FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga02/09/2017

Volontärarbete utan föräldrars samtycke?

Kan en 16åring skriva på avtal om volontärarbete utan sina föräldrars underskrift?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler kring underårigas omyndighet regleras i 9 kap föräldrabalken. Av 9 kap 2 § framgår att den underåriges rätt att själv anta sig ett arbete eller annan tjänst regleras i balkens 6 kap. Här kan utläsas att:

6 kap 11 § "Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål."

6 kap 12 § "Barnet ingår självt avtal om anställning eller annat arbete, men endast om vårdnadshavaren samtycker till avtalet.

Barnet eller vårdnadshavaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan, om det behövs med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skolgång. Har vårdnadshavaren sagt upp avtalet av detta skäl, får barnet inte därefter träffa nytt avtal utan vårdnadshavarens samtycke.

Sammanfattning:

Även om volontärarbetet utförs utan ersättning har den minderårige inte rätt att åta sig ett sådant arbete om vårdnadshavaren anser det vara olämpligt. Av denna anledning har ni som föräldrar/vårdnadshavare rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Hoppas svaret varit till er hjälp!

Mvh,

Nina ErlandssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo