Förtryckt namnteckning vid avtal

2016-07-07 i Formkrav
FRÅGA |Jag skickar många avtal till kunder. Kan jag ha en förtryckt namnunderskrift som är min eller måste jag förhand skriva under alla avtal jag skickar iväg?
John Eriksson Nätterlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk avtalsrätt finns det, generellt sett, inget krav på egenhändig namnteckning. Vissa avtal kräver dock egenhändig namnteckning, exempelvis fastighetsköp och bostadsrättsöverlåtelse. Jag antar dock att det inte rör sig om sådana avtal i din verksamhet. Du kan således använda en förtryckt namnteckning, eller ingen namnteckning överhuvudtaget. Frågan är dock om motparten godtar ett sådant avtal. Man kan tänka sig att motparten vill ha en egenhändig namnteckning för att kunna säkra bevisningen vid en eventuell tvist. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Elektronisk namnteckning

2016-06-17 i Formkrav
FRÅGA |Måste man inte ha en namnteckning när man köper ngt på internet. Tex ett avtal från Canal digital?
Adrian Nylén |Hej!I svensk lag finns egentligen inga specifika regler vad gäller formen för ett avtal, det enda som krävs är att båda parter visat en vilja att binda sig till avtalet i fråga. Vanligtvis görs detta genom att den säljande parten lämnar ett anbud och den köpande parten accepterar detta anbud (se kap.1 § 1 i Avtalslagen (1915:218)).Signatur bör dock lämnats vid större avtal, för att kunna hävda äganderätt och bindande verkan till innehållet i avtalet. I de flesta avtal av större karaktär brukar därmed signatur medfölja som ett formkrav till avtalet.Er fråga berör dock situationen som uppstår vid nätköp eller distansavtal, där en traditionell påskrift blir svår att genomföra. I dessa fall används så kallade "elektroniska signaturer", vilka beskrivs i Lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (LKES). Enligt 2 § 2 st LKES utgör en elektronisk signatur:"data i elektronisk form... som används för att kontrollera att innehållet härrör från den som framstår som utställare".I praktiken uppfylls detta krav på många olika sätt, till exempel: mjuka certifikat (bank ID), kod-dosor, personligt sim-kort, osv.Värt att notera däremot är att samma idé ligger bakom de traditionella köpen som onlineköpen, dsv att det inte finns några lagstadgade formkrav för avtal. Webbplatserna kommer således vid köp eller avtal själva presentera sina standardavtal som det för er som kund räcker att fylla i för att lämna en accept. Om webbplatsen ber om en elektronisk signatur eller inte varierar således beroende på vilket företag och vilken typ av avtal det gäller.Hoppas detta har hjälpt er med er fråga!

Generalfullmakt - registrering?

2016-02-17 i Formkrav
FRÅGA |Vad gör jag när jag signerat en vederbörligen bevittnad Generalfullmakt?Skall den registreras någonstans?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! En generalfullmakt är en generell fullmakt som låter fullmäktige utföra alla rättshandlingar som fullmaktsgivaren själv kan göra. Med andra ord finns det ingen speciell situation där fullmäktige har rätt att företa en rättshandling. Begreppet nämns inte i avtalslagen. Det finns inga särskilda formkrav för en generalfullmakts giltighet, såsom att den måste vara skriftlig (även om det är att föredra i bevishänseende), bevittnande, registrering, kungörande med mera. Således behöver generalfullmakten inte registreras utan den besitter redan rättslig verkan.Förhoppningsvis är detta svar till din hjälp. Tveka inte att återkomma om förtydligande önskas eller om du har andra frågor!Vänligen,

Avtals giltighet oberende av underskrift

2015-12-20 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag har skrivit på ett hyresavtal men skrivit min namnteckning i fel ruta och undrar om det fortfarande gäller? Spelar det ingen roll vart man skriver sin signatur på ett kontrakt?Mvh
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hyresavtalets giltighet är inte beroende av era underskrifter. Det är gällande så länge du och hyresvärden har haft för avsikt att avtalet ska gälla enligt de villkor som där är angivna. En underskrift innebär enbart att det är lättare att bevisa att ett avtal faktiskt har ingåtts mellan er. Det har alltså enbart betydelse om ni t.ex. skulle hamna i en tvist där du påstår att inget avtal har ingåtts mellan er. Hyresavtalet gäller därmed fortfarande, om inget annat talar emot.Med vänliga hälsningar,

Hur fungerar det med en bild på ett skriftligt avtal?

2016-06-19 i Formkrav
FRÅGA |Hej, blir ett avtal/kontrakt giltigt även om det är inte i skrift form utan i bild form? Alltså att man har bara tagit kort på original kontraktet som kopia.
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att muntliga avtal är precis lika giltiga som skriftliga avtal vilket framgår indirekt av 1 kap. 1 § avtalslagen som säger att avtal är bindande för de parter som ingått det. Avtalet blir därför inte giltigt av dess skriftliga form utan kontraktet fungerar endast som bevismedel om du och din avtalspart blir oense om vad ni kommit överrens om. En kopia i form av en bild på avtalet kan också det fungera som bevismedel på vad ni kommit överrens om. Det finns dock undantag från att muntliga avtal är giltiga. Exempelvis måste avtal om köp av fast egendom ingås skriftligen för att bli giltigt enligt 4 kap. 1 § jordabalken. Detsamma gäller t ex också för samboavtal enligt 9 § sambolagen. Sådana typer av avtal har vad som brukar kallas formkrav och blir inte giltiga om de inte upprättats skriftligen. Har de upprättats skriftligen är de giltiga. Om ni ingått ett avtal som måste vara skriftligt så fungerar bilden på orginalet som bevis över att ni upprättat avtalet skriftligt och vad ni kommit överrens om även om det ursprungliga skriftliga avtalet var en förutsättning för att avtalet skulle bli giltigt. Oavsett om var det skiftliga orginalet är så har ni ingått ett giltigt avtal som ska hållas. Bilden som utgör en kopia av orginalet är dock bra att behålla som bevismedel om ni blir oense vad ni kommit överens om. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Formkrav för en fullmakt

2016-04-04 i Formkrav
FRÅGA |Skall fullmakt alltid bevittnas av två personer?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Det finns inte några direkta juridiska krav på vad en fullmakt ska innehålla för att den ska anses giltig. En bra utgångspunkt är dock att den är tydlig, dvs att det enkelt ska framgå vem den är ställd till samt vilken rättshandling den omfattar. Det finns således inga särskilda villkor som gäller för att en fullmakt ska vara giltig, dvs det finns inget lagstadgat krav på att ett fullmakt måste vara bevittnad. Observera dock att motparten som ska acceptera fullmakten kan kräva att fullmakten ska vara bevittnad för att den ska gälla. Jag råder dig därför att ta kontakt med motparten för att ta reda på dennes eventuella formkrav. Det bör tillika nämnas att grundläggande regler om fullmakt finns i 2 kap. i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!Vänliga hälsningar,

Fullmakt vid fastighetsköp

2016-01-31 i Formkrav
FRÅGA |Köper lägenhet till min dotter i Spanien hon kan inte åka med vid kontraktsskrivning hur får jag en fullmakt med stämplar och på spanska språket med mig till Spanien bor i Göteborg mvh Anna frigenius
Moa Bodin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En fullmakt har vissa specifika formkrav som du kan läsa om här. Jag kan råda dig att använda dig utav den HÄR tjänsten, där du får hjälp att på rätt sätt formulera en fullmakt.Gällande översättning så kan du anlita någon som sedan hjälper dig att översätta det till spanska. Jag skulle rekommendera att du har med dig fullmakten i både svenskt och spanskt format. Jag hoppas att du fick lite mer hjälp på vägen. Har du fler frågor om det här får du mer än gärna ställa dem här under i kommentarsfältet så ska jag besvara dem!Vänligen,

Vem får bevittna rättshandlingar?

2015-12-06 i Formkrav
FRÅGA |Får vårdpersonal bevittna ett köpebrev?
|Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Vilka som får bevittna namnteckning regleras i lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar (här).Vittne får vem som helst vara, förutom den mot till vilken rättshandlingen skall företas. Det betyder att den som är köpare/säljare/gåvomottagare alltså inte får bevittna en handling som rör personen själv. Den som är under femton år och den som lider av en psykisk störning som gör att den saknar insikt om betydelsen av bekräftelsen får inte heller bevittna en rättshandling. Vårdpersonal är alltså inte särskilt undantagen i lagtexten på något sätt, utan kan enligt lagen bevittna rättshandlingar som köpebrev precis som alla andra, under förutsättning att personen inte är köpare eller säljare i den aktuella situationen med köpebrevet. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar