Räcker det med ett muntligt anställningsavtal?

2018-05-30 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett nytt jobb men jag har inte skrivit på något skriftligt anställningsavtal. Min nya chef sa att det räcker att vi tar det muntligt. Stämmer det?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Det finns inte några krav att ett anställningsavtal måste vara skriftligt, utan ditt muntliga anställningsavtal är ett giltigt avtal. Både du och din chef är bundna av det muntliga anställningsavtalet. Detta enligt den avtalsrättsliga huvudregeln att avtal ska hållas (pacta sunt servanda), en princip som kommer till uttryck indirekt i 1 § avtalslagen. Ett anställningsavtal kan även komma till genom konkludent handlande.Jag rekommenderar dock att ni upprättar ett skriftligt anställningsavtal eftersom det är ett starkt bevismedel om tvist skulle uppstå. I en tvist räcker inte ett muntligt anställningsavtal så långt.Notera också att din chef har en skyldighet enligt 6c § lagen om anställningsskydd att senast en månad efter att du börjat arbeta lämna dig skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen (anställningsform, lön, uppsägningstid m.m.).Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna vid fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivare ger muntligt löfte om vikariat och ångrar sig sedan – vad gäller?

2018-04-19 i Anställningsavtal
FRÅGA |Arbetsgivare /rektor ger muntligt löfte om ett kortare vikariat, ( 3 månader ) . Sedan ångrar sig . Vad gäller?
Klara Sandrén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett muntligt löfte om anställning som det du beskriver är ett avtal om anställning som vilket annat som helst. Utgångspunkten är alltså att arbetsgivaren är bunden till löftet om att ge en person ett vikariat på tre månader (1 § avtalslagen). Svårigheten blir dock att bevisa att arbetsgivaren har givit detta löfte. Det är därför man i regel vill göra skriftliga avtal för att kunna ha ett konkret bevis för avtalet. Ett bevis på att ett avtal har ingåtts kan vara till exempel om det finns några vittnen, om samtalet finns inspelat eller liknande. Annars blir det svårt att bevisa att avtal har ingåtts eftersom ord står mot ord. Mitt rådOm du själv eller någon du känner har blivit utsatt för detta skulle mitt råd nog vara att släppa det i det här fallet. Ett muntligt avtal är visserligen ett avtal, men utan bevis för att löftet om anställning har givits är det inte lönt att driva frågan vidare. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skäliga konkurrensklausuler vid en provanställning

2018-04-06 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej,Jag har provanställning som säljare men vill nu byta arbetsgivare verksam inom liknande verksamhet. I mitt anställningsavtal står att jag inte får arbeta konkurrerande med nuvarande arbetsgivare inom 6 månader.Gäller detta trots provanställning och helt villkorslöst för arbetsgivaren?
Hugo Wimby |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ofta avtalar en arbetsgivare genom ett anställningsavtal att arbetstagaren inte får arbeta eller bedriva en konkurrerande verksamhet inom en viss angiven tidsrymd. Dessa regleringar kallas konkurrensklausuler och är även vanliga vid provanställningar. Giltigheten av konkurrensklausulen bedöms om den anses vara skälig. Varför finns konkurrensklausuler?Genom att skriva en konkurrensklausul vill arbetsgivaren "säkerställa" att du som anställd inte ska sluta din anställning och genomföra liknande konkurrerande verksamhet. Detta beror ofta att arbetsgivaren anser att de lagt stora resurser på dig som ny anställd genom exempelvis utbildningar och arbetskläder. Det kan även vara ett sätt att säkerställa att inte du tar med dig dina nyfunna säljkunskaper till en ny arbetsgivare.Är konkurrensklausulen skälig?I Avtalslagens (AvtL) 38§ framgår det att det är lagligt i svensk rätt att teckna konkurrensklausuler dock bedöms skäligheten av ditt anställningsavtal genom praxis från Arbetsdomstolen (AD). Skäligheten bedöms på flera olika faktorer, även om det handlar om en provanställning kan det senare resultera i en tillsvidareanställning vilket gör det skäligt för arbetsgivaren att ha med konkurrensklausuler i anställningsavtalet. Frågar är istället om just denna klausul är skälig.Rättsfallet AD 2001 nr 91 ligger till grund för bedömning om otillåten konkurrens föreligger och bedömningen grundar sig på fyra kriterier:1. "Hänsyn till den aktuella verksamhetens beskaffenhet." Är företaget där du jobbar utsatt av hård konkurrens på marknaden och är marginalerna för bolaget där du jobbar på små?2. "Hänsyn till den anställdes ställning i företaget." Hur stor insyn har du i företaget där du jobbar på?3. "Hänsyn till arbetstagarens möjligheter att i konkurrerande syfte utnyttja företagshemligheter och annat internt material hos arbetstagaren." Har du möjligheter att exempelvis föra vidare säljstrategier som anses vara specifikt för bolaget du jobbar på?4. "Hänsyn till risken i övrigt för skada i något avseende för arbetsgivaren." Riskerar din nuvarande arbetsgivare att skadas på annat sätt om du byter till en konkurrerande arbetsgivare? SlutsatsOm du väljer att byta arbetsgivare trots att du undertecknat anställningsavtalet kan det hända att din nuvarande arbetsgivare väljer att tvista om din jobbflytt eftersom du "brutit" mot avtalet. Om du anses ha brutit mot konkurrensklausulen avgörs i en domstol (inte av din tidigare arbetsgivare) i enlighet med de fyra kriterierna ovan. Utifrån den informationen jag fått av dig så bör inte din jobbflytt bryta mot otillåten konkurrens och du bör kunna byta jobb utan några följande konsekvenser, dock är detta enbart min subjektiva bedömning och vid en eventuell tvist avgörs den som tidigare nämt i en domstol.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan en VD kräva lön retroaktivt för att lönen varit lägre än tidigare VD:er?

2018-02-28 i Anställningsavtal
FRÅGA |hejVi har ett dilemma på företaget som vi skulle behöva hjälp med.Vi har en VD som vi har haft i ca 8 år och fortfarande är VD där han har fått ut sin lön varje månad Men nu efter åtta år så har han tagit fram en kalkyl från ingenstans (för han har varit nöjd med den lönen han har fått) om att han har haft en låg lön gentemot andra VD och kräver företaget för för de tidigare 8 åren. Är det lagligt att kräva företaget för ngt som inte har varit avtalat om tidigare
Olle Hansen Ölmedal |Hej,Tack för att ni vänt er till Lawline med er fråga.En VD omfattas för det första inte av våra lagar om anställningsskydd. För det andra regleras även andra anställdas löner i avtal, låt vara för att det ofta sker genom kollektivavtal. Det finns med andra ord ingen lag som anger vad en anställd ska ha i lön, och än mindre vad en VD ska ha i lön.Huvudprincipen i svensk avtalsrätt är att det råder avtalsfrihet. Detta innebär att ni är fria att förhandla och avtala om VD'ns lön.Det finns vissa kollektivavtal som gäller för VD även om det är ganska ovanligt. Ett sådant kollektivavtal gäller bara om ni som arbetsgivare tecknat ett sådant avtal, eller om det står i VDns anställningsavtal att ett sådant kollektivavtal ska gälla i fråga om hans anställningsavtal. Det första ni bör göra är alltså att läsa anställningsavtalet. Sedan bör ni fundera på om ni tecknat ett kollektivavtal, och i såfall ta reda på vad som står i kollektivavtalet om VDns lön.Gäller inget kollektivavtal för VDns anställning så gäller ert anställningsavtal istället. Finns det ett kollektivavtal som gäller för VDns anställning, men som inte innehåller någon bestämmelse om vad VD ska ha för lön, så gäller ert anställningsavtal i stället.Det är en av våra grundprinciper om avtal i Sverige att avtal är till för att hållas. Om er VD avtalat med er om en viss lön, så är det inte möjligt för honom att i efterhand kräva att lönen borde varit högre. Särskilt inte eftersom han nöjt sig med lönen under tiden. Vad tidigare VD haft för lön är en fråga som ni varit helt fria att avtala med dem om. Det ska inte påverka ert avtal med denna VDn.Er VD kan naturligtvis vilja omförhandla lönen, gissningsvis har ni en sådan förhandling med jämna mellanrum enligt anställningsavtalet. Ni är naturligtvis fria att avtala om en ny lön, men det påverkar inte frågan om vilken lön han har rätt till för anställningstiden som varit.Sammanfattningsvis så har er VD ingen rätt att kräva er på någon retroaktiv lön på grund av vad tidigare VD haft. Jag föreslår att ni föreslår att ni funderar på om det är ett alternativ att omförhandla lönen, förutsatt att ni är nöjda med er VD. Jag hoppas att ni tycker er ha fått ett svar på er fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.Vänligen,

Frånträda muntligt anställningsavtal

2018-05-01 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej!Jag har tackat ja muntligt över telefon till en förskollärartjänst och en överenskommelse skickades via mejl. Inga papper påskrivna ännu. Nu har jag blivit erbjuden en tjänst på en privat förskola och vill gärna ta den istället. Men min tjänst på den förskolan som jag tackat ja muntligt till börjar inte förrän den 18 juni. Hur fungerar det då med uppsägningstid ? Hur lång är den och måste jag jobba uppsägningstiden med start den 18 juni? Om jag hade hunnit skriva på anställningsavtal gäller andra regler Då?Tacksam för snabbt svar.
Emilia Hallberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Muntligt avtalHuvudregeln inom avtalsrätten lyder "pacta sunt servanda", vilket innebär att avtal skall hållas, muntliga som skriftliga. Undantag från huvudregeln gäller vid t ex köp av fast egendom, som måste ske skriftligen. Ert muntliga avtal är om anställningen är därmed giltigt.Frånträda muntligt anställningsavtalI samband med muntligt avtal föreligger bevisbörda för den som påstår att ett muntligt avtal har uppkommit. Därmed måste den som påstår att ett avtal slutits också kunna bevisa det. Det är därför lämpligt att alltid upprätta ett skriftligt avtal. I och med att det inte verkar finnas någon skriftlig dokumentation över vad du och arbetsgivaren kommit överens om har du har goda chanser att komma ifrån anställningen. Det har tidigare hävdats att ett anställningsavtal kan komma att betraktas som preliminärt innan själva tillträdet av tjänsten sker. Det kan därför tänkas vara enklare att bryta löftet om anställningen, än om den i själva verket påbörjats.SammanfattningVid uppsägningar gäller en uppsägningstid av minst en månad, enligt 11 § lag om anställningsskydd (LAS).Om du då säger upp ditt avtal från och med idag så har du därmed en uppsägningstid från dagens datum och trettio dagar framåt. Det bör således inte vara några problem för dig att frånträda anställningen, då den ännu inte påbörjats.Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid muntlig anställning beträffande uppsägning

2018-04-07 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag fick ett jobb den 16 mars, men fick genast varningens finger redan första veckan hur saker och ting går till där. Det handlar bl.a om avtal och schema. Efter att ha tjatat på ett avtal i 3 veckor men med massa bortförklaringar fick jag nog och valde att säga upp mig. Igår sa han att jag var fast i alla fall en månad och jag frågade hur jag kunde vara det utan avtal, och han förklarade att ett muntligt avtal är gjort. Och det kan inte jag hålla med om. Han sa att jag skulle ringa skatteverket (?) om jag inte litade på honom. Det hör till saken att jag inte har suttit ner tillsammans med honom en enda gång och varken pratat om lön, schema eller något som har med min anställning att göra. Han menar på att det muntliga avtalet skulle skett på min intervju (då jag inte ens visste att jag skulle få jobbet?). Kan det här stämma? Jag är fruktansvärt upprörd och är fast i något som jag mår väldigt väldigt dåligt över. Med vänliga hälsningar
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beträffande avtal gäller generellt att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga (1 § AvtL). I Sverige gäller principen om anbud och accept och genom att acceptera att börja arbeta skulle jag säga att det är ett bindande avtal per definition . Däremot verkar ni inte ha diskuterat uppsägningstid och liknande materiellt och du är därför inte bunden till att fortsätta tjänsten en månad ytterligare om ni inte kommit fram till vilken uppsägningstid som gäller.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Anställningsavtal

2018-03-31 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag jobbar som deltid och jag och min arbetsgivare kom överens om att jag jobbar från kl.16. Men hon kommer att bestämma min arbetstid. Jag kommer inte kunna jobba innan kl.16. Vad kommer att hända med mig om jag inte kommer till jobbet mer än att jag får dåligt skrivet i mitt arbetsintyg när jag ska söka nytt jobb?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag råder dig att skriftligt skriva in i ditt anställningsavtal att du endast ska arbeta från kl 16.00. I sådant fall har du ett skydd från rättsliga konsekvenser från arbetsgivaren i form av ett starkt bevis på en tydlig överenskommelse gällande arbetstiden. Arbetsgivaren kan då t.ex. inte säga upp dig eller på annat sätt bestraffa dig på grund av arbetsvägran. Muntliga avtal är förvisso bindande inom arbetsrätten, men är mycket svårare att bevisa vid en eventuell tvist. Det finns ju en risk för att arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsvägran. Om du i en sådan situation står utan bevis för er överenskommelse blir det svårt att övertyga någon om att arbetsgivarens uppsägning inte är sakligt grundad (giltig). Hoppas att du fick svar på din fråga och att jag lyckades vara hyfsat pedagogisk. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller att kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Får jag ha en bisyssla vid sidan av min anställning?

2018-02-10 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej!Jag har följande klausul i mitt anställningskontrakt..."Den anställde ska ägna hela sin arbetstid åt företaget och får inte engagera sig i någon annan verksamhet - med eller utan ersättning - vid sidan om sin tjänst, utan särskild godkännande från företagets verkställande direktör."Kan jag starta och bedriva en verksamhet utanför normal arbetstid (08:00-17:00) hos min nuvarande arbetsgivare?
Jennifer Abdulahad |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall det är okej för dig att ha en bisyssla utanför din arbetstid på din nuvarande anställning. Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att du är privatanställd. Reglerna för anställda inom exempelvis kommun eller landsting skiljer sig åt lite. Det gör även reglerna för statligt anställda. Hindrar klausulen dig från att ha en bisyssla? Min tolkning av klausulen i ditt avtal är att du under arbetstid inte får ägna tiden till annat än dina uppgifter åt företaget. Inget i klausulen hindrar dig ifrån att ägna tiden innan 8:00 och efter 17:00 åt bisysslor. Detta förutsatt att du inte jobbar över eller börjar tidigare på din nuvarande anställning. Finns det andra hinder mot en bisyssla? Du som arbetstagare har en lojalitetsplikt mot din arbetsgivare. Det innebär att du t.ex. inte får starta en verksamhet som påverkar din nuvarande anställning eller företaget du jobbat för. För att vara säker på att du inte handlar i strid mot klausulen eller lojalitetsplikten rekommenderar jag dig att fråga din arbetsgivare vad hen tycker om det. Jag vill upplysa dig om att arbetsgivaren inte har rätt att hindra dig från att ha en bisyssla som inte strider mot lojalitetsplikten eller klausulen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,