Rättshandlingsförmåga

2017-10-20 i Omyndiga
FRÅGA |Underskrifter av minderåriga elever för att garantera bidrag från elevförening som skolan är kopplad till, är det lagligt att lärare begär underskrifter?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Den som är under 18 år och är omyndig har rättskapacitet vilket innebär att denne har rättigheter och skyldighet. En omyndig har emellertid inte rättshandlingsförmåga enligt 9:1 föräldrabalken (FB). Det innebär att en omyndig varken kan råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av lag eller villkor vid förvärv genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande.En omyndig har således inte möjlighet att ingå avtal - överenskommelser som innebär en skyldighet att prestera någonting. I aktuella fallet skulle det vara att garantera bidrag. Anledning till att omyndiga inte kan ingå avtal är att de anses ha den mognad som krävs för att fatta bindande beslut för sin egen delDet finns emellertid undantag till ovannämnda huvudregeln. Ett undantag är att den som fyllt sexton år får råda över förmögenhet som denne förvärvat genom eget arbete 9:3 FB.Har en underårig utan erforderlig samtycke ingått avtal är den inte gällande och kan frånträdas enligt 9:6 FB. Ni har således möjlighet att frånträda avtalet och behöver inte ge något bidrag. Detta gäller även mot motparten anser sig ha grund för att tro att barnet har samtycke från förmyndaren. Om bidraget skulle ha lämnats ska det återbäras enligt 9:7 ABL. Lärarna borde sålunda inte ha begärt underskrift av barnen. Avtalet bör dock vara ogiltigt på grund av ovannämnda.Hör gärna av dig vid eventuella frågor.Med vänliga hälsningar

Försäljning till omyndig med önskan att återta

2017-09-19 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Jag funderar om vad gäller om jag såld nån sak till en omyndig? För jag återkalla den?T.ex. Jag såld min telefon till en tjej som är omyndig (15 år) och jag visste om hennes ålder. Vi kom överens att hon betalar mig om en månad. Sen kom jag hem och läste lagen. Och det står där att ett avtal med omyndig är ogiltig och omyndig är inte bunden av avtalet. Då ville jag ta telefonen tillbaka men hon vill inte lämna den till mig. Då ringde jag hennes mamma som visste inte att hennes dotter köpte en ny telefon _ men hon funderade en stund och sa att det är helt ok och hon godkänner avtalet. Frågan är om jag har rätt att återkalla min telefon tillbaka pgav jag sa om det INNAN hennes mamma godkänn det . Det står i paragraf 7 AvtL att " en anbud kan återkallas om återkallelsen kommer mottagaren till handla INNAN eller samtidigt mottagaren tagit del av avtalet". Så tycker jag : i den har situationen är det tjejens mamma som mottagaren eftersom tjejen är omyndig. Eller?Och en fråga till- vad som gäller i så fall jag säger att jag INTE visste att den här tjejen är omyndig? Är avtalet ogiltig och jag får ta min telefon tillbaka oavsett om hennes mamma godkänner det?Tack.
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att omyndiga personer som huvudregel inte har rätt att ingå avtal. Detta stadgas i Föräldrabalkens (FB) 9 kap. 1 §. Dock har den här regeln några undantag. Till exempel om den omyndiga genom eget arbete har samlat ihop till en sak, får den råda över den som den vill enligt FB 9 kap. 3 §. Det undantaget tycks inte vara aktuellt i detta fall. Den situationen som i ditt fall är aktuell regleras istället i FB 9 kap. 6 §. I denna stadgas att en person som ingått ett avtal med en minderårig får frånträda detta om det görs innan förmyndare (i det här fallet föräldern) har godkänt detta. Dock får man endast frånträda sådana avtal om man inte visste om vid avtalstillfället att personen i fråga var minderårig. Av informationen du angivit framgår att du var medveten om köparens ålder. Därmed har din rätt att frånträda på grund av köparens ålder gått förlorad även om du ville frånträda innan föräldern godkände avtalet.Angående 7 § avtalslagen bör det poängteras att en omyndig person som inte får ingå avtal, inte medför att denne inte kan ta emot ett anbud enligt avtalslagen. Anbudet som du angivit till den minderåriga köparen blir därför oåterkalleligt så fort den minderårige köparen tagit del av den, inte när föräldern tar del av det eller godkänner det. Det föräldern gör i och med godkännandet är att godkänna ett befintligt avtal, inte ta del av ett anbud. 7 § avtalslagen reglerar endast det fall då ingen alls har mottagit anbudet. Därför kan man i sådana här situationer frångå sin skyldighet med stöd av 7 § avtalslagen.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Barns rättshandlingsförmåga (ingående av avtal)

2017-08-16 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Jag är 17 år och i sommras träffade jag en tjej från Colombia i 4 veckor. Hon är nu en av mina bästa vänner och både jag och hon vill att jag kommer och hälsar på i vinter. Mina föräldrar säger att det får jag inte då jag inte är 18 även fast jag finansierar resan själv och har rest utan föräldrar förut. Det kanske är en dum fråga men får man resa utomlands utan deras tillåtelse, får dom stoppa mig?
|Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Jag tolkar dig som att dina föräldrar inte låter dig köpa flygbiljetten för att åka dit. De har i och för sig tillsynsplikt över dig enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken eftersom de är dina föräldrar, men jag kan personligen inte se någon möjlighet för dem att hindra dig från att åka på den resan, under förutsättning att du endast är där tillfälligt på besök. Inledningsvis är den som är under 18 år enligt svensk rätt omyndig (barn) och har därmed inte rättshandlingsförmåga i samma utsträckning som vuxna. Det framgår av 9 kap. 1 § föräldrabalken att barn inte kan åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av lag och vissa andra villkor. Kortfattat innebär det att du som barn inte får ingå avtal med någon över huvud taget, med vissa undantag. Av 9 kap. 6 § samma lag följer dock att du kan ingå avtal med dina föräldrars samtycke. Detta krav på samtycke är relativt milt, men det låter som att dina föräldrar inte ens konkludent har samtyckt (du kan alltså inte köpa flygbiljetten med stöd av 9:6 FB).För dig som är över 16 år gäller vidare att du får köpa saker och ingå avtal med pengar som du själv tjänat genom eget arbete, 9 kap. 3 § föräldrabalken. Om det är med egna pengar som du själv tjänat ihop (alltså inte genom månadspeng eller liknande) är det fritt fram att köpa biljetterna. Du får dock fortfarande inte köpa biljetterna på kredit (dvs. åtaga dig skuld).Sammanfattningsvis kan du köpa flygbiljetterna om du gör det med pengar som du själv har tjänat ihop genom eget arbete. Det finns inte heller som jag kan se något sätt för dina föräldrar att hindra dig från att åka. De flesta flygbolag brukar inte heller ha något emot ensamresande minderåriga. Tänk dock på att stämningen inom familjen kanske blir mindre bra. Jag hoppas att allting löser sig.Lycka till med din resa!

Kan man ingå avtal när man är under 18 år?

2017-08-02 i Omyndiga
FRÅGA |Hej,Jag har gått med i ett medlemskap på en hemsida och är under 18 (17) där man fick en gratis period på 14 dagar. Nu efter någon månad så har jag fått en faktura av detta företag som de vill att jag ska betala. Vad gäller?
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Inledningsvis i texten finner du en sammanfattning av mitt svar. Därefter en djupare analys av omständigheterna i ditt fall och slutligen finner du en rekommendation på hur du bör gå vidare i det här fallet. Sammanfattning av mitt svar: – Du behöver inte betala fakturan eftersom att du är under 18 år och inte kan ingå ett rättsligt bindande avtal. – Har du haft någon nytta av ditt medlemskap, kan du däremot bli tvungen att ersätta företaget du tecknat medlemskapet med. Detta gäller dock endast för 14-dagars perioden och inte för framtiden. – Dessutom kan du bli tvungen att ersätta företaget som du tecknat medlemskapet med om du har vilselett dem när du ingick medlemskapet. Detta kräver dock att de har drabbats av någon förlust till följd av att du frångår avtalet. Vilket kanske inte är så troligt. Du behöver dock kontakta företaget som skickat fakturan och berätta som det är. Dessutom är det bra om du berättar om fakturan för en vuxen person i din närhet så att de kan hjälpa dig om företaget inte lyssnar på dig. Personer under 18 år får inte ingå avtalEftersom att du är under 18 år så är huvudregeln att du inte får ingå avtal. 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Det krävs nämligen att din vårdnadshavare (oftast dina föräldrar) samtyckt till ditt rättshandlande. Det går att läsa mer om detta i följande beslut från allmänna reklamationsnämnden. Utgångspunkten är att prestationerna ska återgåHuvudregeln är att näringsidkaren (dvs. den du har tecknat ditt medlemskap med) inte kan kräva att avtalet fullgörs eller kräva ersättning. Du ska däremot ge tillbaka det du fått, men eftersom det kanske inte går i ditt fall så får du betala tillbaka vad medlemskapet varit värt. Har det inte varit värt något, så är utgångspunkten att du inte behöver betala tillbaka värdet på ditt medlemskap. Detta gäller dock inte om du har vilselett den du har tecknat ditt medlemskap med. Då får du i skälig omfattning ersätta den förlust som drabbar näringsidkaren av att du inte ingår medlemskapet med denne. Av dina uppgifter går detta inte att avgöra, men antagligen kommer du inte behöva ersätta den du har tecknat medlemskapet med. (9 kap. 7 § FB).Har du fler frågor går det bra att återkomma till oss på Lawline. Annars är min rekommendation att du kontaktar företaget du har tecknat medlemskapet hos och förklarar situationen. Det kan även vara bra om du tar upp ditt problem med en vuxen person i din närhet så att denne kan hjälpa dig om det skulle uppstå några andra problem. Med vänlig hälsning

Kan man som omyndig ingå avtal om boende?

2017-09-26 i Omyndiga
FRÅGA |HejsanFinns det någon möjligt att stå på ett bostadskontrakt när man är under 18? Eller inneboendekontrakt?
Emma Fagerberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB) är den som är under 18 år omyndig och får inte själv råda över sin egendom. En omyndig person har ingen rättshandlingsförmåga och kan därmed inte t.ex. ingå avtal utan förmyndarens (vanligen föräldrarnas) godkännande, enligt 9 kap. 6 § FB. Att skriva bostadskontrakt eller kontrakt om inneboende (vilket anses som ett hyreskontrakt) är alltså inte möjligt för en person som är under 18 år. För att kunna ingå sådana avtal krävs alltså förmyndarens samtycke. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Volontärarbete utan föräldrars samtycke?

2017-09-02 i Omyndiga
FRÅGA |Kan en 16åring skriva på avtal om volontärarbete utan sina föräldrars underskrift?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Regler kring underårigas omyndighet regleras i 9 kap föräldrabalken. Av 9 kap 2 § framgår att den underåriges rätt att själv anta sig ett arbete eller annan tjänst regleras i balkens 6 kap. Här kan utläsas att:6 kap 11 § "Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål."6 kap 12 § "Barnet ingår självt avtal om anställning eller annat arbete, men endast om vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Barnet eller vårdnadshavaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan, om det behövs med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skolgång. Har vårdnadshavaren sagt upp avtalet av detta skäl, får barnet inte därefter träffa nytt avtal utan vårdnadshavarens samtycke.Sammanfattning:Även om volontärarbetet utförs utan ersättning har den minderårige inte rätt att åta sig ett sådant arbete om vårdnadshavaren anser det vara olämpligt. Av denna anledning har ni som föräldrar/vårdnadshavare rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.Hoppas svaret varit till er hjälp!Mvh,

Hotellpersonal bokade 17-åring trots 18-årsgräns - rätt att neka incheckning?

2017-08-08 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Jag har bokat hotellrum på ett svenskt hotell och jag är 17. Jag bokade via telefon och frågade dessutom om det gjorde något att jag var 17, men han jag pratade med visste ej ändå genomförde han bokningen. Jag såg precis att det stog på deras hemsida att man måste vara 18 för att boka. Vad har jag för rättigheter om hotellet nekar min inchecking?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om han har bokat in dig så lär det inte vara några problem när du kommer dit och om det blir det - stå på dig!FullmaktEnligt 11 § avtalslagen har hotellpersonalen som du pratade med fullmakt att agera som företrädare för hotellet. När han ingick i avtal med dig via telefon så har du haft anledning att lita på att han har befogenhet att göra detta och då spelar det ingen roll om han skulle sakna denna befogenhet egentligen, t.ex. genom en 18-årsgräns i deras regler. 11 § 2 stycket avtalslagen säger dock att om du har haft anledning att tro att han handlar utanför sin befogenhet men ändå låtit det ske så är ert avtal inte giltigt. Det är en tolkningsfråga om det är relevant här eller inte men du bör i så fall argumentera för att om han inte kunde boka in en 17-åring så skulle han inte göra det. Eftersom han bokade in dig, så hade du anledning att lita på honom.Om de vägrar checka in digI första hand bör du förklara för dem att de måste checka in dig pga avtalslagen eftersom han som bokade dig agerat med fullmakt. Stå på dig här. Om de fortfarande inte släpper in dig så finns det inte mycket du kan göra på plats och det är onödigt att driva en rättsprocess om. Det gör inte mycket nytta för dig att få pengarna tillbaka eftersom att du måste ha boende. Du bör istället kräva att de ersätter dig genom att ordna boende åt dig på annat hotell som inte har 18-årsgräns. Tror som sagt inte att du kommer ha problem att bli in-checkad i vanlig ordning om de bokat in dig från första början men det är bra att du kollar dina rättigheter så att du kan stå på dig om det behövs.Trevlig resa och tveka inte att vända dig till Lawline nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

16 årings rätt att underteckna avtal om tjänst som denna tillhandahåller

2017-05-08 i Omyndiga
FRÅGA |Har jag som 16 åring rätten att skriva under ett bindande avtal för att utföra en tjänst för ett amerikanskt företag om jag har föräldrars samtycke?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln är att underåriga (barn under 18) inte har rätt att ingå avtal utan föräldrars samtycke. Eftersom du är 16 år gammal så har du däremot en viss begränsad rättslig handlingsförmåga, det vill säga rätt att sluta avtal, hantera pengar och så vidare.Du får ingå avtal om tjänst eller anställning med föräldrarnas samtycke. När du däremot säger upp din anställning behöver du inte samtycke från dina föräldrar. Du behöver som 16 åring heller inget samtycke nästa gång du ska skriva på ett anställnings- eller tjänsteavtal för ett liknande jobb som du tidigare fått samtycke för. Att ingå avtal om tjänst är en frihet du har som 16 åring enligt 6 kap. 12 § föräldrabalken (FB) se här. Föräldrar kan med andra ord varken tvinga dig till eller ur en anställning. Det du tjänat sedan du arbetat får du råda över såsom du vill enligt 9 kap. 3 § FB. Att råda över något innebär till exempel att ingå avtal. Du får däremot inte ingå avtal om kredit eller lån.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar