Formkrav avtal

2014-08-06 i Formkrav
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo är isär. Nu har vi kommit överens det han ska betala mig en bidrag varje månad för ett år och får därefter ingenting mer från han och har ingen anspråk på ytterligare rättigheter. Nu måste jag sätta det på papper så att vi kan både skriva under. Hur gör jag detta. Jag kan inte hitta några exempel.
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Med vissa undantag gäller avtalsfrihet inom familjerätten. Er situation är inte ett av undantagen vilket innebär att ni kan utforma avtalet utan att tänka på formkrav. Även ett muntligt avtal är giltigt och det finns inga krav på att avtalet ska bevittnas eller dylikt. Jag rekommenderar ändå att ni upprättar ett skriftligt avtal i två kopior som ni båda undertecknar. Ni kan med fördel nedteckna beloppet din sambo skall utge och vilka datum betalningen skall vara dig till handa, samt hur länge avtalet gäller.  Det kan också vara en idé att nedteckna om eventuella förseningsavgifter ska utgå ifall beloppet inte betalas i tid om ni tycker att det finns behov av detta. Om ni inte har med någon sådan bestämmelse gäller dock per automatik att viss ränta ska utgå enligt räntelagen vid dröjsmål. Hoppas detta var svår på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!Mvh

Formkrav för fullmakt?

2014-06-18 i Formkrav
FRÅGA |Hej. Jag har gett min fullmakt till min syster att hjälpa vår mamma med att betala räkningar eftersom hon lider av demens. Nu har hon avlidit, min syster och jag har inte pratat med varandra på fyra år. Nu visar det sig att all kvarlåtenskap är borta, rubb och stubb. På fullmakten fanns det inget till och från datum och ingen har bevittnat min namnteckning. Då är min fråga är fullmakten giltig trots att den inte är komplett ifylld?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Fullmakter behandlas i avtalslagens andra kapitel (se https://lagen.nu/1915:218#K2). Det finns inga direkta formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Fullmakten som du har utfärdat gäller därmed trots att det inte finns något datum nedtecknat, och trots att den inte har bevittnas.Observera dock att om din syster har utsetts till god man/förvaltare för er mamma så har hon en redovisningsskyldighet gentemot överförmyndarnämnden för de ekonomiska handlingar som hon har företagit för er mammas räkning. Om du misstänker att något inte har gått rätt till kan du i egenskap av dödsbodelägare vända dig till överförmyndarnämnden i din mammas kommun och begära att få ta del av dessa handlingar.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Formkrav för avtalsbundenhet

2014-03-11 i Formkrav
FRÅGA |Hej, Hur gäller det med signatur och namnförtydligande? Om man enbart skriver ett namnförtydligande, blir avtalet giltigt då? Om man enbart skriver en signatur, blir avtalet giltigt då? Om man enbart skriver sitt för eller efternamn på namnförtydligandet, blir avtalet giltigt ändå?
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga! I svensk rätt gäller som huvudregel att avtal kan ingås formlöst och alltså blir gällande helt utan skriftligt kontrakt, ett avtal kan till och med ingås muntligt och i vissa fall genom parternas handlande. Vissa undantag finns, t.ex vid köp eller försäljning av fast egendom där en del formkrav ställs. Förutom de undantag som finns är ett avtal alltså giltigt med eller utan underskrift, med signatur, för- eller efternamn. Anledningen till att man oftast väljer att ingå avtal skriftligt är för att dokumentera vad man kommit överens om, och därför är det viktigt att man kan identifiera avtalsparterna. Som avtalsslutande part kan du själv påverka vad du tycker behöver stå med, men det är förstås bra att vara så tydlig och detaljerad som möjligt. Full underskrift med för och efternamn är att rekommendera, väljer man att ha med ett namnförtydligande kan ju parterna lika gärna skriva både för- och efternamn där också. Finns redan ett avtal som är underskrivet med t.ex. bara en signatur är det alltså giltigt, men möjligheten för motparten att förneka att det är just hans eller hennes signatur ökar på grund av att det då blir svårare att bevisa att det är dennes signatur.

Överlåtelse av hus på ofri grund som saknar taxeringsvärde

2013-11-27 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag har köpt ett fritidshus som står på arrendetomt. Har skrivit ett nytt arrendeavtal med markägaren på 25 år. Det jag undrar är om köpet måste anmälas till någon myndighet? Huset saknar taxeringsvärde.
Peder Siöcrona |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline. Överlåtelse av hus på s.k. ofri grund ses enligt svensk lag som överlåtelse av lösöre, vilket får konsekvensen att det inte finns några formkrav för avtalet då Jordabalken inte blir tillämplig. Vanliga avtalsregler, enligt lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, blir då tillämpliga. Exempelvis är även muntliga avtal bindande, se § 1 nämnda lag.  Generellt vid överlåtelser av hus på ofri grund gäller att överlåtelsen ska registreras hos Skatteverket. Detta för att de ska kunna uppdatera sitt fastighetstaxeringsregister med den nya ägaren och avregistrera den tidigare ägaren. Hur det blir när huset saknar taxeringsvärde kan jag tyvärr inte svara på. Jag rekommenderar att du tar direkt kontakt med myndigheten.

Namnförtydligande och underskrift

2014-07-21 i Formkrav
FRÅGA |Hej har en fråga om namnförtydligan o underskrift måste vara får samma person om det ska vara gilltigt enligt lag ?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Den fråga du ställt kan inte besvaras på ett för alla lagar gemensamt sätt, eftersom det finns tusentals lagar i Sverige. Jag får därför be dig att närmre precisera i vilket sammanhang din fråga ställs.

Vidimering

2014-05-19 i Formkrav
FRÅGA |Hej, jag undrar över begreppet vidimering av handling/dokument. Måste de två personerna som ska vidimera handlingens riktighet vara närvarande då den som ingår avtalet/erkännandet skriver under? Eller kan man göra upp och skriva under och sedan - efter underskrift - få vidimerat mot ex vis ID-handling (pass eller körkort)?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att vidimera något innebär att man bevittnat och sedan bestyrker en kopias överensstämmelse med originalet. Ett exempel kan vara om man kopierar sina betyg för att skicka in kopior då man söker jobb eller utbildning. Det finns ingen generell regel om att de ska vara samtidigt närvarande men det finns vissa speciella handlingar som har särskilda formkrav, exempelvis testamenten. Testamentsvittnen ska bevittna underskrift eller när testator vidkänner sin namnteckning, detta ska ske av båda två samtidigt i samma rum.Utan att veta närmare vad du åsyftar kan nog svaret tyvärr inte bli mer precist än så. Jag skulle rekomendera dig att kontakta notarius publicus i ditt län som har som en av sina uppgifter just att bestyrka namnunderskrifter, avskrivningar och andra uppgifter som rör handlingars innehåll.Med vänlig hälsning,

Hur ska en namnteckning se ut?

2013-11-30 i Formkrav
FRÅGA |Om det står namnteckning och gåvogivarens namn maskinskrivet längst ner på ett gåvobrev. Dvs givarens namnteckning. Gäller denna då om givaren (eller) någon annan slarvigt har präntat ner i praktiken oidentifierbara initialer ?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen anger inte några krav för hur namnteckningen ska se ut eller om den ska gå att läsa. I princip kan personen ifråga skriva ett ”X” som namnteckning. Det är dock tveksamt om motparten (i detta fall gåvotagaren) bör godta en sådan underskrift. Om namnteckningen är otydlig blir det en svårare bevisfråga om vem som har skrivit under. För att säkra bevisläget är det viktigt för motparten (gåvotagaren) att namnteckningen kan knytas till den person som skrivit under (gåvogivaren).Till sist skall sägas att man, naturligtvis, inte får skriva under med någon annans namn och namnteckning (14:1 brottsbalken: urkundsförfalskning). Man får inte heller förneka sin egen underskrift (15:13 brottsbalken: förnekande av underskrift). Brottsbalken finns https://lagen.nu/1962:700

Giltig signatur?

2013-05-31 i Formkrav
FRÅGA |Hej! I samband med en bostadsförsäljning vill jag anlita en mäklare. Mäklaren som jag har valt har skickat ett kontrakt till mig där hon har undertecknat med sina initialer i stället av sitt hela namn. Gäller en sådan underskrift? Jag vill lägga till att ett namnförtydligande som består av hela namnet står precis nedanför raden där hon har skrivit sina initialer. Mvh Michael
Emelie Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter vad jag förstår gäller kontraktet som mäklaren har signerat mellan dig och mäklaren om att hon ska agera mäklare för dig vid en framtida bostadsförsäljning.Då det i svensk rätt inte finns några generella regler för avtals utformning (förutom i vissa specifika fall, se bla. köp av fast egendom https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1) finns det inte heller någon specifik lag som reglerar underskrifter.Vid alla typer av avtal är det viktigt att bedöma om man har tillräcklig bevisning om motpartens identitet. Som exempel sägs i boken Allmän avtalsrätt (8 uppl.) av J. Ramberg och C. Ramberg på sid. 50 att "en bank som begär en underskrift av en borgensman inte bör nöja sig med ett hafsigt "X" som signatur, utan säkerställa att den signatur som ges liknar den som borgensmannen vanligen använder (t.ex. den som finns på borgensmannens ID-kort)". Förutsättningarna i ditt fall är dock väldigt annorlunda, det föreligger t.ex. inte samma höga risk för bedrägeri vid ett åtagande om att agera mäklare som vid ett borgensåtagande.Vid frågan om mäklarens underskrift "gäller" så har jag inget rakt svar att ge då det kommer ned till huruvida mäklarens namnteckning vanligtvis ser ut så eller inte. Om mäklaren har som rutin att underteckna avtal på förevarande sätt så bör det, vid en fråga om bevisning, tala för att det är hon som har undertecknat och att avtalet därmed är giltigt. Utgångspunkten är dock att mäklaren bör underteckna ert kontrakt på samma sätt som hon har undertecknat sin ID-handling. Om du känner dig osäker kan en god idé vara att du helt enkelt frågar mäklaren hur hon ser på det hela.Lycka till!Vänligen,