Formkrav för fullmakt

2016-10-23 i Formkrav
FRÅGA |är det krav på att fullmaktshavare skall skriva under den givna fullmakten för att den skall gälla, i detta fall två systrar som gemensamt står för fullmakten undertecknad av sina föräldrar och bevittnad.mvh rune
Marcus Anstrin |Hej RuneBestämmelserna om hur fullmakt fungerar finns i 2 kap. Avtalslagen (AvtL). En fullmakt innebär att man får företa handlingen åt en person som lämnat fullmakten (huvudmannen), utan att man binder sig själv i avtalsrelationen. Det finns inga direkta formkrav gällande upprättandet av fullmakter, vilket innebär att såväl skriftliga som muntliga fullmakter är juridiskt bindande.Att fullmakten ska bevittnas är inget krav, dock kan det i somliga fall krävas att motparten kräver att detta har skett, vilket ej blir några problem i ditt fall!När du som fullmaktshavaren ska företa en rättshandling sker detta inom fullmaktens gränser, dvs inom fullmaktens behörighet. Exempelvis du har fått en fullmakt skriven på dig att handla en bil - då får fullmaktshavaren ej överskrida denna behörighet och handla någonting annat. Förutom behörigheten ska fullmaktshavaren även handla inom sin behörighet, vilket innebär att man ej får företa rättshandlingar som strider mot inskränkande föreskrifter/bestämmelser från huvudmannen. Ett exempel på behörighetsöverskridande kan vara att huvudmannen sagt att maxpris för bilen är 100 000 kr, köper fullmaktshavaren en bil för 150 000 kr har ett befogenhetsöverskridande gjorts. Har brott mot befogenheten gäller inte rättshandlingen om tredje man/motparten insåg att det var i strid mot fullmaktens inre förhållande. Hoppas att svaret hjälpte dig, och tack för att du vände dig till Lawline!Ha en fortsatt trevlig dag!

Är muntliga avtal giltiga?

2016-09-30 i Formkrav
FRÅGA |Hej,jag undrar om jag som enskild firma får utföra tjänsten åt min beställare utan skriftlig avtal och bara efter överenskommelse muntligt. Undrar ifall han inte betalar mina fakturor.Tack
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!I Sverige finns det, med några få undantag, inga formkrav för avtal. Det innebär att ett avtal inte behöver vara utformat på ett särskilt vis, vilket i sin tur innebär att ett muntligt avtal är lika rättsligt bindande som ett skriftligt. Problemet med ett muntligt avtal är dock att det blir mycket svårare att bevisa vad parterna har kommit överens om.Slutsatsen är att du får utföra tjänster åt din beställare efter en muntlig överenskommelse, men det kan finnas bevissvårigheter över avtalets innehåll vid en eventuell tvist.

Utformningen av underskrifter

2016-08-31 i Formkrav
FRÅGA |Hej, måste man skriva både för och efternamn i sin underskrift?
Bartu Bugdayli |HejI svensk rätt regleras det inte hur skriftliga underskrifter måste vara utformade. Ingår du ett avtal genom att bara underteckna ditt förnamn är det lika giltigt som ett avtal där både för- och efternamn är underskrivet. I bevishänseende är det såklart bättre att ha en underskrift med både för- och efternamn. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Villkorat bostadsrättsköp

2016-08-08 i Formkrav
FRÅGA |hej,jag vill få min lägenhet sålt för ett visst belopp. Kan jag som önskan, i samband med kontraktsskrivningen avseende överlåtelsen av min bostadsrätt förbehålla mig rätten att frånträda avtalet om jag inte får det belopp jag vill få betalt för bostadsrätten? Hur ska jag göra isf? Kan det på något sätt enligt lag, påverka mig negativt, liksom finns det några begränsningar och så? tack på förhand!
Vega Schortz |Hej, kul att du vänt dig till Lawline för att få svar på din fråga!Precis som du skriver är bostadsrättsköp en rättshandling som kräver att ett kontrakt upprättas för att köpeavtalet ska vara bindande, se bostadsrättslagen 6 kap. 4 § 1 st. Kontraktet ska vara skriftligt, innehålla uppgift om pris, vilken lägenhet det är som säljs och undertecknas av parterna. Bostadsrättsköp går precis som fastighetsköp att villkora. Villkoren måste i så fall ingå i kontraktet och är annars inte giltiga. Skulle ni muntligen avtala om annat pris än det som står i kontraktet är det muntligt avtalade priset ogiltigt och istället gäller det pris som står i kontraktet. Om villkoret påverkar dig negativt? Som jag tidigare skrivit har du som säljare alltid rätt att få betalt det pris som du och köparen kommit överens om som står nedskrivet i köpekontraktet. Att du i köpekontraktet villkorar köpet med att det inte kommer fullbordas om du inte får hela priset betalt kommer inte i sig påverka dig negativt. Andra villkor som du kan skriva i köpekontraktet, t.ex. begäran om full betalning inom viss tid kommer inte heller påverka dig negativt så länge köparen är med på villkoren. Är villkoren inte tydligt formulerade och köparen inte varit delaktig i upprättandet av dem kan denne senare komma att påpeka att villkoren inte bör gälla för att de strider mot tro och heder eller liknande ogiltighetsgrund, se avtalslagen 3 kap. och se även bostadsrättslagen 6 kap. 4 § 2 st.Ett köpekontrakt kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/avtal/forsaljning_bostadsratt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Avtal mellan sambor om återbetalning av lånebetalning – finns det formkrav?

2016-10-08 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Min sambo äger huset vi bor i och vi skall ta ett lån för att renovera huset som min sambo endast kommer stå som låntagare på. Vi kommer dock betala in lika mycket på lånet varje månad. Vi vill skriva ett avtal som säger att vid en eventuell separation har jag rätt att få tillbaka de pengar som jag betalat in på lånet. Kan vi skriva detta med egna ord eller finns det något exempel hur det ska vara utformat? Och gäller avtalet vid en separation om vi har vittnen som undertecknat?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gäller några särskilda formkrav?Huvudregeln i svensk rätt är att avtal kan slutas på vilket sätt som helst. De kan t.ex. slutas genom att en skriftlig handling undertecknas, på muntlig väg, och genom olika former av faktiskt handlande utan att någon part faktiskt uttalar något. Det sagda framgår av 1 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtalslagen), men också resten av lagens 1 kap. kan vara bra att läsa för att få en bättre överblick.För sambor finns det särskilda formkrav för vissa slags avtal i 9 och 10 § sambolagen (2003:376). Dessa formkrav är dock inte relevanta i ditt fall, då de rör bodelningen.Om din betalning skulle ses som en gåva kommer dock ert avtal enbart att innebära en utfästelse om gåva från din sambo till dig. Det innebär att avtalet, för att vara bindande, måste uppfylla kraven i 1 § 1 st. lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (Gåvolagen). Där krävs att en utfästelse om gåva ska ha gjorts i ett skuldebrev eller en annan form av urkund som har överlämnats till gåvotagaren – annars binder utfästelsen inte gåvogivaren. Se vidare bl.a. följande tidigare svar på Lawline: Muntlig utfästelse av gåva ogiltig.Om du vill ha hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan du använda Lawlines avtalstjänst för gåvobrev, se HÄR.Vilken risken är för att din betalning anses som en gåva istället för ett lån kan jag inte bedöma mot bakgrund av dina uppgifter. Frågan avgörs genom en bedömning av betalningen mot bakgrund av de relevanta omständigheterna. Vad jag dock kan notera är att det i princip är din sambo som måste bevisa att betalningen varit en gåva, se Högsta domstolens dom i NJA 2014 s. 364.Mot bakgrund av det sagda skulle jag därför rekommendera att ni upprättar avtalet som en skriftlig urkund.Gäller avtalet vid en separation?Några särskilda regler som skulle påverka avtalets giltighet vid en separation finns inte, såvida inte ni för in ett villkor i avtalet som innebär att avtalet upphör att gälla vid en separation.SammanfattningNågra särskilda formkrav gäller sannolikt sett inte. Emellertid finns det en viss risk att din betalning av din sambos lån ses som en gåva och inte ett lån, varför ert avtal för säkerhets skull bör upprättas som en skriftlig urkund. Avtalets giltighet påverkas i princip inte av en separation.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med formkrav för rättshandlingar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är en fullmakt skickad via e-post giltig?

2016-09-29 i Formkrav
FRÅGA |Är en Fullmakt skickad via e-mail giltlig? Fått ett svar från Collector Bank att det måste vara undertecknat skriftligen o inskickat via postgång.
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fullmakt är ett bemyndigande från en fullmaktsgivare till en fullmäktig att vidta rättshandlingar i fullmaktsgivarens ställe. Fullmakter kan ha olika form och meddelas på en mängd olika sätt, men ändå vara fullt giltiga. I 10-27 §§ lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (här), allmänt känd som avtalslagen, finns en mängd allmänna regler för fullmakter. I dessa regler omnämns ett antal sätt som en fullmakt kan meddelas på. Av 16 § framgår exempelvis att en fullmakt kan meddelas i en skriftlig handling som lämnas över till den fullmäktige. Av 14 § kan man utläsa att en fullmakt även kan meddelas genom en kungörelse. I 13 § talas om fullmakter som meddelats genom ett meddelande direkt från fullmaktsgivaren till tredje man och av 18 § framgår att fullmakter till och med kan grunda sig i enbart ett meddelande från fullmaktsgivaren till den fullmäktige. I regel finns alltså inga strikta formkrav för hur en fullmakt ska meddelas.Således finns det inte heller något direkt hinder mot att meddela en fullmakt i ett e-postmeddelande. Om meddelandet skickas direkt från dig till banken, så är det att betrakta som ett sådant meddelande från fullmaktsgivaren till tredje man som avses i 13 § avtalslagen. Om meddelandet har skickats till den fullmäktige, skulle det nog kunna betraktas som en slags skriftlig fullmakt. Det finns alltså inget juridiskt hinder mot att du skickar fullmakten över e-post.Viktigt att påpeka i detta sammanhang är dock att det inte heller finns något juridiskt hinder mot att banken ställer upp egna villkor för hur en fullmakt ska vara utformad. Man kan betrakta ditt fall som att banken har angett att ett villkor för att de ska ingå avtal med någon är att vederbörande uppträder personligen eller skickar in en skriftligen undertecknad fullmakt. Det är alltså inte någon lagregel som hindrar dig från att skicka in fullmakten över e-post; det är bankens egna principer för tecknande av nya avtal.Kort sammanfattat är alltså en fullmakt som skickats över e-post giltig, men det står banken fritt att ställa personlig närvaro eller skriftlig fullmakt som krav för att den ska ingå avtal med dig.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Formkrav på hyresavtal

2016-08-11 i Formkrav
FRÅGA |Skall hyra ut mitt hus till en bekant i ett år . Räcker det med ett muntligt avtal eller skall det skrivas ett kontrakt?Om det skrivs ett kontrakt "privat" utan jurist är det lagligt giltigt ?
|Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyresavtal regleras i 12 kap Jordabalken. Du hittar lagen här. Av JB 12 kap. 2 § framgår att ett hyresavtal ska upprättas skriftligen, om hyresgästen eller hyresvärden begär det. Om varken du eller din bekanta begär att avtalet upprättas skriftligen går det alltså lika bra att endast avtala muntligt vad som gäller. Mitt råd till er är dock att upprätta det skriftligt, eftersom ett skriftligt kontrakt minskar risken för att ni missförstår varandra och på så vis blir osams om vad ni egentligen avtalat. Inte heller krävs det att ni anlitar en jurist att skriva avtalet åt er, det är bindande och lagligt även utan juridisk hjälp.Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,

Underskrifters egenskaper

2016-07-20 i Formkrav
FRÅGA |Hej, jag är arbetar som fastighetsmäklare och undrar om alla underskrifter i förmedlingsprocessen måste vara skrivna med blått bläck för att vara giltiga eller om det går lika bra med svart bläck? Tack på förhand.
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. Det finns lagar om elektroniska signaturer för att underlätta användandet av dessa och det finns förbud i lag mot förfalskning av underskrifter. I lagstiftning finns det dock inte några krav på skriftliga underskrifters utformande och egenskaper. Det går lika bra med svart som blått bläck vid underskrifter. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar