Får en minderårig ingå avtal om en prenumeration?

2017-12-12 i Omyndiga
FRÅGA |Jag undrar om man får sälja prenumerationer till minderåriga? Jag driver ett UF-företag som kommer sälja prenumerations-boxar antingen 1 månad, 6 månader eller 12 månader. Därför undrar jag om jag får sälja prenumerations boxar till minderåriga utan föräldrars tillstånd eller behöver man föräldrars tillstånd?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Får minderåriga köpa er produkt?Nej, den som är minderårig får inte ingå avtal som skuldsätter den, föräldrabalken 9 kapitlet 1 §. En prenumeration är att anse som ett sådant avtal. Det är således föräldern som får ingå det här avtalet om den vill att barnet ska få produkten, det räcker alltså inte med ett godkännande.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Bindande när eleven säger ja till skolresa?

2017-11-22 i Omyndiga
FRÅGA |Har skolan (gymnasiet åk1) rätt att enbart fråga eleverna om dom tex ska följa med på en utomlandsresa? Är inte det som att teckna ett ekonomiskt avtal med eleven? I detta fall har vi föräldrar haft möjlighet att läsa om resan på Facebook och eleverna har svarat om dom ska följa med eller inte. Resan kostar 9000:- och bekostas av eleven med familj. Jag vet att det finns elever som skrivit att dom vill följa med men har inte tillfrågat sina föräldrar. Biljetterna är beställda av skolan och snart kommer väl räkningen. Borde inte skolan ha en skriftlig underskrift på att eleven får följa med? Kan tillägga att resan sker med idrottsprofilen (golf) som är parallellt med den övriga undervisningen.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Omyndiga saknar rättshandlingsförmåga och kan därför inte med bindande verkan ingå avtal (9 kap. 1 § föräldrabalken). Om du inte samtycker till resan och kostnaden som denna eventuellt medför, kan skolan inte kräva dessa pengar, även om barnet vill betala självt. För att de ska ha rätt till betalning för resan krävs godkännande från vårdnadshavare.Skolan borde i egenskap av offentligt organ ha koll på detta men alla gör misstag och jag rekommenderar att du skriver till dem och beskriver situationen om du anser att det är ett problem. De lär definitivt lyssna eftersom lagen är tydlig på detta område.Om de skickar en faktura utan att du godkänt resan behöver du inte betala denna.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fundering!Vänliga hälsningar,

Får min 16-årige son ingå avtal om prenumeration av en internettjänst?

2017-11-15 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! 16-årige sonen har påbörjat en provapå-prenumeration på Nextory i 14 dgr, som nu övergått till en " riktig " prenumeration. (Böcker på nätet) De har därmed dragit 169kr på hans konto. Jag har inte gjort nåt medgivande och han är som sagt bara 16. Får de göra så? Tack på förhand
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Minderårigas avtalHuvudregeln vad gäller omyndigas s.k "rättshandlingsförmåga" framgår av föräldrabalken 9 kap 1 §. Den som är under 18 år är omyndig och får inte råda över sin egendom och inte heller åta sig förbindelser(ta på sig skulder eller betalningsskyldighet genom abonnemang, prenumeration exempelvis).Undantag till denna huvudregel finns bl. a i föräldrabalken 6 kap. 12 § där det framgår att barn under 16 år som tidigare jobbat kan ingå nya avtal om arbete av liknande art utan vårdnadshavarens samtycke. Minderåriga med eget hushåll får också ingå avtal som krävs för det egna hushållet och uppfostran av egna barn. Detta undantag framgår av föräldrabalken 9 kap. 2 a §. Ett annat undantag som regleras i föräldrabalken 9 kap. 5 § är att en minderårig som driver en rörelse med samtycke av vårdnadshavare får ingå de typer av avtal som krävs för verksamhetens art och omfång kräver.Barn över 16 år får dock ingå avtal med egendom som de själva förvärvat genom eget arbete, enligt föräldrabalken 9 kap. 3 §. Denna bestämmelse innebär att minderåriga får använda egenförvärvade medel för att köpa saker eller för att ge bort dem, men bestämmelsen ger däremot inte den minderåriga rätt att försätta sig i skuld. Din son får alltså ingå avtal med egen egendom, men inte avtal som innebär att han skuldsätter sig själv. Typiska sådana avtal är de ovan nämna exemplen om abonnemang och prenumeration, vilket verkar vara precis vad han gjort.Vad händer med olovligt ingångna avtal?Eftersom dessa avtal är olovliga kan de ogiltigförklaras. Hur detta görs varierar, men vanligtvis hör vårdnadshavare av sig till avtalsparten som den minderårige ingått avtal med och meddelar att avtalet är ogiltigt på denna grund(detta för den händelse att avtalsparten inte vet om den minderåriges ålder). Ett alternativ till detta är att väcka talan hos domstol om fastställande av avtalets ogiltighet, men detta alternativ är mycket mer tids- och resurskrävande och borde enbart bli aktuellt i det fall avtalsparten envisas om att avtalet ska vara gällande.Avtal som minderåriga ingått kan också godkännas av dennes vårdnadshavare, antingen vid avtalsslutet eller i efterhand. Avtalen blir då bindande mellan den minderårige och avtalsparten.Innan vårdnadshavaren godkänt eller ogiltigförklarat avtalet kan avtalsparten frångå avtalet om denne får reda på den minderåriges ålder, enligt föräldrabalken 9 kap. 6 §. Prestationerna ska då återgå, vilket innebär att en köpt vara ska returneras och den minderårige ska få tillbaka den pengasumma hen betalat för varan, se 9 kap. 7 §.Om den som den minderårige olovligen ingått avtal med visste om den minderåriges ålder när avtalet slöts, kan denne inte frångå avtalet utan är bunden av det.Om avtalet fullgjorts kan det inte heller ogiltigförklaras. Exempelvis om den minderårige spenderat pengar på en tjänst som utförts och inte lätteligen kan göras ogjord.Vad kan du/din son göra?Eftersom din son är 16 år och har skuldsatt sig genom ett abonnemang om månatliga betalningar, så har han ingått ett olovligt avtal(såtillvida du som vårdnadshavare inte samtyckt till avtalet det vill säga, men eftersom din fråga är formulerad som den är så misstänker jag att samtycke inte lämnats). Avtalet borde således kunna ogiltigförklaras genom att antingen du eller din son hör av er till företaget och framför att din son är minderårig, med hänvisning till huvudregeln i föräldrabalken 9 kap. 1 § om att omyndigas antal är ogiltiga. Detta är också min rekommendation till er.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Fråga om giltighet av minderårigs köp av digital spelvaluta

2017-11-14 i Omyndiga
FRÅGA |Hej, vår son har köpt den digitala valutan för 10 tusentals kronor, utan vår vetskap, och han har tydligen spelat bort allt. Alltså utvecklat ett spelberoende, detta har pågått i 2 år. Jag uppmärksammade detta idag då hans dator var olåst och jag såg summorna han köpt för. Jag undrar finns det något att göra då han är under 18 år? På sidan kan de se att han är det vid varje affär.
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi kan först konstatera att den som är under 18 år inte har rätt att ingå avtal, detta innefattar även avtal om köp, föräldrabalken 9 kap. 1 §. Ingår en person under 18 år ett avtal utan förälders tillåtelse så ska prestationerna återgå. Pengarna ska betalas tillbaka och produkten ska lämnas tillbaka, föräldrabalken 9 kap. 7 §. Är din son över 16 år har han dock rätt att förfoga över pengar som han själv tjänat ihop genom arbete.I ditt fall har spelvalutan redan förbrukats och kan bli svår att lämna tillbaka. Av tidigare fall att döma är företagen ändå rätt så generösa vad det gäller återbetalningar som rör köp gjorda av minderåriga. Allmänna reklamationsnämnden har i ett fall uttalat att säljaren ska lämna tillbaka köpeskillingen (pengarna) oavsett om köparen (den minderårige) kan lämna tillbaka produkten eller ej.I första hand bör du vända dig till det företaget som sålt valutan till din son. Annars kan du alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och göra en anmälan. Då det gått rätt lång tid sedan inköpen påbörjades rekommenderar jag att du tar kontakt med företaget/(ARN) snarast och dessutom försöker leta reda på kvitton av köpen.Här är en länk till ARNs hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Kan en underårig kund vara betalningsskyldig?

2017-12-06 i Omyndiga
FRÅGA |Min son har ett företag. Han gör musikvideos. Filmar och redigerar. I somras gjorde han en film som beställts av en person som ännu inte hade fyllt 18 år. Personen i fråga har inte betalt sin faktura. Nu har vi fått reda på att denna person var under 18 år när filmen gjordes och fakturan skickades ut! Är han ändå betalningsskyldig? Är det någon idé att skicka fakturan till inkasso? Han har hunnit fylla 18 år under tiden!
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller att den som är underårig inte får råda över sin egendom eller åta sig rättsliga förbindelser utan vårdnadshavarens samtycke (9 kap. 1 § föräldrabalken). Med denna huvudregel som utgångspunkt är din sons kund inte betalningsskyldig.Det finns dock vissa fall då även underåriga kan ingå avtal och råda över sin egendom. Exempelvis kan en underårig själv råda över egendom som han eller hon har förvärvat genom eget arbete efter att ha fyllt 16 år (9 kap. 3 § föräldrabalken). Detsamma gäller om den underårige har fått egendom genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande med föreskrift om att han eller hon själv ska få råda över egendomen. Om den underårige driver en rörelse med samtycke av sina föräldrar får denne även ingå rättshandlingar som faller inom området för rörelsen (9 kap. 5 § föräldrabalken). Dessutom kan underåriga ingå avtal med sina föräldrars samtycke.Huvudregeln är alltså att din sons underårige kund inte är betalningsskyldig. Han kunde dock med bindande verkan köpa din sons tjänster för medel som han själv förvärvat genom arbete eller fått genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande med en föreskrift om förvaltningsrätt (d.v.s. rätt att råda över egendomen). Huruvida han är betalningsskyldig eller inte beror alltså på omständigheterna, men det finns en påtaglig risk att han inte är det.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Rättshandlingsförmåga

2017-11-21 i Omyndiga
FRÅGA |Hej,Min kompis har en 16-årig dotter som har skaffat lånekort på högskolebiblioteket. Hon har missat att lämna tillbaka en bok i tid och har nu en skuld på över 600 kr till följd av det. Föräldrarna har inte skrivit på något medgivande om att hon får skaffa lånekort där och visste inte heller om det förrän hon visade dem ett mail där hon informerades om att hon är sen med boken och vilken summa skulden är på.Har hon egentligen rätt att skaffa ett lånekort där hon kan bli skyldig pengar utan föräldrarnas medgivande?
Fredrik Asplén |Hej, tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!Enligt 9 kap 1 § föräldrabalken (FB) (här) är en person som är under 18 år omyndig och får inte själv råda över sin egendom (här avses såväl faktisk vård som att förfoga över egendomen rättsligt) eller åta sig förbindelser. Enligt 6 och 7 §§ samma kapitel kan dock sådana avtal eller förbindelser vara giltiga i och med vårdnadshavares samtycke. En omyndig kan med andra ord inte ingå avtal, utan vårdnadshavarnas samtycke, vilket det skulle vara fråga om när biblioteket kräver ersättning för att man inte har lämnat böckerna i tid.Om det är så att avtalet är ogiltigt kan biblioteket fortfarande kräva skadestånd om det är så att den här boken aldrig lämnas in. Biblioteket kan dock inte kräva förseningsavgifter eftersom något avtal inte kommit till stånd. Att föräldrarna kan bli skyldiga att betala skadestånd kommer av att de i vissa fall inte ansetts ha fullgjort sina förpliktelser enligt 2 kap 6 § i FB. Ytterligare skäl som talar för att någon avgift inte ska utbetalas kan du hitta hos t.ex. Stockholms bibliotek (här) där det tydligt framgår att personer under 18 år inte får erläggas avgift. SammanfattningVårdnadshavarna kan inte bli skyldiga att betala förseningsavgifter, såvida de själva godkänt avtalet. De kan i viss mån bli skadeståndsskyldiga i fall barnet tappat bort boken eller förstört boken, detta regleras då utomobligatoriskt (utanför avtalet) där man som vårdnadshavare har ett visst ansvar. Är det så att de inte visste om att barnet skaffat lånekort så ska de, i vart fall enligt mig, inte bli betalningsansvariga för förseningsavgifterna. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får idrottsföreningar fakturera barn under 18år för lotter som skall säljas?

2017-11-15 i Omyndiga
FRÅGA |Får idrottsföreningar fakturera barn under 18år för lotter som skall säljas?
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Barn under 18 år kan inte sluta avtal som blir juridiskt bindande utan vårdnadshavares samtycke, 9 kap. 1 § Föräldrabalken. Det barnet gör utan förälders samtycke blir därför ogiltigt i det sammanhanget. Idrottsföreningen bör därför vända sig antingen direkt till föräldrarna, eller ange att det kräver förälders samtycke gällande faktureringen, annars blir det ogiltigt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Avtalunderskrift av omyndig

2017-10-25 i Omyndiga
FRÅGA |Min dotters klass har ingått avtal via en juridisk person, kårordföranden, som vid påskrift var under 18 år. Gäller ett sådant avtal?Så fort påskriften är gjord kostar det 10000kr att avboka.!!
Marcus Karlsson |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Som huvudregel gäller att personer under 18 år inte får ingå avtal vilket framgår av 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Undantag till detta är om man tjänat egna pengar genom jobb och personen är över 16 år enligt 9 kap. 3 §. Om denna person inte har varit över 18 år när detta avtal ingåtts och denne inte haft samtycke från sin förmyndare (i vanliga fall föräldrar) så ska avtalet gå åter, detta gäller även om företaget trott att personen var över 18 år. Alltså ska i detta fall era pengar betalas tillbaka enligt 9 kap. 7 § FB. Detta gäller dock inte om personen på något sätt vilselett företaget, då kan man bli ersättningsskyldig för de kostnader som företaget har haft enligt 9 kap. 7 § andra stycket FB. Har samtycke lämnats från förmyndaren så gäller dock avtalet. Samtycket kan även vara tyst, dvs att pengar har lämnats från förmyndaren och personen under 18 år köper något som är vanligt att köpa i den åldern. Kort summerat så kan ni hålla kvar vid avtalet så länge personen som skrev under avtalet har sin förmyndares samtycke till detta. Vill ni komma från avtalet går detta också utan att ni behöver betala om ni påpekar att personen inte hade något samtycke att skriva under detta. Hoppas du blev nöjd med svaret! Med vänliga hälsningar,