Är en fullmakt giltig om den inte är bevittnad?

2018-04-22 i Formkrav
FRÅGA |Hur många bevittningar kräver en fullmakt?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser rörande fullmakter finns i 2 kap. avtalslagen (AvtL). En fullmakt fungerar så att en person (fullmäktigen) får kompetens att sluta avtal och företa andra rättshandlingar åt en huvudman (fullmaktsgivaren). Denna kompetens kan begränsas både i omfattning och tid. Huvudmannen blir alltså direkt bunden av de rättshandlingar som fullmäktigen företar gentemot tredje man (jfr 10 § AvtL).Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig?Huvudregeln är att det inte finns några formkrav för upprättandet av en fullmakt. En fullmakt kan således upprättas både muntligen och skriftligen utan att detta påverkar giltigheten. Vid överlåtelse av fast egendom finns dock ett krav på att fullmakten ska vara skriftlig, jfr 27 § st. 2 AvtL. Det kan förstås även hända att tredje man har speciella krav på hur fullmakten ska se ut för att de ska acceptera den.OBS! Rör det sig om en s.k. framtidsfullmakt du avser att upprätta så krävs det att fullmakten upprättas skriftligen och även att två vittnen skriver under fullmaktshandlingen (jfr 4 § lagen om framtidsfullmakter).Vad bör en fullmakt innehålla?Ur bevishänseende vid en eventuell tvist är det däremot att rekommendera att fullmakten görs skriftlig samt att den undertecknas och eventuellt också bevittnas. Det bör tydligt framgå vem som är fullmaktsgivare och fullmäktig (namn och personnummer), information om fullmaktens omfattning och eventuellt dess giltighetstid (eller om den ska gälla tillsvidare) samt underskrifter och datum.Sammanfattningsvis:Följaktligen är det alltid att rekommendera att vara så tydlig som möjligt för att undvika oklarheter som kan leda till framtida tvister. Ur bevishänseende är därför en skriftlig fullmakt att föredra och det kan såklart även vara bra att låta någon bevittna dokumentet, men enligt lag är det alltså inte något formkrav för att fullmakten ska vara giltig. För övrigt kan dock tredje man kräva att fullmakten ska vara bevittnad.Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!Med vänlig hälsning,

Min chef har skadat sig och kan inte skriva under kundavtal - hur gör vi?

2018-04-12 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Min chef har brutit handleden och kan inte skriva under kundavtal för tillfället. Hur gör vi?Vänligen,
Rebecka Hård af Segerstad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För avtalsrätten gäller avtalslagen (AvtL) och allmänna avtalsrättsliga principer.Här kan en fullmakt vara lämplig. Regler om fullmakt finns i 2 kap. AvtL. Enligt 2 kap. 10 § AvtL kan en person ge en fullmakt åt någon annan, som ger den andra personen rätt att sluta avtal eller företa andra rättshandlingar å fullmaktsgivarens vägnar. Fullmaktsgivaren är alltså den som lämnar fullmakten. Fullmaktstagaren är den som får fullmakten. De rättshandlingar som fullmaktstagaren företar, binder fullmaktsgivaren vid dem. Det finns inga formkrav för fullmakter, och de kan alltså upprättas muntligt.Värt att nämna, är att det inte finns några krav i AvtL om att avtal måste vara skriftliga. Därmed kan din chef sluta avtal muntligt. Dock kan det finnas andra lagar som ni berörs av inom företaget som kräver skriftlighet vid ingående av avtal. Dessutom är det tryggast sett ur bevishänseende och vid avtalstolkning, om avtal är skriftliga. Jag råder er att ordna en fullmakt, så att en fullmaktstagare kan sluta avtal å chefens vägnar med företagets kunder.Vänliga hälsningar

Häva avtal, formkrav vid köp av timmerstuga och bedrägeri

2018-03-07 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag lånade ut 200000kr som jag inte fick tillbaks, det gick till rätten och jag vann. Och det är lagakraft så dom kan inte överklaga.Kronofogden skulle sälja deras hus. Men dom böna å grät och fråga om vi kunde lösa det med en avbetalningsplan, vilket jag gick med på, Min advokat ordnade papperna, Och under stod det att vid minsta avvikelse från betalplanen har jag rätt att häva detta avtal och vidta åtgärder för att kräva in resterande fordran. Nu vart dom sen med en betalning på 30000kr med en dag. Så min fråga, räcker det för att det kan gå tillbaka till kronofogden?Och nu har dom skickat en faktura till mig på över 430000 för saker jag redan betalat för. Sen gjorde jag en betalning med en vattenskoter och en snöskoter med värde vi kom överänns om men jag har inte fåt några papper och ja tror dom inte har registrerat dessa heller.Sen så har jag gjort en insättning påmderas konto på 50000kr för en del av en timmerstuga, har häller inte fått papper på den. Och jag har hört att den är rutten och en massa svamp på den.Nu vill jag ha tillbaka alla pengar och anmäla dom för bedrägeri. Har jag någon chans för det?Mvh janne
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Din fråga innehåller som jag ser det tre olika delmoment, vilka är följande: (1) Kan försening med betalning på 1 dag leda till att avbetalningsplanen upphör och du kan gå till Kronofogdemyndigheten för att driva in fordringen på 200 000 kr?(2) Fakturan på 43 000 kr som du sedan har betalat med en vattenskoter och en snöskoter men inte fått några papper på (3) Insättningen som du gjort på 50 000 kr för timmerstugan där det saknas bekräftelse på insättning, samt förruttnelse och svamp (4) Stämma motparten i domstol för bedrägeri Jag kommer att svara på dessa tre olika delfrågor i fallande ordning från hur de är listade ovan. (1) Kan förseningen på 1 dag med betalningen leda till att avbetalningsplanen upphör och du kan gå till Kronofogdemyndigheten för att driva in fordringen på 200 000 kr? Domen är en exekutionstitel och ger Kronofogden rätt att verkställa Domen du har från tingsrätten som fastställt skulden på 200 000 kr utgör en så kallad exekutionstitel, vilket innebär att Kronofogdemyndigheten har rätt till, och kan, driva in skulden åt dig (3 kap. 1 § UB https://lagen.nu/1981:774). Har du rätt att häva avbetalningsplanen?Det som är intressant i ditt fall är om motparten kan anses ha begått ett avtalsbrott som ger dig rätt att häva avbetalningsplanen på grund av förseningen på en dag. Kriteriet för att få häva avbetalningsplanen är satt till "vid minsta avvikelse", vilket är ett snävt krav. Grunden för att häva avbetalningsplanen är satt väldigt snävt och avbetalningsplanen är upprättad för att gäldenären (din motpart som enligt dom är skyldig att betala) inte skulle få sitt hus vräkt. Objektivt sätt anser jag att det ligger grund för att häva avtalet eftersom det explicit är skrivet "vid minsta avvikelse", vilket jag tolkar som att om gäldenären på minsta sätt skulle avvika från vad som är bestämt genom avbetalningsplanen har du rätt att häva. Det här grundar jag på att när ni upprättade avtalet, så verkar den gemensamma partsavsikten ha varit att gäldenären skulle betala i tid, och vid minsta avvikelse så skulle det ge dig rätten att häva avbetalningsplanen och istället kräva in skulden hos Kronofogden. Se upp med om förseningen är på grund av tekniska problem Något att se upp med är orsaken till förseningen, är det så att betalningen har gjorts i tid men inte kommit fram på ditt konto i tid så blir situationen lite annorlunda. Det är då inte längre gäldenären som inte har följt avtalet, utan tekniken som har krånglat. Utifrån informationen jag har fått i frågan kan jag inte vidare utreda den här situationen. Det är dock så att om gäldenären har varit sen med betalningen, alltså betalat en dag för sent borde det vara grund för att häva avbetalningsplanen och du kan gå till Kronofogdemyndigheten med domen för att ansöka om verkställning för återstående del av skulden. (2) Fakturan på 43 000 kr som du sedan har betalat med en vattenskoter och en snöskoter men inte fått några papper på Till att börja med säger du att fakturan på 43 000 kr var för saker som du redan har betalat för, men som jag förstår så har du betalat i alla fall i form av en vattenskoter och en snöskoter. Utifrån och objektivt sätt kan det ses som att du har medgivit fakturan genom konkludent handlande, det vill säga genom att betala med skotrarna ser det ut som att du har godkänt fakturan som du redan har betalt. Betalningen kan ses om ett medgivande av fakturan Eftersom att du påstår att fakturan redan är betald borde det inte vara något problem om du har bevis på när du betalade fakturan första gången, på så sätt finns det rätt att kräva tillbaka skotrarna samt bestrida fakturan. Utifrån så som du beskriver situationen kan fakturan utgöra fakturabedrägeri, alltså en faktura som har ställts till dig och inte varit baserad på ett verkligt köp av produkt eller tjänst. Bestrida bluffakturor – ett sätt att inte medge fakturanNästa gång det skulle hända att du får en bluffaktura, ska du bestrida den till företaget. Det gör du genom att kryssa över den, skriva "bestrides", och skicka tillbaka den till företaget där den kom från. Skickar företaget den vidare ska till inkasso och sist till Kronofogdemyndigheten gör du samma sak – bestrid den. Till sist är det upp till företaget att i domstol bevisa att det föreligger en skuld. (3) Insättningen som du gjort på 50 000 kr för timmerstugan där det saknas bekräftelse på insättning, samt förruttnelse och svamp Insättningen för timmerstugan utgår jag ifrån är gjord som en delbetalning. Det här innebär att ni har ingått ett avtal om att du ska betala 50 000 kr för att få en del i stugan. Det framgår inte om betalningen, eller köpet är gjord i egenskap av privatperson eller om ni båda har bolag som köpet har gått igenom, i det här fallet får jag utgå från att det är du som privatperson eftersom du i din fråga inte har nämnt att du har ett bolag av något slag. Är timmerstugan att anse som fast egendom? Är timmerstugan att anse som fast egendom finns det formkrav vad gäller köp, är den däremot att anse som lös egendom finns det inga formkrav. Beroende på om timmerstugan är på ofri grund eller inte, så kan jag fastställa huruvida det rör sig om fast eller lös egendom. I det här fallet kommer jag att utgå från att timmerstugan utgör fast egendom, eftersom det är det vanligaste och jag inte har fått någon annan information att gå på. Är betalningen giltig som delbetalning genom att du endast överfört pengarna? Eftersom det nu rör sig om delbetalning för ett delköp i fast egendom, är frågan om betalningen ens är giltig. År betalningen inte det ska du få tillbaka dina pengar omgående, eftersom du då aldrig har genomfört ett köp eller delbetalning i lagens mening. För att ett köp, i det här fallet delköp, i fast egendom ska vara giltigt krävs att parterna: (1) Upprättar en skriftlig handling om kallas köpehandling(2) Köpehandlngen ska skrivas under av både säljare och köpare, alltså av dig och din motpart (3) I handlingen måste finnas information om priset (4) Det ska finnas en förklaring från säljaren att hen till köparen överlåter del av egendomen på köparen Om du och säljaren vid sidan av vad som står i köpehandlingen skulle ha avtalat om ett annat pris, är det inte giltigt (4 kap. 1 § JB https://lagen.nu/1970:994).Om ni inte har upprättat en köpehandling som uppfyller dess kriterier är alltså inte din delbetalning giltig som köp av del i timmerstugan, vilket leder till att du har full rätt att kräva tillbaka dina 50 000 kr som du satt in som delbetalning. Betydelsen som förruttenheten och svampen skulle kunna ha fått Eftersom köpet inte verkar vara giltigt, behöver jag inte beröra frågan om förruttenhet och svamp, men jag ska ändå kort förklara att det hade kunnat vara väldigt viktigt om det varit så att era köpehandlingar varit korrekta. Vid köp av fast egendom föreligger det en stark undersökningsplikt för köparen, det här innebär att du som köpare har en skyldighet att undersöka fastigheten innan köp. Fel som du som köpare kan antas borde ha varit medveten om med hänsyn till fastighetens skick och omständigheterna vid köpet, kommer du inte att få använda som hävningsgrund av avtalet (4 kap. 19 § JB). Säljaren, din motpart, har en upplysningsplikt men köparens undersökningsplikt väger väldigt tungt, så det är alltid at rekommendera att anlita en undersökningsman vid köp av fast egendom för att vara på den säkra sidan. (4) Stämma motparten i domstol för bedrägeri För att någon ska ha begått brottet bedrägeri krävs det att gärningsmannen: (1) genom vilseledande (alltså att gärningsmannen får dig att to något som inte är sant)(2) förmår någon till handling eller underlåtenhet på grund av den felaktiga tron från (1)(3) som innebär en förmögenhetsöverföring Utav alla tre scenarion som jag har utrett så är den falska fakturan den som kan utgöra en typ av bedrägeri: fakturabedrägeri (om din motpart visste om att fakturan var falsk). En viktig del i bedrägeri är att du på grund av att gärningsmannen har fått dig att tro att något inte är sant, ska ha gjort en förmögenhetsöverföring som gärningsmannen har gjort en vinst på. I det här fallet utgör skotrarna förmögenhetsöverföringen.Delbetalningen på stugan kan jag inte uttala mig om mer än vad jag har gjort, eftersom jag inte har tillräckligt med underlag i frågan. Vad innebär fakturabedrägeri och hur kan man gå vidare med det? Brottet bedrägeri kan leda till två års fängelse och bör anmälas till polisen så att de kan inleda en förundersökning.Frågan är här om det är värt att gå igenom en till rättsprocess med tanke på att det kan vara rätt kostsamt. Det är helt upp till dig att avgöra. Vi på Lawline kan hjälpa dig att din fråga vidareVi kan hjälpa dig att gå vidare med dina olika ärenden, både genom att hjälpa dig ansöka om verkställighet hos Kronofogden, anmäla fakturabedrägeriet och hjälpa dig att kräva tillbaka dina pengar från timmerstugan. Vill du ha vidare hjälp kan du kontakta mig på ophelia.wigstrom@lawline.se så ger jag dig prisuppgifter samt mer utförligt beskriver vilka tjänster vi kan erbjuda dig. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Har jag sagt upp borgensförbindelsen?

2018-02-26 i Formkrav
FRÅGA |Jag har via e-post begärt att säga upp borgensförbindelsen jag har. Och hyresrättsföreningen har i detta fall har svarat i e-post att de sagt upp den och bifogat en bild i sina interna system som är otydliga och det framgår ej tydligt att förbindelsen upphört. Räcker detta för förbindelsen slutligen upphört eller behöver det beskrivas bättre och signeras?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inga formkrav för uppsägning av en borgensförbindelse. Det finns alltså inget krav på en uppsägningen exempelvis ska signeras. Det viktiga är att det går att visa att borgensförbindelsen är uppsagd om det i framtiden skulle uppkomma någon tvist kring detta. I och med att du har en skriftlig bekräftelse på att förbindelsen är uppsagd finns bevis för att så skett, under förutsättning att det framgår klart och tydligt vilken borgensförbindelse som avses.

Vad gäller för bevittning av en framtidsfullmakt och vilka övriga krav finns för att den ska vara giltig?

2018-04-19 i Formkrav
FRÅGA |Vi har skrivit en framtidsfullmakt, Bör eller skall den bevittnas av en eller två personer? Får den eller de som bevittnar vara släkt med oss? (Tex våra vuxna barn) Om inte. Får 2 utomstående personer som är gifta med varandra bevittna, eller måste det vara 2 personer som inte är släkt eller har samröre med varandra.
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Vilka krav finns för att en framtidsfullmakt ska vara giltig?För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs att vissa förutsättningar (formkrav) är uppfyllda. Hur en framtidsfullmakt ska vara utformad framgår av 4 och 5§§. Den måste vara skriftlig och av den ska det framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare (som får befogenheter att handla enligt fullmakten), vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller. Utöver det skall den bevittnas av två vittnen.Vad gäller för bevittning av fullmakten?Som nämndes ovan ska fullmakten alltså bevittnas av två vittnen för att vara giltig. Vittnena ska vara samtidigt närvarande. Vittnena bör vid sina namn anteckna yrke och hemvist. Fullmaktshavaren får inte vara vittne. För att ställa upp som vittne ska det inte heller vara fråga om:- make - sambo- släktingar och svågers i rätt upp- och nedåtstigande led (föräldrar, barn, svär- och styvföräldrar, styvbarn t.ex.)- syskon- personer under 15 år eller - personer med psykisk störning Jag rekommenderar er därmed att välja personer utanför släkten som vittnen eftersom fullmakten annars skulle kunna ogiltigförklaras. Utöver ovanstående finns inga restriktioner för vilka vittnen ni använder så därför finns inga hinder för att låta ett gift par bevittna fullmakten så länge de inte ingår i någon av kategorierna ovan. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Kan släktingar vittna vid undertecknande av framtidsfullmakt?

2018-03-13 i Formkrav
FRÅGA |Hej.Vad gäller betr .bevittning av underskrift av Framtidsfullmakt. Kan släkting (broder) bevittna som inte är fullmaktshavare?Tack
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regeln om vem som får vittna vid undertecknande av framtidsfullmakter finns att hitta i 4 § i lagen om framtidsfullmakter. Denna bestämmelse hänvisar till ärvdabalken 10 kap 4 § 1 och 3 styckena angående vem som får vittna. Av första stycket framgår följande:"Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara vittne."Denna bestämmelse är egentligen till för testamenten. Men eftersom den hänvisas till från lagen om framtidsfullmakter är den tillämplig på detta fall också. Av andra meningen av det ovan citerade framgår att testatorns syskon inte får vittna. En testator är den som testamentet gäller för. I ditt fall får man "översätta" lagtexten till att en broder till den som ger en framtidsfullmakt inte får vittna.Sammanfattningsvis gäller alltså att ett syskon till givaren av framtidsfullmakt (fullmaktsgivaren) inte får vittna.Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Gäller särskilda krav en fullmakt vid försäljning av fast egendom?

2018-02-28 i Formkrav
FRÅGA |Utöver formkraven i en framtidsfullmakt, krävs något särskilt om fullmakten skall avse försäljning av fast egendom?
Amanda Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Framtidsfullmakter styrs av en relativt nya Lagen om framtidsfullmakter. Enligt formkraven i 5 § ska det i fullmakten kunna utläsas att fullmakten gäller ekonomiska angelägenheter. Några ytterligare återgärder är inte nödvändiga däremot kan fullmakten vidare specificera de ekonomiska angelägenheter som försäljning av fast egendom för tydlighetens skull men det finns inga krav på detta.Hoppas det besvarar din fråga!

Är ett avtal via mail "lika bindande" som ett fysiskt dokument?

2018-02-13 i Formkrav
FRÅGA |Hej, Jag undrar om ett avtal via mail är lika bindande som ett fysiskt dokument. Jag har lånat ut lite pengar till ett litet, privat företag och nu vill se skicka avtal (bekräftekse) på att jag lånat ut dessa pengar i två år. Är det okej via epost eller måste vi ha bådas underskrifter också? Tack för svar!
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja. Huvudregeln är att avtal kan ha vilken form som helst. De är alltså "lika bindande" oavsett om de är skriftliga, muntliga, skickade per sms eller per mail. Det finns vissa typer av avtal (t.ex. vid köp av fastigheter) som måste vara skriftliga, men försträckningsavtal (dvs. avtal om lån av pengar) har inga sådana formkrav.Anledningen till att avtal bör vara skriftliga är att det är mycket enklare att bevisa vad avtalsinnehållet är om ni har skrivit ned er överenskommelse i ett dokument (eller i någon annan form som är varaktig, t.ex. i ett mail). Ett dokument som båda parterna har skrivit under visar med väldigt stor tydlighet att båda parterna har varit överens, men underskriften är inte ett krav för att avtalet ska vara bindande.Om en tvist uppstår och en domstol ska avgöra vad ni har kommit överens om bör det dock inte vara några problem för er att bevisa vad er överenskommelse är genom att hänvisa till er mailkonversation. Utan att ha sett era mail blir det dock svårt för mig att svara på om det kan uppstå några tolkningsproblem.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,