Skoldator stulen - måste eleven betala?

2018-02-05 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Min skoldator blev stulen i skolan och nu är jag skyldig att betala 6000kr I avtalet står det att eleven ska betala om något händer datorn och jag undrar om det är okej att göra ett avtal där det står att eleven blir skyldig att betala då jag är under 18.
Maria Makdesi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första hand vill jag stadga att eftersom du är under 18 år blir det inte du som är ansvarig till att betala för om datorn blir stulen, utan dina vårdnadshavare som har ansvaret tills dess att du fyller 18 år. Skollagen har en väldigt stark grundprincip om att är allt som har med undervisningen att göra ska vara kostnadsfritt. Vissa mindre obetydliga kost­nader som frukt osv är tillåtet. Detta betyder att eleven erbjuds en lånedator ska vara ett erbjudande och ingen är tvungen att tacka ja. Vad jag vet ska vårdnadshavare behöva signera kontraktet för att det ska bli giltigt, eftersom det är vårdnadshavare som har ansvaret. I sista hand kan jag säga att om du har en hemförsäkring kan denna täcka stölden om det visar sig att du blir skyldig att betala och du blir då 'bara' skyldig att betala självrisken. Lycka till!

Kan någon hämta min dotter hemifrån mot min vilja, och kan min dotter bli skyldig att betala för ett gymbesök?

2017-12-31 i Omyndiga
FRÅGA |HejMin 12 åriga dotter blev hämtad till ett förhör/ samtal nära hemmet utan min vetskap. Dottern följde med en vän som skulle träna till ett gym. Dottern satt i allrummet och väntade tills vännens träningspass skulle sluta. Dottern samtalade med en andra vän i sin mobil och stämde träff nere vid gymmet. Vännen var klar med sitt träningspass och gick. Dottern satt kvar och inväntade den andre vännen som blev lite sen. Dottern och den andra vännen samtalade en stund inne på gymmet och lämnade gymmet strax efter. Ägaren till Gymmet kräver nu en ersättning på 250 krför att dottern vart inne på gymmet utan behörighet? ( första gången dottern varit med en vän på ett gym )Har ägaren rätt till sitt krav om en ersättning för att dottern varit med inne i allrummet?Hade ägaren rätt att bara hämta upp min dotter och köra ner henne till gymmet och hålla förhör/ samtal utan mitt godkännande eller medgivande. Ägaren visste dessutom att jag inte var hemma.MvhAnn-christine Scheffel
Olle Hansen Ölmedal |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Som jag ser det är det egentligen två rättsliga frågor som aktualiseras i ditt fall.Dels är frågan om din dotter är betalningsskyldig, och dels är frågan om ägaren fick lov att hämta din dotter, köra henne till gymmet och fråga ut henne.På den första frågan är svaret med största sannolikhet att din dotter inte är betalningsskyldig. Om det är så att gymägaren menar att hon gjort ett gymbesök som de brukar ta betalt för så kan ni bestrida betalningskravet, eftersom hon inte kan ha ingått något bindande avtal om detta.Anledningen till det är att hon är under 18 år gammal, och därför inte kan ingå rättsligt bindande avtal utan ditt medgivande. (9 kap. 1 § föräldrabalken) Om det dessutom är som ni säger att hon inte ens utnyttjat gymmet så kan ni även ange det som ett skäl till att bestrida betalningskravet, men det bedömer jag är ett lite mer osäkert argument.På den andra frågan är svaret att han inte får göra det. Tvärtom finns det en möjlighet att han gjort sig skyldig till ett brott genom sitt handlande. För att vara säker skulle jag behöva ha mer information om vad som hänt. Det brott som ägaren kan ha gjort sig skyldig till skulle, beroende på vad som skett, kunna vara antingen "olaga frihetsberövande" eller "egenmäktighet med barn". Det är också möjligt att ägaren inte har gjort sig skyldig till brott, beroende på vad som egentligen hänt.Det ni kan göra åt det är att kontakta polisen som kan informera om brotten och de kan hjälpa er upprätta en polisanmälan om ni anser att det är aktuellt efter att ha talat med polisen.Sammanfattning:Ni kan bestrida betalningskravet med hänvisning till att din dotter är 12 år gammal och således inte kan ingå bindande avtal om gymbesök.Det är inte tillåtet att hämta barn utan vårdnadshavarens vetskap och fråga ut dem i gymmet. Tvärtom skulle det kunna innebära ett brott. Jag rekommenderar er att kontakta polisen om ni vill gå vidare med det.Jag hoppas att ni tycker er ha fått ett svar på er fråga, använd annars gärna kommentarfunktionen nedan så kan jag försöka reda ut eventuella oklarheter.Vänligen,

Kan en underårig kund vara betalningsskyldig?

2017-12-06 i Omyndiga
FRÅGA |Min son har ett företag. Han gör musikvideos. Filmar och redigerar. I somras gjorde han en film som beställts av en person som ännu inte hade fyllt 18 år. Personen i fråga har inte betalt sin faktura. Nu har vi fått reda på att denna person var under 18 år när filmen gjordes och fakturan skickades ut! Är han ändå betalningsskyldig? Är det någon idé att skicka fakturan till inkasso? Han har hunnit fylla 18 år under tiden!
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller att den som är underårig inte får råda över sin egendom eller åta sig rättsliga förbindelser utan vårdnadshavarens samtycke (9 kap. 1 § föräldrabalken). Med denna huvudregel som utgångspunkt är din sons kund inte betalningsskyldig.Det finns dock vissa fall då även underåriga kan ingå avtal och råda över sin egendom. Exempelvis kan en underårig själv råda över egendom som han eller hon har förvärvat genom eget arbete efter att ha fyllt 16 år (9 kap. 3 § föräldrabalken). Detsamma gäller om den underårige har fått egendom genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande med föreskrift om att han eller hon själv ska få råda över egendomen. Om den underårige driver en rörelse med samtycke av sina föräldrar får denne även ingå rättshandlingar som faller inom området för rörelsen (9 kap. 5 § föräldrabalken). Dessutom kan underåriga ingå avtal med sina föräldrars samtycke.Huvudregeln är alltså att din sons underårige kund inte är betalningsskyldig. Han kunde dock med bindande verkan köpa din sons tjänster för medel som han själv förvärvat genom arbete eller fått genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande med en föreskrift om förvaltningsrätt (d.v.s. rätt att råda över egendomen). Huruvida han är betalningsskyldig eller inte beror alltså på omständigheterna, men det finns en påtaglig risk att han inte är det.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Rättshandlingsförmåga

2017-11-21 i Omyndiga
FRÅGA |Hej,Min kompis har en 16-årig dotter som har skaffat lånekort på högskolebiblioteket. Hon har missat att lämna tillbaka en bok i tid och har nu en skuld på över 600 kr till följd av det. Föräldrarna har inte skrivit på något medgivande om att hon får skaffa lånekort där och visste inte heller om det förrän hon visade dem ett mail där hon informerades om att hon är sen med boken och vilken summa skulden är på.Har hon egentligen rätt att skaffa ett lånekort där hon kan bli skyldig pengar utan föräldrarnas medgivande?
Fredrik Asplén |Hej, tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!Enligt 9 kap 1 § föräldrabalken (FB) (här) är en person som är under 18 år omyndig och får inte själv råda över sin egendom (här avses såväl faktisk vård som att förfoga över egendomen rättsligt) eller åta sig förbindelser. Enligt 6 och 7 §§ samma kapitel kan dock sådana avtal eller förbindelser vara giltiga i och med vårdnadshavares samtycke. En omyndig kan med andra ord inte ingå avtal, utan vårdnadshavarnas samtycke, vilket det skulle vara fråga om när biblioteket kräver ersättning för att man inte har lämnat böckerna i tid.Om det är så att avtalet är ogiltigt kan biblioteket fortfarande kräva skadestånd om det är så att den här boken aldrig lämnas in. Biblioteket kan dock inte kräva förseningsavgifter eftersom något avtal inte kommit till stånd. Att föräldrarna kan bli skyldiga att betala skadestånd kommer av att de i vissa fall inte ansetts ha fullgjort sina förpliktelser enligt 2 kap 6 § i FB. Ytterligare skäl som talar för att någon avgift inte ska utbetalas kan du hitta hos t.ex. Stockholms bibliotek (här) där det tydligt framgår att personer under 18 år inte får erläggas avgift. SammanfattningVårdnadshavarna kan inte bli skyldiga att betala förseningsavgifter, såvida de själva godkänt avtalet. De kan i viss mån bli skadeståndsskyldiga i fall barnet tappat bort boken eller förstört boken, detta regleras då utomobligatoriskt (utanför avtalet) där man som vårdnadshavare har ett visst ansvar. Är det så att de inte visste om att barnet skaffat lånekort så ska de, i vart fall enligt mig, inte bli betalningsansvariga för förseningsavgifterna. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Teckna anställningsavtal med minderårig

2018-01-09 i Omyndiga
FRÅGA |Hej. Det är så att vi i vår ideella förening nu vill anställa några minderåriga tjejer till att bli simlärare.De kommer att få arvode då det ej är så mycket pengar inblandat.Det rör sig alltså om max 800 kr/person och månad.Min fråga är ifall dessa tjejer måste ha med målsman vid tecknandet av avtalet eller om de kan göra det själva.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det här regleras i föräldrabalken(FB)Enligt 6 kap 12 § FB får barnet självt ingå avtal om anställning eller annat arbete men endast om vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Alltså behöver inte föräldrarna närvara vid tecknandet av avtal.Samtycket kan vara både skriftligt och muntligt och till och med ett tyst samtycke från vårdnadshavaren. Men för att vara på den säkra sidan är det alltid smart att ha något slags skriftligt samtycke för att motverka eventuella missförstånd!Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Får en minderårig ingå avtal om en prenumeration?

2017-12-12 i Omyndiga
FRÅGA |Jag undrar om man får sälja prenumerationer till minderåriga? Jag driver ett UF-företag som kommer sälja prenumerations-boxar antingen 1 månad, 6 månader eller 12 månader. Därför undrar jag om jag får sälja prenumerations boxar till minderåriga utan föräldrars tillstånd eller behöver man föräldrars tillstånd?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Får minderåriga köpa er produkt?Nej, den som är minderårig får inte ingå avtal som skuldsätter den, föräldrabalken 9 kapitlet 1 §. En prenumeration är att anse som ett sådant avtal. Det är således föräldern som får ingå det här avtalet om den vill att barnet ska få produkten, det räcker alltså inte med ett godkännande.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Bindande när eleven säger ja till skolresa?

2017-11-22 i Omyndiga
FRÅGA |Har skolan (gymnasiet åk1) rätt att enbart fråga eleverna om dom tex ska följa med på en utomlandsresa? Är inte det som att teckna ett ekonomiskt avtal med eleven? I detta fall har vi föräldrar haft möjlighet att läsa om resan på Facebook och eleverna har svarat om dom ska följa med eller inte. Resan kostar 9000:- och bekostas av eleven med familj. Jag vet att det finns elever som skrivit att dom vill följa med men har inte tillfrågat sina föräldrar. Biljetterna är beställda av skolan och snart kommer väl räkningen. Borde inte skolan ha en skriftlig underskrift på att eleven får följa med? Kan tillägga att resan sker med idrottsprofilen (golf) som är parallellt med den övriga undervisningen.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Omyndiga saknar rättshandlingsförmåga och kan därför inte med bindande verkan ingå avtal (9 kap. 1 § föräldrabalken). Om du inte samtycker till resan och kostnaden som denna eventuellt medför, kan skolan inte kräva dessa pengar, även om barnet vill betala självt. För att de ska ha rätt till betalning för resan krävs godkännande från vårdnadshavare.Skolan borde i egenskap av offentligt organ ha koll på detta men alla gör misstag och jag rekommenderar att du skriver till dem och beskriver situationen om du anser att det är ett problem. De lär definitivt lyssna eftersom lagen är tydlig på detta område.Om de skickar en faktura utan att du godkänt resan behöver du inte betala denna.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fundering!Vänliga hälsningar,

Får min 16-årige son ingå avtal om prenumeration av en internettjänst?

2017-11-15 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! 16-årige sonen har påbörjat en provapå-prenumeration på Nextory i 14 dgr, som nu övergått till en " riktig " prenumeration. (Böcker på nätet) De har därmed dragit 169kr på hans konto. Jag har inte gjort nåt medgivande och han är som sagt bara 16. Får de göra så? Tack på förhand
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Minderårigas avtalHuvudregeln vad gäller omyndigas s.k "rättshandlingsförmåga" framgår av föräldrabalken 9 kap 1 §. Den som är under 18 år är omyndig och får inte råda över sin egendom och inte heller åta sig förbindelser(ta på sig skulder eller betalningsskyldighet genom abonnemang, prenumeration exempelvis).Undantag till denna huvudregel finns bl. a i föräldrabalken 6 kap. 12 § där det framgår att barn under 16 år som tidigare jobbat kan ingå nya avtal om arbete av liknande art utan vårdnadshavarens samtycke. Minderåriga med eget hushåll får också ingå avtal som krävs för det egna hushållet och uppfostran av egna barn. Detta undantag framgår av föräldrabalken 9 kap. 2 a §. Ett annat undantag som regleras i föräldrabalken 9 kap. 5 § är att en minderårig som driver en rörelse med samtycke av vårdnadshavare får ingå de typer av avtal som krävs för verksamhetens art och omfång kräver.Barn över 16 år får dock ingå avtal med egendom som de själva förvärvat genom eget arbete, enligt föräldrabalken 9 kap. 3 §. Denna bestämmelse innebär att minderåriga får använda egenförvärvade medel för att köpa saker eller för att ge bort dem, men bestämmelsen ger däremot inte den minderåriga rätt att försätta sig i skuld. Din son får alltså ingå avtal med egen egendom, men inte avtal som innebär att han skuldsätter sig själv. Typiska sådana avtal är de ovan nämna exemplen om abonnemang och prenumeration, vilket verkar vara precis vad han gjort.Vad händer med olovligt ingångna avtal?Eftersom dessa avtal är olovliga kan de ogiltigförklaras. Hur detta görs varierar, men vanligtvis hör vårdnadshavare av sig till avtalsparten som den minderårige ingått avtal med och meddelar att avtalet är ogiltigt på denna grund(detta för den händelse att avtalsparten inte vet om den minderåriges ålder). Ett alternativ till detta är att väcka talan hos domstol om fastställande av avtalets ogiltighet, men detta alternativ är mycket mer tids- och resurskrävande och borde enbart bli aktuellt i det fall avtalsparten envisas om att avtalet ska vara gällande.Avtal som minderåriga ingått kan också godkännas av dennes vårdnadshavare, antingen vid avtalsslutet eller i efterhand. Avtalen blir då bindande mellan den minderårige och avtalsparten.Innan vårdnadshavaren godkänt eller ogiltigförklarat avtalet kan avtalsparten frångå avtalet om denne får reda på den minderåriges ålder, enligt föräldrabalken 9 kap. 6 §. Prestationerna ska då återgå, vilket innebär att en köpt vara ska returneras och den minderårige ska få tillbaka den pengasumma hen betalat för varan, se 9 kap. 7 §.Om den som den minderårige olovligen ingått avtal med visste om den minderåriges ålder när avtalet slöts, kan denne inte frångå avtalet utan är bunden av det.Om avtalet fullgjorts kan det inte heller ogiltigförklaras. Exempelvis om den minderårige spenderat pengar på en tjänst som utförts och inte lätteligen kan göras ogjord.Vad kan du/din son göra?Eftersom din son är 16 år och har skuldsatt sig genom ett abonnemang om månatliga betalningar, så har han ingått ett olovligt avtal(såtillvida du som vårdnadshavare inte samtyckt till avtalet det vill säga, men eftersom din fråga är formulerad som den är så misstänker jag att samtycke inte lämnats). Avtalet borde således kunna ogiltigförklaras genom att antingen du eller din son hör av er till företaget och framför att din son är minderårig, med hänvisning till huvudregeln i föräldrabalken 9 kap. 1 § om att omyndigas antal är ogiltiga. Detta är också min rekommendation till er.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!