Kan företaget min 6-åriga dotter hyrt film av utan mitt samtycke kräva betalning för filmerna?

2018-02-28 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Min dotter, 6 år har hyrt filmar via Telia. Jag trodde att man behövde kod för att hyra film men tydligen kräver det ett par klickar för att göra det. Har pratat med Telia och förklarat situationen om att det är min dotter som kommit till att klicka sig fram, fik veta att vi ändå ska betala fakturan även om det är mitt barn som laddat ner filmerna. Fick också veta att man kan koda in så att små barn inte klickar sig fram, det är inget jag kände till och jag trodde att det var så per automatik och att man hade en tillfällig kod som man kunde ändra vid första användning av tjänsten. Jag är övertygad om att Telia medvetet inte gör det för att få lite extra pengar in via den vägen. Fick veta att man lätt kunde gå in och koda in det, har varit på hemsidan och fortfarande inte lyckats med, ska nog ringa dem för att få hjälp med det. Min fråga är, ska jag ändå betala fakturan trots att det är mitt barn som gjort det med tanke på att barn inte får köpa vilket är reglerad i föräldrabalken.Hälsningar
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du, precis som du själv säger i Föräldrabalken (FB). Mer specifikt finns reglering gällande detta i 9 kap. FB. Enligt 1§ är den som är under 18 år omyndig och har ingen rättshandlingsförmåga. Med det menas att barnet inte själv får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i någon vidare mån (inte ingå avtal m.m.). Din dotter som 6-åring har alltså ingen rätt att ingå bindande avtal. Genom att hyra filmer för betalning har din dotter ingått ett avtal och därmed åtagit sig en förbindelse. Alla avtal som omyndiga ingår är inte ogiltiga utan finns samtycke eller presumerat samtycke från dig som vårdnadshavare är avtalet giltigt. Samtycke från dig verkar väldigt uteslutet. Det blir då fråga om ifall det skulle kunna finnas ett presumerat samtycke till att din dotter fick hyra filmerna. Med det menas att man kan förvänta sig att det skulle finnas ett samtycke t.ex. för att barnet brukar få göra den typen av saker eller det gäller en mindre handling. Det krävs dock att barnet har uppnått rimlig förståndsmognad. Det har i tidigare bedömningar från domstolen setts som ungefär 12 års ålder och med tanke på att din dotter är så ung som 6 år kan inte heller sådant presumerat samtycke finnas (6§). Eftersom din 6-åriga dotter är omyndig och samtycke inte finns är avtalet ogiltigt. När avtalet är ogiltigt är huvudregeln att parterna ska ge tillbaka vad de mottagit och om inte det kan ske, ersättning för värdet. Ersättning från den omyndige (din dotter) krävs dock inte så länge det hon har mottagit inte har använts till skäligt underhåll eller har medfört nytta för henne (7§). Då det gäller nedladdade filmer kan det vara svårt att ge tillbaka dem så det kan eventuellt bli fråga om att ersätta värdet för filmerna. För att se om ersättning till företaget krävs får man göra en bedömning av om filmerna kan anses ha medfört nytta för din dotter. Det är svårt att säga exakt vad bedömningen skulle landa i men hänsyn bör rimligtvis tas till vad det var för filmer och om dottern har tittat på filmerna. Det är svårt att säga utan att ha fler omständigheter i frågan. Jag rekommenderar dig att kontakta företaget igen och förklara situationen så kan ni förhoppningsvis komma överens om en bra lösning för det här och så att du kan få hjälp med att undvika att det händer fler gånger. Du kan bestrida fakturan och mena att du inte ska betala den eftersom din dotter inte hade rätt att ingå avtal och hyra filmerna enligt FB. Problemet kan vara att det är svårt rent bevismässigt att visa på att det är din dotter som har hyrt filmerna utan att du har vetat om det och utan ditt samtycke, samt att företaget kan hävda att din dotter haft nytta av filmerna så att de ändå ska ha ersättning för dem. Kontakta som sagt företaget igen så kan ni förhoppningsvis komma överens då de säkert har ett stort intresse av att behålla dig som kund. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Tatuera sig utan förmyndares samtycke?

2018-02-22 i Omyndiga
FRÅGA |Kan man som sextonåring (som tjänar sina egna pengar) ha rätt till att göra en tatuering eller piercing utan vårdnadshavares tillstånd? Hittar bara rekommendationer från SMER där de avråder detta men ingenting i föräldrabalken.
Martin Rosén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I Sverige finns det ingen lag som förbjuder underåriga(under 18 år) att tatuera sig, och således inga påföljder för en tatuerare som tatuerat en underårig.Huruvida underåriga får ingå avtal är en fråga som regleras i föräldrabalken (FB). Som huvudregel, så får inte personer under 18 år själv "råda över egendom eller åta sig förbindelser" enligt 9 kap. 1 § FB. Alltså, som underårig så sätter huvudregeln stopp för att tatuera sig utan förmyndares samtycke. Det finns dock ett undantag i 9 kap. 3 § FB där det stadgas att en person över 16 år själv får råda över den egendom som denne intjänat genom eget arbete. Sammantaget så finns det alltså inget i lagen som säger att du inte får tatuera dig för pengar du själv tjänat. Socialstyrelsens ståndpunkt, som också sändes till SMER, är att tatueringar är något som kräver samtycke från förmyndarna i enlighet med 9 kap. 1 § FB. Deras tolkning är dock inte juridiskt bindande. Sveriges registrerade tatuerare (SRT), som är en branschorganisation för tatuerare, har satt 18 år som åldersgräns. Så även om du rent legalt har rätt att tatuera dig för dina egna intjänade pengar kan tatueringsstudion ha en åldersgräns. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Omyndigas arbetsinkomster och ingående av avtal utan erforderligt samtycke

2018-02-05 i Omyndiga
FRÅGA |När det gäller om omyndiga, så har dem inte rätt att ingå i ett avtal. Men om är över 16 och har tjänat egna pengar och går in i ett avtal tex köper något eller säljer något dem har tjänat själva, och deras föräldrar ger inte rätten att gå in i avtalet. Gäller avtalet eller inte?En fråga till.Omen omyndig går och köper något i butiken och säljaren vet om att den är omyndig, sedan ångrar säljaren och ber omyndigens föräldrar att ångra köpet, och föräldrarna godkänner köpet även om dem fick veta det precis, gäller köpet eller inte?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om omyndighet för underåriga finns i 9 kap. föräldrabalken (FB). Fråga 1. Den som är under 18 år (underårig) är omyndig och får inte själv råda över sin egendom (9 kap. 1 § FB). Det finns dock ett undantag. Från 16 års ålder får den som är omyndig själv råda över sin egen arbetsinkomst (9 kap. 3 § FB). En 16- eller 17-åring kan på egen hand köpa varor eller tjänster för pengar som hon eller han tjänat själv, utan föräldrarnas samtycke. Svaret på din första fråga är alltså att ett sådant köp gäller. Föräldrar får däremot häva köpet eller omhänderta egendom om det kan anses erforderligt med hänsyn till den underårigas uppfostran eller välfärd (9 kap. 3 § 2 stycket FB). Fråga 2. Om säljaren visste att avtalet slöts med en underårig får säljaren inte frånträda avtalet, om erforderligt godkännande gavs från föräldrarna i efterhand. Svaret på din andra fråga är att ett sådant köp gäller. Förevarande situation regleras i 9 kap. 6 § 1 stycket 2 meningen FB. Bestämmelsen lyder som följande: Visste han (säljaren) att avtalet slöts med underårig, må han dock ej, med mindre han hade anledning antaga att den underårige ägde behörighet att sluta avtalet, frånträda detta under den tid som vid dess ingående må hava blivit bestämd för godkännande eller annars skäligen kunde beräknas åtgå därför.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Teckna anställningsavtal med minderårig

2018-01-09 i Omyndiga
FRÅGA |Hej. Det är så att vi i vår ideella förening nu vill anställa några minderåriga tjejer till att bli simlärare.De kommer att få arvode då det ej är så mycket pengar inblandat.Det rör sig alltså om max 800 kr/person och månad.Min fråga är ifall dessa tjejer måste ha med målsman vid tecknandet av avtalet eller om de kan göra det själva.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det här regleras i föräldrabalken(FB)Enligt 6 kap 12 § FB får barnet självt ingå avtal om anställning eller annat arbete men endast om vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Alltså behöver inte föräldrarna närvara vid tecknandet av avtal.Samtycket kan vara både skriftligt och muntligt och till och med ett tyst samtycke från vårdnadshavaren. Men för att vara på den säkra sidan är det alltid smart att ha något slags skriftligt samtycke för att motverka eventuella missförstånd!Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Kan en 17-åring ge en 15-åring fullmakt att sälja dennes cykel, som köpts med egna intjänade pengar, och vad innebär en 18 §-fullmakt?

2018-02-27 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Har två frågor om fullmakt.Kan en 17-åring ge en 15-åring fullmakt?T ex om en 17-åring genom eget förvärv köpt en cykel, kan han/hon be en 15-åring sälja den? När det gäller en §18 fullmakt finns det vissa fall då befogenhet och behörighet inte är samma sak? Då fullmaktsgivaren blir bunden trots överskridande av behörighet?
Fuad Heydarov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagPrecis som du redan nämnt i din fråga, så blir avtalslagen (AvtL) tillämplig. Det finns dock ännu ett lagrum som blir intressant att titta på, och det är föräldrabalken (FB). Jag kommer att under nästa rubrik först och främst besvara din fråga angående 17-åringens rätt att förordna en 15-åring som fullmäktige, för att sedan under sista rubriken besvara din fråga gällande 18 § - fullmakten.Kan en 17-åring, som med egna förvärvade pengar köpt en cykel, ge en 15-åring en fullmakt att sälja den?Huvudregeln inom svensk rätt är att underåriga personer (personer under 18 år) inte kan ha rättshandlingsförmåga (FB 9 kap. 1 §). Att den som är under 18 år inte har rättshandlingsförmåga innebär att denne själv, eller genom ombud, inte har rätt att agera med rättsligt bindande verkan, det går även att säga att en person under 18 år inte har någon förmåga att ha förpliktelser eller rättigheter. Så huvudregeln skulle i sådana fall innebära att 17-åringen i ditt fall inte skulle kunna ingå något avtal, men som alltid, så har varje huvudregel sina undantag. Du nämner nämligen i din fråga att 17-åringen köpt cykeln genom eget förvärv, med det tolkar jag det som att 17-åringen köpt cykeln med egna intjänade pengar. Då gäller ett specifikt undantag, nämligen att en person som fyllt 16 år har rättshandlingsförmåga avseende det han/hon själv tjänat in genom arbete, och det som trätt in i dess ställe (FB 9 kap. 3 §). I 17-åringens fall har ju cykeln trätt in istället för de intjänade pengarna han/hon köpt cykeln för, därför anses 17-åringen ha rättshandlingsförmåga. Alltså får 17-åringen ingå avtal precis som om han var myndig avseende cykeln.Nu har vi konstaterat att 17-åringen får ingå avtal avseende cykeln eftersom han har rättshandlingsförmåga, vilket innebär att han även får ge fullmakten till 15-åringen att sälja hans cykel (AvtL 10 §, första stycket). Att det är en 15-åring som får uppdraget spelar ingen roll, detta eftersom avtalet sluts mellan 17-åringen och den potentielle cykelköparen, 15-åringen är utanför avtalet och agerar endast som ombud. Så 17-åringen får alltså ge en fullmakt till 15-åringen med uppdraget att cykeln ska säljas.Vad innebär det att behörigheten sammanfaller med befogenheten gällande 18 §-fullmakter?När det gäller 18 §-fullmakter så brukar man säga att behörigheten sammanfaller med befogenheten (AvtL 11 § andra stycket och 18 §), det innebär att om fullmäktige, den som fått fullmakten, inte följer de instruktioner som han fått av fullmaktsgivaren, så blir avtalet ogiltigt och fullmaktsgivaren blir därför inte bunden av det. Just i detta fall spelar det ingen roll om tredje man varit i god tro eller inte angående instruktionen, fullmaktsgivaren blir inte bunden ändå.Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,Med vänliga hälsningar,

Din omyndiga son kan ingå avtal med din make med ditt samtycke

2018-02-13 i Omyndiga
FRÅGA |Jag är gift och har en minderårig son från ett tidigare äktenskap med en annan man. I händelse av min död har jag och min nuvarande make kommit överens om att han skall ombesörja för min sons välbefinnande på diverse sätt under min sons liv även efter myndighetsdagen; ekonomiska och praktiska (som tex hjälp med bostad, kläder, studiematerial, resor etc).Kan man på något sätt avtala om detta så att min make är juridiskt bunden till denna förpliktelse?Mellan vilka skall avtalet ingås och hur gör man så att det gäller när jag inte är i livet?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du beskriver liknar fallet av en gudförälders förpliktelse, med undantagen att förpliktelsen i ditt fall ska vara juridiskt bindande och gälla även efter din son blivit myndig.Avtalsfrihet och minderårigas brist på rättshandlingsförmågaDet råder avtalsfrihet i Sverige. Som huvudregel är därför ingångna avtal giltiga. Efter att ditt barn fyllt 18 år har du ingen rätt att ingå avtal i ditt barns ställe. Därför är mitt råd till dig nu att låta din son ingå avtal med din make om att din make ska ta hand om honom under hela din sons liv. Som icke myndig har din son ingen rättshandlingsförmåga men kan ingå avtal med ditt samtycke.Avtalets giltighet, parternas vilja, omöjligt att binda tredje man vid avtalDet som krävs för att avtalet ska vara giltigt är, förutom ditt samtycke, såklart att både din make och din son vill ingå avtalet. Om din son inte vill att din make ska bli förpliktad att ombesörja honom kan avtalet inte ingås på det sätt jag skriver här. Kanske har du inte heller något intresse av att din make förpliktas att ombesörja din son ifall han själv inte vill det? Ifall din son inte vill ingå avtalet bör du kunna ingå det i hans ställe, men det kommer då inte gälla till efter hans 18-årsdag. Du kan inte, genom avtal med din make, binda din son (tredje man) efter att han är myndig.Avtalsfrihet gör att avtalet gäller så länge avtalet sägerFörutsatt att din son vill ingå avtalet (och att du samtycker till det) kommer avtalet gälla så länge avtalet säger. Av din fråga framgår det som att din avsikt är att avtalet ska gälla under hela din makes liv. Avtalets giltighetstid bör tas med i avtalet för att säkerhet kring detta ska råda i framtiden. Framtida tvist om avtalets giltighet, avtalstolkningIfall din son och din make i framtiden blir oeniga om hur länge avtalet ska gälla kan en tvist uppstå där avtalet måste tolkas för att se vem som har rätt. Då finns rättsprinciper som säger att man ska se till deras gemensamma partsvilja vid avtalets ingående för att tolka avtalet. Av det du skriver framgår det nu som att din make är med på tanken att det ska gälla tills efter din sons myndighetsdag. Därför lär en tvist om tolkningen leda till att det ska tolkas efter hur du skriver i din fråga.Ifall din son motsätter sig avtalet när han blir myndig finns det dock goda möjligheter för honom att få avtalet ogiltigförklarat p.g.a. de oskäliga förhållanden som rådde när avtalet ingicks. Hur förhållandena när avtalet ingicks ska bedömas beror till stor del på din sons ålder vid avtalets ingående.Andra möjligheterEn annan möjlighet för dig för att undgå eventuella komplikationer är att din make utses till förmyndare för ditt barn ifall du dör innan han blivit myndig. När din son sedan blir myndig kan han och din make själva ingå avtalet om ombesörjande. Beroende på din sons ålder finns det risker med att ingå avtalet med honom innan han fyllt 18 år.SammanfattningMan kan säga att din fråga främst berör avtalsfrihet. Du kan inte binda din son vid avtal efter att han blivit myndig men han kan ingå avtal med ditt samtycke innan han blivit myndig, om han vill! När han blir äldre kanske han motsätter sig avtalet och kan då möjligtvis få det ogiltigförklarat beroende på omständigheterna vid avtalets ingående (t.ex. hans ålder). Din son och din make kan i framtiden tillsammans komma överens om att avtalet är ogiltigt. Ifall din make vill få avtalet ogiltigförklarat i framtiden får man se på den gemensamma partsviljan vid avtalets ingående.Du fick ett väldigt långt svar här men det viktiga för dig att ta med dig är att det är svårt att binda en myndig person vid ett avtal som inte ingåtts p.g.a. denna personens vilja att ingå avtal.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp! Du får gärna återkomma med frågor genom mail eller sms. E-post: jonas.wester@lawline.seTelefonnummer: 070-32 877 32Med vänlig hälsning,

Skoldator stulen - måste eleven betala?

2018-02-05 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Min skoldator blev stulen i skolan och nu är jag skyldig att betala 6000kr I avtalet står det att eleven ska betala om något händer datorn och jag undrar om det är okej att göra ett avtal där det står att eleven blir skyldig att betala då jag är under 18.
Maria Makdesi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första hand vill jag stadga att eftersom du är under 18 år blir det inte du som är ansvarig till att betala för om datorn blir stulen, utan dina vårdnadshavare som har ansvaret tills dess att du fyller 18 år. Skollagen har en väldigt stark grundprincip om att är allt som har med undervisningen att göra ska vara kostnadsfritt. Vissa mindre obetydliga kost­nader som frukt osv är tillåtet. Detta betyder att eleven erbjuds en lånedator ska vara ett erbjudande och ingen är tvungen att tacka ja. Vad jag vet ska vårdnadshavare behöva signera kontraktet för att det ska bli giltigt, eftersom det är vårdnadshavare som har ansvaret. I sista hand kan jag säga att om du har en hemförsäkring kan denna täcka stölden om det visar sig att du blir skyldig att betala och du blir då 'bara' skyldig att betala självrisken. Lycka till!

Kan någon hämta min dotter hemifrån mot min vilja, och kan min dotter bli skyldig att betala för ett gymbesök?

2017-12-31 i Omyndiga
FRÅGA |HejMin 12 åriga dotter blev hämtad till ett förhör/ samtal nära hemmet utan min vetskap. Dottern följde med en vän som skulle träna till ett gym. Dottern satt i allrummet och väntade tills vännens träningspass skulle sluta. Dottern samtalade med en andra vän i sin mobil och stämde träff nere vid gymmet. Vännen var klar med sitt träningspass och gick. Dottern satt kvar och inväntade den andre vännen som blev lite sen. Dottern och den andra vännen samtalade en stund inne på gymmet och lämnade gymmet strax efter. Ägaren till Gymmet kräver nu en ersättning på 250 krför att dottern vart inne på gymmet utan behörighet? ( första gången dottern varit med en vän på ett gym )Har ägaren rätt till sitt krav om en ersättning för att dottern varit med inne i allrummet?Hade ägaren rätt att bara hämta upp min dotter och köra ner henne till gymmet och hålla förhör/ samtal utan mitt godkännande eller medgivande. Ägaren visste dessutom att jag inte var hemma.MvhAnn-christine Scheffel
Olle Hansen Ölmedal |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Som jag ser det är det egentligen två rättsliga frågor som aktualiseras i ditt fall.Dels är frågan om din dotter är betalningsskyldig, och dels är frågan om ägaren fick lov att hämta din dotter, köra henne till gymmet och fråga ut henne.På den första frågan är svaret med största sannolikhet att din dotter inte är betalningsskyldig. Om det är så att gymägaren menar att hon gjort ett gymbesök som de brukar ta betalt för så kan ni bestrida betalningskravet, eftersom hon inte kan ha ingått något bindande avtal om detta.Anledningen till det är att hon är under 18 år gammal, och därför inte kan ingå rättsligt bindande avtal utan ditt medgivande. (9 kap. 1 § föräldrabalken) Om det dessutom är som ni säger att hon inte ens utnyttjat gymmet så kan ni även ange det som ett skäl till att bestrida betalningskravet, men det bedömer jag är ett lite mer osäkert argument.På den andra frågan är svaret att han inte får göra det. Tvärtom finns det en möjlighet att han gjort sig skyldig till ett brott genom sitt handlande. För att vara säker skulle jag behöva ha mer information om vad som hänt. Det brott som ägaren kan ha gjort sig skyldig till skulle, beroende på vad som skett, kunna vara antingen "olaga frihetsberövande" eller "egenmäktighet med barn". Det är också möjligt att ägaren inte har gjort sig skyldig till brott, beroende på vad som egentligen hänt.Det ni kan göra åt det är att kontakta polisen som kan informera om brotten och de kan hjälpa er upprätta en polisanmälan om ni anser att det är aktuellt efter att ha talat med polisen.Sammanfattning:Ni kan bestrida betalningskravet med hänvisning till att din dotter är 12 år gammal och således inte kan ingå bindande avtal om gymbesök.Det är inte tillåtet att hämta barn utan vårdnadshavarens vetskap och fråga ut dem i gymmet. Tvärtom skulle det kunna innebära ett brott. Jag rekommenderar er att kontakta polisen om ni vill gå vidare med det.Jag hoppas att ni tycker er ha fått ett svar på er fråga, använd annars gärna kommentarfunktionen nedan så kan jag försöka reda ut eventuella oklarheter.Vänligen,