Hur ska en signatur se ut?

2018-10-07 i Formkrav
FRÅGA |Jag gick för att få mitt körkort och skrev min signatur. Bara det att jag brukar alltid lägga till en glad gubbe i mitt "D". Personen som höll i namnskrifterna sa att jag var tvungen att göra om den och utan några tillägg så som en glad gubbe. Finns det några regler på hur min namnteckning måste se ut? Min signatur är liknande till Jay Leno.
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter faktiskt som att du har en oerhört härlig underskrift! Rent juridiskt finns det inga krav på hur en skriftlig signatur måste se ut. Det finns inte ens något krav på att man faktiskt skriver sitt namn, utan figurer och liknande godtas också som namnteckning. Den som skriver under kan däremot ibland behöva skriva ett namnförtydligande i anslutning till sin signatur och där måste både förnamn och efternamn skrivas. Vänligen,

Bör man skriva en tidsbegränsad fullmakt eller en som gäller tillsvidare?

2018-10-02 i Formkrav
FRÅGA |Vad är bäst? Att skriva en tidsbegränsning i en fullmakt, eller att inte skriva en tidsbegränsning alls. Och vad rekommenderar ni att man skriver?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är tyvärr väldigt svårt att svara på om en tidsbegränsad fullmakt är det bästa eller inte utan att veta vad saken gäller. Svaret på din fråga beror helt på vad fullmakten avser. Det kan vara en bra idé att skriva en tidsbegränsning ifall fullmakten är till för ett specifikt tillfälle. Det kan exempelvis vara en fullmakt att köpa en viss sak, att sköta ekonomin under viss period eller att företräda någon i ett visst ärende. I dessa fall finns det troligtvis ingen anledning att göra fullmakten gällande tills vidare. Det kan vara onödigt att göra fullmakten mer omfattande än den måste vara för att inte riskera att fullmakten används på ett sätt man inte önskar. Om man vill att fullmakten ska fortsätta gälla efter datumet man angett kan man ju faktiskt bara skriva ett nytt. I andra fall kan det kanske vara bättre att göra fullmakten gällande tills vidare, utan tidsbegränsning. Detta kan vara fallet om man inte har något specifikt tillfälle som den ska gälla för, utan en mer generell fullmakt. Det kan exempelvis vara så att en person är långvarigt sjuk och behöver någon som utför vissa typer av ärenden åt denne. I dessa fall kan det vara onödigt att skriva en ny fullmakt varje gång ett ärende ska uträttas och helt enkelt enklare att ha en som alltid gäller. En sådan fullmakt kan givetvis tas tillbaka om man skulle ångra sig eller inte behöver någon hjälp längre. När det gäller fullmakter i allmänhet är det alltid bra att skriva så detaljerat som möjligt vad fullmakten avser för att slippa att fullmakten används på ett felaktigt sätt. Det är bra att precisera exakt vad fullmaktstagaren (den som får fullmakt att göra något) får göra och inte får göra. Det är även bra att skriva med namn, personnummer och datum. Det finns inga juridiska krav på vad en fullmakt ska innehålla, däremot kan exempelvis banken kräva att fullmakten måste vara bevittnad eller liknande. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan en bostadsrättsförening bryta mot muntliga avtal?

2018-09-15 i Formkrav
FRÅGA |hej, kan en brf bryta muntliga avtal?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om bostadsrättsföreningar finns i Bostadsrättslagen. Du skriver inte vilken typ av avtal det gäller som bostadsrättsföreningen eventuellt skulle bryta mot, men jag antar att det gäller avtal om köp av bostadsrätt.Huvudregeln i svensk rätt är att muntliga avtal gäller precis lika mycket som skriftliga avtal och att man inte får bryta muntliga avtal. Det finns dock vissa avtal som inte kan slutas på vilket sätt som helst, som har så kallade formkrav för att de ska vara giltiga.Avtal om köp av bostadsrätt har sådana formkrav. Det krävs att avtalet upprättas skriftligt och skrivs under av köparen och säljaren. Köpehandlingen ska dessutom innehålla information om vilken lägenhet köpet avser och vilket pris den köps för (6 kap. 4§ 1 stycket Bostadsrättslagen). Bryter man mot något av dessa krav är avtalet ogiltigt (6 kap. 5§ 3 stycket Bostadsrättslagen).Sammanfattningsvis gäller alltså att man som huvudregel inte får bryta mot muntliga avtal, men skulle avtalet gälla muntligt avtal om köp av bostadsrätt är det ogiltigt och då kan bostadsrättsföreningen ändra sig.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Måste bodelningsavtal signeras i original?

2018-08-01 i Formkrav
FRÅGA |Hej, är ett bodelningsavtal vid skilsmässa som är scannat giltigt? Alltså printat och påskrivet av ena parten - sedan scannat och mailat - och printat påskrivet och scannat av andra part. Eller måste det signeras i original.
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bodelning som görs i samband med skilsmässa blir giltigt vid makarnas underskrift och har inget anmälningskrav till Skatteverket. Formkraven för bodelningsavtal framgår av äktenskapsbalkens 9 kap. 5 § och är följande:- Avtalet måste vara skriftligt- Avtaletmåste vara underskrivet av båda parterna.Utöver dessa krav finns inte några direkta formkrav för avtalets giltighet. Det krävs inte heller någon äkthetsstämpel för giltighet. Som sagt finns inget krav för registrering vid bodelningsavtal i samband med skilsmässa, dock kan ni registrera avtalet om ni så önskar. Om ni väljer att registrera avtalet så måste det skickas in i original, tillsammans med bestyrkta kopior. Som svar på din fråga är att avtalet i sig är giltigt. Dock om ni önskar registrera avtalet så krävs att dokumentet är underskrivet i original. Vänligen,

Behöver syskon informeras om en generalfullmakts existens?

2018-10-04 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Om ett barn i en syskonskara får generalfullmakt av föräldrarna, måste då de övriga syskonen meddelas?Med vänlig hälsning
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En generalfullmakt är en typ av fullmakt, som ger den som får fullmakten (fullmäktige) befogenhet att göra allt det som den som ställer ut fullmakten (fullmaktsgivaren) har rätt att göra. En sådan fullmakt kallas därför även för en obegränsad fullmakt. En generalfullmakt blir bindande när den skapas. Det finns inte några särskilda krav för en generalfullmakts giltighet, såsom att den måste vara skriftlig, bevittnad, ges in för registrering, kungöras eller annat. Som svar på din fråga innebär detta att de övriga syskonen inte behöver meddelas om generalfullmakten. Dock kan det vara bra att informera syskonen om fullmaktens existens. Lycka till!Med vänliga hälsningar

Att hyra boende utomlands via internet

2018-09-18 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag ska på utlandspraktik i Belgien, och har hittat ett boende. De vill skicka hyreskontrakt via mejl (antagligen en inskannad pdf med en underskrift). Är det lagligt bindande? Vad bör jag tänka på iom att avtalet sker internationellt och elektroniskt?
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är hyreskontrakt via mail lagligt bindande?Hyreskontrakt har enligt svensk lag inget krav på hur det måste vara utformat. Detta innebär att ett hyreskontrakt via mail kan vara bindande, även om det vanligaste är att skriftliga avtal. Dock har du som hyresgäst rätt att kräva att ett skriftligt avtal ska upprättas (12 kap 2 § jordabalken). Att tänka påEftersom du hyr i utlandet är det inte säkert att svensk lag skulle användas om det blir några problem med kontraktet. Det bästa att göra är att se till så det står i avtalet vilket lands lag som gäller ert avtalsförhållande. Om du inte hyr av ett svenskt företag eller en svensk privatperson är det troligast att belgisk lag kommer vara gällande. Detta kan innebära att din rätt till ett skriftligt avtal också försvinner, beroende på vad som är gällande lag i Belgien. Det viktigaste du kan göra är att läsa igenom avtalet noggrant och försöka hålla god kontakt med din hyresvärd.Om ni kommer överens om att avtalet ska vara elektroniskt är det alltid bra att tänka på att behålla all mailkontakt eller liknande som ni haft sinsemellan. Detta eftersom det kan vara bevisning till din fördel om något skulle gå fel.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Personnummer i avtal

2018-08-17 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Vi har avtal för volontärer som vi skickar ut via Adobe e-sign. Måste personnummer vara med för att det skall gälla?
Joel Åkerlind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt om avtalI Sverige kan flera avtalstyper ingås formlöst, det betyder att det i många fall inte finns några givna former för hur avtalet ska se ut för att det ska bli bindande. Av 1 § avtalslagen framkommer det att avtal sluts genom att någon ger ett anbud och den andra svarar på anbudet, utan krav på form. Men av bestämmelsens andra och tredje stycke framkommer det att det i vissa fall kan finnas formkrav för att ingå avtal, formkrav grund av parterna, handelsbruk, sedvänja eller lag. Exempelvis kan parterna kommit överens om att avtalet ska vara skriftligt för att vara bindande (att det ska gälla), de har avtalat om skriftform.Avtal och personnummerDet finns inget formkrav på att personnummer ska vara med för att ett avtal för volontärer ska gälla. Däremot är tydlighet i ett avtal att föredra, däribland att det framgår tydligt vilka som är parterna. Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är välkommen att ställa ytterligare frågor om du har några fler funderingar.

Är en elektronisk signatur likvärdig med en traditionell?

2018-06-30 i Formkrav
FRÅGA |Hej!För underskrift av mötesprotokoll i vår BRF skulle vi vilja använda en digital ritplatta, för att slippa omaket att skriva ut, skriva under och scanna in. Är det ok? (Ritplattan är av modell Wacom Intous med penna och signaturerna görs alltså unikt för varje protokoll)Många tack!
Frida Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Avtalslagen i Sverige innehåller generellt inga formkrav, med vissa undantag, och elektroniska underskrifter kan därför i regel användas för att signera avtal. I Sverige gäller dessutom den processrättsliga principen om fri bevisprövning, vilket i detta fall innebär att domstolen i händelse av en tvist är fria att värdera den elektroniska signaturen. Idag torde den elektroniska signaturen ha samma bevisvärde som en traditionell signatur, och det finns inga lagbestämmelser som hindrar att en bindande underskrift görs direkt på en ritplatta. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Mvh,