Giltigt gåva avseende fastighet?

2017-04-18 i Formkrav
FRÅGA |Jag,planerad gåvogivare, gift( men själv 100% ägare av fritidsfastighet) vill överlåta denna till mina två söner, (finns inga andra barn). Min hustru samtycker till överlåtelsen.vill överlåta fasigheten som gåva och införstådd med kontinuitetsprincipen.Hur ska vi formellt förfara för att fånget ska bli giltigt?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar vad det finns för formella krav för att gåvan avseende fritidsfastigheten ska betraktas som giltig ur juridisk synvinkel. För att en gåva av fast egendom ska vara giltig krävs att denna gåva uppfyller samma formkrav som ett köp av fast egendom, se härom 4 kap. 29 § Jordabalken. Enligt 4 kap. 1 § Jordabalken krävs då följaktligen att gåvobrevet innehåller en uppgift om vilken fastighet det är fråga om, förklaring av givaren att fastigheten överlåtes på mottagaren (eller i detta fall mottagarna), samt givarens och mottagarnas underskrift.Ett gåvobrev avseende fast egendom är alltså giltigt (dvs. juridiskt korrekt) om det innehåller de uppgifter som angivits ovan. Noterbart är att det inte krävs att utomstående också bevittnar gåvobrevet. Detta utgör således en skillnad mot testamente, där det utöver testatorns namnteckning krävs att två utomstående personer bevittnar testamentet och skriver under.Jordabalken hittar du här! Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,

Vad gäller med avtalstext och formkrav vid hyresvärdens uppsägning?

2017-04-16 i Formkrav
FRÅGA |Vad är det som gäller avtalstext eller formkrav enligt jordabalken? Om avtalet specifiserar uppsägning enligt nedan gäller ändå formkrav enligt 12 kap. 58 § Jordabalken. Avtalstext: Hyrestiden löper from 1 oktober 2015 tom 31 dec 2017. Därefter förlängs kontraktet med treårsintervaller om inte uppsägning sker minst 9 månader före hyrestidens utgång av någon av parterna.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jordabalkens 12 kap., den så kallade ”hyreslagen”, är utformat så att det är tvingande till hyresgästens fördel. Detta framgår av JB 12:1 femte stycket, som säger att villkor som strider mot lagens bestämmelser är utan verkan mot hyresgästen. Villkor som strider mot lagens bestämmelser till hyresgästens fördel är dock helt ok.I lagens bestämmelser görs också en skillnad mellan lägenheter som hyrs ut som lokaler eller som bostäder. Bostadslägenheter är, enkelt uttryckt, lägenheter som nyttjas för bostadsändamål, och lokaler är lägenheter som nyttjas för andra ändamål än som bostäder, exempelvis affärs- eller restauranglokaler. UppsägningstidDet framgår av din fråga att vi pratar om ett hyresavtal som löper under en förutbestämd tidsperiod, vilket brukar kallas ett hyresavtal på bestämd tid. Beroende på om det är en lokal eller bostadslägenhet så finns det olika regler för när ett hyresavtal på bestämd tid får sägas upp. Gemensamt för de båda är dock att om hyresavtalet sträcker sig över en tidsperiod på nio månader eller längre, så måste avtalet sägas upp för att upphöra att gälla, se JB 12:3 andra stycket.LokalOm hyrestiden är bestämd till en tidsperiod längre än nio månader, så är den kortaste uppsägningstiden nio månader för lokalhyresgäster. Uppsägningstiden får alltså avtalas till längre än nio månader, men hyresvärden får inte uppställa avtalsvillkor om kortare uppsägningstid än detta. Nio månaders uppsägningstid är, som man säger, minimum om hyrestiden är längre än nio månader. Du hittar bestämmelsen i lagen i JB 12:4 andra stycket, femte punkten.BostadAnnorlunda är det när det är tal om en bostadslägenhet. I dessa fall är uppsägningstiden alltid minst tre månader i förväg när hyresavtalet är längre än tre månader, vilket är fallet med dig. Om det är en bostadslägenhet du hyr så är alltså avtalsvillkoret ogiltigt, eftersom lagen är tvingande till hyresgästens fördel och hyresvärdens avtalsvillkor i detta fall strider mot lagens bestämmelser. Bestämmelsen hittar du i JB 12:5 första stycket.JB 12:58Du nämner formkrav enligt 12:58 JB i din fråga. I denna bestämmelse finns ett formkrav för uppsägning från hyresvärdens sida. Observera att denna bestämmelse enbart gäller när det är fråga om hyra av en lokal. Om vi börjar i paragrafens andra stycke står det att uppsägningen är utan verkan, dvs ogiltig, från hyresvärdens sida, om denne inte uppfyller vad han måste göra enligt första stycket. Detta redogör jag nu kort för. Hyresvärden måste i uppsägningen: - Meddela hyresgästen de villkor hen kräver för att förlänga hyresavtalet (det kan exempelvis vara krav på högre hyra, ändrade avtalsvillkor eller andra förpliktelser från hyresgästens sida) eller om hyresvärden kräver avflyttning, de skäl till varför hen kräver detta. - Meddela hyresgästen om att, om hyresgästen inte går med på att flytta utan ersättning (jag återkommer till denna nedan), denne har två månader på sig att hänskjuta tvisten till hyresnämnden. Saknas någon av dessa uppgifter i uppsägningen så är uppsägningen alltså inte giltig, och kontraktet fortsätter löpa även om avtalstexten säger annorlunda, eftersom hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel.ErsättningenVid lokalhyra finns ett s.k indirekt besittningsskydd, som innebär ett visst skydd (i form av ersättning) för hyresgästen av en lokal om hyresvärden säger upp hyresavtalet och vägrar förlängning, under vissa förutsättningar. Detta regleras i JB 12:57.Hyresgästen har inte rätt till ersättning från hyresvärden om: - Hyresgästen har misskött sina förpliktelser gentemot hyresvärden (typfallet är att hyresgästen vid upprepade tillfällen inte betalar hyra eller att hen vanvårdar lägenheten) till den grad att vräkningen får anses motiverad. - Huset ska rivas och hyresvärden erbjuder en annan lämplig lokal som är godtagbar (liknande hyresbelopp och inte för långt ifrån den förra lokalen, geografiskt sett), eller om kontraktet är ett s.k rivningskontrakt, och hyresgästen skrev på kontraktet med vetskapen om att huset inom en femårsperiod skulle rivas. - Huset ska byggas om till den grad att hyresgästen inte kan sitta kvar i huset under tiden och hyresvärden erbjuder en annan lämplig lokal som är godtagbar (liknande hyresbelopp och inte för långt ifrån den förra lokalen, geografiskt sett), eller om kontraktet är ett ombyggnadskontrakt, och hyresgästen skrev på kontraktet med vetskapen om att huset inom en femårsperiod skulle genomgå en större ombyggnation. - En krävd, högre, hyra är marknadsmässig. Om inget av dessa förhållanden föreligger så har hyresgästen vid en avflyttning rätt till ersättning för den olägenhet det innebär att tillfälligt stänga och flytta sin verksamhet. Ersättningen utgår alltid med en årshyra enligt det nuvarande hyreskontraktet, se JB 12:58b. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Om det uppstått några oklarheter så är du välkommen att lämna en kommentar här nedan eller att ställa en ny fråga!

Uppsägning av nyttjanderättsavtal

2016-11-24 i Formkrav
FRÅGA |ang uppsägning av benefikt nyttjanderättsavtal.Vilka ev formkrav finns utöver skriftlighet och uppsägningstid?HälsningarJohan Tamm
|Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.En nyttjanderätt kan vara av olika slag. I mitt svar utgår jag ifrån de nyttjanderätter som nämns i Jordabalken (JB) 7:1 , se https://lagen.nu/1970:994I 7:1 JB står det"Detta kapitel avser arrende, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft, om rättigheten upplåtits genom avtal.Om vissa rättigheter som anges i första stycket finns bestämmelser även i 8-15 kap.Förekommer eljest i lag eller annan författning särskilda bestämmelser om rättighet som avses i detta kapitel, äger de tillämpning."Med nyttjanderätt avses i princip en rättighet för en annan fysisk eller juridisk person än fastighetsägaren att begagna – positivt förfoga över – dennes fastighet. De vanligaste formerna av nyttjanderätt är arrende, se 8 kap. 1 §, hyra, se 12 kap. 1 §, samt tomträtt, se 13 kap. 1 § Gemensamt för dessa nyttjanderättsformer är att de upplåts mot vederlag och att de är totala – förenade med besittningsrätt. Om vederlag inte utgår – s.k. benefik upplåtelse – föreligger en nyttjanderätt beträffande vilken reglerna om arrende, hyra och tomträtt inte är direkt tillämpliga. I vissa fall kan dock dessa regler vara analogiskt tillämpliga. Som nyttjanderätt räknas också jakt- och fiskerätt samt vissa rättigheter som innebär en substantiell förändring av den fasta egendomen, såsom rätt till stenbrytning, torv-, ler- eller grustäkt samt skogsavverkning, se 7 kap. 3 §. Även rätt till väg kan utgöra nyttjanderätt, men ofta är fråga om servitut. En nyttjanderätt kan uppkomma även genom att den som överlåter en fastighet förbehåller sig rättigheten vid överlåtelsen.Om ingenting har avtalats , får man försöka utreda vad som var upplåtarens avsikt vid avtalets ingående. Tolkningen leder antingen till att avtalet ska anses gälla för all framtid eller tills vidare. Om man tolkningsvis kommer fram till att avtalet ska gälla i all framtid inträder trots detta uppsägningstiderna i 7:5 JB. Reglerna är tvingande.Om tolkningen leder till att avtalet ska anses gälla tillsvidare, ska skälig uppsägningstid iakttas, vilket normalt är 6-12 månader.För ett vägledande avgörande i hur uppsägningar av benefika nyttjanderätten ska gå till , se NJA 2004 s 288 där det var fråga om uppsägningsrätt och uppsägningstid avseende en till tiden obegränsad, vederlagsfri upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom.https://lagen.nu/dom/nja/2004s288Sammanfattningsvis innebär detta att om det inte finns något avtal som säger annat så ska skälig uppsägningstid iakttas och uppsägningen med fördel ske skriftligen. Något formkrav därutöver torde inte finnas.Om någonting var oklart i mitt svar når du mig påemil.forssell@lawline.setel0766444976Jag nås enklast på mailVänligen

Vittne vid namnteckning på fullmakt för en bodelning

2016-11-15 i Formkrav
FRÅGA |Hej. Kan en äkta hälft eller sambo bevittna partners namnteckning på en fullmakt för en bodelning.
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Vad som gäller för vittne vid undertecknande av fullmakt regleras i lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar, som du kan hitta här. De personer som inte är tillåtna vittnen enligt lagen är: den som mot vilken rättshandlingen ska företas, den som är under 15 år eller den som lider av en psykisk störning och därför saknar insikt om rättshandlingens betydelse. Äkta hälft eller sambo är tillåtet om de inte träffas av något av de andra undantagen i lagen, men är alltså inte särskilt undantagna, som till exempel är fallet vad gäller vittnen vid testamente. Om testamentvittne är särskilt stadgat.Hoppas detta var dig behjälpligt!

Giltigt gåvobrev avseende en lantbruksfastighet?

2017-04-18 i Formkrav
FRÅGA |Vad krävs för att bevittning av namnteckningar gåvobrev av lanrbruksfastighet värde ca 6 miljoner är juridiskt korrekt
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att en gåva av fast egendom ska vara giltig krävs att denna gåva uppfyller samma formkrav som ett köp av fast egendom, se härom 4 kap. 29 § Jordabalken. Enligt 4 kap. 1 § Jordabalken krävs då följaktligen att gåvobrevet innehåller en uppgift om vilken fastighet det är fråga om, förklaring av givaren att fastigheten överlåtes på mottagaren, samt givarens och mottagarens underskrift.Ett gåvobrev avseende fast egendom är alltså giltigt (dvs. juridiskt korrekt) om det innehåller de uppgifter som angivits ovan. I övrigt krävs det inte att utomstående också bevittnar gåvobrevet. Detta utgör således en skillnad mot testamente, där det utöver testatorns namnteckning krävs att två utomstående personer bevittnar testamentet och skriver under.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma! Jordabalken hittar du här! Vänligen,

Köp av del av fastighet

2017-02-22 i Formkrav
FRÅGA |Jag och min man ska skiljas och vi äger ett hus tillsamman (50/50). Han vill köpa ut mig från huset, och därmed skriver jag över hela kontraktet på honom. Hur gör vi detta?Tack för svar! / Jennifer
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Det första ni bör göra är en värdering av huset för att ta reda på det nuvarande marknadsvärdet.Det finns viss formkrav att följa vid köp av bostad. Ni kan läsa om dessa närmre i 4:1 Jordabalken.Ni ska utforma ett köpebrev.I korthet krävs en underskrift av er båda. Det krävs att priset står i dokumentet samt en förklaring av dig att din del av bostaden överlåts på din man.Därefter så ska din man registrera en ny lagfart där han står som ensam ägare till fastigheten. Se 20:1 Jordabalken. Med vänliga hälsningar

Måste man betala tillbaka lån utan skriftligt avtal?

2016-11-19 i Formkrav
FRÅGA |Jag och mitt x fick låna pengar av hans mamma och hon står på lånet vi står inte på det och ej skrivit på något avtal kan hon kräva oss på pengar?
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den som ”står” på lånet, är den som är betalningsskyldig gentemot borgenären. Här är det alltså mammans ansvar att betala lånet mot banken. Det här betyder dock inte att ni inte är skyldiga att betala mamman. I svensk rätt har vi inget generellt formkrav för avtal utan det räcker med ett anbud och en accept. Det vill säga, det räcker med att ni sagt att ”kan du hjälpa oss med ett lån?” och hon svarat ”ja”. Det framgår inte av din fråga hur det kommit sig så att hon ställt sig på lånet från första början, men bara för att hon är skyldig att betala banken, betyder det inte att ni inte ska betala. Kan hon styrka att den diskussionen skett, har hon bevisat att ni ingått ett avtal om lånet med henne. Ur en av Högsta Domstolens domar (NJA 2014 s. 364) framgår att ni själva då måste styrka att det inte var ett lån.Utan mer detaljer kan jag tyvärr inte redogöra för något mer specifikt, men huvudregeln är alltså att ni ska betala tillbaka lånet. Vill ni har mer hjälp är ni varmt välkomna att kontakta någon av våra jurister på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Formkrav vid kravbrev

2016-11-01 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag vill skicka ett kravbrev till min före detta sambo då han slutade att betala sitt lån som jag stod som medsökande på, därav jag tvingades lösa ut lånet och betala av det själv.Jag vet inte riktigt hur man ska skriva ett kravbrev eller vad som ska ingå. Kan ni snälla hjälpa mig att förklara hur jag ska skriva
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Sverige finns inte något formkrav för avtal. Det som krävs är dock att du har ett anbud och en accept. Att skicka ett ensidigt kravbrev är därför inte något som kommer förplikta din före detta sambo att betala. Om ni däremot är överens om att han ska återbetala sin skuld till dig, är huvuddragen av vad som behöver ingå i brevet;- Anledningen till varför kravbrevet är upprättat- Beloppet- Datum - Eventuell ränta- Återbetalningsplan - UnderskrifterMin rekommendation är att du kontaktar en praktiserande jurist för brevets formulering. Du når våra jurister enkelt på www.lawline.se/boka. Om han inte håller med att han har en skuld hos dig, krävs att en domstol fastställer skulden. Har du en dom på skulden, en så kallad exekutionstitel, kan du begära handräckning av kronofogden för att då ut din skuld. Även detta kan våra jurister hjälpa dig med. Hoppas du fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar,