Muntligt avtal om byte samt godtrosförvärv

2018-08-13 i Muntliga avtal
FRÅGA |Är sambo och ska separera, sambon har köpt sängarna vi har. Vi var överens i våras om ett byte, han får mitt trädgårdsbord mot att jag fick min säng. Nu säger sambon att han sålt sängarna och någon kommer och hämtar dessa efter jag flyttat. Har han rätt att göra så, trots att vi hade ett muntligt avtal?Vad händer om jag tar med min säng när jag flyttar? Jag anser att den är min, grundat på vårt muntliga avtal!
Patrik Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Muntliga avtal följer samma principer och kan som huvudregel jämställas med skriftliga avtal. Det största skillnaden är att muntliga avtal är väldigt svåra att bevisa. Muntliga avtal ska självklart hållas enligt principen pacta sunt servanda. Du har dock bevisbördan, då det finns en presumtion om att din make äger sängen. Situationen kan ändras åt din fördel ifall sängen köptes in till gemensamt bohag enligt 6 § sambolagen, jag förstår det dock som att sängen var inköpt innan ni flyttat ihop.Ni har alltså avtalat om att göra ett byta där ägarrätten till sängen är din. Utgångspunkten här blir att du har rätt till sängen så länge köparen inte gjort ett godtrosförvärv. För att köparen ska göra det så måste säljaren ha egendom i sin besittning, köparen måste tro att ägarrätten är säljaren och inte ha skälig misstanke om annat samt att egendomen hamnat i köparens besittning, 2 § godtrosförvärvslagen.Du har alltså bäst chans att hindra affären genom att meddela köparen att sängen är din. Även om du tar med dig sängen så kan den ej komma i köparens händer och ett godtrosförvärv kan ej ske.Hoppas du har fått svar på din fråga!MVH Patrik Olsson

Gäller muntligt avtal vid dödsfall?

2018-07-31 i Muntliga avtal
FRÅGA |Ett muntlig avtal som gjorts tidigare med en person som nu har gått bort. Gäller fortfarande ett muntligt avtal när avtalet är muntligt med någon som inte längre lever?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt med undantag för dem fall som kräver ett skriftligt avtal, t.ex. fastighetsköp. Om ett avtal är giltigt även efter personens bortgång beror lite på vad som är avtalat men rent generellt kan sägas att ett avtal inte upphör i och med ett dödsfall. Så kallade adkvisita arvsavtal är däremot ogiltiga, dvs. att två personer träffar ett avtal om att den ena ska få pengar eller liknande efter personens död. Testamente är det enda sättet att bestämma över sin kvarlåtenskap.Svårigheten med muntliga avtal är bevisfrågan. Så även om själva avtalet är giltigt kan du få svårt att bevisa att ni faktiskt hade träffat ett muntligt avtal.Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!Vänligen,

Binder muntligt avtal huvudmannen?

2018-07-18 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag har börjat jobba på en bilfirma där vi har fakturor utställda på bilar vi inte har några köpavtal/återköpsavtal på. Har pratat med firman som skickat fakturor och får till svar att gamla försäljningschefen godkänt att vi ska köpa bilarna vi telefon.Finns inget som styrker det påståendet i form av inspelat material eller skriftligt.Är vi skyldiga att betala fakturorna?
Aksinja Rönnlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svensk avtalsrätt grundar sig på löftesprincipen, vilket innebär att anbud och accept är två bindande rättshandlingar (1 kap. 1 § Avtalslagen). Denna princip gäller oavsett om accepten och anbudet är muntligt, skriftligt eller finns inspelat; har ett avtal ingåtts ska detta hållas. I detta fall har den gamla försäljningschefen ingått dessa avtal muntligt. Då köp av fordon inte kräver någon särskild form, som exempelvis skriftligt avtal, är det muntliga avtal som han har ingått tillsynes giltigt. Nästa fråga är således om den gamla försäljningschefen har rätt att ingå denna typ av avtal för företagets räkning. Då hen var anställd som försäljningschef har hen rätt att företa vissa rättshandlingar för företagets räkning. Denna rätt medföljer i samband med anställningen, och heter ställningsfullmakt (2 kap. 10 § andra stycket Avtalslagen). Vilka typer av rättshandlingar som ligger inom ramen för en ställningsfullmakt skiljer sig åt mellan olika typer av anställningar. För att fastställa fullmaktens yttre gräns tar man hjälp av lag och sedvänja. I detta fall har en försäljningschef ingått ett avtal med tredje man om köp av bilar, något som högst troligt ligger inom ställningsfullmaktens gräns. För att göra en slutgiltig bedömning ser man hur andra företag generellt sätt fungerar, samt vad för typ av avtal som en försäljningschef vanligtvis har rätt att ingå.Om köpeavtalet ingår i den gamla försäljningschefens ställningsfullmakt är avtalet bindande, förutsett att han ingick avtalet då han var anställd som försäljningschef. Om ni når slutsatsen att denna typ av köpeavtal inte ingår i hans yrkesroll (denna behörighet kanske enbart ägaren av bilfirman har rätt till) är avtalet inte bindande. Hoppas att du fick svar på din fråga.

Kan arbetsgivare bryta ett muntligt anställningsavtal?

2018-06-26 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett anställningserbjudande om ett vikariat, tackat ja och vi har kommit överens om alla villkor. Vi har ett muntligt avtal om anställning för ett år. Det skriftliga avtalet är inte påskrivet, men båda parter är införstådda med att avtal har slutits.Idag fick jag beskedet att AG måste bryta avtalet. Personen som jag ska vikariera för ska inte längre vara föräldraledig som planerat, då det uppstått väldigt tragiska omständigheter kring barnet han skulle varit föräldraledig med. Således kommer personen vara åter i arbete tidigare än planerat. Eftersom jag inte har ett skriftligt avtal vet jag inte om det är skrivet i formen att jag är anställd från ett datum till ett annat, dock längst till och med ett datum eller tills ordinarie personal är åter i arbete. Min fråga är; har jag någon rätt i det här fallet, trots att anställningen inte påbörjats? Kan AG bryta vårt muntliga avtal såhär?
Emilia Hallberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag har förstått din situation rätt så undrar du huruvida din arbetsgivare kan bryta ert muntliga avtal, och om du har någon rätt i situationen, trots att anställningen ej har påbörjats. Vad gäller vid muntliga avtal?"Pacta sunt servanda" innebär att avtal ska hållas, och är huvudregeln Inom avtalsrätten, oavsett om avtalet är muntligt eller skriftligt. Undantag från denna regel är t ex vid köp av fast egendom, som alltid måste ske skriftligen. Det avtal som du har slutit med din arbetsgivare är således att räkna som ett giltigt anställningsavtal.Vad som kan bli ett problem i samband med muntliga avtal är att det är den som påstår att ett muntligt avtal har uppkommit också har bevisbördan för att det faktiskt föreligger ett muntligt avtal. Den som påstår att ett avtal har slutits måste därmed också kunna bevisa att så är fallet, vilket kan vara svårt. Det är därför lämpligt att alltid upprätta ett skriftligt avtal. Om du möjligtvis har sparat mail- eller smskonversationer som kan bevisa att ett avtal ingåtts kan detta vara till din fördel. SammanfattningsvisMuntliga avtal är giltiga såväl som skriftliga. Om du kan bevisa att ett muntligt avtal föreligger så faller istället bevisbördan på din arbetsgivare som i sin tur då måste bevisa att ett avtal inte har uppkommit.Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Muntligt avtal och möjligheter att utkräva ansvar

2018-07-31 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej min son har med muntligt avtal lånat 300 000 av mig för att kunna köpa ett hus. De betala tbx 100 000 och resten säger han sig vara värd pengarna. Hans svärföräldrar hitta på ett hemskrivet avtal, då min son ska betala 1000 kr i månaden. Då svarande ej fanns med vid avtal och jag hade ekonomisk panik och känner mig lurad. Jag vill ha tbx det rättfärdiga summan på 189 000 kr och bryta kontakt med svarande. Vill häva detta hemmasnickrade avtal. Då de lånade pengar var inget annat än ett lån. De skulle värdera sitt hus efter ett år och betala. Året kom och första ursäkten var att amortering stigit 5% så inte bra läge. Nästa gång jag fråga uttalade de att dessa pengar var de värda. Observera detta var min trygghet senare i livet och endast ett lån, ingen gåva. Snälla finns något jag kan göra?? Mvh. S.
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med dina frågor!Det muntliga avtalet ni ingick är giltigt, även fast ett skriftligt avtal hade varit att föredra (då du inte hade haft några problem alls då att bevisa att ni faktiskt hade ett sånt avtal som du påstår), men det gäller hur som helst. Eftersom de brutit avtalet och rentav säger att de inte kommer betala blir de då återbetalningsskyldiga för pengarna och kan dessutom vara skadeståndsskyldiga för utgifter som du fått i samband med detta.Det absolut bästa sättet rättsligt för dig att återfå pengarna vore att ta honom till domstol och visa att ni haft ett avtal som han inte uppfyllt. Men förhoppningsvis behöver du inte ta det så långt. Prio nummer ett för dig är att samla bevis kring att avtalet (och detaljerna kring det) existerar och är riktiga. Saker som tidigare inbetalningar, samtal som flera bevittnat, sms, e-mail bör dokumenteras. Efter det kontaktar du sonen och säger att du kommer ta honom till domstol om han inte fullföljer avtalet som planerat (eller inom en kortare, men fortfarande rimlig tidsram). Vägrar han så får du stämma honom i domstol med bevisen som stöd, där du antagligen kommer att vinna. Jag vill anmärka på att eftersom det rör sig om så stora summor pengar, borde du kontakta en jurist om rådgivning då det finns en hel del på spel. Men följer du stegen som jag anvisat så borde du vinna i domstol i värsta fall, men en jurist inom avtalsrätt/fordringsrätt vore definitivt att föredra.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Håller muntliga avtal i domstol?

2018-07-28 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hur håller muntliga avtal sig i domstolen om de kan styrkas av en tredje part?Jag hade en rumskompis som skulle betala X kronor i månaden men som flyttade ut efter två veckor. Jag begärde då halva av det jag begärde i månaden. Detta vägrar hon betala och jag är inställd på att ta detta till Kronofogden och möjligen domstol där jag också begär att hon betalar alla avgifter runt domstolen.Tack på förhand.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Avtal kan slutas både muntligt och skriftligt och är lika bindande. Den största nackdelen med muntliga avtal är att det är den som påstår att ett sådant finns också har bevisbördan. Med bevisbördan menas att du är den som måste visa att avtalet funnits. Om ni hamnar i domstol är beviskravet att det ska vara styrkt, vilket är ett högt ställt beviskrav.När du inlämnar bevisning till domstolen, eller kallar vittnen för ändamålet, kommer domstolen att göra en bevisvärdering. Bevisvärderingen innebär att domstolen kommer att avgöra vilket bevisvärde vittnesmålet har och om det räcker till för att nå upp till att du styrkt ditt ärende. Det går således inte att besvara din fråga med att det alltid räcker med någon som vittnar om att det ingåtts ett muntligt avtal och vad avtalet innebar.Om du stämmer din f.d. rumskompis till domstol är huvudregeln att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Ett förenklat tvistemål är mål som rör tvister uppenbart understigande ett halvt prisbasbelopp, f.n. 23.250kr (1 kap. 3 d § RB). Detta innebär att om ditt krav avser mindre än 23.250 kr kan du inte få betalt för alla rättegångskostnader även om du skulle vinna. Avser tvisten ett högre belopp kan förlorande part däremot i slutändan bli betalningsskyldig för motpartens kostnader fullt ut. Det innebär även att om du inte kan styrka att avtalet funnits kan du vara den som blir betalningsskyldig.Mitt råd till dig är att tänka efter mer än en gång innan du stämmer din f.d. rumskompis. Att du har ett vittne som vittnar till din fördel betyder inte per automatik att du kommer att vinna ditt mål. Muntliga avtal är väldigt svåra att bevisa. Vill du undersöka dina möjligheter närmre kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga jurister hos Lawline.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Muntligt avtal med äldre dement person.

2018-06-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Det finns två universella testametstagare, dvs boets förvaltare och hens bror. Jag ställer frågan som den tidigare avlidne makens universella testamentstagare.Det gäller bouppteckning som jag anser är inte fullständig. Boets förvaltare hävdar att personen som avled gav bort bilen till en av testamentstagare . Det finns inga dokument som bekräftar det. Efter dödsfallet bilen reg. på boets förvaltare och efter några månader på hens bror. Kan muntlig avtal eller uttalande gälla om personen som köpte bilen och var delvis dement ;ålder 86 år, om det är till fördel för de som ärver avlidna personen?
Patrik Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår det som att ni undrar ifall en äldre "delvis dement" person Muntliga avtal blir gällande när anbud-accept modellen uppfyllts. I regel måste anbudet accepteras omedelbart, 3 § 2 st Avtalslagen. Ifall ett muntligt avtal ej ska ses som giltigt behöver en av parterna sakna rättslig handlingsförmåga, det vill säga förmåga att själv ingå avtal. Ifall man inte är myndig, är satt under förvaltare eller har en psykisk störning saknar man rättslig handlingsförmåga och muntliga avtal är i huvudregel ogiltiga. Det är inte troligt att den avlidne skulle ses som att hen hade en psykisk störning enligt "lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning" bara pga ålder.Att personen är delvis dement samt gammal kan ej räcka för att få avtalet ogiltigförklarat. Ifall köpet är oskäligt finns dock chans att jämka det enligt 36 § Avtalslagen. Här räknas alla omständigheter vid och efter köpet in, regel är en slags generalklausul och är antagligen den största möjlighet ni har att frångå eller jämka avtalet.Hoppas ni fick svar på er fråga.MVH Patrik Olsson

Muntliga avtal

2018-06-15 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!För en vecka sedan kom jag och en blivande uppdragsgivare överens muntligt, och det som var kvar att göra, var att skriva kontrakt.Mitt i kontraktsskrivandet ändrar sig uppdragsgivaren och drar tillbaks allt.Hon tänker inte anlita mig, som vi muntligt hade kommit överens om.
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal ingås genom att ena parten lämnar ett anbud, alltså en form av avtalsförslag, medan den andre parten lämnar en accept på anbudet, alltså accepterar förslaget (1 § avtalslagen). Ingående av avtal kan ibland vara mer komplicerat genom långa förhandlingar, men anbud och accept är ändå alltid det som slutligen leder till att avtalet ingås. Det finns inga formkrav för att ett avtal ska anses ingånget, det kan således uppkomma både skriftligen och muntligen.En utgångspunkt i avtalsrätten är pacta sunt servanda - avtal ska hållas. Detta innebär att er muntliga överenskommelse är att betrakta som ett avtal som ska hållas. Ni har alltså i och med den muntliga överenskommelsen juridiskt sett förpliktelser gentemot varandra. Det skulle teoretiskt vara möjligt för dig att stämma din motpart för kontraktsbrott på grund av att hon inte kommer hålla sig till sina förpliktelser enligt avtalet. Om än muntliga avtal också räknas som avtal och ska hållas så är det ur bevishänseende ofta svårt att visa att avtalet ingåtts. Skulle du välja att stämma din motpart, behöver du alltså ha något som visar på att ni ingått avtal, vilket ofta är svårt när man kommit överens muntligt, om än inte helt omöjligt.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,