Skriva på hyresavtal för annans del

2018-01-28 i Formkrav
FRÅGA |Hej!! Min pappa har fått en erbjudande från Stockholm stad om att han har fått lägenhet . Men Han måste skriva kontrakt nu i slutet av februari . Tyvärr så måste han resa till hemlandet på grund av dödsfall , Finns det någon fullmakt som han kan ordna så att jag kan skriva kontrakt åt han
Johan Luca |Hej och tack för din fråga!Det finns i strikt mening inget krav på hur en fullmakt skall se ut för att vara giltig. Det viktiga är att den är tydlig genom att visa: 1. Vem den gäller för (dig)2. Vad den gäller för (att i hans namn skriva under ett hyresavtal)När du sedan skriver under hyresavtalet så kan du skriva på följande vis "X genom Y". Där X = din fars namn och Y = ditt namnFör säkerhets skull bör ni kontakta Stockholms stad och se om de har några särskilda krav på en fullmakt.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Behöver ett skuldförhållande vara skriftligt?

2017-12-31 i Formkrav
FRÅGA |Har tagit ut ett lån i mitt namn för att sedan ge pengar till någon annan. Det står klart och vilket konto pengarna gick in på osv. Betalde i två år, men nu vill hon inte betala längre, så jag har fyllt i ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten och kräver pengarna av henne. Problemet är att det aldrig fanns något skrivet avtal, bara muntligt, kommer detta funka i tingsrätten eller ej? (Vet att alla mål inte går till tingsrätten, men personen i fråga kommer inte att betala samt har ej pengar att göra det) Och behöver jag en advokat till detta?
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Avtal regleras i svensk rätt bl.a. i avtalslagen, här. Det finns inga formkrav för ett sådant avtal som ni upprättat. Därför är muntliga avtal av denna typ lika bindande som skriftliga avtal enligt svensk rätt. Svårigheterna med muntliga avtal är dock främst att kunna bevisa att ett avtal mellan er föreligger. Om det funnits ett skriftligt avtal skulle detta kunna visas för Kronofogden eller tingsrätten. Nu kommer de istället göra en samlad bedömning om avtal föreligger eller ej. Det som talar för att du har ett gott bevisläge är att personen du lånat ut pengar till har betalat dig för skulden tidigare, men nu slutat med detta. Svårigheten kan bli att bevisa att betalningen gått till just den skulden. Om du känner dig osäker och behöver juridisk rådgivning så kan det vara klokt att skaffa ett ombud. Tänk dock på att ombud (advokater) kostar väldigt mycket pengar. Om det är så att ni hamnar i ett tvistemål i tingsrätten är det den tappande parten som bär kostnaden för motpartens rättegångskostnader. Om båda parter får bifall till hälften så kvittas kostnaderna och man får stå för sin egen del. Därför är det viktigt att undersöka om du har råd att anlita ett ombud innan du vidtar en sådan åtgärd.Hoppas du fått svar på din fråga!

Skriftlig uppsägning via mejl

2017-11-30 i Formkrav
FRÅGA |Jag vill utträda ur Torreby Gk men det måste ske skriftligt. Gäller då mejl?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Om det finns ett krav på att utträdet måste ske skriftligt så innebär detta att utträdet måste meddelas på ett viss sätt (genom skriftlig handling) för att den ska kunna anses vara giltig.Att ett utträde ska ske skriftligt innebär alltså att utträdet måste ske genom att man skriver ett dokument/skrivelse som ska undertecknas och lämnas över till mottagaren. Kraven för skriftlighet är alltså (1) ett dokument/en skrivelse med underskrift och (2) att dokumentet/skrivelsen lämnas över till mottagaren.Praxis i avtalslagen har idag utvecklats för att passa det samhället som vi idag lever i. Det är allt vanligare idag att människor använder mejl. Utträdet behöver inte enbart meddelas genom brev eller papper för att anses vara giltigt. Om meddelandet angående utträdet sker skriftligt via mejl så kommer det anses vara en giltig utträdelse och som att kravet på skriftlighet är uppfyllt. Det som krävs är att mejlet är undertecknat av den personen som önskar utträde och att mejlet skickas till rätt person/mottagare."Skriftligt" omfattar/gäller alltså papper, brev, dokument, mejl, skrivelser och liknande.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Avtal som saknar datum är det giltigt?

2017-10-07 i Formkrav
FRÅGA |Avtal som saknar datum är det giltligt?
Simon Rydberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln för avtal i Sverige är att det inte uppställs några krav på avtalets innehåll och form. Det är i de flesta fall tillräckligt att det finns en gemensam partsvilja att ingå avtal för att formkraven i lagen ska vara uppfyllda. Ibland uppställs dock formkrav i lag, dvs att avtalet ska ingås på visst sätt, det kan där ställas upp krav på att avtalet ingås skriftligen, att parterna skriver under detta och att detta bevittnas, eller att datumet när avtalet upprättades finns med. Eftersom jag vet vilken typ av avtal din fråga gäller så kan jag inte hjälpa dig mer än genom att rekommendera dig att kolla igenom den lag som reglerar din typ av avtal och se efter ifall det uppställs några formkrav. Är det exempelvis ett överlåtelseavtal av fast egendom som man vill upprätta så läser man i Jordabalken, handlar det om ett testamente så läser man i Ärvdabalken. De olika lagarna kan du hitta på https://lagen.nu/. Ifall du vill ha hjälp med att ta reda på om det uppställs några formkrav för din typ av avtal är du välkommen att återkomma med en ny fråga där du beskriver vilken typ av avtal din fråga gäller. Med vänliga hälsningar,

Inget särskilt formkrav för generalfullmakt men formkrav för framtidsfullmakt

2018-01-02 i Formkrav
FRÅGA |Jag och min sambo har för avsikt av säkerhetsskäl skriva en generalfullmakt och en framtidsfullmakt båda parter kommer att skriva under skall vi även få våra namnteckningar bevittnade.
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag börjar med att redogöra för generalfullmakt så kan konstateras att begreppet generalfullmakt inte finns i lagen utan brukar användas som en beteckning på en fullmakt utan några eller med mycket vida gränser. Kännetecknande är alltså att fullmakten är allmänt hållen i beskrivningen av vad fullmäktige kan göra för huvudmannens räkning. Det finns inga särskilda formkrav för en generalfullmakts giltighet, så svaret på din fråga vad gäller generalfullmakt är alltså nej, det krävs inte att en generalfullmakt blir bevittnad för att den ska gälla. MEN om generalfullmakten även ska omfatta avtal om köp, byte eller gåva av fast egendom måste dock fullmakten vara skriftlig för att vara giltig enligt 27 § st 2 avtalslagen. I övrigt rekommenderas alltid att fullmakter ur rent bevishänseende är skriftliga med två vittnen som kan styrka fullmakten. Vidare vad gäller en framtidsfullmakt så är fullmaktsformen ny, lagen om framtidsfullmakter träde i kraft 1 juli 2017. Den nya lagen innebär att du har chans att bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. För att framtidsfullmakten ska vara giltig behöver den uppfylla vissa formkrav. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och underskriven av två vittnen vid samma tillfälle (enligt 4 § lagen om framtidsfullmakter). Av framtidsfullmakten ska det även framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka villkor i övrigt som ska gälla (enligt 5 §) . Så svar på din fråga vad gäller framtidsfullmakt är alltså ja, det krävs att den blir bevittnad av två vittnen. Hoppas du fått svar på diin fråga!Vänligen,

Underskrift fullmakt

2017-12-29 i Formkrav
FRÅGA |Bör en fullmakt vara daterat vid underskrift?
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Fullmakter regleras i Avtalslagen. Det finns inga formkrav för en fullmakt, utan den kan vara såväl muntlig som skriftlig (förutom för undantag där den måste vara skriftlig enligt 27 § - vid köp av fast egendom). En skriftlig fullmakt är dock att föredra. En skriftlig fullmakt kan gärna, men måste inte, peka ut specifik handling den avser, vem den är ställd till och innefatta underskrift med datum.Det är således inget krav på att fullmakten ska vara daterad, men desto mer specificerad och detaljerad fullmakten är, desto troligare är det att tredje man anser att fullmakten är trovärdig. Med vänlig hälsning,

Är avtal gjorda online giltiga?

2017-10-12 i Formkrav
FRÅGA |Är ett Online avtal utan datum och med bara ena parten undertecnat giltligt? Ett så kallat Dockusign.
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige finns inget alltid gällande formkrav för att ingå avtal. Det väsentliga är att båda parter faktiskt ingått avtalet.Detta kan alltså göras muntligt, skriftligt och till och med konkludent. Alltså att parterna inte säger någonting utan bara agerar som att avtalet är ingånget.Vissa avtal, t.ex. köp av fastighet, måste göras skriftlige och då är det papper och penna som gäller. Då skulle inte ett onlineavtal vara gällande. Detta framgår i sådana fall av lagtext för det som avtalet gäller, t.ex. fastighetsköp står det att avtalet ska vara skriftlig i 4 kapitlet 1 § jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1). Skulle det vara som i ditt fall att endast en part "skrivit under" så ska alltså inte avtalet vara gällande. Skulle den ena parten försöka argumentera att den la fram avtalet och därför bör det inte behövas att den skriver under så är det inte så det funkar. Då skulle det bli möjligt att vända det åt vilket håll som helst, antingen att denne vill att avtalet ska gälla för att den la fram det eller, om det passar denne, att avtalet inte ska gälla för att det inte är underskrivet.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Framtidsfullmakt

2017-09-11 i Formkrav
FRÅGA |finns det blanketter att få för framtidsfullmakt
Lisa Naudot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Framtidsfullmakter regleras i lag (2017:310) om framtidsfullmakter, se länk. Den som är över 18 år kan upprätta en framtidsfullmakt (3§). Fullmakten ska vara skriftlig och bevittnas av två personer (4§). En färdig mall för framtidsfullmakt kan du köpa HÄR. Dock skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med en jurist för att vara säker på att allt blir rätt. Om du vill kan du boka en tid med Lawline juristbyrå, se länk. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,