Fullmakt giltig utan vittnen?

2017-09-05 i Formkrav
FRÅGA |är en fullmakt som är underskriven men inte har något namn bevittnad vittnes namnteckning är den godkänd i domstol
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Fullmakt regleras i 2 kap. avtalslagen och det finns inget formkrav som säger att man måste ha vittnen till underskriften, därmed är den giltig så länge inget annat hinder finns.Hoppas det besvarar din fråga, tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Upprättande av framtidsfullmakt

2017-08-29 i Formkrav
FRÅGA |Vill upprätta en framtidsfullmakt för både mig och min fru. Har hittat ett dokument på Villaägarnas hemsida som jag tycker borde vara användbart. Dokumentet är ensidigt och min tanke är att min fru upprättar en fullmakt med mig som fullmaktstagare och jag upprättar en fullmakt med min fru som fullmaktstagare (två separata dokument). Finns det några problem att göra så?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga hinder i lagen om framtidsfullmakter att ni utser varandra som fullmaktsgivare respektive fullmaktstagare. Tänk på att dokumentet har högt ställda formkrav för att det ska vara giltigt, dessa hittar du i 3-5 §§. Det ska vara undertecknad av två vittnen i samtidigt närvaro och av själva fullmakten ska det framgå:1. att det är fråga om en framtidsfullmakt, 2. vem eller vilka som är fullmaktshavare, 3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och 4. vilka övriga villkor som gäller.Om ni vill vara säkra på att ni får med alla högt ställda krav för att era fullmakter ska gälla rekommenderar jag att ni tar kontakt med en jurist för att få det upprättat korrekt. Ni kan boka tid hos en av Lawlines jurister om ni trycker här.Med vänlig hälsning

Inget underskrivet kontrakt - kan man bli bunden ändå?

2017-08-02 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag har haft ett fodervärdsavtal på en häst där kontraktet gick ut den sista juni nu 2017. Den 30 april skrev jag och personen som äger hästen på Facebook och då skrev jag att jag ville ha kvar honom, men jag vill nu inte längre ha kvar hästen pga personliga skäl. Jag har inte skrivit på ett kontrakt som gäller efter sista juni alltså. Nu när jag säger till ägaren att jag inte vill ha kvar hästen så säger hon att vi har ju förlängt kontraktet när vi skrev på Facebook. Gäller det? Jag har ju inte skrivit på något kontrakt. Hon menar på att jag har 3 månaders uppsägningstid.
Victoria Limnefelt Nygren |Hej, och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Formkrav för avtal? Jag tolkar din fråga som att du har velat ha kvar hästen efter sista juni 2017 då ni skrev på Facebook i slutet av april. Nu är jag inte insatt i samtliga omständigheter men ska besvara frågan utifrån informationen du givit. I svensk rätt ingås avtal enligt den s.k. ”anbud-accept-modellen”. Det är ofta man ingår avtal utan att man tänker på det, eftersom ett avtal uppkommer då två samstämmiga viljeförklaringar föreligger mellan berörda parter, det vill säga när man är överens. Enligt huvudregeln krävs inte ett skriftligt upprättat avtal med båda parters underskrift för att ett avtal faktiskt ska ha uppkommit, utan ett avtal kan ingås formlöst, undantaget särskilda avtal såsom köp av fastighet. Ett avtal kan således ingås på Facebook, eller på t.ex. ett glasspapper eller helt enkelt muntligen. Dock kan parterna vid förhandlingarna komma överens om att ingendera ska vara bunden förrän skriftligt avtal upprättats och skrivits på, s.k. avtalad skriftform. Men det kan också vara så att det skriftliga underskrivna kontraktet endast ska betraktas som en bekräftelse på överenskommelsen. Avtalet och bundenheten har då uppkommit redan innan, då ni kom överens, och det skriftliga avtalet ni skriver på ses bara som en säkerhet om någon part senare skulle förneka att avtal ingåtts. Svaret på din fråga beror således lite på vad som sagts innan mellan er, men huvudregeln är som nämnts att skriftform och underskrift inte behövs och vid osäkerhet utgår man från detta. Detta innebär att du torde vara bunden vid det ni kom överens om på Facebook, då hon fick det bekräftat att du ville ha kvar honom en längre tid. Rättsverkningar och uppsägningstid Avtal ska hållas, 1 § avtalslagen. Du kan välja att inte ha kvar hästen, men eftersom det betyder att du inte håller överenskommelsen kan det innebära att du får ersätta ägaren med eventuella förlorade intäkter eller kostnader som uppkommit på grund av att hon inte har lika lång tid på sig att hitta en ny fodervärd, som hon annars haft om ni inte kommit överens på Facebook om att du skulle ha kvar hästen. Vad gäller uppsägningstid så gäller den tid som ni kommit överens om. Ifall inget sagts gäller skälig uppsägningstid, där man bl.a. ser till hur lång uppsägningstiden normalt sett är i fodervärdsbranschen. Lycka till och jag hoppas att ni finner en lösning. Det är som sagt lätt att råka ingå ett avtal utan att man har varit medveten om det. Vid oklarheter är du varmt välkommen att höra av dig igen eller kommentera nedan. Skulle du behöva ytterligare hjälp med ditt ärende kan du höra av dig på www.lawline.se/boka eller 08-533 300 04. Med vänliga hälsningar,

Måste totalsumman stå med i ett avtal?

2017-07-27 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Om företag A skal ingå ett avtal med företag B. Avtalet innebär en engångskostnad samt en avgift som ska betalas månadsvis.Måste totalsumman för perioden framgå på kontraktet/avtalet? (avtalet löper på 12 månader).
|Hej, och tack för din fråga!Det är i och för sig önskvärt med överdriven tydlighet i ett avtal för att undvika missförstånd i ett senare skede, men det krävs inte att den totala summan framgår uttryckligen om det är tillräckligt klart ändå. Om vi tänker oss att det framgår av det skriftliga avtalet att företag A ska betala dels en engångskostnad om 100 kr, och därefter 50 kr/månad i 12 månader till företag B är det ju ändå enkelt att räkna ut vad den totala kostnaden blir. Däremot finns det ju egentligen ingen anledning att utelämna totalsumman ur avtalet heller, kan ju tyckas.

Är en fullmakt giltig där den ej är bevittnad?

2017-09-01 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Är en fullmakt giltig där den ej är bevittnad? Tack på förhand för svar.
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fullmakt kan vara giltig även om den inte är bevittnad En fullmakt har inga formkrav enligt lagen och kan därför vara giltig oavsett om den är muntlig eller skriftlig, undertecknad eller inte, bevittnad eller inte. I bevishänseende är det däremot fördelaktigt att fullmakten är skriftlig med en bevittnad underteckning. Detta för att i en eventuell tvist kunna bevisa riktigheten/giltigheten. Även om det inte är ett krav enligt lagen så kan motparten (den som fullmakten uppvisas för) fortfarande kräva att fullmakten är bevittnad för att vara giltig. T.ex. kräver banker normalt sett alltid att en fullmakt är bevittnad för att försäkra sig om att utbetalning sker till rätt person. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Vad måste vara skrivet för hand vid e-blankett?

2017-08-21 i Formkrav
FRÅGA |Hej! När jag fyller i en ansökan på datorn (e-blankett), är det bara underskriften som måste vara för hand (egenhändiga namnteckning med bläckpenna), eller måste ort, datum, och namnförtydligande OCKSÅ vara egenhändigt (eller kan jag skriva det på datorn)?Anledningen till frågan är ju att dessa är kopplade till själva underskriften.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I Sverige finns inga formkrav för avtal, utom i vissa fall, t.ex. vid bostadsköp. Det innebär att du i teorin aldrig behöver fylla i något för hand eller elektroniskt. Därmed blir det upp till den som upprättar avtalet att bestämma vad den vill ha för formkrav. I teorin har även du en röst i detta men när det är formavtal med stora företag som har man ju ofta inte så mycket att säga till om i praktiken, det blir så att säga take it or leave it.Kolla alltså med företaget om du vill vara säker. De måste skriva om signaturen krävs egenhändigt och analogt. Annars är det upp till dig och då brukar jag själv skriva ortnamn och datum digitalt och ha en paintversion av min signatur som jag kan klistra in. Ibland kan man bara bocka i en ruta om att man accepterar avtalsvillkoren.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fråga!Vänliga hälsningar,

Gäller ett muntligt avtal vid köp av fastighet som ägs av ett dödsbo?

2017-07-29 i Formkrav
FRÅGA |Jag var muntligen överens med dödsbodelägare om köp av fastighet tillhörande dödsboet. Korrespondens per SMS bekräftar det jag påstår.Dödsboet valde att inte slutföra affären då en av arvingarna beslutat sig för att själv köpa fastigheten.Min fråga:Normalt är ju endast ett skriftligt köpeavtal vid köp av fastighet det som gäller,men i just detta fall undrar jag om lagen gör avkall på proceduren. Har ett dödsbo samma juridiska ställning som en levande människa?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver så krävs det ett skriftligt avtal vid köp av fastighet. Detta gäller även när det handlar om ett dödsbo. Boet räknas som en juridisk person, vilken kan ingå avtal precis som en vanlig människa. Det är då dödsboet som blir överlåtare och dess delägare ska underteckna avtalet. Inte förrän dödsbodelägarna och du skrivit på ett skriftligt avtal finns en bindande överenskommelse mellan er. (4 kap 1 § jordabalken)Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Har säljaren rätt att hålla inne handpenningen?

2017-07-06 i Formkrav
FRÅGA |har säljaren rätt att behålla handpenningen då vi ej har skrivit något köpehandling
Clara Görrel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det beror på om det rör sig om köp av fastighet eller köp av lös egendom. Vid fastighetsköp finns vissa formkrav för att köpet ska vara giltigt; köpehandlingen ska vara skriftlig, undertecknas av båda parter, innehålla information om köpeskillingen samt en överlåtelseförklaring. Är något av dessa formkrav inte uppfyllda är köpet inte heller giltigt. Säljaren saknar då rätt att hålla inne handpenningen. Är det däremot fråga om köp av lös egendom finns det inga formkrav för avtalets ingående. En muntlig överenskommelse mellan dig och säljaren är gällande trots att ingen skriftlig köpehandling upprättats. Det beror alltså på vad du och säljaren kommit överens om tidigare. Hoppas detta var svar på din fråga!Vänliga hälsningar