Formkrav för avtalsbundenhet

2014-03-11 i Formkrav
FRÅGA |Hej, Hur gäller det med signatur och namnförtydligande? Om man enbart skriver ett namnförtydligande, blir avtalet giltigt då? Om man enbart skriver en signatur, blir avtalet giltigt då? Om man enbart skriver sitt för eller efternamn på namnförtydligandet, blir avtalet giltigt ändå?
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga! I svensk rätt gäller som huvudregel att avtal kan ingås formlöst och alltså blir gällande helt utan skriftligt kontrakt, ett avtal kan till och med ingås muntligt och i vissa fall genom parternas handlande. Vissa undantag finns, t.ex vid köp eller försäljning av fast egendom där en del formkrav ställs. Förutom de undantag som finns är ett avtal alltså giltigt med eller utan underskrift, med signatur, för- eller efternamn. Anledningen till att man oftast väljer att ingå avtal skriftligt är för att dokumentera vad man kommit överens om, och därför är det viktigt att man kan identifiera avtalsparterna. Som avtalsslutande part kan du själv påverka vad du tycker behöver stå med, men det är förstås bra att vara så tydlig och detaljerad som möjligt. Full underskrift med för och efternamn är att rekommendera, väljer man att ha med ett namnförtydligande kan ju parterna lika gärna skriva både för- och efternamn där också. Finns redan ett avtal som är underskrivet med t.ex. bara en signatur är det alltså giltigt, men möjligheten för motparten att förneka att det är just hans eller hennes signatur ökar på grund av att det då blir svårare att bevisa att det är dennes signatur.

Överlåtelse av hus på ofri grund som saknar taxeringsvärde

2013-11-27 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag har köpt ett fritidshus som står på arrendetomt. Har skrivit ett nytt arrendeavtal med markägaren på 25 år. Det jag undrar är om köpet måste anmälas till någon myndighet? Huset saknar taxeringsvärde.
|Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline. Överlåtelse av hus på s.k. ofri grund ses enligt svensk lag som överlåtelse av lösöre, vilket får konsekvensen att det inte finns några formkrav för avtalet då Jordabalken inte blir tillämplig. Vanliga avtalsregler, enligt lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, blir då tillämpliga. Exempelvis är även muntliga avtal bindande, se § 1 nämnda lag.  Generellt vid överlåtelser av hus på ofri grund gäller att överlåtelsen ska registreras hos Skatteverket. Detta för att de ska kunna uppdatera sitt fastighetstaxeringsregister med den nya ägaren och avregistrera den tidigare ägaren. Hur det blir när huset saknar taxeringsvärde kan jag tyvärr inte svara på. Jag rekommenderar att du tar direkt kontakt med myndigheten.

Formkrav för ett giltigt avtal vid en tvist

2013-04-09 i Formkrav
FRÅGA |Hej! jag ska sälja min telefon imorgon via blocket. Jag ska byta den mot en iPad med en privatperson. Jag har läst på nätet att det är viktigt att man skriver ett avtal med köparen så jag har bevis på att vi har bytt sakerna. Men min fråga till er är vad måste jag skriva i avtalet för att det ska vara giltigt om en eventuell "tvist", eller vad man säger, kommer? Tack för eran tid och hjälp! Mvh
Rosa Nicole Abas | Hej, och tack för din fråga, Huvudregeln är att det inte föreligger några formkrav beträffande avtal. Det anses således vara tillräckligt att det endast föreligger en ömsesidig viljeförklaring parterna emellan. Oaktat huvudregeln om formlöshet vad gäller avtal i Sverige, så är det att rekommendera att avtalet upprättas i skriftlig form och undertecknas av parterna; då bevismöjligheten underlättas väsentligt vid en eventuell tvist. Vänligen,

Köp av hund

2012-10-10 i Formkrav
FRÅGA |Mitt ex har min hund som jag äger för jag köpte hunden och står på avtalet. Nu måste jag bevisa det annars vägrar exet ge tillbaka hunden. Alla papper på honom har dock kommit bort så har pratat med ägaren Som skulle skriva nytt avtal med alla uppgifter då hon inte hade kopia. Men chipnr och underskrifter kommer inte finnas med för hon mailar. Är det giltigt ändå? Det står ju våra namn och kontaktuppgifter Och datum osv
|Hej, Tack för din fråga. Som utgångspunkt råder det avtalsfrihet. Detta innebär att det inte finns några formkrav för att ett avtal ska vara giltigt. Undantag råder gällande vissa typer av avtal, såsom köp av fast egendom eller upprättande av testamente, så kallade formalavtal. Köp av hund klassificeras som köp av lös egendom vilket det inte har uppställts krav av lagstiftaren för att betrakta ett sådant köp som giltigt. Avtal avseende köp av hund ingås därför formfritt. Således innebär detta att avtalet mellan dig och den förre ägaren kommer att vara giltigt oavsett om underskrifter och chipnr saknas.

Hur ska en namnteckning se ut?

2013-11-30 i Formkrav
FRÅGA |Om det står namnteckning och gåvogivarens namn maskinskrivet längst ner på ett gåvobrev. Dvs givarens namnteckning. Gäller denna då om givaren (eller) någon annan slarvigt har präntat ner i praktiken oidentifierbara initialer ?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen anger inte några krav för hur namnteckningen ska se ut eller om den ska gå att läsa. I princip kan personen ifråga skriva ett ”X” som namnteckning. Det är dock tveksamt om motparten (i detta fall gåvotagaren) bör godta en sådan underskrift. Om namnteckningen är otydlig blir det en svårare bevisfråga om vem som har skrivit under. För att säkra bevisläget är det viktigt för motparten (gåvotagaren) att namnteckningen kan knytas till den person som skrivit under (gåvogivaren).Till sist skall sägas att man, naturligtvis, inte får skriva under med någon annans namn och namnteckning (14:1 brottsbalken: urkundsförfalskning). Man får inte heller förneka sin egen underskrift (15:13 brottsbalken: förnekande av underskrift). Brottsbalken finns https://lagen.nu/1962:700

Giltig signatur?

2013-05-31 i Formkrav
FRÅGA |Hej! I samband med en bostadsförsäljning vill jag anlita en mäklare. Mäklaren som jag har valt har skickat ett kontrakt till mig där hon har undertecknat med sina initialer i stället av sitt hela namn. Gäller en sådan underskrift? Jag vill lägga till att ett namnförtydligande som består av hela namnet står precis nedanför raden där hon har skrivit sina initialer. Mvh Michael
Emelie Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter vad jag förstår gäller kontraktet som mäklaren har signerat mellan dig och mäklaren om att hon ska agera mäklare för dig vid en framtida bostadsförsäljning.Då det i svensk rätt inte finns några generella regler för avtals utformning (förutom i vissa specifika fall, se bla. köp av fast egendom https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1) finns det inte heller någon specifik lag som reglerar underskrifter.Vid alla typer av avtal är det viktigt att bedöma om man har tillräcklig bevisning om motpartens identitet. Som exempel sägs i boken Allmän avtalsrätt (8 uppl.) av J. Ramberg och C. Ramberg på sid. 50 att "en bank som begär en underskrift av en borgensman inte bör nöja sig med ett hafsigt "X" som signatur, utan säkerställa att den signatur som ges liknar den som borgensmannen vanligen använder (t.ex. den som finns på borgensmannens ID-kort)". Förutsättningarna i ditt fall är dock väldigt annorlunda, det föreligger t.ex. inte samma höga risk för bedrägeri vid ett åtagande om att agera mäklare som vid ett borgensåtagande.Vid frågan om mäklarens underskrift "gäller" så har jag inget rakt svar att ge då det kommer ned till huruvida mäklarens namnteckning vanligtvis ser ut så eller inte. Om mäklaren har som rutin att underteckna avtal på förevarande sätt så bör det, vid en fråga om bevisning, tala för att det är hon som har undertecknat och att avtalet därmed är giltigt. Utgångspunkten är dock att mäklaren bör underteckna ert kontrakt på samma sätt som hon har undertecknat sin ID-handling. Om du känner dig osäker kan en god idé vara att du helt enkelt frågar mäklaren hur hon ser på det hela.Lycka till!Vänligen, 

Avtals ingående - Konkludent handlande

2012-11-28 i Formkrav
FRÅGA |Hej, jag hyr ut lastbilssläp och jag har en fråga gällande kontrakten. Jag har skickat ett hyresavtal med posten till min kund. Avtalet innehåller uppgifter om betalning, återlämning, vem som skall stå för kostnader som kan uppkomma osv. Kunden har hämtat släpvagnen och därefter har han börjat att betala in den månadshyran som avtalet säger att han skall göra. Problemet är att jag aldrig fått tillbaka ett påskrivet avtal av kunden. Kunden har nu återlämnat släpvagnen utan att meddela detta vilket hyresavtalet säger att han måste göra, han har dessutom orsakat stora skador på släpvagnen! Min fråga är om avtalet gäller eftersom att han har betalt den hyra som avtalet säger att han skall göra i ca 10 månaders tid eller om han är helt befriad eftersom han inte skrivit på avtalet och återsänt det till mig? Stort tack på förhand
Patrik Kragh Myllenberg |Hej och tack för din fråga här på Lawline *Kort översikt* När det gäller avtal och dess ingående så kan avtal enligt rättslig huvudregel ingås både muntligt och skriftligt. Vissa överenskommelser, så som fastighetsköp, har dock formkravet att det måste vara skriftligt. Vad gäller saker så som släpvagnar, som anses vara lösöre och ej fast egendom, så finns det inga liknande formkrav. *Avtalets giltighet i denna situation* Vad sedan gäller ramen för muntlighet så kan tillkommande fakta, att kunden betalat hyran under 10 månader, fungera som ett styrkande av hans vilja att acceptera avtalet. Konsekvensen blir ju den att du inrättar dig efter det och genom kundens ”konkludenta handlande”, hans tysta fullgörande, så får *avtalet anses gälla *utifrån den ram du sänt honom i hyresavtalet. Att han alltså inte följt avtalet kan beroende på utformningen ge grund för ersättning från din sida men den frågan är svår att beröra djupare här. Reglerna om avtals ingående finner du närmre i Avtalslagen (SFS 1915:218) vilken på grund av sin ålder kan vara lite svårtillgänglig. Som övrigt lästips om intresse finns rekommenderar jag därför: Axel Adlercreutz ”Avtalsrätt 1” som kan nås i ditt närmsta bibliotek. Hoppas denna information hjälper dig Lycka till Vänliga hälsningar Patrik

Avtalsrätt - formkrav för ett avtal

2012-08-23 i Formkrav
FRÅGA |Kan ett avtal/överenskommelse förklaras ogiltig om den skrivits på ett icke arkivbeständigt papper som skrivits ut med icke arkivbeständig och godkänd toner (SP) rekommenderad. Överenskommelsen gäller avlutande av anställning.
Erik Yderstedt Karlsson |I svensk rätt finns det generellt sätt inget formkrav för ett avtal. Det behöver i många fall inte ens vara skriftligt utan kan vara fullt giltigt muntligt. Det finns inte heller någon lag som säger att ett avtal ska skrivas på en viss typ av papper. Om inget annat är fel så är avtalet giltigt. Att man har ett avtal i skriftlig form och eventuellt på ett arkivbeständigt papper är i de flesta fall endast praktiskt i bevissyfte.