Ingår sommardäck trots att vi inte avtalat om det?

2018-12-04 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hejjag sålde en bil till en bilhandlare där bara vinterdäck ingick i försäljningen, inga papper skrevs mellan oss vad som ingick i affärenNu när jag tänker sälja sommardäcken, så påstår handlaren att de ska ingå i bil affären som vi gjort innan?känns inte rätt alls.
Hilda Jeppsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett muntligt avtal är bindande. Problemet med muntliga avtal är att det blir svårt att bevisa vad som ingår i avtalet. Det är den som påstår ett avtalsinnehåll som ska bevisa det, alltså ska bilhandlaren bevisa att sommardäcken ingick i köpet. Det finns olika sätt att tolka avtalsinnehåll. Ett är underförstådda villkor. Om det, på grund av omständigheterna, var underförstått att sommardäcken skulle ingå så ingår de i köpet. Ett exempel på en sådan omständighet kan vara att sommardäcken var monterade på bilen när köparen köpte bilen, eller att en annons innehöll en bild på bilen där sommardäcken var monterade eller på annat sätt indikerade att däcken ingick i köpet.Ett annat sätt att tolka avtalsinnehåll är branschpraxis, alltså vad som vanligen ingår i avtal inom den aktuella branschen. Jag är inte insatt i bilbranschen, men en omständighet som kan tala för att sommardäcken ska ingå i köpet är om det finns praxis inom bilbranschen att sommardäck ingår när man köper en bil. Jag kan inte ge ett rakt svar på din fråga, annat än att det är den som påstår avtalsinnehåll som ska bevisa det. Alltså ska bilköparen visa att sommardäcken ingick i köpet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Muntligt avtal om byte av hyresrätt.

2018-09-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag bor i en hyresrätt. Tillsammans med mina grannar kom vi överens om att vi skulle byta hyresrätt med varandra. Under sex månader har vi varit helt överens om detta, vi har växlat mail med hyresvärden som gett sitt muntliga godkännande, det har gjorts besiktningar av våra lägenheter och vi grannar har även både muntligt och per sms bestämt datum för bytet. Allt var helt klart och bestämt. Nu två veckor före flytten, då flyttfirma är inbokad och flyttkartongerna är fulla, bestämmer sig grannarna för att dom vill dra sig ur. Detta för att de vill sälja sitt kontrakt svart, något de råkade försäga sig om under ett telefonsamtal till mig. Vi har inte bytt kontrakt med varandra, då detta skulle göras bara ett par dagar före flytten. Har jag någon rätt att ändå kunna kräva att bytet genomförs?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. I svensk rätt har muntliga avtal och skriftliga avtal samma dignitet. Ert muntliga avtal har alltså samma värde som om det vore skriftligt. Problematiken med muntliga avtal är dock att det är svåra att bevisa, vilket kan behövas om en tvist om avtalets giltighet uppkommer. Huvudregeln är att den part som hävdar att ett avtal föreligger även har bevisbördan för detta. Om du lyckas bevisa att det föreligger ett avtalet och motparten inte fullgör sin prestation föreligger ett kontraktsbrott. Detta bör motparten ersätta dig för. Denna ersättning ska innefatta det negativa kontraktsintresset vilket är ersättning för direkta försluter. Med vänlig hälsning,

I hur många år gäller muntliga avtal?

2018-09-22 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag äger en fritidsfastighet. Fastigheten gränsar till en väg in i skogen så när som på 20m. 1987 när vi köpte huset fick vi ett muntligt löfte av grannen som äger marken, att passera bakom hans uthus till skogen. Nu vill frun i huset att vi slutar gå över deras tomt. Hon tycker att vi sliter på gräset.Omvägen till skogen är 200 m, men gäller inte muntligt avtal i 50 år minst?
Linn Gerhardsson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Inledningsvis kan sägas att ett muntligt avtal är precis lika giltigt som ett skriftligt avtal. Ett bindande avtal ingås genom ett anbud och en accept av detta anbud. Detta regleras i avtalslagen.Ett avtal är bindande mellan parterna som slutit avtalet. Som jag förstår har ni ett muntligt avtal med markägaren om att ni får tillträda marken och därmed ta en genväg till ert hus. Som sagt är även muntliga avtal giltiga. Avtal löper på obestämd tid om inte annat är avtalet (detta följer av en princip som säger att avtal ska hållas). Som jag förstår det iert fall så har ni inte avtalat om någon tidsbegränsning. Därmed gäller ert muntliga avtal på obestämd tid, med andra ord i mer än 50 år.Problemet med muntliga avtal är att det är väldigt svårt att bevisa att det faktiskt finns ett sådant avtal. Det blir med andra ord svårt för dig att visa för frun som har protesterat, att du har ett avtal med markägaren som ger dig rätt att tillträda marken på det sätt ni gör nu. Mitt råd till dig är därför att kontakta markägaren och upprätta ett skriftligt avtal. Då blir det enklare för dig att föra en bra dialog med grannen, eftersom du då har stöd i avtalet.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Inneboende vägrar flytta ut

2018-08-29 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag har en inneboende som inte flyttar ut fast den muntliga uppsägningtiden är slut.Personen säger att han inte kommer inte flytta ut förrän han hittar en ny bostad, och jag vill att han flyttar så att jag kan påbörja renoveringen och försäljningen av min bostadsrätt. Kan jag kasta ut honom, byta lås eller finns det nån myndighet som kan hjälpa mig?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, undrar du om du har rätt att kasta ut personen som är inneboende hos dig eftersom det muntliga kontraktet gällande boendet har löpt ut. Eftersom ni har ingått ett muntligt kontrakt med uppsägningstid, är det gällande, men svårt att bevisa. För att styrka att personen inte har rättighet att vistas i din bostad längre, skulle det krävas ett skriftligt kontrakt vid en tvist i domstol.Dock, så är kontraktet gällande och har löpt ut, och du har rättighet att be personen lämna din bostad. Om denne vägrar ge sig av självmant, har du rätt att kontakta polisen som kan hjälpa dig i din situation. Observera att personen ska ha möjlighet att ta med sig alla sina tillhörigheter, då du skulle kunna göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande (8 kap. 8§ brottsbalken) om du behåller personens saker när du exempelvis byter lås på dörren. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Muntligt avtal är bindande

2018-11-17 i Muntliga avtal
FRÅGA |Min sambo och jag har en dotter på 7 månader. Vi har för en vecka sedan flyttat isär. Jag äger huset som vi bott i, i 1.5 år. Vi har skrivit ett samboavtal att han inte kan göra anspråk på huset och att han ska ha tillbaka sin kontantinsats på ca 125tusen. Vi har även haft en muntlig överenskommelse, där han lovat att avstå 105 föräldradagar till mig och jag tog därför ledigt från mitt arbete i 1 år. Nu meddelar han mig att han inte tänker avstå några föräldradagar och därmed står jag utan inkomst i 6 månader. Vi hade även en muntlig överenskommelse att gemensamt betala en vinstskatt på 50tusen, detta eftersom han inte fick några huslån och jag fick lösa upp en fond för att kunna köpa huset. Jag kommer att betala kontantinsatsen enligt skriftligt avtal. Men kan han "blåsa mig" på våra muntliga överenskommelser?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Muntliga avtal/överenskommelser är lika bindande som skriftliga. Eftersom din sambo inte längre vill ge bort föräldradagarna kan han dock påstå att ni aldrig kommit överens om detta. Då kommer ord stå mot ord, vilket innebär att du behöver någon slags bevisning på att ni kommit överens om överföringen av dagarna. Samma gäller vinstskatten. Utan bevisning kan det alltså bli svårt om det skulle uppstå en tvist. Hoppas du fått svar på din fråga!

Är muntliga avtal bindande?

2018-09-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej. Kom muntligt överens med min arbetsgivare om att få åka till och från jobbet på arbetstid vilket tar 1 timme vardera riktning.Det vill dom helt plötsligt ändra på, är det något dom bara kan göra?
Claudia Perra-Morin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett muntligt avtal är rättsligt bindande mellan parterna som sluter det (se lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område). Rättsligt sett har muntliga avtal samma rättsverkan som skriftligt avtal utom i de avseenden där det i lag finns föreskrivet att avtalet måste vara skriftligt för att gälla. Problematiken med muntliga avtal är att de är svåra att bevisa och den som påstår att ett avtal föreligger har bevisbördan om en tvist skulle uppstå. Bevisbördan innebär att personen ska bevisa att ett avtal föreligger vilket man kan göra t.ex. genom att det finns vittnen som kan bekräfta att avtalet ingicks. Om inga vittnen finns har domstolen endast parternas olika utsagor att gå på och således kommer den som har bevisbördan ha det svårare eftersom denne måste övertyga rätten.Juridiskt sett har de inte rätt att bara ändra ert muntliga avtal eftersom det är giltigt, avtal är till för att hållas (pacta sunt servanda). Dock finns det inte mycket du kan göra om de bryter det ni kommit överens om. Rent teoretiskt kan du väcka talan i domstol men det är i förhållande till rättegångskostnader oftast inte värt det eftersom det kostar mer än vad det ger. Med vänlig hälsning,

Har arbetsgivare rätt att bryta anställningsavtal på grund av brottsregister?

2018-09-07 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hejsan!Jag praktiserade på en arbetsplats i 8 veckor. Den sista veckan berättade de att de ville anställa mig. Vi hade löneförhandling och skakade hand på att jag skulle börja nästa måndag. På fredag eftermiddag får jag ett mail från företaget där de berättar att de inte vill anställa mig på grund av "mitt förflutna" (jag har setat i fängelse i ett halvår).Är detta avtalsbrott?
Emilia Hallberg |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag förstått din fråga rätt så undrar du huruvida din arbetsgivare kan neka dig anställning, trots att ni ingått muntligt avtal om anställning. Situationen kan ha olika utfall beroende på vad för typ av tjänst det gäller och huruvida arbetsgivaren har rätt att få ut brottsregister, samt om arbetet är säkerhetsklassat eller liknande. I annat fall så kräver arbetsgivaren lagstöd för att få hämta ut ett brottsregister. Vad gäller vid muntliga avtal?Avtal ska hållas enligt den avtalsrättsliga principen "pacta sunt servanda", oavsett om avtalet är muntligt eller skriftligt. Undantag från denna regel är t ex vid köp av fast egendom, som alltid måste ske skriftligen. Ett anställningsavtal som muntligt är således att räkna som ett giltigt avtal.Den som påstår att en muntligt avtal föreligger och har också bevisbörda för att visa det faktiskt föreligger ett giltigt avtal, vilket kan vara problematiskt. Den som påstår att ett avtal har slutits måste därmed också kunna bevisa att så är fallet. Det är därför lämpligt att alltid upprätta ett skriftligt avtal. Det kan således vara fördelaktigt att alltid spara mail- eller sms-konversationer som kan bevisa att ett avtal ingåtts.SammanfattningsvisMuntliga avtal är giltiga såväl som skriftliga. Om du kan bevisa att ett muntligt avtal föreligger så faller istället bevisbördan på din arbetsgivare som i sin tur då måste bevisa att ett avtal inte har uppkommit. Hen måste således också ha lagstöd för att det finns anledning till att inte hålla det anställningsavtal som slutits. Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Är ett muntligt avtal bindande?

2018-08-24 i Muntliga avtal
FRÅGA |Har en ljudinspelning från Viasat om avtal är den bindande ?.
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enkelt sett ingås ett avtal genom att en part kommer med ett anbud (ett förslag) och en annan part med en accept (ett ja till att ingå det föreslagna). Se 1 § avtalslagen. Det finns en mängd olika typer av avtal att ingå och man kan också ingå avtal på olika vis, bland annat skriftligen eller muntligen. Huvudregeln för alla avtal är att avtal ska hållas, det vill säga att avtal är bindande för alla parter som ingått det. Det finns vanligtvis inga formkrav på avtal, ett muntligt avtal är med andra ord lika bindande som ett skriftligt avtal. Huvudregler kommer dock inte utan undantag. Vissa typer av avtal måste ingås skriftligen för att de ska gälla. Exempel på sådant som måste avtalas skriftligen är fastighetsköp, köp av bostadsrätt samt kollektivavtal. Då du i din fråga nämner att avtalet ingåtts med Viasat antar jag att avtalet handlar om en TV- eller bredbandstjänst (i vart fall något liknande). När det kommer till avtal om detta finns det inga formkrav och har ni muntligen avtalat något är det också det som gäller.Det problematiska med muntliga avtal är att det oftast är svårt att bevisa vad som har avtalats då det i en tvist blir ord mot ord. Finns det en inspelning på när avtalet ingås är detta ett bevis på att det faktiskt har ingåtts.Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline.