Avtal om äganderätt till andelar i lös egendom

2018-06-18 i Formkrav
FRÅGA |Vad måste ett avtal om procentuellt ägande av en bronsskulptur innehålla?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga beror till stor del på vilket slags avtal det är fråga om. Om det t.ex. gäller ett köp som du och någon annan person gör bör datum, parter, pris, plats, en beskrivning av köpeobjektet och en förklaring om hur äganderätten ska fördelas mellan er finnas med i avtalet.Det finns dock inte några formkrav och därmed blir inte avtalet ogiltigt om du skulle glömma något. Om avtalet inte gäller ett köp behöver naturligtvis inte uppgifter om pris etc. finnas med.En sak som är särskilt viktig när det gäller avtal om äganderätt till andelar (alltså procentuellt ägande) är att det måste framgå hur stora era olika andelar är. Om man köper något tillsammans och vid köptillfället kommer överens om att fördelningen ska vara 80 % och 20 % måste man senare kunna bevisa detta om det skulle uppstå en tvist. Det finns nämligen en regel som anger att andelarna ska anses vara lika stora om inte annat kan bevisas, se samäganderättslagen 1 §. Den som betalade mest vid köpet riskerar alltså att göra en förlust om den personen inte kan bevisa vad som först överenskommit. För att undvika detta problem måste man se till att det står hur andelarna är fördelade på ett klart och tydligt sätt i avtalet.Eftersom jag inte vet mer än att avtalet gäller äganderätten till andelar av en bronsskulptur kan jag tyvärr inte ge dig ett mer specifikt svar. Du är såklart varmt välkommen att vända dig till Lawlines juristbyrå om du vill ha hjälp med att upprätta ett avtal. Vi kan hjälpa dig både snabbt och billigt. På vår hemsida hittar du information om våra smidiga digitala avtalstjänster och om hur du kan få mer hjälp av våra duktiga jurister.Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om skriftlig uppsägning via mail är en giltig uppsägning

2018-06-09 i Formkrav
FRÅGA |Hej, har fått mail om att min uppdragsgivare säger upp mitt konsultavtal. Räcker det med email när det i avtalet står skriftligen?
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det anges i avtalet att uppsägning måste ske skriftligt så finns det två krav som måste uppfyllas:- Uppsägningen ska vara undertecknad av den som säger upp avtalet- Uppsägningen ska lämnas skriftligen till rätt mottagare (dig som konsult i detta fall). Vad gäller hur uppsägningen får lämnas över, har detta utvecklats för att anpassas till det samhälle vi lever i idag. Eftersom att det är allt vanligare att människor använder mejl behöver inte uppsägningen enbart meddelas genom brev eller papper för att denne ska anses vara giltig. Utan så länge kraven på att det är undertecknat av uppdragsgivaren samt att det lämnas skriftligen till mottagaren så kommer uppsägningen anses vara giltig även om det sker via mail. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Formkrav vid borgensåtagande?

2018-05-02 i Formkrav
FRÅGA |Borgensåtagande. Min son står som etta på sin första hyreslägenhet men då jag inte har till räcklig inkomst och hans pappa är död så kan vi inte gå i borgen för honom. Min dotter, hans syster kommer att gå i borgen under en kort tid då min son kommer att få sin första inkomst under sommaren. Nåväl nu är min dotter i Asien på semester och jag undrar då om en tillfälligt underskrift via skanner, fax eller foto kan gälla tillfälligt? Inflytt 1 juni, hon kommer hem den 11:e juni. Gäller kommunalt bostadsbolag.
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag är tillämplig? Bestämmelserna om borgen är relativt få men återfinns i 10 kap. 8 - 12 §§ handelsbalken. Lagbestämmelserna är dispositiva vilket innebär att ni och bostadsbolaget kan avtala om att andra villkor än lagbestämmelserna ska gälla.Man skiljer på enkel borgen och proprieborgen. Enkel borgen (10 kap. 8 § HB) innebär i korthet att din dotter inte nödgas betala för än din son helt saknar betalningsförmåga. Dock är proprieborgen (10 kap. 9 §) den absolut vanligaste formen av ett borgensåtagande och innebär att bostadsbolaget kan vända sig till både din dotter och din son för att få betalt så fort som fakturan förfallit till betalning. Att det är en proprieborgen framgår oftast av att det på kontraktet stadgas att "man ingår borgen såsom för egen skuld".Formkrav för ett borgensåtagande?Det finns inget formkrav för ett borgensåtagande, d.v.s. att det är upp till er och bostadsbolaget att avgöra hur borgensåtagandet ska ingås. Det finns inga legala hinder för att en underskrift skickad per mail skulle vara någonting annat än giltig, dock är det upp till bostadsbolaget att bestämma om de godtar borgensåtagandet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fullmaktsblankett

2018-04-29 i Formkrav
FRÅGA |hej, undrar vem som ska fylla i meningen : Att......vilka vi båda känner/alternativt...Skickar länk med fullmaktsblanketthttp://www.demensforbundet.se/upload/documents/Om_demens/Lag_och_ratt/Framtidsfullmakt_2017_Mall.pdfmvh
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På raden du frågar om ska fullmaktsgivarens namn och personnummer stå. Det spelar ingen roll vem som skriver, eftersom det senare ska bekräftas att det som står är korrekt av två vittnen. Exempelvis kan ett av vittnena skriva detta, men det är inget krav. Vem som helst kan skriva på den raden.Hoppas att det var svar på din fråga!Vänliga hälsningarSanna Wetterin

Vittne för giltig fullmakt?

2018-06-13 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Behöver man vittne för en fullmakt till att plocka ut personliga uppgifter från en arbetsgivare? Är det ett krav eller bara "bra att ha". Exempel: frun ger sin make tillstånd genom fullmakt att få tillgång till rehabiliteringsplan som finns förvarad i hennes personalakt på jobbet. Är det obligatoriskt med närvaro och signatur från vittne vid fullmaktsskrivning?
Jesper Horndahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rent generellt finns det inga formkrav för att fullmakter ska vara giltiga. Det innebär att de såväl kan vara muntliga som skriftliga och att inga vittnen behövs (se 10 § avtalslagen). Jag ser inte att det skulle vara något undantag i detta fall. Däremot kan det precis som du säger vara säkrare i bevishänseende att ha vittnen, men det är inget krav för juridisk giltighet. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Eventuellt formfel förhandsavtal bostadsrätt

2018-05-20 i Formkrav
FRÅGA |Hej,Jag sitter just nu med ett förhandsavtal för en bostad. Tillträdelseperioden anges med ett intervall på 3 månader. Upplåtelseperioden anges med ett intervall på 3-6 månader. Min fråga lyder: Är detta ett tillräckligt skäl för att häva kontrakten med tanke på att lagen anger att en "tidpunkt" ska anges? Hur kan man gå tillväga för att häva kontraktet om tillräckliga skäl föreligger?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FörhandsavtalEtt förhandsavtal är ett avtal mellan en bostadsrättsförening och en förhandstecknare om att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt. Ett förhandsavtal innebär att föreningen är skyldig att upplåta lägenheten med bostadsrätt åt den som förhandstecknat sig för lägenheten. Förhandstecknaren är å sin sida skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt (5 kap. 1 § BrL).Förhandsavtalet är eventuellt ogiltigtFörhandsavtalet måste uppfylla vissa formkrav. Om avtalet inte uppfyller dessa är det ogiltigt (5 kap. 4 § BrL). Ett av formkraven är att avtalet ska innehålla en "beräknad tidpunkt för upplåtelse" (5 kap. 3 § BrL). Det handlar alltså om en beräknad tidpunkt för när upplåtelseavtalet ska signeras av parterna.Fastighetsbolagen verkar ha slarvat med detta och istället skrivit in en preliminär tidsperiod för upplåtelse i föravtalet. Detta finns ofta uttryckt som hela kvartal, vilket också är fallet i ditt avtal (3-6 månader). Detta avviker åtminstone språkligt från lagtextens "tidpunkt". Frågan har aldrig prövats i Högsta domstolen men det är inte otroligt att ett sådant förhandsavtal är ogiltigt på grund av formfel. Anledningen till att det aldrig prövats är att de tidigare årens prisuppgång har gjort att det inte funnits intresse att ifrågasätta förhandsavtalen.Om förhandsavtalet är ogiltigt har du rätt att få tillbaka de pengar du har betalat in till föreningen och behöver inte gå vidare med köpet.Hur "häver" man köpet?Om det rör sig om ett formfel behöver du tekniskt sett inte häva förhandsavtalet eftersom det aldrig har varit giltigt. Problemet är att byggherren/föreningen kommer hävda att det inte är formfel och kräva att du senare skriver på upplåtelseavtalet. Jag rekommenderar därför att du tar hjälp av en jurist för att förhandla med byggherren/föreningen. Vi har jurister på Lawline Juristbyrå som kan hjälpa till med detta och även agera ombud i en eventuell domstolsprocess. Priset för detta är 1699 kr/timme. Om du är intresserad av detta kan du maila min kollega på jesper.lublin@lawline.se så återkommer han med våra allmänna villkor.Mvh

Vad som kan regleras i ett samägandeavtal

2018-04-30 i Formkrav
FRÅGA |Finns det något som inte kan bestämmas i ett samägandeavtal? Vad isådanafall?
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man kan reglera det mesta i ett avtal, så länge villkoren är rimliga och inte strider mot de föreskrifter som finns i Avtalslagen (1915:218). Beroende på vad det är för egendom ni vill avtala om kan det finnas olika formkrav som avtalet måste uppfylla för att det ska bli giltigt, exempelvis när man talar om fastigheter finns vissa formkrav i Jordabalken (1970:994) som avtalet måste uppnå. Vill du ha hjälp att upprätta ett avtal kan du få hjälp av en biträdande jurist här på Lawline.

Är en fullmakt giltig om den inte är bevittnad?

2018-04-22 i Formkrav
FRÅGA |Hur många bevittningar kräver en fullmakt?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser rörande fullmakter finns i 2 kap. avtalslagen (AvtL). En fullmakt fungerar så att en person (fullmäktigen) får kompetens att sluta avtal och företa andra rättshandlingar åt en huvudman (fullmaktsgivaren). Denna kompetens kan begränsas både i omfattning och tid. Huvudmannen blir alltså direkt bunden av de rättshandlingar som fullmäktigen företar gentemot tredje man (jfr 10 § AvtL).Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig?Huvudregeln är att det inte finns några formkrav för upprättandet av en fullmakt. En fullmakt kan således upprättas både muntligen och skriftligen utan att detta påverkar giltigheten. Vid överlåtelse av fast egendom finns dock ett krav på att fullmakten ska vara skriftlig, jfr 27 § st. 2 AvtL. Det kan förstås även hända att tredje man har speciella krav på hur fullmakten ska se ut för att de ska acceptera den.OBS! Rör det sig om en s.k. framtidsfullmakt du avser att upprätta så krävs det att fullmakten upprättas skriftligen och även att två vittnen skriver under fullmaktshandlingen (jfr 4 § lagen om framtidsfullmakter).Vad bör en fullmakt innehålla?Ur bevishänseende vid en eventuell tvist är det däremot att rekommendera att fullmakten görs skriftlig samt att den undertecknas och eventuellt också bevittnas. Det bör tydligt framgå vem som är fullmaktsgivare och fullmäktig (namn och personnummer), information om fullmaktens omfattning och eventuellt dess giltighetstid (eller om den ska gälla tillsvidare) samt underskrifter och datum.Sammanfattningsvis:Följaktligen är det alltid att rekommendera att vara så tydlig som möjligt för att undvika oklarheter som kan leda till framtida tvister. Ur bevishänseende är därför en skriftlig fullmakt att föredra och det kan såklart även vara bra att låta någon bevittna dokumentet, men enligt lag är det alltså inte något formkrav för att fullmakten ska vara giltig. För övrigt kan dock tredje man kräva att fullmakten ska vara bevittnad.Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!Med vänlig hälsning,