Utformning av namnteckning

2015-06-24 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag funderar på att lägga till min mans efternamn som mellannamn. Således har jag kvar samma för o efternamn som tidigare. Min fråga är om jag då måste ändra min namnteckning också?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Syftet med din namnteckning är att bevisa att det är du som har skrivit under någonting, exempelvis ett avtal. Det finns inga krav på att namnteckningen måste innehålla ditt namn utan det räcker att den går att urskilja från andra namnteckningar. Rent hypotetiskt skulle du kunna ha en smiley eller en siffra som namnteckning, för att ta några exempel.Svaret på din fråga är alltså att du inte behöver ändra din namnteckning till följd av att du lägger till ett mellannamn.Med vänlig hälsning

Att skapa ett giltigt kontrakt

2015-05-26 i Formkrav
FRÅGA |Hej. Jag undrar hur jag skriver ett kontrakt så att det blir giltigt enligt lag&rätt?
Martin Persson |Tack för din fråga.Olika bestämmelser finns beroende på vilket typ av kontrakt det är fråga om, en del kontrakt måste som exempel bevittnas, andra inte. Därav behöver vi mer specifika uppgifter för att kunna hjälpa dig.Du är varmt välkommen att kontakta oss per telefon på 08-533 300 04, alternativt kan du själv kika under våra tjänster om ett sådant avtal som du söker redan finns redo att skräddarsys enligt dina önskemål. Denna avtalstjänst hittar du på http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.Vänligen,

Formkrav gåvobrev

2015-04-30 i Formkrav
FRÅGA |Om ett gåvobrev effterdateras är det då ogiltigt?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Det framgår inte vad gåvobrevet avser för slags gåva. Om gåvan rör en fastighet finns det vissa formkrav i Jordabalken som måste vara uppfyllda för att det ska vara giltigt. Om gåvan avser pengar, en sak eller liknande finns det inga formkrav och gåvan kan ske formlöst, dvs helt utan gåvobrev. Om den som gett gåvan vill att ett särskilt villkor eller förbehåll ska kopplas till gåvan så måste det framgå av ett gåvobrev och då krävs ett sådant. Men inte heller i dessa fall är det några formkrav på hur gåvobrevet ska se ut. Så utan mer information än i frågan så är svaret troligen nej, gåvan blir inte ogiltigt för att ett gåvobrev efterdateras. Själva gåvobrevet i sig blir generellt sett inte heller ogiltigt. Vad gäller fastighet räknas inte datering upp som ett formkrav i JB 4 kap. 1 § men det borde vara väldigt ovanligt att ett gåvobrev avseende gåva av en fastighet inte dateras så jag antar att din fråga inte avser en fastighet.Vänligen,

Avtals giltighet

2015-03-26 i Formkrav
FRÅGA |Om en kund signerar ett avtal/kontrakt skriftligt men digitalt via en app, alltså inte e-leg eller bankID där en kopia sedan skickas till kundens mejl. Gäller den juridiskt?
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt så gäller huvudsakligen att det inte finns några speciella formkrav för att sluta ett juridiskt giltigt avtal. Man kan till exempel ingå muntliga avtal vilka helt och hållet är juridiskt bindande. Problemet är dock ofta att bevisa det faktum att man i konsensus slutit ett avtal med den andra motparten. Bevisbördan för detta ligger på den part som påstår att ett avtal ingåtts. I ditt fall kan man se möjligheten som kunden ges via appen som ett anbud och att när kunden så väljer att ta denna möjlighet denna har accepterat motpartens anbud och ett bindande avtal har uppnåtts. Det mail som sedan skickas kan användas som bevisning för att ett avtal ingåtts. Många gånger är det lättare för en part att föra bevisning om ett avtals existens då den har gjorts digitalt eftersom att all korrespondens finns sparad och lättillgänglig.Vänligen

Giltighet av översatt avtal (Certifierad översättare?)

2015-06-23 i Formkrav
FRÅGA |Jag har hos min arbetsgivare översatt en del dokument (t.ex. en manual och enklare beskrivningar) från svenska till engelska, och senast fick jag ett uppdrag att översätta ett avtal som ska användas till en ny leverantör. Dock är jag ingen certifierad översättare, och ett avtal är trots allt ett juridiskt dokument.Finns det några specifika krav när det gäller översättningen? Är avtalet ogiltigt om jag istället för en certifierad översättare översätter avtalet? Leverantören är baserad i Tyskland.
Philip Ideström |Hej och tack för din fråga.Som jag ser det så har din arbetsgivare givit dig uppdraget att översätta ett avtal som ska användas för att reglera förhållandet till ett tyskt bolag. Att du inte är en "certifierad översättare" borde inte påverka avtalets giltighet i sig självt. Jag ser det som att du skrivit ett nytt avtal, denna gång på engelska. Detta faktum bör ej göra avtalet ogiltigt.Det svåra ligger snarare i att det kan förekomma felöversättningar som senare ger upphov till problem för parterna. Du är säkert mycket kompetent i ditt arbete, men om detta är första gången du översätter ett avtal så bör du vara försiktigt. Juridiskt fack-språk är ofta krångligt skiljer sig mycket från språk till språk. Därför finns det många kurser i sk "Legal English". Jag ser möjligheten att en felöversättning skulle kunna göra avtalet ogiltigt eller obrukbart. En certifierad översättare har genomgått ett yrkesprov som ges av Kammarkollegiet (se http://www.kammarkollegiet.se/translator/sv/search). Det är definitivt en kvalitetsstämpel som översättningsbyråer alltid ser till att ha. Detta bidrar till att till exempel advokatbyråer, myndigheter och andra anlitar dem. Summa summarum, översättningen i sig gör inte avtalet ogiltigt om nu ni inte skrivit ett separat avtal om att översättningen måste göras av en certifierad översättare. Dock bör du vara mycket försiktig. Jag rekommenderar en kurs i Legal English eller att du ansöker om att bli certifierad översättare.MVH

Formkrav för namnteckning?

2015-05-09 i Formkrav
FRÅGA |Hejsan, Jag är just nu 20år och har inte en egen "signatur" när det gäller underskrifter och undrar om bara mitt förnamn i signaturen är giltig oavsett avtal eller kontrakt ?
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!I lagen finns inga krav på hur en signatur eller namnteckning ska se ut, utan den kan i princip utformas hur som helst. Det finns inte ens något krav på att man faktiskt skriver sitt namn, utan figurer och liknande godtas också som namnteckning. I ditt fall är din signatur alltså fullt giltig även om den bara består av ditt förnamn. Däremot behöver man ofta skriva ett namnförtydligande i anslutning till sin signatur, och då ska både förnamn och efternamn skrivas.I säkerhetshänseende ska man dock inte ha en signatur som är lätt att förfalska (se 14 kap 1 § brottsbalken), varför en längre och lite ”krångligare” signatur kan vara att föredra.Vänligen,

Bevittning av avtal

2015-03-28 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad det är för regler som gäller när man bevittnar. Min fråga gäller att bevittna köpeavtal. Vilka uppgifter måste finnas med för att avtalet vara godkänt?MvhMarjo
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Det finns inget krav på att ett köpeavtal ska bevittnas för att vara giltigt. Från denna huvudregel finns det dock några få undantag. Enligt 10 kap. ärvdabalken måste ett testamente vara bevittnat av två personer för att vara giltigt. Vidare krävs att ett avtal om köp av fast egendom är bevittnat för att inte lagfartsansökan ska förklaras vilande. Detta i enlighet med 20 kap. 7 § jordabalken. Med vänlig hälsning,

Formkrav vid avtal om köp av bostadsrätt

2014-11-23 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Jag ska köpa in mig i min sambos lägenhet, och undrar hur jag anger i överlåtelseavtalet att det endast är 50% av bostadsrätten som jag förvärvar. Jag har köpt en färdig avtalsmall på en bokhandel där det inte finns något fält reserverat för att fylla i hur stor andel som överlåtelsen avser. Behöver jag ett ny avtalsmall eller kan jag lägga till att överlåtelsen avser 50% i detta avtalet på något sätt.tack på förhand!
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Enligt 6 kapitlet 4 § första stycket Bostadsrättslagen krävs, för att ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska bli giltigt, att avtalet upprättas skriftligt och att såväl säljaren som köparen skriver under köpehandlingen, det vill säga köpekontraktet. Köpehandlingen ska dessutom enligt samma paragraf innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om ett pris.Hur köpehandlingen i övrigt utformas är således upp till avtalsparterna. Förutsatt att du anser att avtalsmallen i övrigt är tillfredsställande finns mot denna bakgrund ingen anledning för dig att anskaffa en annan avtalsmall utan du kan helt enkelt lägga till en rad/ruta i avtalet där du förtydligar att avtalet endast avser köp av 50 % av bostadsrätten.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning