Är en fullmakt skickad via e-post giltig?

2016-09-29 i Formkrav
FRÅGA
Är en Fullmakt skickad via e-mail giltlig? Fått ett svar från Collector Bank att det måste vara undertecknat skriftligen o inskickat via postgång.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En fullmakt är ett bemyndigande från en fullmaktsgivare till en fullmäktig att vidta rättshandlingar i fullmaktsgivarens ställe. Fullmakter kan ha olika form och meddelas på en mängd olika sätt, men ändå vara fullt giltiga. I 10-27 §§ lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (här), allmänt känd som avtalslagen, finns en mängd allmänna regler för fullmakter. I dessa regler omnämns ett antal sätt som en fullmakt kan meddelas på. Av 16 § framgår exempelvis att en fullmakt kan meddelas i en skriftlig handling som lämnas över till den fullmäktige. Av 14 § kan man utläsa att en fullmakt även kan meddelas genom en kungörelse. I 13 § talas om fullmakter som meddelats genom ett meddelande direkt från fullmaktsgivaren till tredje man och av 18 § framgår att fullmakter till och med kan grunda sig i enbart ett meddelande från fullmaktsgivaren till den fullmäktige. I regel finns alltså inga strikta formkrav för hur en fullmakt ska meddelas.

Således finns det inte heller något direkt hinder mot att meddela en fullmakt i ett e-postmeddelande. Om meddelandet skickas direkt från dig till banken, så är det att betrakta som ett sådant meddelande från fullmaktsgivaren till tredje man som avses i 13 § avtalslagen. Om meddelandet har skickats till den fullmäktige, skulle det nog kunna betraktas som en slags skriftlig fullmakt. Det finns alltså inget juridiskt hinder mot att du skickar fullmakten över e-post.

Viktigt att påpeka i detta sammanhang är dock att det inte heller finns något juridiskt hinder mot att banken ställer upp egna villkor för hur en fullmakt ska vara utformad. Man kan betrakta ditt fall som att banken har angett att ett villkor för att de ska ingå avtal med någon är att vederbörande uppträder personligen eller skickar in en skriftligen undertecknad fullmakt. Det är alltså inte någon lagregel som hindrar dig från att skicka in fullmakten över e-post; det är bankens egna principer för tecknande av nya avtal.

Kort sammanfattat är alltså en fullmakt som skickats över e-post giltig, men det står banken fritt att ställa personlig närvaro eller skriftlig fullmakt som krav för att den ska ingå avtal med dig.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (167)
2020-12-30 Framtidsfullmakt till flera personer
2020-12-21 Måste vittnen till fullmakt vara på plats när fullmaktsgivaren skriver under?
2020-12-21 Kan man ställas till ansvar vid ett bevittnande om något blir fel?
2020-12-14 Får vittnen till framtidsfullmakt vara gifta?

Alla besvarade frågor (88540)