Muntliga avtal vid husförsäljning och skilsmässa

2018-06-04 i Muntliga avtal
FRÅGA |Gäller en muntlig överenskommelse gällande uppdelning av vinst från husförsäljning mellan två parter som befinner sig i skilsmässa?
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Du har ställt en avtalsrättslig fråga. I svensk rätt är utgångspunkten att avtal kan ingås både skriftligen och muntligen för att vara gällande. I Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område framgår det inte att ett avtal måste vara slutet skriftligt eller muntligt vilket får tolkas som en frihet mellan parterna. En viss problematik med muntliga avtal eller överenskommelser som måste tas i beaktande är när det kommer till bevisbördan. Det är trots allt det part som vill göra ett avtal gällande som har bevisbördan för att visa att ett avtalsförhållande faktiskt föreligger. Att det föreligger en skilsmässa eller en vinstuppdelning från en husförsäljning är inte något som ändrar situationen.Med vänlig hälsning,

Hur kan man hävda ett muntligt avtal?

2018-05-23 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Jag hade en vän som jag bröt vänskapen med igår för att han är skyldig mig mycket pengar.Han lovade att betala mig en gång i månaden men när det kom till kritan så hade han olika bort förklaringar för att slippa betala mig.Summan som han är skyldig mig ligger på 110625kr och då är det åtta års ränta inräknat i summan och utan ränta så är summan på 88500kr. Jag har två vittnen på att han har lovat mig att betala mig det han är skyldig mig.Är trött på att vänta på mina pengar så jag skulle vilja veta hur jag kan gå tillväga för att få mina pengar.Vi har en muntligt avtal som han inte håller.Jag har andra vänner som han också är skyldig pengar och det är på samma sätt där att han lovar att betala men håller det inte. Mina vänner och jag funderar på att gå ihop och kräva in pengarna på något sätt men vi vet inte hur vi ska gå till väga.Är tacksam för ett snabbt svar.Med vänliga hälsningar
Sara Hill |Hej och tack för din fråga!Muntligt avtalAvtal regleras i Avtalslagen, där finns inga krav på att avtal måste vara skriftligt (utom i undantagsfall). Ert avtal gäller en fordran (han lånar pengar av dig som han ska betala tillbaka) vilket går bra att avtala muntligt om.Avtalet är alltså giltigt i lagens mening (1-9 §§ avtalslagen). Med det följer att avtalet också ska hållas. Båda avtalsparter har då en skyldighet att faktiskt prestera det som ni åtagit er att prestera. Genom att din vän inte gjort det, föreligger ett avtalsbrott.BetalningsföreläggandeVad du kan göra nu är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Eftersom ni avtalat om att din vän skulle betala tillbaka en gång i månaden och det nu passerat 8 år anses skulden förfallen till betalning. Vad som kommer hända då är att kronofogden skickar ett brev till din vän, som i princip säger att han ska betala sin skuld till dig. Om han bestrider kravet, är nästa steg att väcka talan i domstol. Det brukar oftast räcka med att personen får ett betalningsföreläggande från Kronofogden då rättsprocesser är både dyra och tidskrävande. Ansökan om betalningsföreläggande hittar du här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlDomstolsprocessMuntliga avtal är lika giltiga som skriftliga, men svårare att hävda vilket ibland kan leda till problem. Eftersom det är du som väcker talan och alltså startar eventuell domstolsprocess, har du också i första hand bevisbördan. Det innebär att du som påstår att din vän är skyldig dig pengar, också måste visa att det faktiskt är så.Med det du uppgett här ser jag dina chanser att nå framgång i en domstolsprocess som stora, så länge du kan bevisa avtalet (genom exempelvis pengatransaktion). Därför råder jag dig att se till att ha bra med bevisningen innan du väcker talan i domstol. Ansökan om stämning inför domstol hittar du här: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/Jag råder dig till följande åtgärder: Börja med att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.Vid eventuellt bestridande kan du peka på att nästa steg är att ta det till domstol, ni kan på så sätt undvika en dyr process om din vän väljer att betala.I sista hand kan du väcka talan i domstol. Lycka till och du är mer än välkommen att höra av dig igen vid ytterligare funderingar!

Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga

2018-05-11 i Muntliga avtal
FRÅGA |Min hanhund har parats med 2 olika tikar i samma hem då vi har ett muntligt avtal om att jag skulle få betalt när valparna säljs en summa av 7500kr minus besiktningen ca 500kr nu har hon ändrat sig o vill bara betala för parningen och då jag hjälpt till med massa saker under valpfödslen med båda tikarna så vill jag inte bli lurad då det gäller 3000kr mindre än jag blivit lovad inte mycket för några men då jag inte har så mycket är det värt mycke för migHur går jag tillväga mvh
Sara Hill |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Då det rör sig om ett avtal finner vi regler om det i Avtalslagen. Är avtalet giltigt?Det framgår inte av lagen att avtal måste vara skriftligt, utom i undantagsfall. Er överenskommelse faller inte in under något undantag och med det följer att ni har möjlighet att träffa muntligt avtal om saken. Utgångspunkten är att någon av er föreslagit överenskommelsen, och att den andra accepterat förslaget (1-9 §§ avtalslagen). Om så skett är avtalet giltigt.Vad talar för din sak?Genom att låta din hanhund para sig med hennes två tikar efter ni diskuterat pris talar starkt för att hon gått med på överenskommelsen. Eftersom avtalet då är giltigt har du också en viktig avtalsrättslig princip till ditt stöd som säger att avtal ska hållas. Det innebär att ni båda är bundna av innehållet i det muntliga avtalet. Vad talar emot din sak?Problemet här är inte vad som gäller enligt lag, utan vad som går att bevisa. Det kan bli svårt för dig att bevisa det muntliga avtalet och alltså driva igenom det, om hon nekar avtalets existens eller vilket pris som avtalats.Vad kan du göra? Jag råder dig att prata med henne och trycka på principen om att avtal ska hållas, vilket inte minst kan motiveras av framtida affärer/avtal/samarbeten er emellan. I framtiden är därför skriftliga avtal alltid bäst för båda parter.Du har också möjligheten att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden eftersom ni avtalat pris och förfallodatum (dvs när valparna säljs). Kronofogden skickar då ett brev till henne som säger att hon ska betala det du angett. Ansökan hittar du här:https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlJag vill dock flagga redan här att ansökan kostar 300 kr. Hon kan också bestrida kravet, vilket innebär att nästa steg skulle vara att ta den eventuella konflikten till domstol. Men hänsyn till den summa avtalet rör sig om, skulle kanske inte det vara till nytta för någon av er. Chansen finns dock att hon väljer att betala, bara av brevet från Kronofogden. Sammanfattningsvis kan du försöka prata med henne och påpeka ert giltiga avtal, och annars ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Hoppas att du når framgång i att hävda ert muntliga avtal, du är mer än välkommen att höra av dig igen!

Muntligt borgensåtagande i konkurssammanhang

2018-05-05 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej Efter en träff med banken talade de om att om vi gör positivt resultat 2016 så kommer vi att ta bort er privata borgen vilket vi gjorde. Tyvärr så gick det i konkurs 2017 pga sjukdom. Vi har inte reglerat borgensåtagande på pappret utan endast fått detta beskedet muntligt. Vad gäller?
|Hej! Tack för att ni vänder er till oss på Lawline!Jag utgår från, det som nämns i beskrivningen, att ert privata borgensåtagande är avtalat muntligt och att det inte finns något skriftligt avtal om detta borgensåtagande. Ett borgensåtagande innebär att ni försäkrade att ett anspråk som måste betalas av er eller någon annan kommer att bli betalt (ni ställde er som säkerhet för att en fordran betalas). Det finns inga formkrav för hur ett borgensåtagande ska ingås. (reglerna för borgen finns i 10 kap. 8-12 §§ handelsbanken) Så länge ni och banken var överens om att ni ingick ett muntligt borgensåtagande är borgensåtagandet giltigt. Vanligast är dock att detta sker skriftligt för att det ska kunna gå att bevisa att man äger en fordran mot någon annan och i banksammanhang handlar det om god banksed. Borgensåtagandet i konkurssammanhanget Eftersom konkursboet inträder i bankens ställe, är det upp till konkursförvaltaren att välja om denne vill föra saken vidare. Just nu vet jag inte om det finns andra omständigheter som skulle kunna styrka ert muntliga avtal om borgen; banken kan ha antecknat detta eller redogjort detta på annat sätt och kanske kan lägga fram denna bevisning till konkursförvaltaren. Om konkursförvaltaren anser att muntligt avtal och viss specifik bevisning i ert fall räcker för att bevisa att det funnits ett muntligt borgensåtagande, kan denne komma att kräva betalning från er i enlighet med detta borgensåtagande. Hur borgensåtagandet skulle bli aktuellt i ert fall beror på vilken typ av borgen ni avtalat om. Om det var fråga om proprieborgen, kan konkursförvaltaren kräva betalning från er direkt. Om det var fråga om enkel borgen kommer ni endast bli betalningsskyldiga om huvudgäldenären (just nu oklart vem det är, kanske ni eller ert företag eller annan som är huvudpart i skuldavtalet/skuldebrevet) i den huvudsakliga skuldförbindelsen inte själv kan betala. Det är dock fortfarande upp till konkursförvaltaren att välja om denne alls vill inträda i det skuldavtal, för vilken ni gått i borgen. För att driva in pengar till borgenärerna i konkursen är det mycket sannolikt att konkursförvaltaren också gör detta. Gäller det muntliga borgensåtagandet efter vad som bestämts på mötet? Frågan är då om borgensavtalet fortfarande gäller. Ni nämner att ni hade ett möte med banken som uttryckte att om ni "gör positivt resultat 2016 så kommer vi att ta bort er privata borgen". Banken föreslog alltså att släppa borgensåtagandet helt och hållet, under vissa villkor. Utifrån "er privata borgen" kan jag inte utläsa att själva fordran efterskänktes, utan jag tror att det bara rör sig om en potentiell ändring av borgensavtalet. På denna situation blir avtalsrättsliga regler tillämpliga. I fall konkursförvaltaren väljer att agera, finns det en möjlighet att hävda att det nya villkoret som framkom på mötet gällde som en del av borgensavtalet och att villkoret borde ha uppfyllts när ni presterat positivt år 2016. Just nu är det dock oklart om det var ett definitivt villkor i det muntliga avtalet. Banken (genom konkursförvaltaren) kan komma att påstå att detta villkor inte var förklarad att gälla bestämt, och att detta villkor endast innebar att banken skulle överväga att ta bort ert borgensåtagande året 2017. I sådana fall skulle det muntliga borgensavtalet fortfarande anses gälla. Det kan mycket väl finnas andra omständigheter som skulle kunna peka på att bankens villkor att ta bort borgensåtagandet var slutgiltigt och innebar att borgensavtalet slutade att gälla när ni levererade ett positivt resultat. Utan att känna till dessa omständigheter, är min nuvarande bedömning att det nya avtalsvillkoret inte varit ett absolut villkor i avtalet. Därför är det muntliga borgensavtalet fortfarande giltigt. Om konkursförvaltaren väljer att ta upp detta avtal uppkommer förmodligen en ord- mot ord-situation. Utan att veta om det finns annat att beakta, är det därför något oklart hur konkursförvaltaren kommer att agera och vilket svar som gäller i ert fall. Hoppas att ni ändå fått inblick i vad som gäller!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller för att ett muntligt anställningsavtal ska vara giltigt?

2018-05-27 i Muntliga avtal
FRÅGA |En arbetsgivare sa orden "Jobbet är ditt" och vi skakade hand på det, kan han då dra sig ur det? Har läst här att muntliga avtal är bindande men exakt vad kräv för att det ska bli ett muntligt avtal?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger är muntliga avtal lika bindande som skriftliga. Vissa typer av avtal måste vara skriftliga och då finns särskilda regler men anställningsavtal är inte något sådant. En nackdel med muntliga avtal kan vara att de är svåra att bevisa ifall det skulle uppstå en tvist.Ett avtal uppstår om någon part avger ett förslag om en överenskommelse (ett anbud) och den andra parten accepterar det, oavsett om det är muntligt eller skriftligt. Med den lilla information du ger så låter det som att ett avtal om anställning har slutits.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är en muntlig överenskommelse juridiskt bindande?

2018-05-13 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!2003 tog jag ett banklån och min släkting stod som borgensman. 2010 blev jag beviljad skuldsanering och alla skulder sanerades. Jag levde på existensminimum i 5 års tid under saneringen. Min släkting löste mitt lån till banken och tog det på sig i sitt namn. Ett nytt lån alltså. Jag betalade till släktingen under hela saneringen, en väldigt låg summa. Jag sa då till släktingen att jag ville betala och göra rätt för mig. Nu 2018 håller jag fortfarande på och betalar. Saker har hänt i relationen, bl.a. hot om våld från släktingens sida och jag vill bryta kontakten helt. Vad gäller vid muntliga överenskommelser? Är jag juridisk skyldig att betala klart till min släkting? Mvh / fundersam
Agnes Lange |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal. Det innebär alltså att det finns en juridisk skyldighet att betala klart till din släkting om det är så att ni har kommit överens om det. Om du inte betalar i enlighet med avtalet föreligger avtalsbrott. Din släkting har möjlighet att vända sig till kronofogdemyndigheten för att få hjälp med att driva in sin fordran. Om du skulle vägra att betala kan din släkting välja att gå vidare med detta till domstol. Det kan ibland vara svårt att bevisa att det finns ett muntligt avtal, om den andra parten skulle hävda motsatsen. Bevisbördan ligger hos den som yrkar på att ett avtal har träffats. Din släkting skulle till exempel kunna visa det genom bland annat banköverföringen när släktingen löste ditt gamla lån.Med vänlig hälsning,

Muntligt kommissionsavtal samt bevisning därom

2018-05-11 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag fick hjälp att köpa en grävmaskin och på fakturan står dennes namn , inte mitt. Jag betalade fakturan från mitt konto, mina pengar. Vem har äganderätt till maskinen?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du avtalat med någon annan att denne ska köpa en grävmaskin i eget namn men för din räkning. Detta kallas för kommissionsavtal och dessa gäller även muntligen. Enligt min uppfattning har du alltså ingått ett muntligt kommissionsavtal med den som köpte maskinen för din räkning.Så långt finns egentligen inget juridiskt problem; avtalet är giltigt och du äger maskinen. Problemet som skulle kunna tänkas är att kommissionären, alltså den du anlitat för att genomföra köpet, gör anspråk på maskinen. Eftersom ert avtal är muntligt kan du tänkas få problem att styrka att köpet verkligen genomförts för din räkning. Enligt min uppfattning borde dock inte detta vålla dig några större problem eftersom du kan styrka att pengarna som använts för köpet varit dina. Enligt principen om in dubio oneröst är utgångspunkten, juridiskt sett, att du förväntat dig en motprestation för att ha överfört pengarna till den som genomfört köpet. Detta talar enligt min uppfattning med styrka för att ett kommissionsavtal förelegat och att du därmed har rätt till maskinen.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Muntlig överenskommelse vid köp av bostadsrätt

2018-04-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |jag har varit på en visning av en bostadsrätt. jag bestämde mig under visningen att köpa lägenheten och avtalande med ägaren att vi skulle träffas nästa dag. på kvällen ringde dock ägaren och meddelar mig att han sålt lägenheten till en bekant. självklart så blir jag arg och påpekar att även muntliga avtal gäller och därmed hade min väninna som vittne. jag har rätt? gäller den muntliga avtalet? varför/ varför inte?
Emilia Hallberg |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline!Muntliga avtalInom avtalsrätt finns en grundprincip som lyder "pacta sunt servanda", vilket innebär att avtal skall hållas, oavsett om de är muntliga eller skriftliga. Det finns dock undantag för t ex köp av fast egendom som måste ske skriftligen. Den som hävdar att ett muntligt avtal kommit till stånd är också den som måste kunna bevisa att så är fallet, man har alltså bevisbörda. Den som påstår att ett muntligt avtal slutits måste därmed också kunna bevisa att så är fallet. Det kan vara svårt att bevisa muntliga avtal, och det är därför lämpligt att alltid upprätta ett skriftligt sådant.Köp av bostadsrättVid köp av bostadsrätt är det bostadsrättslagen som är tillämplig. Ett bindande avtal om köp av bostadsrätt uppkommer först då ett avtal, innehållande ett utpekande av lägenheten som överlåts och ett pris, har undertecknats av köpare och säljare. Enligt 6 kap. 4 § 1 st. bostadsrättslagen står det stadgat att "ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om ett pris. Motsvarande gäller vid byte eller gåva." Vidare enligt 6 kap. 5 § 3 st. står det att "en överlåtelse som inte uppfyller formföreskrifterna i 4 § är också ogiltig".SammanfattningsvisGrundat på informationen i din fråga verkar inget skriftligt avtal ha upprättats mellan dig och säljaren. Säljaren är därför inte bunden av det muntliga avtalet. Du kan därmed inte heller framföra några anspråk på denna grund.Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,