FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga25/03/2017

Häva köp gjort av 16-åring

Hej!

Vår son som är 16 år har gott bakom ryggen på oss föräldrar och beställt en grej på nätet som vi inte godkänt. Han har på eget intiativ köpt och hämtat ut ett trim-avgassystem till sin moped för två dagar sedan, vi har sett kvitto på köpet. När vi uppdagade det hade han redan hunnit provmonterat avgassystemet på sin moped utan vår vetskap, gjort sig av med emballaget som det kom i. Varför vi inte märkte av vår sons köp var för att han monterade av det omgående efter provmonteringen, nackdelen är att vår son startade mopeden när han provade och avgassystemet luktat numera oljeblandad bensin.

Vår son som vi nu pratat med ångrar det han gjort. Vi håller håller på att övningsköra med bil med vår son som inte förstod konsekvenserna av sitt agerande,

att lämplighetsintyget i att få lov att övningsköra med bil blir indraget, om han blir stoppad i en poliskontroll och det visar sig att vår son kör runt med trimdelar. Nu undrar vi om vi har rätt att lämna tillbaka avgassystemet där det kommer ifrån, att vår son får tillbaka pengarna som han betalt för avgassystemet, fast att emballaget är borta. Vi undrar också om företaget som sålde avgassystemet, har de inte skyldighet att ta reda på hur gammal en person är, innan de säljer olagliga grejor till vederbörande.

Mvh

Gary Karlsson

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller att alla under 18 år omyndiga och har inte rätt att ingå avtal, se 9 kap 1 § Föräldrabalken (här). Sådana rättshandlingar är ogiltiga om inte vårdnadshavare eller förmyndare ger sitt samtycke. Samtycket behöver dock inte vara uttryckligt utan kan även grundas i att vårdnadshavarens uppträdande har givit den underåriges avtalspart befogad anledning anta att samtycke förelåg.

Om vårdnadshavaren exempelvis låter den underårige ha hand om egna pengar kan den underåriges avtalspart anses berättigad att utgå från att samtycke föreligger, om inte särskilda omständigheter talar däremot. En förutsättning för detta presumerade samtycke är att barnet företagit sådana rättshandlingar som kan anses vara en normal handling för barn i aktuell ålder. Som exempel kan nämnas RH 1988:82 där en 13-årig flickas inköp av ett par stövlar ansågs giltigt då de betalats med barnbidragspengar från modern.

I ert fall gäller köpet dock olovliga "trim-delar" och det kan inte, med hänsyn till avtalets föremål, anses föreligga något presumerat samtycke som säljaren kan stödja sig på. Avtalet bör därför vara ogiltigt.

Som huvudregel vid ogiltiga avtal gäller att vardera avtalspart ska lämna tillbaka vad han mottagit eller, om det inte kan ske, ersätta dess värde. I detta fall har avgassystemet visserligen monterats och emballaget kastats, men varan finns fortfarande i behåll och beroende på dess skick finns en möjlighet att lämna tillbaka den. Skulle avgassystemet inte gå att lämna tillbaka följer det av 9 kap 7 § Föräldrabalken (här) att er son istället blir ersättningsskyldig för den del av varan som "använts till skäligt underhåll" eller annars har varit honom till nytta. Eftersom det köpta inte är av sådan karaktär har ni alltså en chans att få pengarna tillbaka och slippa betala något för det monterade avgassystemet, om det inte skulle gå att lämna tillbaka.

För personer som fyllt 16 år finns dock en rätt att disponera över pengar som denne genom eget arbete intjänat själv, se 9 kap 3 § Föräldrabalken (här). Det framgår inte hur mycket trimdelarna kostat men om er son tjänat in pengarna själv kan han köpa dem utan ert samtycke. Av regeln framgår att ni som förmyndare har möjlighet att omhänderta avgassystemet om det kan anses erforderligt med hänsyn till er sons uppfostran eller välfärd, regeln ger er dock ingen rätt att lämna tillbaka systemet och få pengarna tillbaka.

Sammanfattningsvis gäller att säljaren inte har någon skyldighet att undersöka er sons ålder vid försäljningen, men riskerar dock att köpet blir ogiltigt då samtycke inte föreligger. Då köpet avser trim-delar är det svårt att konstatera att varan använts till skäligt underhåll eller varit till nytta, varför någon ersättningsskyldighet för er son ej borde uppstå. Har er son köpt trim-delarna för egna intjänade pengar är avtalet giltigt och ni har ingen möjlighet att få pengarna tillbaka.


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo