Avtals giltighet oberende av underskrift

2015-12-20 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag har skrivit på ett hyresavtal men skrivit min namnteckning i fel ruta och undrar om det fortfarande gäller? Spelar det ingen roll vart man skriver sin signatur på ett kontrakt?Mvh
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hyresavtalets giltighet är inte beroende av era underskrifter. Det är gällande så länge du och hyresvärden har haft för avsikt att avtalet ska gälla enligt de villkor som där är angivna. En underskrift innebär enbart att det är lättare att bevisa att ett avtal faktiskt har ingåtts mellan er. Det har alltså enbart betydelse om ni t.ex. skulle hamna i en tvist där du påstår att inget avtal har ingåtts mellan er. Hyresavtalet gäller därmed fortfarande, om inget annat talar emot.Med vänliga hälsningar,

Vad avses med skriftligen?

2015-12-01 i Formkrav
FRÅGA |Hej!När det gäller Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning står det att säljaren måste informera kunden SKRIFTLIGEN minst en månad innan avtalet förlängs. Är skriftligen även per email?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Som du själv noterat framgår det inte av lagtexten vad som menas med skriftligen men i förarbetena till lagen anges att kravet på skriftlighet anses uppfyllt även då meddelandet skickas via email.Vänligen,

Köp av sommarhus

2015-09-24 i Formkrav
FRÅGA |Utköp av delägare. Vi är tre syskon som tillsammans äger ett sommarhus. En vill nu bli utköpt. Vems ansvar är det att upprätta ett köpeavtal, säljare eller köpare? Finns färdiga avtal att hitta nånstans eller måste en jurist eller liknande kopplas in? Tack på förhand!
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Man skulle kunna säga att det är ett gemensamt ansvar att upprätta ett köpeavtal och att ingen har något ansvar utöver vad den andra har; det handlar ju om att kunna bevisa att köpet har ägt rum, och det är alltså av intresse för båda parter att få det skriftligt. Dessutom är det i de flesta fall när man köper eller säljer ett hus obligatoriskt att följa vissa formkrav.Om marken inte ingår i huset, skulle man i princip kunna överlåta det genom muntligt avtal. Detta är dock inte att rekommendera. Eftersom ett hus är något värdefullt, är det alltid bäst att upprätta ett skriftligt avtal.. Om marken ingår i huset, är skriftligt avtal dessutom obligatoriskt eftersom det då rör sig om en fastighet; följs inte formkraven blir köpet inte giltigt (se 4 kap. 1 § Jordabalken). Det skriftliga avtalet skall skrivas under av både köparen och säljaren samt innehålla överlåtelseförklaring (det vill säga att det skall stå att fastigheten - eller i detta fall fastighetsdelen - överlåts på köparen). Utom detta finns det inga direkta krav, och det är naturligtvis lämpligt att även ett köpeavtal som rör ett hus där marken inte ingår formuleras på ungefär samma sätt.I ert fall skall ni naturligtvis ange i avtalet att köpet rör t.ex 33 % av fastigheten (eller - om marken inte ingår - huset) eller vilken andel det nu rör sig om. Det finns gott om avtalsmallar på Internet. Exempelvis finns den här sidan:http://www.privataaffarer.se/statiska-sidor/avtalsmallar. Det räcker dock att söka på "avtal överlåtelse fastighet", "avtal köp hus" eller något liknande.Det är också viktigt att komma ihåg att om det rör sig om en fastighet skall köparen ansöka om lagfart. Information om detta finns på Lantmäteriets hemsida: http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/.Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om det är något mer du undrar!Hälsningar,

Utformning av namnteckning

2015-06-24 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag funderar på att lägga till min mans efternamn som mellannamn. Således har jag kvar samma för o efternamn som tidigare. Min fråga är om jag då måste ändra min namnteckning också?
|Hej och tack för din fråga!Syftet med din namnteckning är att bevisa att det är du som har skrivit under någonting, exempelvis ett avtal. Det finns inga krav på att namnteckningen måste innehålla ditt namn utan det räcker att den går att urskilja från andra namnteckningar. Rent hypotetiskt skulle du kunna ha en smiley eller en siffra som namnteckning, för att ta några exempel.Svaret på din fråga är alltså att du inte behöver ändra din namnteckning till följd av att du lägger till ett mellannamn.Med vänlig hälsning

Vem får bevittna rättshandlingar?

2015-12-06 i Formkrav
FRÅGA |Får vårdpersonal bevittna ett köpebrev?
|Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Vilka som får bevittna namnteckning regleras i lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar (här).Vittne får vem som helst vara, förutom den mot till vilken rättshandlingen skall företas. Det betyder att den som är köpare/säljare/gåvomottagare alltså inte får bevittna en handling som rör personen själv. Den som är under femton år och den som lider av en psykisk störning som gör att den saknar insikt om betydelsen av bekräftelsen får inte heller bevittna en rättshandling. Vårdpersonal är alltså inte särskilt undantagen i lagtexten på något sätt, utan kan enligt lagen bevittna rättshandlingar som köpebrev precis som alla andra, under förutsättning att personen inte är köpare eller säljare i den aktuella situationen med köpebrevet. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Skriftliga handlingar

2015-11-19 i Formkrav
FRÅGA |Räknas email som skriftligt?
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga. Eftersom att jag inte vet vilken typ av handling din fråga gäller ska jag försöka besvara frågan generellt. Att en handling i vissa fall ska vara skriftligt innebär ett krav att handlingen måste uppfylla viss form för att vara giltig. Att handlingen är en elektronisk sådan (email) anses allmänt innebära att den räknas som skriftlig om inget annat är sagt. Dock måste handlingen i vissa fall uppfylla vissa andra formkrav som kanske inte kan uppfyllas via email ( ex. underskrifter i vissa fall). Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad krävs för att ett gåvobrev av fast egendom ska vara giltigt?

2015-08-11 i Formkrav
FRÅGA |Vad är det som krävs för att ett gåvobrev av en fastighet ska vara giltigt?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett gåvobrev avseende en fastighet ska vara giltigt krävs det att det innehåller uppgift om vilken fastighet det rör sig om, en förklaring av givaren att fastigheten ges bort till mottagaren samt deras underskrift, se 4:1 Jordabalken 1:a stycket samt 4:29 Jordabalken. Om du har vidare frågor är du välkommen att återkomma!Mvh

Giltighet av översatt avtal (Certifierad översättare?)

2015-06-23 i Formkrav
FRÅGA |Jag har hos min arbetsgivare översatt en del dokument (t.ex. en manual och enklare beskrivningar) från svenska till engelska, och senast fick jag ett uppdrag att översätta ett avtal som ska användas till en ny leverantör. Dock är jag ingen certifierad översättare, och ett avtal är trots allt ett juridiskt dokument.Finns det några specifika krav när det gäller översättningen? Är avtalet ogiltigt om jag istället för en certifierad översättare översätter avtalet? Leverantören är baserad i Tyskland.
Philip Ideström |Hej och tack för din fråga.Som jag ser det så har din arbetsgivare givit dig uppdraget att översätta ett avtal som ska användas för att reglera förhållandet till ett tyskt bolag. Att du inte är en "certifierad översättare" borde inte påverka avtalets giltighet i sig självt. Jag ser det som att du skrivit ett nytt avtal, denna gång på engelska. Detta faktum bör ej göra avtalet ogiltigt.Det svåra ligger snarare i att det kan förekomma felöversättningar som senare ger upphov till problem för parterna. Du är säkert mycket kompetent i ditt arbete, men om detta är första gången du översätter ett avtal så bör du vara försiktigt. Juridiskt fack-språk är ofta krångligt skiljer sig mycket från språk till språk. Därför finns det många kurser i sk "Legal English". Jag ser möjligheten att en felöversättning skulle kunna göra avtalet ogiltigt eller obrukbart. En certifierad översättare har genomgått ett yrkesprov som ges av Kammarkollegiet (se http://www.kammarkollegiet.se/translator/sv/search). Det är definitivt en kvalitetsstämpel som översättningsbyråer alltid ser till att ha. Detta bidrar till att till exempel advokatbyråer, myndigheter och andra anlitar dem. Summa summarum, översättningen i sig gör inte avtalet ogiltigt om nu ni inte skrivit ett separat avtal om att översättningen måste göras av en certifierad översättare. Dock bör du vara mycket försiktig. Jag rekommenderar en kurs i Legal English eller att du ansöker om att bli certifierad översättare.MVH