Får idrottsföreningar fakturera barn under 18år för lotter som skall säljas?

2017-11-15 i Omyndiga
FRÅGA |Får idrottsföreningar fakturera barn under 18år för lotter som skall säljas?
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Barn under 18 år kan inte sluta avtal som blir juridiskt bindande utan vårdnadshavares samtycke, 9 kap. 1 § Föräldrabalken. Det barnet gör utan förälders samtycke blir därför ogiltigt i det sammanhanget. Idrottsföreningen bör därför vända sig antingen direkt till föräldrarna, eller ange att det kräver förälders samtycke gällande faktureringen, annars blir det ogiltigt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Avtalunderskrift av omyndig

2017-10-25 i Omyndiga
FRÅGA |Min dotters klass har ingått avtal via en juridisk person, kårordföranden, som vid påskrift var under 18 år. Gäller ett sådant avtal?Så fort påskriften är gjord kostar det 10000kr att avboka.!!
Marcus Karlsson |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Som huvudregel gäller att personer under 18 år inte får ingå avtal vilket framgår av 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Undantag till detta är om man tjänat egna pengar genom jobb och personen är över 16 år enligt 9 kap. 3 §. Om denna person inte har varit över 18 år när detta avtal ingåtts och denne inte haft samtycke från sin förmyndare (i vanliga fall föräldrar) så ska avtalet gå åter, detta gäller även om företaget trott att personen var över 18 år. Alltså ska i detta fall era pengar betalas tillbaka enligt 9 kap. 7 § FB. Detta gäller dock inte om personen på något sätt vilselett företaget, då kan man bli ersättningsskyldig för de kostnader som företaget har haft enligt 9 kap. 7 § andra stycket FB. Har samtycke lämnats från förmyndaren så gäller dock avtalet. Samtycket kan även vara tyst, dvs att pengar har lämnats från förmyndaren och personen under 18 år köper något som är vanligt att köpa i den åldern. Kort summerat så kan ni hålla kvar vid avtalet så länge personen som skrev under avtalet har sin förmyndares samtycke till detta. Vill ni komma från avtalet går detta också utan att ni behöver betala om ni påpekar att personen inte hade något samtycke att skriva under detta. Hoppas du blev nöjd med svaret! Med vänliga hälsningar,

Kan man som omyndig ingå avtal om boende?

2017-09-26 i Omyndiga
FRÅGA |HejsanFinns det någon möjligt att stå på ett bostadskontrakt när man är under 18? Eller inneboendekontrakt?
Emma Fagerberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB) är den som är under 18 år omyndig och får inte själv råda över sin egendom. En omyndig person har ingen rättshandlingsförmåga och kan därmed inte t.ex. ingå avtal utan förmyndarens (vanligen föräldrarnas) godkännande, enligt 9 kap. 6 § FB. Att skriva bostadskontrakt eller kontrakt om inneboende (vilket anses som ett hyreskontrakt) är alltså inte möjligt för en person som är under 18 år. För att kunna ingå sådana avtal krävs alltså förmyndarens samtycke. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Volontärarbete utan föräldrars samtycke?

2017-09-02 i Omyndiga
FRÅGA |Kan en 16åring skriva på avtal om volontärarbete utan sina föräldrars underskrift?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Regler kring underårigas omyndighet regleras i 9 kap föräldrabalken. Av 9 kap 2 § framgår att den underåriges rätt att själv anta sig ett arbete eller annan tjänst regleras i balkens 6 kap. Här kan utläsas att:6 kap 11 § "Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål."6 kap 12 § "Barnet ingår självt avtal om anställning eller annat arbete, men endast om vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Barnet eller vårdnadshavaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan, om det behövs med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skolgång. Har vårdnadshavaren sagt upp avtalet av detta skäl, får barnet inte därefter träffa nytt avtal utan vårdnadshavarens samtycke.Sammanfattning:Även om volontärarbetet utförs utan ersättning har den minderårige inte rätt att åta sig ett sådant arbete om vårdnadshavaren anser det vara olämpligt. Av denna anledning har ni som föräldrar/vårdnadshavare rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.Hoppas svaret varit till er hjälp!Mvh,

Fråga om giltighet av minderårigs köp av digital spelvaluta

2017-11-14 i Omyndiga
FRÅGA |Hej, vår son har köpt den digitala valutan för 10 tusentals kronor, utan vår vetskap, och han har tydligen spelat bort allt. Alltså utvecklat ett spelberoende, detta har pågått i 2 år. Jag uppmärksammade detta idag då hans dator var olåst och jag såg summorna han köpt för. Jag undrar finns det något att göra då han är under 18 år? På sidan kan de se att han är det vid varje affär.
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi kan först konstatera att den som är under 18 år inte har rätt att ingå avtal, detta innefattar även avtal om köp, föräldrabalken 9 kap. 1 §. Ingår en person under 18 år ett avtal utan förälders tillåtelse så ska prestationerna återgå. Pengarna ska betalas tillbaka och produkten ska lämnas tillbaka, föräldrabalken 9 kap. 7 §. Är din son över 16 år har han dock rätt att förfoga över pengar som han själv tjänat ihop genom arbete.I ditt fall har spelvalutan redan förbrukats och kan bli svår att lämna tillbaka. Av tidigare fall att döma är företagen ändå rätt så generösa vad det gäller återbetalningar som rör köp gjorda av minderåriga. Allmänna reklamationsnämnden har i ett fall uttalat att säljaren ska lämna tillbaka köpeskillingen (pengarna) oavsett om köparen (den minderårige) kan lämna tillbaka produkten eller ej.I första hand bör du vända dig till det företaget som sålt valutan till din son. Annars kan du alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och göra en anmälan. Då det gått rätt lång tid sedan inköpen påbörjades rekommenderar jag att du tar kontakt med företaget/(ARN) snarast och dessutom försöker leta reda på kvitton av köpen.Här är en länk till ARNs hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Rättshandlingsförmåga

2017-10-20 i Omyndiga
FRÅGA |Underskrifter av minderåriga elever för att garantera bidrag från elevförening som skolan är kopplad till, är det lagligt att lärare begär underskrifter?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Den som är under 18 år och är omyndig har rättskapacitet vilket innebär att denne har rättigheter och skyldighet. En omyndig har emellertid inte rättshandlingsförmåga enligt 9:1 föräldrabalken (FB). Det innebär att en omyndig varken kan råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av lag eller villkor vid förvärv genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande.En omyndig har således inte möjlighet att ingå avtal - överenskommelser som innebär en skyldighet att prestera någonting. I aktuella fallet skulle det vara att garantera bidrag. Anledning till att omyndiga inte kan ingå avtal är att de anses ha den mognad som krävs för att fatta bindande beslut för sin egen delDet finns emellertid undantag till ovannämnda huvudregeln. Ett undantag är att den som fyllt sexton år får råda över förmögenhet som denne förvärvat genom eget arbete 9:3 FB.Har en underårig utan erforderlig samtycke ingått avtal är den inte gällande och kan frånträdas enligt 9:6 FB. Ni har således möjlighet att frånträda avtalet och behöver inte ge något bidrag. Detta gäller även mot motparten anser sig ha grund för att tro att barnet har samtycke från förmyndaren. Om bidraget skulle ha lämnats ska det återbäras enligt 9:7 ABL. Lärarna borde sålunda inte ha begärt underskrift av barnen. Avtalet bör dock vara ogiltigt på grund av ovannämnda.Hör gärna av dig vid eventuella frågor.Med vänliga hälsningar

Försäljning till omyndig med önskan att återta

2017-09-19 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Jag funderar om vad gäller om jag såld nån sak till en omyndig? För jag återkalla den?T.ex. Jag såld min telefon till en tjej som är omyndig (15 år) och jag visste om hennes ålder. Vi kom överens att hon betalar mig om en månad. Sen kom jag hem och läste lagen. Och det står där att ett avtal med omyndig är ogiltig och omyndig är inte bunden av avtalet. Då ville jag ta telefonen tillbaka men hon vill inte lämna den till mig. Då ringde jag hennes mamma som visste inte att hennes dotter köpte en ny telefon _ men hon funderade en stund och sa att det är helt ok och hon godkänner avtalet. Frågan är om jag har rätt att återkalla min telefon tillbaka pgav jag sa om det INNAN hennes mamma godkänn det . Det står i paragraf 7 AvtL att " en anbud kan återkallas om återkallelsen kommer mottagaren till handla INNAN eller samtidigt mottagaren tagit del av avtalet". Så tycker jag : i den har situationen är det tjejens mamma som mottagaren eftersom tjejen är omyndig. Eller?Och en fråga till- vad som gäller i så fall jag säger att jag INTE visste att den här tjejen är omyndig? Är avtalet ogiltig och jag får ta min telefon tillbaka oavsett om hennes mamma godkänner det?Tack.
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att omyndiga personer som huvudregel inte har rätt att ingå avtal. Detta stadgas i Föräldrabalkens (FB) 9 kap. 1 §. Dock har den här regeln några undantag. Till exempel om den omyndiga genom eget arbete har samlat ihop till en sak, får den råda över den som den vill enligt FB 9 kap. 3 §. Det undantaget tycks inte vara aktuellt i detta fall. Den situationen som i ditt fall är aktuell regleras istället i FB 9 kap. 6 §. I denna stadgas att en person som ingått ett avtal med en minderårig får frånträda detta om det görs innan förmyndare (i det här fallet föräldern) har godkänt detta. Dock får man endast frånträda sådana avtal om man inte visste om vid avtalstillfället att personen i fråga var minderårig. Av informationen du angivit framgår att du var medveten om köparens ålder. Därmed har din rätt att frånträda på grund av köparens ålder gått förlorad även om du ville frånträda innan föräldern godkände avtalet.Angående 7 § avtalslagen bör det poängteras att en omyndig person som inte får ingå avtal, inte medför att denne inte kan ta emot ett anbud enligt avtalslagen. Anbudet som du angivit till den minderåriga köparen blir därför oåterkalleligt så fort den minderårige köparen tagit del av den, inte när föräldern tar del av det eller godkänner det. Det föräldern gör i och med godkännandet är att godkänna ett befintligt avtal, inte ta del av ett anbud. 7 § avtalslagen reglerar endast det fall då ingen alls har mottagit anbudet. Därför kan man i sådana här situationer frångå sin skyldighet med stöd av 7 § avtalslagen.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Barns rättshandlingsförmåga (ingående av avtal)

2017-08-16 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Jag är 17 år och i sommras träffade jag en tjej från Colombia i 4 veckor. Hon är nu en av mina bästa vänner och både jag och hon vill att jag kommer och hälsar på i vinter. Mina föräldrar säger att det får jag inte då jag inte är 18 även fast jag finansierar resan själv och har rest utan föräldrar förut. Det kanske är en dum fråga men får man resa utomlands utan deras tillåtelse, får dom stoppa mig?
|Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Jag tolkar dig som att dina föräldrar inte låter dig köpa flygbiljetten för att åka dit. De har i och för sig tillsynsplikt över dig enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken eftersom de är dina föräldrar, men jag kan personligen inte se någon möjlighet för dem att hindra dig från att åka på den resan, under förutsättning att du endast är där tillfälligt på besök. Inledningsvis är den som är under 18 år enligt svensk rätt omyndig (barn) och har därmed inte rättshandlingsförmåga i samma utsträckning som vuxna. Det framgår av 9 kap. 1 § föräldrabalken att barn inte kan åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av lag och vissa andra villkor. Kortfattat innebär det att du som barn inte får ingå avtal med någon över huvud taget, med vissa undantag. Av 9 kap. 6 § samma lag följer dock att du kan ingå avtal med dina föräldrars samtycke. Detta krav på samtycke är relativt milt, men det låter som att dina föräldrar inte ens konkludent har samtyckt (du kan alltså inte köpa flygbiljetten med stöd av 9:6 FB).För dig som är över 16 år gäller vidare att du får köpa saker och ingå avtal med pengar som du själv tjänat genom eget arbete, 9 kap. 3 § föräldrabalken. Om det är med egna pengar som du själv tjänat ihop (alltså inte genom månadspeng eller liknande) är det fritt fram att köpa biljetterna. Du får dock fortfarande inte köpa biljetterna på kredit (dvs. åtaga dig skuld).Sammanfattningsvis kan du köpa flygbiljetterna om du gör det med pengar som du själv har tjänat ihop genom eget arbete. Det finns inte heller som jag kan se något sätt för dina föräldrar att hindra dig från att åka. De flesta flygbolag brukar inte heller ha något emot ensamresande minderåriga. Tänk dock på att stämningen inom familjen kanske blir mindre bra. Jag hoppas att allting löser sig.Lycka till med din resa!