16 år själv får råda över den egendom som denne intjänat genom eget arbete. Sammantaget så finns det alltså inget i lagen som säger att du inte får tatuera dig för pengar du själv tjänat. Socialstyrelsens ståndpunkt, som också sändes till SMER, är att tatueringar är något som kräver samtycke från förmyndarna i enlighet med 9 kap. 1 § FB. Deras tolkning är dock inte juridiskt bindande. Sveriges registrerade tatuerare (SRT), som är en branschorganisation för tatuerare, har satt 18 år som åldersgräns. Så även om du rent legalt har rätt att tatuera dig för dina egna intjänade pengar kan tatueringsstudion ha en åldersgräns. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Omyndigas arbetsinkomster och ingående av avtal utan erforderligt samtycke

2018-02-05 i Omyndiga
FRÅGA |När det gäller om omyndiga, så har dem inte rätt att ingå i ett avtal. Men om är över 16 och har tjänat egna pengar och går in i ett avtal tex köper något eller säljer något dem har tjänat själva, och deras föräldrar ger inte rätten att gå in i avtalet. Gäller avtalet eller inte?En fråga till.Omen omyndig går och köper något i butiken och säljaren vet om att den är omyndig, sedan ångrar säljaren och ber omyndigens föräldrar att ångra köpet, och föräldrarna godkänner köpet även om dem fick veta det precis, gäller köpet eller inte?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om omyndighet för underåriga finns i 9 kap. föräldrabalken (FB). Fråga 1. Den som är under 18 år (underårig) är omyndig och får inte själv råda över sin egendom (9 kap. 1 § FB). Det finns dock ett undantag. Från 16 års ålder får den som är omyndig själv råda över sin egen arbetsinkomst (9 kap. 3 § FB). En 16- eller 17-åring kan på egen hand köpa varor eller tjänster för pengar som hon eller han tjänat själv, utan föräldrarnas samtycke. Svaret på din första fråga är alltså att ett sådant köp gäller. Föräldrar får däremot häva köpet eller omhänderta egendom om det kan anses erforderligt med hänsyn till den underårigas uppfostran eller välfärd (9 kap. 3 § 2 stycket FB). Fråga 2. Om säljaren visste att avtalet slöts med en underårig får säljaren inte frånträda avtalet, om erforderligt godkännande gavs från föräldrarna i efterhand. Svaret på din andra fråga är att ett sådant köp gäller. Förevarande situation regleras i 9 kap. 6 § 1 stycket 2 meningen FB. Bestämmelsen lyder som följande: Visste han (säljaren) att avtalet slöts med underårig, må han dock ej, med mindre han hade anledning antaga att den underårige ägde behörighet att sluta avtalet, frånträda detta under den tid som vid dess ingående må hava blivit bestämd för godkännande eller annars skäligen kunde beräknas åtgå därför.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!