Muntligt borgensåtagande i konkurssammanhang

2018-05-05 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej Efter en träff med banken talade de om att om vi gör positivt resultat 2016 så kommer vi att ta bort er privata borgen vilket vi gjorde. Tyvärr så gick det i konkurs 2017 pga sjukdom. Vi har inte reglerat borgensåtagande på pappret utan endast fått detta beskedet muntligt. Vad gäller?
|Hej! Tack för att ni vänder er till oss på Lawline!Jag utgår från, det som nämns i beskrivningen, att ert privata borgensåtagande är avtalat muntligt och att det inte finns något skriftligt avtal om detta borgensåtagande. Ett borgensåtagande innebär att ni försäkrade att ett anspråk som måste betalas av er eller någon annan kommer att bli betalt (ni ställde er som säkerhet för att en fordran betalas). Det finns inga formkrav för hur ett borgensåtagande ska ingås. (reglerna för borgen finns i 10 kap. 8-12 §§ handelsbanken) Så länge ni och banken var överens om att ni ingick ett muntligt borgensåtagande är borgensåtagandet giltigt. Vanligast är dock att detta sker skriftligt för att det ska kunna gå att bevisa att man äger en fordran mot någon annan och i banksammanhang handlar det om god banksed. Borgensåtagandet i konkurssammanhanget Eftersom konkursboet inträder i bankens ställe, är det upp till konkursförvaltaren att välja om denne vill föra saken vidare. Just nu vet jag inte om det finns andra omständigheter som skulle kunna styrka ert muntliga avtal om borgen; banken kan ha antecknat detta eller redogjort detta på annat sätt och kanske kan lägga fram denna bevisning till konkursförvaltaren. Om konkursförvaltaren anser att muntligt avtal och viss specifik bevisning i ert fall räcker för att bevisa att det funnits ett muntligt borgensåtagande, kan denne komma att kräva betalning från er i enlighet med detta borgensåtagande. Hur borgensåtagandet skulle bli aktuellt i ert fall beror på vilken typ av borgen ni avtalat om. Om det var fråga om proprieborgen, kan konkursförvaltaren kräva betalning från er direkt. Om det var fråga om enkel borgen kommer ni endast bli betalningsskyldiga om huvudgäldenären (just nu oklart vem det är, kanske ni eller ert företag eller annan som är huvudpart i skuldavtalet/skuldebrevet) i den huvudsakliga skuldförbindelsen inte själv kan betala. Det är dock fortfarande upp till konkursförvaltaren att välja om denne alls vill inträda i det skuldavtal, för vilken ni gått i borgen. För att driva in pengar till borgenärerna i konkursen är det mycket sannolikt att konkursförvaltaren också gör detta. Gäller det muntliga borgensåtagandet efter vad som bestämts på mötet? Frågan är då om borgensavtalet fortfarande gäller. Ni nämner att ni hade ett möte med banken som uttryckte att om ni "gör positivt resultat 2016 så kommer vi att ta bort er privata borgen". Banken föreslog alltså att släppa borgensåtagandet helt och hållet, under vissa villkor. Utifrån "er privata borgen" kan jag inte utläsa att själva fordran efterskänktes, utan jag tror att det bara rör sig om en potentiell ändring av borgensavtalet. På denna situation blir avtalsrättsliga regler tillämpliga. I fall konkursförvaltaren väljer att agera, finns det en möjlighet att hävda att det nya villkoret som framkom på mötet gällde som en del av borgensavtalet och att villkoret borde ha uppfyllts när ni presterat positivt år 2016. Just nu är det dock oklart om det var ett definitivt villkor i det muntliga avtalet. Banken (genom konkursförvaltaren) kan komma att påstå att detta villkor inte var förklarad att gälla bestämt, och att detta villkor endast innebar att banken skulle överväga att ta bort ert borgensåtagande året 2017. I sådana fall skulle det muntliga borgensavtalet fortfarande anses gälla. Det kan mycket väl finnas andra omständigheter som skulle kunna peka på att bankens villkor att ta bort borgensåtagandet var slutgiltigt och innebar att borgensavtalet slutade att gälla när ni levererade ett positivt resultat. Utan att känna till dessa omständigheter, är min nuvarande bedömning att det nya avtalsvillkoret inte varit ett absolut villkor i avtalet. Därför är det muntliga borgensavtalet fortfarande giltigt. Om konkursförvaltaren väljer att ta upp detta avtal uppkommer förmodligen en ord- mot ord-situation. Utan att veta om det finns annat att beakta, är det därför något oklart hur konkursförvaltaren kommer att agera och vilket svar som gäller i ert fall. Hoppas att ni ändå fått inblick i vad som gäller!Med vänliga hälsningar,

Gäller ett muntligt avtal och hur kan jag gå tillväga?

2018-04-25 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Vid skilsmässa 2013 kom vi muntligt överens om att pengarna som blir när snöskotern säljs ska gå till barnen. Barnen fick information om detta. Mitt ex har dragit på det hela trots påminnelse från både mig och våra gemensamma barn. Nu 5 år senare är den såld men inga pengar till barnen utan han behåller dom själv verkar det som eftersom jag inte får tag i honom och han svarar inte på telefon eller mejl. Vad har jag/mina barn för rättigheter i detta fall? Och hur går vi till väga nu?
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är en allmän förmögenhetsrättslig princip att avtal ska hållas och utgångspunkten är därmed att ett muntligt avtal är bindande. Att pengarna från snöskotern ska gå till barnen är därför ett avtal som gäller mellan dig och ditt ex. Det problematiska med muntliga avtal är dock att de är svåra att bevisa, vilket gör att det är svårt för dig att utkräva din rätt i detta fall eftersom det inte finns någon skriftlig bevisning som kan styrka ert avtal. Att du inte får tag i ditt ex försvårar situationen, då det bästa såklart hade varit om du personligen kunde kräva att han betalade ut pengarna. Det finns en möjlighet att vända sig till domstol för att lösa tvisten och du kan läsa mer om hur ni lämnar in en stämningsansökan för att börja processen här. En stämningsansökan är alltså en begäran om att tingsrättens ska besluta i en tvist mellan två parter. För att det ska vara lönt att driva en tvist krävs det i princip att det finns tillförlitliga vittnen som hörde att ni kom överens om detta, om samtalet finns inspelat eller liknande bevisning som kan styrka avtalet. Det är annars väldigt svårt att bevisa att ett avtal faktiskt ingåtts och det blir då endast ord mot ord. En domstolsprocess kostar både mycket tid och pengar. Jag råder dig därför att tänka igenom om det verkligen skulle vara värt det, eftersom det dessutom är svårt att bevisa så är det också mycket möjligt att utfallet av en process blir till din nackdel om du inte lyckas bevisa att avtalet faktiskt förelåg. Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga! Vänliga hälsningar,

Gäller ett muntligt anställningsavtal?

2018-04-03 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag ska under en månad måla om ett skjul. Min chef ska skaffa allt material som behövs, hon har gett mig exakta beskrivningar om hur hon vill ha det och kommer inspektera målningen dagligen. Så lyder vårt MUNTLIGA avtal. Nu, en tid in i månaden, kom min chef och sa att hon inte tänker låta mig avsluta arbetet utan tänker be en släkting till henne att ta över. kan hon göra detta trots att vi muntligt bestämt att jag ska göra detta under en hel månad?
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten i svensk avtalsrätt är att avtal kan ingås på det sätt som parterna önskar och det fodras i regel inga krav på att avtalet ska ha en viss form för att avtalet ska bli giltigt. Det finns emellertid några undantag, exempelvis vid köp av fastigheter och testamenten, s.k. formalavtal.Gällande anställningsavtal så finns inget formkrav. Ett muntligt anställningsavtal är således lika giltigt som ett skriftligt. Dock är ett muntligt avtal svårt att bevisa ifall det skulle bli en rättslig tvist och det åligger dig att bevisa detta. Det jag kan råda dig till är att försöka samla bevisning för att ett anställningsavtal är upprättat, ni kanske har smsat eller mailat om anställningen?Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Gäller muntligt avtal?

2018-03-29 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Förra sommaren, då min dåvarande fästmö och jag bodde tillsammans - så tog vi varandra i hand om att teckna och dela på ett leasingkontrakt på en bil. Detta efter att våra drömmar om ett boende och jobb i franska Antibes grusades, då hon fick sparken från det jobb på ett b&b vi skulle utföra. Nu är vi separerade och hennes löfte om betalning har uteblivit, sedan hon bad mig flytta ut i augusti. Vad göra?
Emilia Hallberg |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline!Är muntligt avtal giltigt?Inom avtalsrätten finns en huvudregel som lyder "pacta sunt servanda", vilket innebär att avtal skall hållas, oavsett om de är muntliga eller skriftliga. Det finns dock undantag för t ex köp av fast egendom som måste ske skriftligen. Ert muntligt avtal är alltså giltigt.Bevisbörda vid muntligt avtal Det problem som kan uppstå i samband med muntliga avtal är att den som påstår att ett muntligt avtal har uppkommit också har bevisbördan för det. Alltså måste den som påstår att ett avtal slutits också kunna bevisa att så är fallet, vilket kan vara svårt. Det är därför lämpligt att alltid upprätta ett skriftligt avtal.Sammanfattningsvis, om du kan bevisa att ett muntligt avtal ingåtts faller istället bevisbördan på din före detta som i sin tur då måste bevisa att avtalet inte har uppkommit.Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Muntlig överenskommelse vid köp av bostadsrätt

2018-04-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |jag har varit på en visning av en bostadsrätt. jag bestämde mig under visningen att köpa lägenheten och avtalande med ägaren att vi skulle träffas nästa dag. på kvällen ringde dock ägaren och meddelar mig att han sålt lägenheten till en bekant. självklart så blir jag arg och påpekar att även muntliga avtal gäller och därmed hade min väninna som vittne. jag har rätt? gäller den muntliga avtalet? varför/ varför inte?
Emilia Hallberg |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline!Muntliga avtalInom avtalsrätt finns en grundprincip som lyder "pacta sunt servanda", vilket innebär att avtal skall hållas, oavsett om de är muntliga eller skriftliga. Det finns dock undantag för t ex köp av fast egendom som måste ske skriftligen. Den som hävdar att ett muntligt avtal kommit till stånd är också den som måste kunna bevisa att så är fallet, man har alltså bevisbörda. Den som påstår att ett muntligt avtal slutits måste därmed också kunna bevisa att så är fallet. Det kan vara svårt att bevisa muntliga avtal, och det är därför lämpligt att alltid upprätta ett skriftligt sådant.Köp av bostadsrättVid köp av bostadsrätt är det bostadsrättslagen som är tillämplig. Ett bindande avtal om köp av bostadsrätt uppkommer först då ett avtal, innehållande ett utpekande av lägenheten som överlåts och ett pris, har undertecknats av köpare och säljare. Enligt 6 kap. 4 § 1 st. bostadsrättslagen står det stadgat att "ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om ett pris. Motsvarande gäller vid byte eller gåva." Vidare enligt 6 kap. 5 § 3 st. står det att "en överlåtelse som inte uppfyller formföreskrifterna i 4 § är också ogiltig".SammanfattningsvisGrundat på informationen i din fråga verkar inget skriftligt avtal ha upprättats mellan dig och säljaren. Säljaren är därför inte bunden av det muntliga avtalet. Du kan därmed inte heller framföra några anspråk på denna grund.Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Muntligt hyresavtal

2018-04-19 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Min dotter har hyrt ett rum på en salong med en överenskommen hyra. Det finns inget påskrivet avtal. Nu meddelar salongsägaren att hyran skall höjas och att det skall skrivas ett avtal. Vad gäller i detta läge?
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det gäller din fråga om det muntliga avtalet som din dotter slöt med hyresvärden står sig mot det som nu ska skrivas.Den svenska avtalslagen innehåller inget stagande om att avtal ska hållas. Däremot är det en allmän förmögenhetsrättslig princip att avtal ska hållas. Detta gäller oberoende av formen på den aktuella kontraktshandlingen och som en konsekvens av detta är därmed också muntliga avtal juridiskt bindande. Vad som emellertid försvårar detta institut är att ett sådant avtal måste styrkas i form av bevis, t.ex. ett vittne. Det blir därför oftast bevisningen som blir avgörande och så även i detta fall.Det din dotter måste göra är att lägga fram något som styrker att det verbala avtalet med salongsägaren är giltigt och att detta ska stå sig mot det avtal som den senare nu vill upprätta. Det bästa är som sagt ett vittne eller annan hänförlig handling som t.ex. utdrag från ett konto som visar att regelbundna betalningar skett till hyresvärden. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Är muntliga avtal bindande?

2018-03-29 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har en fråga avseende muntliga avtal och samäganderättslagen vid bodelning. Min dotter har nyligen separerat ifrån sin partner efter ett 10 årigt samboskap och parterna befinner sig mitt i en pågående separationsprocess. Dottern med familj har under flera års tid bott utomlands både i Spanien och i Portugal. Dom har två gemensamma barn tillsammans samt att min dotter har en son från en tidigare relation. Alla barnen bor i nuläget hos dottern här i Sverige och pappan/sambon bor kvar i Portugal. Min fråga gäller bodelning av kapital. Dotterns sambo äger 3 kg guld från tidpunkten innan de träffades. Min dotter har under samboskapet investerat 200 000 kr av sitt eget sparkapital för gemensamma projekt. Deras överenskommelse var att min dotter vid en senare tidpunkt skulle få 1 kg guld för sin investering på 200 000 kr. Denna överenskommelse var muntlig och tyvärr ej nedskriven. Det finns dock vittnen som känner till den muntliga överenskommelsen och det finns mailväxling mellan dottern och sambon som bekräftar detta. När dottern nu befinner sig i en pågående separation vägrar hennes före detta partner att kännas vid deras överenskommelse och vill inte ge min dotter det 1 kg guld som tidigare utlovats. Min fråga är om min dotter har juridisk rätt att få sin del av guldet, eller motsvarande ekonomisk ersättning, baserat på att de båda har en muntligt överenskommelse?Vänliga hälsningar
|Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett muntligt avtal är precis lika bindande som ett skriftligt sådant. Har din dotter och hennes sambo avtalat om en ersättning i form av 1 kg guld, är detta bindande för hennes sambo. Det är emellertid så att det är den person som hävdar att ett avtal föreligger, som måste bevisa att detta. Eftersom det i ditt fall är din dotter som hävdar att ett avtal ingåtts, måste hon kunna styrka detta. Finns det mailväxlingar och vittnen som bekräftar att ett avtal kommit till stånd, kan det räcka. Din dotters sambo blir då betalningsskyldig.

Gäller ett muntligt avtal?

2018-03-28 i Muntliga avtal
FRÅGA |Har ett fritidshus och har gjort en muntlig ansökan om medlemskap i en ekonomisk förening som bildats med anledning av en gemensam utbyggnad av avloppsnät. Fick ett jakande besked av föreningen. Är ett sådant muntligt avtal giltigt?
Signe Lundgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln inom avtalsrätt är att även muntliga avtal är bindande. Det står inte uttryckligt i Avtalslagen att det är så, utan det framgår genom att det aldrig nämns att avtal måste vara skriftliga. Med undantag för vissa speciell avtal till exempel avtal om köp av fast egendom som måste ske skriftligen. Så svaret på din fråga bli att det muntliga avtalet gäller.Däremot måste du beakta att ett avtal måste gå att bevisa, eftersom att det är den person som påstår att ett avtal uppkommit som har bevisbördan för att bevisa det. Ett muntligt avtal är därav betydligt svårare att bevisa än ett skriftligt. Därför råder jag dig att upprätta ett skriftligt avtal så fot du kan, även om ett muntligt avtal också är et avtal. Huvudprincipen inom avtalsrätten som gäller muntliga såväl som skriftliga avtal är pasta sunt servande vilket betyder avtal skall hållas. Lycka till!