Rättshandlingsförmåga

2017-10-20 i Omyndiga
FRÅGA
Underskrifter av minderåriga elever för att garantera bidrag från elevförening som skolan är kopplad till, är det lagligt att lärare begär underskrifter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Den som är under 18 år och är omyndig har rättskapacitet vilket innebär att denne har rättigheter och skyldighet. En omyndig har emellertid inte rättshandlingsförmåga enligt 9:1 föräldrabalken (FB). Det innebär att en omyndig varken kan råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av lag eller villkor vid förvärv genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande.

En omyndig har således inte möjlighet att ingå avtal - överenskommelser som innebär en skyldighet att prestera någonting. I aktuella fallet skulle det vara att garantera bidrag. Anledning till att omyndiga inte kan ingå avtal är att de anses ha den mognad som krävs för att fatta bindande beslut för sin egen del

Det finns emellertid undantag till ovannämnda huvudregeln. Ett undantag är att den som fyllt sexton år får råda över förmögenhet som denne förvärvat genom eget arbete 9:3 FB.

Har en underårig utan erforderlig samtycke ingått avtal är den inte gällande och kan frånträdas enligt 9:6 FB. Ni har således möjlighet att frånträda avtalet och behöver inte ge något bidrag. Detta gäller även mot motparten anser sig ha grund för att tro att barnet har samtycke från förmyndaren. Om bidraget skulle ha lämnats ska det återbäras enligt 9:7 ABL.

Lärarna borde sålunda inte ha begärt underskrift av barnen. Avtalet bör dock vara ogiltigt på grund av ovannämnda.

Hör gärna av dig vid eventuella frågor.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?