Fråga om möjlighet att beivra avtalsbrott vid muntligt avtal

2016-03-20 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag och min fästmö bestämde oss för att köpa en bil av en privatperson. Vi kom överens om priset och då tog vi i hand på priset och han sa då att om vi la tusen kronor i handpenning genom swish, säljaren sa att det inte var någon panik med slutbetalning och leverans! Vi två dagar senare upptäckte vi att en swish återbetalning hade kommit in och ett kort meddelande, "för C30, fick 80000:- igår och jag sålde den" men ingen mer kontakt, enligt lagens mening så säljer han alltså en redan såld bil för 3000:- mer. Vad har jag för möjligheter utan skrivet kvitto? Rent moraliskt är människan helt rutten men lagligt?! Johannes
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Ett avtal som ingås muntligen och omedelbart är bindande för parterna såvitt det har accepterats, jfr AvtL 1 § och 3 § andra stycket. Detta bygger på de principiella reglerna om att avtal ska hållas och att avtal fritt får ingås fritt så som parterna önskar. Av de förutsättningar du presenterar så tycks onekligen ett bindande avtal kunna ha kommit till stånd. Har ett avtal väl ingåtts är utgångspunkten att de båda avtalsparterna har rätt till ersättning för det s.k. positiva kontraktsintresset, med vilket kan förstås en ersättning för vad avtalet hade inneburit i värde för respektive avtalspart såvitt avtalet inte efterlevs. För en dylik bilaffär skulle det kunna föreställas att det positiva kontraktsintresset skulle kunna utgöra kostnader och eventuella merkostnader för att köpa in en likvärdig bil. Vid avtalsbrott blir det sedermera och slutligen en bevisfråga som kommer att avgöra vilken part som har rätt, och därutöver vad denne sedan har rätt till. Dels ska det bevisas att ett avtal verkligen har ingåtts, därefter att det ingåtts på så vis som den klagande parten anfört och att detta i sig inte är orimligt eller oskäligt. Svaret på din fråga är att dina möjligheter att vinna framgång med exempelvis en talan mot den andra avtalsparten kommer att bero på vad och i vilken mån och omfattning du kan visa hur ovanstående omständigheter har förelegat, dvs. att ett avtal ingåtts på så vis du anser. Ett skriftligt och undertecknat avtal är alltid att föredra med beaktande av dess bevisvärde, men har du exempelvis kommunikation som klart kan härledas till säljaren, i vilken förutsättningar för avtalet klart framgår kanske detta kan räcka. Behöver du hjälp att undersöka i vad mån du kan ha fog för att utkräva ersättning eller föra dina anspråk mot säljaren är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Muntligt avtal

2015-12-22 i Muntliga avtal
FRÅGA |Min hyresvärd (privat) sade upp mej pga en vattenskada som kräver renovering..o det fanns inget ersättningsboende under tiden.Skaffade själv boende..o hyresvärden sa senare till juristen på Hyresgästförening att jag skulle få flytta in i lägenheten efter renoveringen.Är detta muntliga löfte om återflyttade bindande?Vill gärna flytta in igen.
Jessica Konduk |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Muntliga avtal lika bindande som skriftliga avtal då det i lagen inte uppställs något formkrav för att avtalet ska vara giltigt. Svårigheten med muntliga avtal är dock att de är väldigt svåra att bevisa, och det är den som vill göra gällande att avtal har kommit till stånd som har bevisbördan. Vittnen underlättar bevisningen. Övriga regler kring uthyrning av bostäder regleras i Jordabalkens 12 kap samt privatuthyrningslagen.Hoppas att detta besvarar din fråga!Vänligen,

Muntligt avtal om avgångsvederlag

2015-11-06 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag erhöll ett avtal om 24 månaders avgångsvederlag i dec.2013.Muntligt.gjordes med företagets vd och personalchef.Vi var överens och skulle upprätta det skriftligt dagen efter.VD ringer och säger att koncernchefen,som inte var med på förhandlingen,har ändrat till 21 mån.Jag protesterade givetvis och hänvisade till vårat muntliga/blivande skriftliga avtal.VD sa till mig att jag måste ta det här avtalet på 21 månader i ty att det aldrig kommer att bli högre än 21 månader p.g.a stora personalnedskärningar inom företaget.Jag har mejlkonversation med personalchef där hon bekräftar 24 månader.Vad gäller?Jag skrev på för 21 månader p,g.a påtryckningar om framtida personaförändringar.Jag har 33 år i företaget
Joakim Wahlgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I ditt fall blir Avtalslagen (1915:218) aktuell och du hittar den HÄR. För att ett avtal ska anses ha uppkommit krävs att två samstämmiga viljeförklaringar har lämnats. Viljeförklaringarna består av anbud och accept och enligt 1 § i Avtalslagen framgår att vardera part är bunden av sin viljeförklaring. Det innebär att en part som lämnar ett anbud är bunden av sitt anbud och en part som accepterar anbudet blir bunden av sin accept. Ett avtal har uppkommit först när anbudet har accepterats. Muntliga anbud är bindande i samma mån som skriftliga. Vidare finns det en princip som heter pacta sunt servanda som stadgar att avtal ska hållas. Det verkar som att du har ingått ett avtal med din tidigare arbetsplats. Ett avtal om avgångsvederlag. Det är viktigt att skilja på detta avtal om avgångsvederlag och om det finns ett avtal som ingåtts som inneburit att du har avslutat din tjänst enligt 15 § Lagen om anställningsskydd (1982:80) som du hittar HÄR. I sådana fall krävs det att avtalet är skriftligt enligt 16 §. Det är också viktigt att komma ihåg att ditt arbetsavtal ingås med din arbetsgivare som är arbetsplatsen. Inte med en viss person, som exempel chefen. Detta gäller förutsatt att arbetsplatsen är en juridisk person. Jag förutsätter i mitt svar att din arbetsgivare är en juridisk person i form av ett aktiebolag. Förutsatt att ingenting under förhandlingarna har sagts om att avtalet ska vara bindande först när det författats skriftligt är ert muntliga avtal bindande för båda parter och du har rätt till 24 månaders avgångsvederlag.Det finns dock två saker som kan ställa till. Det första gäller bevisläget. Det kan vara svårt att bevisa att ett avtal verkligen har kommit till stånd. Att det finns mail-korrespondensen med personalchef som bekräftar 24-månadersvillkoret är positivt och kan räcka för att bevisa att det finns ett avtal. Motparten kan hävda att inget bindande avtal har ingåtts mot bakgrund av att motpartens avsikt var att bli bunden först vid upprättande av skriftligt avtal. I ett sådant fall blir det förmodligen motparten som behöver bevisa att detta var motpartens avsikt om du kan framlägga tillräcklig bevisning för att ett muntligt avtal har slutits (via mail-korrespondens) .Den andra saken som kan ställa till det är att personen som ingått avtalet inte var behörig att ingå avtalet med dig. I Avtalslagens 10 § 2 st framgår att en ställningsfullmakt föreligger när någon inom sin tjänst eller viss ställning, enligt lag eller sedvänja har viss behörighet att ingå avtal. VD ska enligt Aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 29 § sköta den löpande verksamheten i ett bolag. Det är möjligt att den kan ha krävts koncernchefens samtycke och att det således ligger utanför VD och personalchefens behörighet att ingå avtalet med dig. Det är svårt att svara på utan att veta hur organisationen ser ut på företaget. Min rekommendation: Är att du kontaktar facket om du är medlem. I Sverige har vi en tradition av att fackföreningar, företag och arbetsgivarorganisationer löser de konflikter, rättstvister och problem som uppstår på arbetsplatserna genom förhandlingar. Bara i undantagsfall stämmer företag och anställda varandra till domstol. Förhandlingar är ett snabbare, smidigare och billigare system än domstolsprövning. I en domstol handlar det om att vinna eller förlora och i värsta fall bli tvungen att betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader.Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är välkommen att kontakta mig igen om jag kan förtydliga något.Joakim.wahlgren@lawline.se

Vad som gäller vid motsägande uppgifter iom entreprenadarbete hos privatkund

2015-10-27 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! vi har anlitat ett företag för markstenläggning efter dräneringen vi gjorde för några månader sen. då matjord och allt singel sjunkit en del runt huset bad vi företaget att lösa detta åt oss i samband med plattsättning för att det inte skulle luta in mot huset med tanke på regnvatten osv. i offerten som vi fick och godkände stod det dock inget om detta. och vi tänkte inte mer på det. men nu säger företaget att dom inte räknat med ev matjord m.m som skulle gå åt för att få det att inte luta in mot huset. nu vill dom ha extra betalt för att lösa detta. Vi hade ett muntligt avtal att detta skulle lösas. Hur gör vi nu? Mvh David
Niclas Lindblom |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Det är en ganska vanligt förekommande problem att det inte föreligger något skriftligt avtal mellan byggentreprenörer och konsumenter när det kommer till småhusentreprenader. Detta regleras i dessa fall enligt konsumenttjänstlagen (KtjL). Enligt KtjL gäller att om det inte framgår av omständigheterna i övrigt eller föreligger något skriftligt avtal mellan entreprenören och konsumenten, ska det som konsumenten påstår ha avtalats gälla vad avser arbetets omfattning, jfr KtjL 51 §. Här kan det tänkas att entreprenören menar att denne följt sedvänja inom byggteknik vilket enkelt bör kunna gå att argumentera emot eftersom det får anses som en allmänt vedertagen byggteknisk regel att byggmaterial inte läggs ut så att det bildar en vattentillrinning emot en byggnad. Att schaktmaterial kan komma att kompakteras något över tid efter det att lösgjort schaktmaterial har lagts ut, bör även det vara en allmänt vedertagen kännedom för sådant branschfolk. Behöver du hjälp med att förhandla med er entreprenör kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på fastighets- och entreprenadrätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Muntligt avtal

2016-02-18 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hejsan! Om jag har en utebliven betalning från arbetsgivare som är utlovad genom muntligt avtal? Vad ska jag då göra samt hänvisa till ifall denne utebliver?
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga till Lawline! Muntliga avtal är inom svensk rätt lika bindande som skriftliga. Det enda som krävs för att ett bindande muntligt avtal ska uppkomma är två samstämmiga viljeförklaringar, se avtalslagen 1 §. Det finns även en stark princip inom avtalsrätten som kallas "pacta sunt servanda" som betyder just att 'avtal ska hållas'. Svårigheten med muntliga avtal är dock att de är väldigt svåra att bevisa, ord står ofta mot ord. Det är den som vill göra gällande att avtal har kommit till stånd som har bevisbördan, dvs. den som ska visa att ett bindande avtal faktiskt finns. Om du vill göra avtalet bindande är det alltså du som måste bevisa att det finns ett muntligt avtal. Vittnen underlättar bevisningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Muntligt avtals giltighet

2015-11-13 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Jag fick erbjudande om en anställning och tackade ja till detta, några veckor senare fick jag reda på vad lönen skulle bli, jag accepterade lönen. Några dagar senare blev jag meddelad att lönen inte skulle bli den som avtalats muntligt. Kan man frångå ett muntligt avtal ?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En mycket viktig regel inom avtalsrätt är pacta sunt servanda som betyder avtal ska hållas. Muntliga avtal ska hållas precis som skriftliga. Problemet med muntliga avtal är att det kan vara svårt att bevisa vad som har avtalats. Den som påstår att något har avtalats är den som ska bevisa att det avtalats.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Bevisbörda avseende muntligt avtal

2015-10-28 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Jag köpte en bil hos en bilhandlare för 4 månader sedan och lovades att få vinterdäck till, jag skulle bara påminna säljaren innan så han inte glömde detta. Nu ringde jag och vill hämta mina däck, men då säger säljaren att de inte ingår utan att jag får betala 10.000 för dem. Han sa att han aldrig skulle lova med däck om det inte stod i avtalet. Det står inte i avtalet om några däck men jag är säker på min sak. Till saken hör att min mamma var med och hörde samma sak och hon och jag är helt övertygade om att vinterdäck ingick. Vad kan jag göra nu?
Mikaela Wedbäck Pizevska |Hej, Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. Avtal kan slutas både muntligen som skriftligen. I avtalslagen (AvtL) finns inga formkrav på hur ett avtal ska vara utformat för att det ska betraktas som giltigt. För att en part ska kunna göra gällande att ett avtal föreligger måste han eller hon kunna bevisa rättsförhållandet mellan parterna. Det är i praktiken svårare att bevisa att det föreligger ett muntligt avtal eftersom det sällan finns konkreta bevis som talar för att det föreligger ett rättsförhållande mellan parterna. Det är alltså du, som hävdar att det finns ett muntligt avtal avseende däck, som måste bevisa detta. Det finns ett vittne som vittna till den fördel. Det är emellertid tveksamt om din mors vittnesmål räcker för att bevisa ert eventuella muntliga avtal. Det du kan göra om du är säker på att sådant muntligt avtal har funnits och kan bevisa det till fullo är att stämma säljaren i domstol och på så sätt göra påföljder gällande för avtalsbrottet. En domstolsprocess är vanligen dyr och tidskrävande, därför råder jag dig till att försöka komma överens med säljaren. Kanske kan ni nå en kompromiss där du endast behöver betalar en mindre summan för vinterdäcken, mot att du ej väcker talan i domstol.Läs mer om muntliga avtal i dessa svar:"Avtalsbrott, muntligt avtal"*Muntligt avtal och bevisbörda""Är muntliga avtal bindande?"Jag hoppas att detta svar är till din hjälp. Med vänlig hälsning,

Muntligt hyresavtal

2015-10-25 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Hur fungerar det med muntlig överenskommelse? Min son var igår, Onsdag, och tittade på en lägenhet som en tjej ville hyra ut på ett år. Dom kom överens om detta och även om hyran. Avtalet skulle skrivar på Fredag. Han skulle flytta in 1:a November och har talat omtenta för sin nuvarande hyresvärd. Handhar en ny hyresgäst som vill in direkt. Sent på torsdagskvällen ringer tjejen och säger att hon ångrat sig. Hon ska istället hyra ut till landstingets hyrläkare. Nu står alltså min son utan bostad. Kan hon verkligen göra så. En muntlig överenskommelse är väl lika bindande som en skriftlig.
|Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyresavtal regleras i Jordabalken kap. 12 (här). Precis som du skriver är ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt avtal då det i lagen inte uppställs något formkrav för att avtalet ska vara giltigt. Problemet med muntliga avtal är dock att de är väldigt svåra att bevisa, och det är den som vill göra gällande att avtal har kommit till stånd, i detta fall din son, som har bevisbördan för att det finns ett giltigt hyresavtal mellan honom och tjejen som ville hyra ut. Om det var någon annan närvarande vid det muntliga avtalet kan detta hjälpa till att bevisa att avtal föreligger, annars är det tyvärr mycket svårt att bevisa.Hoppas situationen löser sig!Med vänlig hälsning,