Bevisbörda angående bindningstid i muntligt avtal

2017-09-19 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej jag går en medium utbildning. Den är på två år. Jag har inte skrivit på något avtal eller papper om det. Nu tänkte jag hoppa av utbildningenme men hon som håller i den påstår att den är bindande. Är det bindande utan att jag har skrivit på några papper. Jag betalar var månad via Swich till föreningen.
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Även ett muntligt avtal är (som huvudregel) ett bindande avtal. Det ni muntligen kommit överens om ska alltså gälla även om ni inte bekräftat avtalsinnehållet genom en påskrift. ATT du och föreningen ingått något slags avtal är således inte en tvistig fråga.Frågan är dock VAD som avtalats, vilket endast kan besvaras utifrån de bevis som respektive part kan lägga fram. Det är vanligt i samband med muntliga avtal att möjligheten till att skaffa fram bevis om vad som avtalats är mycket liten. Om den här tvisten skulle gå ända till domstol hade rätten sannolikt löst problemet genom att tillämpa bevisbörderegler. Bevisbörda innebär att om en fråga inte kan klargöras kommer en av parterna få bära bördan för detta. En av parterna förlorar alltså på att en viss fråga inte kan bevisas. Frågan är då såklart var man placerar bevisbördan för ett specifikt faktum/påstående.En vanligt förekommande bevisbörderegel inom civilrätten innebär (lite förenklat) att den part som typiskt sett har lättast att bevisa ett visst faktum har bevisbördan för ett sådant påstående. Generellt är det lättare att bevisa ett positivt faktum (ATT NÅGOT HÄNT) än att bevisa ett negativt faktum (ATT NÅGOT INTE HÄNT). Därför bör t.ex. den som betalar för något begära underlag (t.ex. kvitto) på att man betalat.Om man tillämpar bevisbörderegeln på ditt fall får det sannolikt konsekvensen att det är föreningen som har bevisbörda för påståendet om att det finns en bindningstid. Det borde nämligen typsikt sett vara lättare att säkra bevis om att man har avtalat om en bindningstid än att säkra bevis om att man INTE avtalat om bindningstid.Sammanfattningsvis: Du och föreningen har ingått ett avtal. Huruvida avtalet innehåller en klausul om bindningstid tycks vara oklar. Sannolikt kommer föreningen få bevisbördan för sitt påstående om att bindningstid finns. Om de misslyckas med att skaffa tillräcklig bevisning i den frågan kommer domstolen döma till din fördel (om det här skulle gå ända till rättegång).Hälsningar

Det muntliga avtalets giltighet

2017-08-29 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hejsan Jag har överlåtit min halva i huset till min ex och vi har kommit överens muntligt om att hon ska betala till mig 1000 kr i månaden men nu tänker hon svika för hon har inte råd att vara utan dom pengarna.Vi var alltså överens om att jag skulle få 50.000 kr för min halva i huset med 1000 kr i månaden i 50 månader.Detta kom vi överens om för att hon skulle slippa och ta ett lån.Huset är nu skrivit på min ex och jag får tydligen ingen ersättning.Så min fråga är: Har jag någon möjlighet att få mina 50.000?
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inga formkrav för låneavtal. Ett muntligt avtal är alltså fullt giltigt och ersätter rättsligt sett det skriftliga avtalet. Det muntliga avtalet är dock svårt att referera till ur ett bevishänseende. Ett skriftligt avtal skapar däremot ett bevis på ett att en överenskommelse faktiskt har ingåtts mellan dig och din före detta partner. Situationen visar på vikten av att, så långt det är möjligt, teckna ett skriftligt avtal just för att senare undvika sådana meningsskiljaktigheter som du beskriver i din fråga. Sammantaget är det svårt att bevisa att det muntliga avtalet om summan av 50.000 kronor har ingåtts förutsatt att det inte finns något annat som kan peka på att detta avtal faktiskt har blivit upprättat. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Om det uppstår några oklarheter kan du alltid vända dig till Lawline igen via de olika tjänsterna vi erbjuder. Vänligen,

Vilket villkor får företräde - muntligt eller skriftligt?

2017-08-21 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,Jag har nyligen köpt en bostadsrätt och skall flytta in om några månader. Under tiden har jag bett säljaren göra sig av med en stor garderob i hallen som jag ej vill ha. Enligt säljaren faller detta dock på mig (också kostnaden) då det ingick i objektbeskrivningen och att det fanns ett muntligt avtal om att garderob ingick vid köp av lägenheten. I kontraktet står det dock tydligt att lägenheten skall vara städad och tom vid överlåtelse. Jag undrar vem som är skyldig att stå för denna nermontering och kostnad?Tack för svar på förhand!
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline!Ditt avtal med säljaren innehåller motstridiga uppgifter. Då är det det som avtalats senast som gäller. Om du alltså skrivit under kontraktet efter det att denna muntliga överenskommelse ägde rum, så har du rätt att få den tömt och bör kräva detta av honom via email. Om han vägrar, bör du lämna en stämningsansökan till tingsrätten. Inför detta kan det vara en god idé att ta hjälp av vår juristbyrå. Dessa kostnader står motparten för om han förlorar i rätten och i annat fall kan det täckas av din försäkring om du har rättsskydd.Ursäkta sent svar. Vi får många gratis frågor just nu och hinner inte besvara alla i tid. Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!Vänliga hälsningar,

Krav på betalning efter muntligt avtal om gratis aktier

2017-08-19 i Muntliga avtal
FRÅGA |För några år sen fick jag anställning på ett onoterat aktiebolag. I samband med det blev jag erbjuden aktier. Köpeavtal för aktierna skrevs på och köpeskillingen skulle erläggas kontant senast nån månad senare samma år. Då företaget var så pass nytt och upplägget med aktierna inte var helt klart så dröjde dock själva köpet av aktierna. Observera att ett korrekt köpeavtal upprättades men datumen för när saker och ting skedde blev förflyttade framåt men ändrades inte i själv avtalet. Senare samma år gick jag och en annan under en tid ner i lön med kravet att vi vid senare tillfälle skulle få upp lönerna igen och även skulle få de avtalade aktierna betalningsfritt. Grundaren som skulle sälja aktierna till oss gick med på det och muntligt avtal ingicks att vi inte skulle behöva betala något alls för aktierna. Sagt och gjort. Vi fick aktierna och vi registrerades i aktieboken. Ingen betalning krävdes. Spola framåt några år. Jag sa då upp mig. Enligt det som var avtalat så skulle om så skedde akterna säljas tillbaka, vilket gjordes. Nu flera månader efter jag sa upp mig, och flera år efter det muntliga avtalet gjordes och aktierna registrerades på oss kommer den personen och säger att han vill ha kvittens på att jag köpte aktierna av honom, eller så skall jag omedelbart betala honom nu. Det finns ingen kvittens på att överföring av pengar gjordes. Kan han kräva mig på dessa pengar trots det muntliga avtalet mellan oss?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Ursäkta att svaret har dröjt. Vi får in många gratisfrågor just nu och eftersom vi jobbar gratis hinner vi inte besvara alla.Han har inget krav att ställa mot dig. För det första gäller inga formkrav för köp av aktier och detta kan avtalas muntligt. För det andra har han inte reklamerat i tid att han vill ha kvitto på eran affär. För det tredje är det upp till säljaren att framställa ett sådant kvitto på begäran.Du behöver inte lyssna på hans krav. Om han går till rätten med det bör du inte oroa dig. Anlita en jurist från vår byrå för att vara säker (mer info här). Dessa kostnader betalar motparten om han förlorar.Vänliga hälsningar,

Är en muntlig överenskommelse giltig och hur bevisar man att en sådan finns?

2017-09-09 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,Jag och min ex-fru har en överenskommelse om att hon ska föra över våra två gemensamma barns barnbidrag till sparkonton i deras namn och att dom ska få tillgång till dessa pengar när dom blir myndiga.Vi har delad vårdnad, men dom är skrivna hos henne, därför betalas barnbidragen ut till henne.Nu vet jag att så inte sker och inte har skett de senaste åren, eftersom jag har begärt ut kontoutdrag från dessa konton.Jag anser att min ex-fru har brutit mot vår muntliga överenskommelse, håller det Juridiskt?Att hon brutit mot ett muntligt avtal...Och vad kan jag göra juridiskt för att barnen ska få tillbaka sina pengar?
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Ja, muntliga avtal är som huvudregel precis lika giltiga som skriftliga avtal i Sverige. Problematiken som uppstår vid muntliga avtal är dock att de är svårare att bevisa. Rent generellt och något förenklat är det nämligen så att den som påstår något i en civilrättsligt tvist också har bevisbördan för att det denne påstår stämmer. Det innebär att om du skulle gå till domstol för att t.ex. fastställa att din fru har en skuld till dina barn så måste du också bevisa att det överhuvudtaget har funnits ett avtal. Bevis behöver inte bara vara ett skriftligt avtalOm du klarar av att bevisa detta går inte att avgöra utifrån de uppgifter du har lämnat. Kanske finns det någon person som känner till er överenskommelse? Eller så kanske vissa betalningar har kommit in på konto medan andra inte har gjort det? Även andra omständigheter skulle kunna tala till din fördel. RekommendationMot bakgrund av den möjliga bevisproblematiken, blir min rekommendation därför att du försöker komma överens med din fru om någon typ av överenskommelse där hon får betala tillbaka barnbidragen till era barn i den takt detta är möjligt. Kanske kan ni även komma överens om att pengarna ska sättas in på ett konto som ni båda lätt har tillgång till, så att du kan följa upp att avbetalningarna kommer in som de ska. Det är naturligtvis också möjligt att stämma din exfru i er lokala tingsrätt. Detta rekommenderar jag dock inte i första hand och om du väljer detta alternativ, så bör du kontakta juridiskt biträde. Vår juristbyrå företräder ofta klienter i liknande tvister och du når dem enklast på info@lawline.se Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig höst!Med vänlig hälsning

Vad gäller för en muntlig överenskommelse?

2017-08-26 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej, ponera följande: A skriver ett avtal med B om att hyra ut prylen X, det är dock löst formulerat och alla uppgifter finns inte med i handlingen (såsom vad prylen ska kosta, hur länge, till vilket konto, etc) men båda skriver under.Dagen därpå, kommer de muntligt överens om att avtalet ej ska användas. A säger att B får använda prylen kostnadsfritt istället.Ett år passerar, och nu väljer plötsligt A att vifta med avtalet de pratat om ett år tidigare. Han säger att B är återbetalningsskyldig och måste betala avgifter för ett helt år.B förstår ingenting, de hade ju en överrenskommelse och sa att avtalet var ogiltigt. Ett helt år har passerat utan ett ord har sagts om att betala något, trots regelbunden kontakt med varandra.Vad gäller? Kan A begära att få betalt, trots muntlig överrenskommelse att avtalet är ogiltigt?
|Hej, och tack för din fråga!Det finns inga formkrav för låneavtal och det muntliga avtalet är alltså fullt giltigt och ersätter rättsligt sett det skriftliga avtalet. I egentlig mening har B alltså rätt att använda prylen kostnadsfritt. Om A begär att få betalt och viftar med det skriftliga avtalet kommer det emellertid att uppstå en bevissituaion som blir jobbig för B. A kan ju visa upp avtalet inför en domstol och hävda att det fortfarande är giltigt mellan parterna. Då tippar bördan över på B som ska bevisa att de ingått ett nytt avtal, vilket förmodligen inte kommer att lyckas utan vittnen och liknande.I ett sådant läge kommer alltså A troligen att vinna, trots att B är den som "egentligen har rätt". Situationen visar på vikten av att, så långt det är möjligt, teckna ner avtal i skrift just för att undvika missförstånd eller meningsskiljaktigheter senare. B borde också i det här fallet ha begärt att det skriftliga avtalet revs eller förstördes.

Kan man ta över rätten till ett avtal?

2017-08-19 i Muntliga avtal
FRÅGA |Om jag har en vän som har vissa förmåner på min fastighet (endast muntligt) som bryggplats och liten bod och han säljer sina tillhörigheter som båt och fiskeutrustning. Kan då den köparen hävda att han har rätt till samma förmåner som tidigare ägare?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är avtalat?Om jag har förstått dig rätt så har du gett din vän tillåtelse att använda en bryggplats och en bod som finns på din tomt, utan att kräva något i gengäld. Det kallas för ett benefikt avtal, man skulle även kunna kalla det för ett ensidigt avtal. Dvs. du ger något till din vän (förmåner på din fastighet) utan att få något vederlag för detta (betalning t.ex.). Kan köparen träda in i avtalet i din väns ställe?Nej, det du och din vän har avtalat om gäller mellan er två. Ett benefikt avtal gäller mellan två personer och kan inte tas över av en tredje part. Köparen kan därmed inte hävda att han har rätt till samma förmåner som din vän för att han har köpt dennes tillhörigheter. Det är helt upp till dig om du vill låta köparen förfoga över bryggplatsen och boden på samma sätt som tidigare. TilläggÄr det så att din vän ger dig något i gengäld för förmånerna (t.ex. en viss summa pengar eller något i utbyte) har ni istället vad som kallas för ett oneröst avtal. En tredje part kan visserligen träda in i avtalet men det kräver att du samtycker till det. Ett muntligt avtal är i regel lika bindande som ett skriftligt men kan vara svårare att bevisa, därför brukar skriftliga avtal vara att föredra. Om din vän eller köpare påstår att ni har ett avtal om att samma förmåner ska gälla även för köparen ligger bevisbördan på dem. Det är i sådana fall hen som måste bevisa att ett sådant avtal finns mellan er. Hoppas att du fick svar på din fråga och hör gärna av dig till Lawline igen om du har några fler funderingar!Vänligen,

Rätt att låta vem som helst vistas i sin egen bostad

2017-08-09 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag och min ex-sambo äger ett hus tillsammans 50/50. Det ska ut på försäljning nästa år i mars och vi bor där varannan vecka tills dess. Hon säger att hon kan förvägra besök av valfri person även om jag bjuder hem personen på någon av mina veckor. Stämmer det hon säger?Och om det stämmer kan min ex-sambo verkligen hindra mig från att bjuda hem en viss person eller är det svårt att genomföra i praktiken?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga finns inte direkt i lagtext utan bygger på rättsliga principer istället.Den ena är principen om att förfoga över sin egendom.Då du äger halva bostaden så har du rätt att nyttja den på det sätt du vill (så länge du inte förstör saker, då kan du behöva betala skadestånd till din ex-sambo). Du har alltså rätt att låta vem som helst komma in där då du både äger bostaden och bor där varannan vecka. Vad du inte kan göra är däremot låta vem som helst vara där då du inte bor där, då är det din ex-sambo som bestämmer vem som får vara i huset och hon får begära att vem som helst lämnar huset (förutom du som då äger det). Det blir däremot inte samma sak om ni skulle bott tillsammans då ni båda bestämmer över huset.En annan sak som skulle kunna göra det möjligt att du inte får ta dit vem som helst är om ni skrivit ett avtal (eller bara kommit överens) om att vissa personer inte ska få vara i huset. Avtal ska då följas, men om du då bryter mot en sådan överenskommelse måste det kunna bevisas såväl att det är något ni kommit överens om och att du brutit mot detta, vilket är svårt. Vad som skulle hända om det går att visa kan inte jag säga på rak arm, men är det reglerat i avtalet ska det följas (så länge det inte är allt för oskäligt, se 36 § avtalslagen https://lagen.nu/1915:218#P36S1)Du kan alltså utan problem låta vem som helst vara i huset när det är du som bor där, så länge inget avtal skrivits om något annat.Vänligen,