FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga26/03/2017

Omyndigs möjlighet att ingå anställningsavtal

Om jag är 17 år och har skrivit under ett anställningsavtal men mina föräldrar inte har godkännt det måste jag sluta på jobbet då?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du har funderingar kring om du som 17-åring kan ingå anställningsavtal utan vårdnadshavarens samtycke och vilka konsekvenser som uppstår om du inte har möjlighet att ingå anställningsavtal utan samtycket.

Till att börja med så regleras dessa frågor i föräldrabalken (FB).
Varje människa har sedan födseln något som kallas för rättskapacitet. Rättskapacitet innebär en förmåga att ha både rättigheter och förpliktelser.
Något som dock är annorlunda, är den så kallade rättshandlingsförmågan, det vill säga förmåga att själv företa rättshandlingar av olika slag, ingå bindande avtal eller försätta sig i skuld, exempelvis att ingå ett köpeavtal eller anställningsavtal. Till skillnad från rättskapaciteten, är rättshandlingsförmågan inte något som vi föds med. Denna förmåga inträder i princip först på myndighetsdagen, när vi fyller 18 år.

Vad det gäller omyndiga personer, det vill säga barn som vill ingå ett anställningsavtal beror det på situationen, om samtycke krävs från vårdnadshavaren eller inte.
Situation 1: Om ett barn vill ingå ett anställningsavtal för första gången eller för arbete som barnet inte tidigare har utfört, får hen göra detta om vårdnadshavaren samtycker till anställningsavtalet.
Situation 2: Om ett barn som har fyllt 16 år vill ingå ett anställningsavtal för ett annat arbete av liknande art som hen tidigare har utfört, krävs inget nytt samtycke från vårdnadshavaren.
(6 kap. 12 § 1 stycket FB).

Ett samtycke kan vara av olika slag. Det kan ges uttryckligen, muntligen eller skriftligen.
Samtycket kan också vara tyst. Det innebär att vårdnadshavaren ger arbetsgivaren intrycket av och på så sätt också en anledning för arbetsgivaren att anta, att ett samtycke har lämnats. Exempelvis föreligger ett tyst samtycke om vårdnadshavaren vet om att barnet har ingått ett anställningsavtal men inte har några invändningar mot detta. Skulle vårdnadshavaren invända mot avtalet, så föreligger inget samtycke och anställningsavtalet blir på det sättet ogiltigt. I dessa fall spelar det ingen roll om arbetsgivaren trodde att barnet var myndigt eller att ett samtycke förelåg.
(9 kap. 6 och 7 § FB).

Om vårdnadshavaren anser att arbetet påverkar barnets hälsa, utveckling eller skolgång på ett negativt sätt, så får vårdnadshavaren säga upp anställningsavtalet med omedelbar verkan.
(6 kap. 12 § 2 stycket FB).

Sammanfattningsvis
* Samtycke krävs om: arbetet avser något som du aldrig tidigare utfört eller om du ingår ett anställningsavtal för allra första gången.
* Samtycke krävs inte om: du är 16 år och arbetet avser något eller något liknande som du tidigare har arbetat med.

Genom att ingå ett anställningsavtal utan vårdnadshavarens samtycke, kan avtalet bli ogiltigt och på så vis kan du riskera att behöva avsluta arbetet. Anställningsavtalet kan även sägas upp av din vårdnadshavare om hen anser att det påverkar din hälsa, utveckling eller skolgång negativt och/eller hämmande.
Att tänka på är dock att din vårdnadshavare kan samtycka till anställningsavtalet i efterhand, det vill säga efter att du har ingått avtalet. Detta gör att avtalet blir giltigt.
Avslutningsvis råder jag dig till att i fortsättningen diskutera arbete och anställningsavtal med dina vårdnadshavare innan du ingår avtalet, åtminstone tills dess att du fyller 18 år. Detta för att inte riskera att förlora arbetet på grund av att samtycke inte har lämnats.

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?