Formkrav gåvobrev

2015-04-30 i Formkrav
FRÅGA |Om ett gåvobrev effterdateras är det då ogiltigt?
|Hej, och tack för din fråga. Det framgår inte vad gåvobrevet avser för slags gåva. Om gåvan rör en fastighet finns det vissa formkrav i Jordabalken som måste vara uppfyllda för att det ska vara giltigt. Om gåvan avser pengar, en sak eller liknande finns det inga formkrav och gåvan kan ske formlöst, dvs helt utan gåvobrev. Om den som gett gåvan vill att ett särskilt villkor eller förbehåll ska kopplas till gåvan så måste det framgå av ett gåvobrev och då krävs ett sådant. Men inte heller i dessa fall är det några formkrav på hur gåvobrevet ska se ut. Så utan mer information än i frågan så är svaret troligen nej, gåvan blir inte ogiltigt för att ett gåvobrev efterdateras. Själva gåvobrevet i sig blir generellt sett inte heller ogiltigt. Vad gäller fastighet räknas inte datering upp som ett formkrav i JB 4 kap. 1 § men det borde vara väldigt ovanligt att ett gåvobrev avseende gåva av en fastighet inte dateras så jag antar att din fråga inte avser en fastighet.Vänligen,

Avtals giltighet

2015-03-26 i Formkrav
FRÅGA |Om en kund signerar ett avtal/kontrakt skriftligt men digitalt via en app, alltså inte e-leg eller bankID där en kopia sedan skickas till kundens mejl. Gäller den juridiskt?
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt så gäller huvudsakligen att det inte finns några speciella formkrav för att sluta ett juridiskt giltigt avtal. Man kan till exempel ingå muntliga avtal vilka helt och hållet är juridiskt bindande. Problemet är dock ofta att bevisa det faktum att man i konsensus slutit ett avtal med den andra motparten. Bevisbördan för detta ligger på den part som påstår att ett avtal ingåtts. I ditt fall kan man se möjligheten som kunden ges via appen som ett anbud och att när kunden så väljer att ta denna möjlighet denna har accepterat motpartens anbud och ett bindande avtal har uppnåtts. Det mail som sedan skickas kan användas som bevisning för att ett avtal ingåtts. Många gånger är det lättare för en part att föra bevisning om ett avtals existens då den har gjorts digitalt eftersom att all korrespondens finns sparad och lättillgänglig.Vänligen

Formkrav avtal

2014-08-06 i Formkrav
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo är isär. Nu har vi kommit överens det han ska betala mig en bidrag varje månad för ett år och får därefter ingenting mer från han och har ingen anspråk på ytterligare rättigheter. Nu måste jag sätta det på papper så att vi kan både skriva under. Hur gör jag detta. Jag kan inte hitta några exempel.
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Med vissa undantag gäller avtalsfrihet inom familjerätten. Er situation är inte ett av undantagen vilket innebär att ni kan utforma avtalet utan att tänka på formkrav. Även ett muntligt avtal är giltigt och det finns inga krav på att avtalet ska bevittnas eller dylikt. Jag rekommenderar ändå att ni upprättar ett skriftligt avtal i två kopior som ni båda undertecknar. Ni kan med fördel nedteckna beloppet din sambo skall utge och vilka datum betalningen skall vara dig till handa, samt hur länge avtalet gäller.  Det kan också vara en idé att nedteckna om eventuella förseningsavgifter ska utgå ifall beloppet inte betalas i tid om ni tycker att det finns behov av detta. Om ni inte har med någon sådan bestämmelse gäller dock per automatik att viss ränta ska utgå enligt räntelagen vid dröjsmål. Hoppas detta var svår på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!Mvh

Formkrav för fullmakt?

2014-06-18 i Formkrav
FRÅGA |Hej. Jag har gett min fullmakt till min syster att hjälpa vår mamma med att betala räkningar eftersom hon lider av demens. Nu har hon avlidit, min syster och jag har inte pratat med varandra på fyra år. Nu visar det sig att all kvarlåtenskap är borta, rubb och stubb. På fullmakten fanns det inget till och från datum och ingen har bevittnat min namnteckning. Då är min fråga är fullmakten giltig trots att den inte är komplett ifylld?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Fullmakter behandlas i avtalslagens andra kapitel (se https://lagen.nu/1915:218#K2). Det finns inga direkta formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Fullmakten som du har utfärdat gäller därmed trots att det inte finns något datum nedtecknat, och trots att den inte har bevittnas.Observera dock att om din syster har utsetts till god man/förvaltare för er mamma så har hon en redovisningsskyldighet gentemot överförmyndarnämnden för de ekonomiska handlingar som hon har företagit för er mammas räkning. Om du misstänker att något inte har gått rätt till kan du i egenskap av dödsbodelägare vända dig till överförmyndarnämnden i din mammas kommun och begära att få ta del av dessa handlingar.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Bevittning av avtal

2015-03-28 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad det är för regler som gäller när man bevittnar. Min fråga gäller att bevittna köpeavtal. Vilka uppgifter måste finnas med för att avtalet vara godkänt?MvhMarjo
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Det finns inget krav på att ett köpeavtal ska bevittnas för att vara giltigt. Från denna huvudregel finns det dock några få undantag. Enligt 10 kap. ärvdabalken måste ett testamente vara bevittnat av två personer för att vara giltigt. Vidare krävs att ett avtal om köp av fast egendom är bevittnat för att inte lagfartsansökan ska förklaras vilande. Detta i enlighet med 20 kap. 7 § jordabalken. Med vänlig hälsning,

Formkrav vid avtal om köp av bostadsrätt

2014-11-23 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Jag ska köpa in mig i min sambos lägenhet, och undrar hur jag anger i överlåtelseavtalet att det endast är 50% av bostadsrätten som jag förvärvar. Jag har köpt en färdig avtalsmall på en bokhandel där det inte finns något fält reserverat för att fylla i hur stor andel som överlåtelsen avser. Behöver jag ett ny avtalsmall eller kan jag lägga till att överlåtelsen avser 50% i detta avtalet på något sätt.tack på förhand!
|Hej! Tack för din fråga!Enligt 6 kapitlet 4 § första stycket Bostadsrättslagen krävs, för att ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska bli giltigt, att avtalet upprättas skriftligt och att såväl säljaren som köparen skriver under köpehandlingen, det vill säga köpekontraktet. Köpehandlingen ska dessutom enligt samma paragraf innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om ett pris.Hur köpehandlingen i övrigt utformas är således upp till avtalsparterna. Förutsatt att du anser att avtalsmallen i övrigt är tillfredsställande finns mot denna bakgrund ingen anledning för dig att anskaffa en annan avtalsmall utan du kan helt enkelt lägga till en rad/ruta i avtalet där du förtydligar att avtalet endast avser köp av 50 % av bostadsrätten.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning 

Namnförtydligande och underskrift

2014-07-21 i Formkrav
FRÅGA |Hej har en fråga om namnförtydligan o underskrift måste vara får samma person om det ska vara gilltigt enligt lag ?
|Hej och välkommen till Lawline!Den fråga du ställt kan inte besvaras på ett för alla lagar gemensamt sätt, eftersom det finns tusentals lagar i Sverige. Jag får därför be dig att närmre precisera i vilket sammanhang din fråga ställs.

Vidimering

2014-05-19 i Formkrav
FRÅGA |Hej, jag undrar över begreppet vidimering av handling/dokument. Måste de två personerna som ska vidimera handlingens riktighet vara närvarande då den som ingår avtalet/erkännandet skriver under? Eller kan man göra upp och skriva under och sedan - efter underskrift - få vidimerat mot ex vis ID-handling (pass eller körkort)?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att vidimera något innebär att man bevittnat och sedan bestyrker en kopias överensstämmelse med originalet. Ett exempel kan vara om man kopierar sina betyg för att skicka in kopior då man söker jobb eller utbildning. Det finns ingen generell regel om att de ska vara samtidigt närvarande men det finns vissa speciella handlingar som har särskilda formkrav, exempelvis testamenten. Testamentsvittnen ska bevittna underskrift eller när testator vidkänner sin namnteckning, detta ska ske av båda två samtidigt i samma rum.Utan att veta närmare vad du åsyftar kan nog svaret tyvärr inte bli mer precist än så. Jag skulle rekomendera dig att kontakta notarius publicus i ditt län som har som en av sina uppgifter just att bestyrka namnunderskrifter, avskrivningar och andra uppgifter som rör handlingars innehåll.Med vänlig hälsning,