Formkrav vid upprättande av avtal

2011-07-31 i Formkrav
FRÅGA
Jag och min fd. man hade ett gemensamt lån. Han hävdar att det finns ett muntligt avtal. Jag hävdar att ett sådant avtal inte finns. Kan man över huvud taget ha ett sådant muntligt avtal mellan makar? Måste inte sådana regleras med någon dokumentation. Annars skulle alla skylla på varandra vid en bodelning t.ex.
SVAR
Hej!

Regler om avtal återfinns bland annat i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL)(här).

Huvudregeln inom svensk avtalsrätt är att det råder avtalsfrihet. Avtalsfriheten innebär, kortfattat, att det står individer fritt att bestämma vilka de vill sluta avtal med samt själva bestämma avtalets innehåll. Ett undantag från denna regel är avtal som strider mot lag eller god sed (så kallad pactum turpe). I förevarande fall kan jag, utifrån givna förutsättningar, inte se att avtalet strider mot någon lag eller god sed.

För att ett avtal ska vara giltigt krävs det som huvudregel inte att något formkrav är uppfyllt, vilket innebär att det är tillräckligt att det föreligger en överensstämmande viljeförklaring mellan parterna för att ett avtal ska komma till stånd. Detta innebär att även muntliga avtal är giltiga. Undantaget från denna huvudregel är avtal med legala formkrav. Legala formkrav innebär att det i lag stadgas att avtalet ska ingås på visst sätt, till exempel att avtalet ska ingås skriftligen, att parterna skriver under detta och att detta bevittnas, eller att tredje man godkänner avtalet. Vidare kan man i ett avtal som man upprättat/upprättar, även avtala om formkrav. Dessa ska alltså finnas med i avtalet i fråga och kan även avtalas bort om parterna är överens om detta. I förevarande fall kan jag, utifrån givna förutsättningar, inte se att något legalt formkrav föreligger.

Trots att muntliga avtal är bindande är min rekommendation att alltid upprätta avtal skriftligen då det ur bevissynpunkt är lättare att bevisa att ett avtal föreligger samt vad detta innehåller om det finns dokumenterat.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den rådande avtalsfriheten i Sverige ger dig och din före detta make rätt att ingå ett avtal av förevarande slag, vilket också är bindande då det saknas legala formkrav.
 
Med vänlig hälsning,
Emil Görrel

Emil Görrel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (181)
2022-01-18 Vem får bevittna namnteckning vid passansökan?
2021-12-31 Är E-postsvar som samtycke bindande?
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?

Alla besvarade frågor (98541)