Blankett för framtidsfullmakt

2017-07-02 i Formkrav
FRÅGA |Finns det blankett för framtidsfullmakt
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Framtidsfullmakter regleras i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Ur lagens 3 ,4 samt 5 §§ kan utläsas att det krävs 2 vittnen som vet att det är en framtidsfullmakt som de bevittnar undetecknandet av. Enligt 5 § skall det klart och tydligt framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt,vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller. Utöver detta saknas formkrav. Du kan antingen be en jurist att upprätta en sådan åt dig eller skriva en själv. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med detta.Vänliga hälsningar,

Formkrav för gåva samt förskott på arv

2017-06-26 i Formkrav
FRÅGA |Hej.Om ett gåvobrev för en fastighet inte innehåller någon prisuppgift, är avtalet då ogiltigt?Jag läste att ett krav var att fastigheten "överlåts för 0 kr samt vilket datum" i ett svar av Soroosh Parsa 2017-04-30. Stämmer detta? Min bror har fått av gåva mina föråldras fastighet och de har inte skrivit in i Gåvobrevet någon prissumma. Men de har skrivit att "Gåva inte skall anses som förskott på arv och således inte avräknas vid ett framtida arvsskifte"Kan det vara så att avtalet är ogiltigt?
Johanna |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utan att ha läst just den frågan och det svaret som du nämner från den 2017-04-30 så ska jag försöka besvara din fråga. Vid upprättandet av ett gåvobrev för fastighet finns en del formkrav att beakta. Ett av dessa formkrav är en prisuppgift. Ska du ge bort fastigheten helt gratis, alltså utan att ta emot någon ersättning i någon form, så måste du alltså ändå skriva i gåvobrevet att fastigheten "överlåts för 0 kr". Att dina föräldrar inte skrivit någon prisuppgift i avtalet innebär ändå inte nödvändigtvis att avtalet blir ogiltigt. För att vara på den säkra sidan kan det vara smart att låta en jurist kika på avtalet. Det som dina föräldrar har skrivit i gåvobrevet att "Gåva inte skall anses som förskott på arv och således inte avräknas vid ett framtida arvskifte" betyder endast att presumtionen för förskott på arv bryts. Med det menas att avtalet försäkrar gåvogivaren och gåvotagaren att denne inte ska behöva dra av värdet på gåvan från sitt arv till förmån för andra arvtagare vid ett framtida arvskifte. Gåvor som ges till bröstarvingar presumeras annars ska dras av på det framtida arvet såsom ett förskott på arv. Vill du ha mer hjälp är du välkommen att skicka in en ny fråga eller boka tid med en av våra jurister!

Bevittnande av namnteckning

2017-05-18 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Om man bevittnar en namnteckning på t.ex. en fullmakt, betyder det då att man varit närvarande när personen skrev under fullmakten, eller räcker det med att man litar på den personen och vet att det är han/hon som skrivit på?
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Lagar om fullmakter återfinns i Avtalslagens 2:a kapitel. Det finns inget formellt lagkrav för bevittnande av namnteckning vid fullmakter. Det är därför fritt för avtalsparterna själva att bestämma vad de tycker ska innefattas i deras överenskommelse. Vissa fullmakter kan ändå kräva ett bevittnande av namnteckning, vilket är vanligt för till exempel bankfullmakter. Detta är då beroende på bankens interna policy. Om du bevittnar en fullmakt är du ett s.k. solennitetsvittne. Detta betyder att ditt bevittnande är nödvändigt för riktigheten i rättshandlingen, och inte för att bevisa innehållet. För att en fullmakt ska bli giltig krävs en riktig namnteckning. Om det är så att du känner igen personens namnteckning, skulle detta kunna räcka för ett bevittnande i och med att det inte finns några formkrav. Du måste dock veta att det är personens i frågas namnteckning, och det räcker alltså inte med att lita på att personen har signerat. Kom dock ihåg att detta kan regleras hur som helst mellan avtalsparterna, och om överenskommelsen mellan parterna statuerar hur fullmakten ska signeras och bevittnas, är det dessa villkor man ska förhålla sig till.Det finns ett fåtal rättshandlingar som har formkrav vad gäller bevittnande av namnteckning, och de är:- Testamenten, som behöver vara bevittnat av två personer som dessutom ska intyga att den som upprättar testamentet är vid sina sinnes fulla bruk.- Erkännande av faderskap, som ska bevittnas av två personer.- Då köparen av en fastighet ska få lagfart måste säljarens namnteckning. Dessa namnteckningar måste bevittnas när de skrivs.Väl mött!

Formkrav på avtal om bilförsäljning

2017-04-26 i Formkrav
FRÅGA |Hej,vill använda digitalavtals hantering vid försöljning av min bil är det juridiskt bindande?Om jag använder en digital Internet tjänst vad ska tjänste ha för säkehet för att det skall blir rätt juridiskt?Med vänliga hälsningar
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln inom avtalsrätten är att ett avtal inte behöver ha viss form för att vara bindande. Endast i undantagsfall måste ett avtal ha viss form. Till exempel måste fastighetsförsäljningar vara skriftliga avtal. Vad gäller försäljning av bil finns inga regler om formen på avtalet. Rent juridiskt är alltså ett muntligt avtal lika giltigt och bindande som ett skriftligt avtal. Däremot är ett skriftligt avtal i regel bättre eftersom det är lättare att i efterhand bevisa vad som faktiskt avtalades vid eventuell avtalstvist.Jag är dessvärre inte tillräckligt insatt i tjänsten du talar om så jag vet inte helt säkert hur de brukar säkerställa att avtalen blir juridiskt korrekta. Det som dock generellt gäller är att ett avtal ingås genom att part A lämnar ett anbud (avtalsförslag) varpå part B lämnar en accept på anbudet. Det är då viktigt att tjänsten inte medger att part B kan ändra något i anbudet innan denne accepterar eftersom det då blir en så kallad oren accept. Lämnar man en ren accept, dvs man accepterar delar av anbudet men tar bort/lägger till något villkor, utgör det istället ett nytt anbud (då från part B till part A). Jag kan även tänka mig att det är juridisk synvinkel blir viktigt hur avtalsparterna signerar avtalet (lämnar accept). Om man t.ex. signerar genom Bank-ID kan man känna sig säker på att det verkligen är den man vill sälja bilen till som också accepterar anbudet. Man ska alltså inte kunna hävda att någon annan slutit avtal å ens vägnar om denne person inte har fullmakt att göra så. Den kanske viktigaste säkerhetsaspekten som man alltid ska ha i åtanke vid avtalsbindning är att parternas verkliga vilja ska komma till uttryck. Om du tycker att avtalsförslaget, som tjänsteföretaget förmedlar, i någon mån är otydligt bör du se till att otydligheten korrigeras innan du signerar.Slutligen bör nämnas att avtalet i sig är det absolut starkaste bevismedlet vid en eventuell framtida tvist. Det är därför viktigt att du tar reda på hur avtalet arkiveras. Det kan vara klokt att se till så att tjänsteföretaget kan ge dig en kopia på avtalet eller på annat sätt säkerställa att du i framtiden kan komma åt det även efter att du slutat betala för tjänsten.Hälsningar

Avtalsbundenhet när endast en part skrivit på avtal

2017-06-30 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Om jag skriver på ett avtal och senare skickar in den för att den ska undertecknas, men får tillbaka den utan underskrift är avtalet fortfarande giltigt?
|Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande rättInom svensk rätt kan avtal ingås formlöst, vilket innebär att det inte finns krav på skriftliga kontrakt och att även muntliga avtal gäller. I visa fall kan även parternas handlande medföra att avtal ingås. I vissa specifika fall finns det dock formkrav, t.ex vid fastighetsköp. Om en av parterna under avtalsförhandlingarna ger uttryck för att avtalsbundenhet inte ska uppkomma förrän avtal signerats skriftligt av båda parter, är avtalet inte bindande förrän båda parter har undertecknat. Om parterna kommit överens om att deras avtal ska dokumenteras skriftligt presumeras också att båda parter också kommit överens om att de inte ska vara bundna vid avtalet förrän detta skrivits på av båda parter. Gäller avtalet med bara en underskrift? Svaret på din fråga är alltså att det troligtvis krävs en underskrift från den andra parten för att ert avtal ska bli giltigt, eftersom ni har bestämt er för att upprätta ett skriftligt avtal. Om ni däremot redan muntligt avtalat om det som står i det skriftliga avtalet, så är avtalet redan bindande. Ett avtal som är underskrivet av en part kan alltså mycket väl vara giltigt ifall ni redan kommit överens om det som står i avtalet. För att vara på den säkra sidan kan det dock vara bra att få en underskrift av den andra parten också, eftersom motparten kan förneka att avtal ingåtts då muntliga avtal är svåra att bevisa. Jag hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar,

Finns det formkrav för fullmakt?

2017-05-24 i Formkrav
FRÅGA |finns några speciella krav på utformning av fullmakt att använda vid årsmöte med en samfällighetsförening?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fullmakt regleras i avtalslagen (AvtL), som du kan se här. Däremot finns det inga lagstadgade formkrav för en fullmakt (bara om det gäller köp av fast egendom, fullmakt måste då vara skriftlig). En fullmakt kan vara både skriftlig och muntlig men för att undvika missförstånd kan en skriftlig fullmakt vara att föredra. Då kan det vara bra att skriva vem fullmakten är ställd till, vilken handling fullmakten omfattar och underskrift med datum. Alltså så finns det inga formkrav vid utformningen av fullmakten för årsmötet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ska en namnteckning se ut?

2017-05-08 i Formkrav
FRÅGA |Hej. Jag undrar hur en underskrift/namnunderskrift måste se ut. Har blivit darrhänt och har svårt att skriva hela mitt namn som är (namn). Kan jag förkorta detta eller räcker det med förnamnen?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen anger inte några krav för hur namnteckningen ska se ut eller om den ska gå att läsa. Det finns inte något krav på att man faktiskt skriver sitt namn, utan figurer och liknande godtas också som namnteckning. Din signatur är alltså fullt giltig även om den bara består av ditt/dina förnamn. Ibland kan man behöva man skriva ett namnförtydligande i anslutning till sin signatur, och då måste dock både förnamn och efternamn skrivas.Ur säkerhetssynpunkt ska man dock inte ha en signatur som är lätt att förfalska (jfr. 14 kap 1 § brottsbalken: urkundsförfalskning), varför en lite mer "avancerad" namnteckning kan vara att föredra! Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen,

Finns krav på blått bläck vid undertecknande av fullmakt?

2017-04-24 i Formkrav
FRÅGA |Jag har fullmakt från min sambo att försälja hans fastighet. Fullmakten är undertecknad och bevittnad med svart penna. Kan den ogiltigförklaras för att bläcket inte är blått? Att använda blå penna - är det en rekommendation eller ett faktiskt krav?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lagstiftningen finns inget krav på att underskrift av fullmakt ska göras med visst bläck för fullmaktens giltighet. Generellt sätt gällande fullmakter så kan upprättande av fullmakt ske helt formlöst, alltså även muntligt. Vid försäljning av fastighet ska fullmakt dock vara skriftlig, enligt 27 § 2st. avtalslagen, bl.a. för att kunna ges in till Lantmäteriet. En fullmakt finns till för att kunna visa den andra parten att du har rätt att företa viss rättshandling och kan även få betydelse för rättshandlingens giltighet om du skulle gå ut över vad du har rätt att göra enligt fullmakten. Man kan på så sätt säga att en fullmakt upprättas för att den andra parten ska kunna vara säker på att du får företa rättshandlingen (t.ex. sälja en fastighet du ej äger) för att du har tillåtelse. Därmed kan den andra parten sätta upp villkor för hur hen vill att fullmakten ska utformas för att hen ska känna sig säker på att fullmakten är äkta.Med andra ord: Det finns inget krav på att en fullmakt ska signeras med visst bläck för att vara giltig. Däremot skulle en potentiell köpare kunna ställa upp som krav att den ska ha visst bläck för att avtal ska ske, för att denne vill vara säker på att fullmakten är äkta.Anledningen till att man gärna ska skriva under med blått bläck är att det lättare kan synas att det ej är en kopia utan en originalhandling. Det kan vara bra att skriva med blått bläck då köpeavtalet ska skickas in till Lantmäteriet för att köparen ska kunna beviljas lagfart, då kommer fullmakten behöva bifogas köpeavtalet. Vissa myndigheter är noga med att handlingar de får in ska vara skrivna med blått bläck just för att de annars kan bedömas vara kopior. Jag kan inte hitta någon information från Lantmäteriet om att de har det som något krav. Det kan dock vara bra att skriva med blått bläck, alltså för att den ej ska uppfattas som en kopia, men det finns som sagt inget krav för fullmaktens giltighet.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,