Kan arbetsgivare kräva skadestånd när arbetstagaren vägrar arbeta?

2018-08-07 i Anställningsavtal
FRÅGA |En person över 18 år har tecknat ett anställningsavtal som innebär en tidsbegränsad anställning om 1 månad.Strax efter att personen tecknat avtalet så ångrar sig personen och vill inte genomföra anställningen.Lönen är provisionsbaserad, dvs ej någon fast lön. Lönen har dock reglerats mycket tydligt i anställningsavtalet. Kan vi som arbetsgivare kräva någon form av ekonomisk ersättning för att personen ej vill fullfölja sitt åtagande?
Michella Lina Said |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Huvudregel är att avtal skall hållas, och när en part inte presterar i enlighet med avtalet föreligger ett avtalsbrott. När en avtalspart begår ett avtalsbrott har motparten i regel rätt att göra eventuella påföljder gällande. Skadestånd har till syfte att ersätta skadelidande i samma ekonomiska position som om avtalsbrottet aldrig hade skett. Den som lider skada till följd av ett avtalsbrott har således en rätt att få ersättning för hela sin skada, såvida skadan kan bevisas. I ert fall föreligger ett juridiskt bindande avtal och därmed kan inte den nyblivne arbetstagaren ångra sig hur som helst. Den avtalade uppsägningstiden gäller, men eftersom arbetstagaren inte alls vill genomföra anställningen har ett avtalsbrott begåtts. Ni kan således kräva ekonomisk ersättning för att er avtalspart inte fullföljer sitt åtagande. För att skadestånd ska bli aktuellt ska ni emellertid kunna visa att ekonomisk skada uppstått till följd av avtalsbrottet; exempelvis utebliven vinst. Behöver ni mer rådgivning kan ni ringa oss på 08-533 300 04 mån-fre kl. 10-16. Jag rekommenderar er att vända er till våra erfarna jurister på Lawline för ytterligare hjälp med en eventuell skadeståndstalan. Ni kan boka tid här.Med vänliga hälsningar,

Illojalitet mot arbetsgivare?

2018-07-28 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag har varit anställd på ett städbolag i ganska många år, sade upp mig för en tid sedan och vid uppsägningen hotade min arbetsgivare att stämma mig om någon av "mina" kunder sade upp avtalet med dem.Jag har nu börjat på mitt nya jobb, ett annat städbolag, en konkurrent till min gamla arbetsplats.För några dagar sedan fick jag ett brev hem från en advokatfirma angående illojalt agerande under anställning - om att städbolaget håller på att gå igenom uppkommen skada och att jag kan bli skyldig till ett skadestånd på minst 150 000kr om kunders uppsägning kan bli kopplade till mitt ev. illojala agerande. Oklarheten består i varför vissa kunder har valt att lämna städbolaget. Många av "mina" kunder har varit hemma när jag har städat hos dem och vi har genom åren fått en ganska så personlig kontakt. När en del kunder fick veta att jag skulle sluta min anställning har de ställt mig frågan om vart jag skulle ta vägen och då har jag svarat dem med namnet på det nya städbolaget. Jag har aldrig bett någon lämna städbolaget eller "följa" med mig till det nya, jag har inte påverkat någon kund på något vis, jag har endast svarat på deras frågor. Bör jag vara orolig att svara på kunders frågor är illojalitet mot städbolaget? Kan jag stå till skuld för att kunder valt att lämna städbolaget efter att jag slutade min anställning?Tacksam för svar!
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt angående lojalitet i ett anställningsförhållandeI ett anställningsförhållande krävs det av arbetstagaren att han/hon är lojal mot arbetsgivaren - lojalitetskravet ingår som ett led i anställningsavtalet. Det framgår inte av någon särskild lagbestämmelse, men är en typ av "oskriven regel" inom arbetsrätten. Ett tydligt exempel på illojalt förfarande kan vara om en anställd under sin anställningstid bedriver en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet, ägnad att tillfoga arbetsgivaren en "inte obetydlig skada" eller som annars sker under sådana omständigheter att den bör uppfattas som illojal (se exempelvis Arbetsdomstolens avgörande AD 1998 nr 80). Redan planer på sådan verksamhet kan ibland utgöra brott mot lojalitetskravet (för exempel, se AD 1993 nr 12). Lojalitetskravets utsträckning i tidenOm inget särskilt har avtalats, så upphör denna lojalitetsplikt när anställningen har avslutats - plikten har alltså inte någon rättslig efterverkan. En arbetstagare ska givetvis ha möjlighet att byta arbetsplats utan att oroa sig för skadståndskrav från sin tidigare arbetsgivare, och har all rätt att inleda en ny anställning vid en konkurrerande verksamhet.Situationen i ditt fallAtt du tog anställning vid en annan städfirma utgör givetvis inget brott mot lojalitetsplikten. Det händer däremot ibland att det finns s.k. kundklausuler i anställningsavtal, det vill säga att arbetstagaren förbinder sig att inte ta med "sina" kunder för det fall denne vill öppna upp en egen verksamhet eller byta arbetsplats. Men, även om en sådan kundklausul finns i ditt gamla anställningsavtal så måste din fd. arbetsgivare bevisa att du faktiskt övertygat "dina" kunder att följa med dem. Du kan aldrig hållas ansvarig för att de kunder du hjälpt väljer att byta städfirma för att de är nöjda med din arbetsinsats. Tvisten kommer därför sannolikt i slutändan handla om vilken typ av bevisning som förs fram från båda sidor. Kundklausuler är ett relativt nytt fenomen, och det finns därför inte så mycket rättsfall som avgjort situationer då tvister uppstått kring de typerna av klausuler. Vad som generellt kan sägas är i alla fall att om en kundklausul anses vara oskälig så kan den jämkas enligt 38 § avtalslagen. Om det inte finns en kundklausul i ditt gamla avtal så skulle jag våga påstå att du är ännu mer på det torra.Jag hoppas allt löser sig, och tveka inte att ställa en fråga nedan om något fortfarande känns oklart! Om du vill ha ytterligare hjälp av kunniga jurister, kan du vända dig till info@lawline.se där de kan hjälpa dig vidare i detta ärende.Vänligen,

Konkurrensklausul i anställningsavtalet

2018-07-09 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej,Min nuvarande arbetsgivare har skrivit i mitt anställningskontrakt att jag inte får söka nytt jobb inom samma bransch ifall jag väljer att säga upp mig. Är det verkligen korrekt?Med vänliga hälsningar
Oscar Stenmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt är det tillåtet med konkurrensklasulerKlausulen i ditt anställningsavtal som du syftar på i din fråga brukar benämnas konkurrensklausul. En konkurrensklausul skyddar arbetsgivaren mot att arbetstagaren, efter avslutad anställning, tar jobb hos en konkurrent och bär med sig affärshemligheter eller dylikt från den tidigare arbetsgivaren. Ett sådant villkor är tillåtet förutsatt att det inte är oskäligt (38 § avtalslagen). Det är svårt att avgöra om en konkurrensklausul är oskälig eller inte. För att besvara denna fråga får man ta hjälp av rättsfall från Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen har uttalat att man måste göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet för att avgöra om en konkurrensklausul är giltig. Med hänsyn till att du inte ger någon information om din arbetssituation är det omöjligt att svara på om konkurrensklausulen kan anses vara oskälig eller inte.Mitt råd till dig Jag råder dig att återkomma till oss på Lawline med mer information om ditt arbete. Det vore bra om du angav exempelvis vilken befattning du har på företaget, vilken lön du har samt hur lång tid denna konkurrensklausul sträcker sig. Antingen kan du kontakta oss på telefonnummer 08-533 300 04 eller så skickar du in en ny fråga här på vår hemsida.Vänligen,

Arbetstagare kommer inte till jobbet

2018-06-25 i Anställningsavtal
FRÅGA |En anställd på mitt företag, som enligt anställningsavtal har 3 månaders uppsägning, har inte jobbat på 3 månader, enda ursäkten jag har fått är att han letar efter bostad, och därför inte kommer. Är inte detta ett kontraktsbrott? Kan han bli ersättningsskyldig, då jag fick anställa en ersättare? Det är ett lantbruksföretag.
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, undrar du om din anställde har begått ett kontraktsbrott genom att inte jobba under 3 månader. Avtalsrätten bygger på en princip som innebär att avtal ska hållas, och att man inte kan bryta avtal utan särskilda skäl. Den enda anledningen till varför en arbetstagare kan avbryta en anställning omedelbart är om arbetsgivaren har åsidosatt sina åtaganden i väsentlig mån, alltså om du har vägrat betala ut lön under en längre tid, misshandlat arbetstagaren eller dylikt (4§ avtalslagen). I andra fall måste arbetstagaren meddela om sin uppsägning och arbeta under uppsägningstiden för att inte begå ett kontraktsbrott. Arbetstagaren kan bli ersättningsskyldig för den skada du har lidit genom att hen inte kommit till jobbet, alltså att arbetsuppgifter inte blivit genomförda vilket resulterat i förlust för företaget. Du kanske blivit tvungen att anställa någon genom kort varsel och erbjuda högre lön till den nya anställde, vilket också är en förlust för dig. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Fråga om konkurrensklausul

2018-07-31 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej!Jag har avslutat min anställning, som var i ett städbolag, nyligen. I mitt anställningsbekräftelse för arbetare finns/fanns ingen konkurrensklausul. Anställningen omfattades av kollektivavtal mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund, samt företagets övriga regler. Jag har nu startat ett enskilt bolag. Jag tackade för mig hos mina kunder och önskade trevlig sommar. Talade om när de frågade då att jag inte skulle återkomma efter sommaren. Fler frågade vad jag skulle göra, och jag talade om att jag i framtiden ska starta eget bolag. Det finns idag nu kunder som vill att jag ska arbeta hos dem. Vad har jag för skyldigheter och rättigheter? Det jag kan läsa mig till är att min lojalitetsplikt upphör efter anställningens slut, och om som i mitt fall inte konkurrensklausul finns, så borde jag kunna ta emot dessa kunder som vilka kunder som helst?Vad händer om en kund kommer "loss" tidigare från sin uppsägning från tidigare bolag jag arbetat på, och får jag ta emot dom då hos mig? Får jag ta emot dem alls i mitt städbolag?Tacksam för svar!
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Det är riktigt att en arbetstagare under anställningens varaktighet har en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. Lojalitetsplikten innebär bland annat att arbetstagaren inte ska driva konkurrerande verksamhet med arbetsgivarens kunder. Däremot upphör, såsom du nämner, lojalitetsplikten efter det att anställningen avslutas. Lojalitetsplikten kan förlängas och bestå även efter anställningens upphörande om det i anställningsavtalet finns en konkurrensklausul som villkorar detta. Däremot finns det ingeb konkurrensklausul finns det heller ingen grund att hindra arbetstagaren efter anställningens avslut att bedriva konkurrerande verksamhet och ha samma kunder som före detta arbetsgivaren. Finns ingen konkurrensklausul råder som vanligt fri konkurrens och avtalsfrihet, vilket innebär att det är upp till avtalsparterna att ingå avtal om de så önskar. Om en kund till din f.d. arbetsgivare begår ett kontraktsbrott kan kunden bli ansvarig gentemot arbetsgivaren och bli ersättningsskyldig. Det kontraktsförhållandet förbinder dock endast kunden och din f.d. arbetsgivare, du som ny avtalspart med kunden hålls utanför deras förhållande. Vill kunden avbryta avtalet tidigare med din f.d. arbetsgivare är det en sak kunden måste ta med dem. Kunden och du är däremot fria att ingå avtal. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).Hälsningar

Får man betalt av arbetsgivaren om det finns hinder till arbete

2018-07-27 i Anställningsavtal
FRÅGA |Det är så att jag och min arbetsgivare skrev på ett kontrakt/avtal som skulle gälla från och med den 1 juni. Dock så började jag och andra anställda jobba efter 2 veckor (15 juni) eftersom det var förseningar med öppningen av restaurangen (arbetsplats).Har jag rätt att få betalt för de där två veckorna? Har en heltidsanställning. Hade ingen inkomst alls under veckorna.
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Så som jag har förstått det har ni skrivit ett avtal om att du ska börja arbeta som heltidsanställd från och med 1:a juni, men ni började jobba 15 juni. I ett sådannt fall så ska du ha lön från och med 1:a juni, såvida ni inte avtalat om annat enligt 1 kap 1 § Avtalslagen. Om det blir ändringar i avtalet måste båda parter vara överens, så frågan är om ni har diskuterat något kring förseningen med öppningen överhuvudtaget?Meddelade din arbetsgivare om förseningen i god tid, d.v.s. så att du t.ex. hinner hitta ett annat jobb under tiden som kan täcka dessa två veckor?Oavsett vad som diskuterats så är det viktiga att ni varit överens. Det som står i avtalet gäller och om ni inte varit överens om vad som händer med era löner de två första veckorna utöver vad som står i avtalet så har ni enligt avtalet rätten att få betalt för hela juni månad.Hoppas du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har fler frågor!Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Avtalstolkning av anställningsavtal - "Helgarbete"

2018-07-01 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej!I mitt anställningsavtal står det under punkten arbetstid:"Arbetstagaren är skyldig att arbeta varannan helg under butikens öppettider, lördag 11-16 och söndag/helgdag 11-16 om Arbetsgivaren så anmodar. Helgarbete kompenseras med ledighet under ordinarie arbetstid enligt rullande schema."Jag arbetar alltså både lördag och söndag varannan helg. I gengäld är jag ledig varje fredag så inga konstigheter. Men vi arbetar också alla röda dagar och får ingen kompensation för det, och det är det jag undrar om min chef gör rätt? Han har ju skrivit att "helgarbete kompenseras..." så jag undrar om inte röda dagar borde falla där under också?Tack på förhand!
|Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Utgångspunkten vid avtalstolkning är att man ska utgå från parternas gemensamma partsvilja när avtalets slöts (dvs vad du och din chef båda avsåg när ni undertecknade avtalet). Emellertid verkar ni ha skilda meningar om detta, varför man får gå vidare med olika tolkningsmetoder för att utröna vad som ska förstås med avtalet.Det finns olika metoder för avtalstolkning som utvecklats inom praxis och inom den juridiska doktrinen. Alla kommer inte anse att samma metod bör ges samma vikt.Några vanliga tolkningsmetoder är språkinriktad tolkning, systeminriktad tolkning och branschinriktad tolkning. Språkinriktad tolkning innebär avtalet tolkas efter sin ordalydelse och den språkliga innebörden. Om man ser till betydelse av ordet "helg" så hänger det samman med ordet "helig", vilket skulle kunna vara argument att kyrkliga högtider som är röda dagar också ska vara "helg" i avtalets mening. Emellertid kan man argumentera emot detta och påstå att många inte anser att julafton är en helgdag om den infaller på en lördag eller söndag, eftersom "helg" har för de flesta blivit synonymt med lördag och söndag. Systeminriktad tolkning innebär att man ser till andra delar av avtalet. Om till exempel det finns en bestämmelse om röda dagar eller högtider där något särskilt gäller, talar detta för att man gör en distinktion mellan "helg" och "röd dag" och att avtalet inte föreskriver att t. ex julafton när den infaller på en onsdag inte ska ses som "helg". Eftersom "helgarbete" följer direkt efter lördag och söndag tyder det också på att "helg" avser endast lördag och söndag.Branschinriktad tolkning innebär att man ser till t. ex språkbruk i branschen. Inom glassbranschen kan "båt" avse en glassbåt men det hade det inte gjort i t. ex möbelbranschen.Jag anser mig veta för lite om din bransch och om avtalet i dess helhet för att göra en slutgiltig tolkning, men jag anser att det faktum att "helgarbete" kommer direkt efter att lördag och söndag nämnts talar för att "helg" avser bara lördag och söndag.

Får jag som anställd bedriva konkurrerande verksamhet?

2018-06-06 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! jag undrar om det är ok att driva ett företag på min fritid som håller på med samma saker som jag gör hos min arbetsgivare. vad kan detta få för påföljd kan jag tex bli skadeståndsskyldig?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Villkoren ska finnas i ditt anställningsavtal och eventuella kollektivavtalI ditt anställningsavtal och i det eventuella kollektivavtalet som gäller för din anställning ska alla villkor som rör din anställning finnas. Det luriga är att ett anställningsavtal inte behöver vara skriftligt för att vara gällande. Har du och din arbetsgivare muntligen kommit överens om att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet under din tid som anställd, och eventuellt under en viss tid efter din anställning, är denna överenskommelse gällande mellan er. Utfyllnad av anställningsavtalet med regler som vanligtvis brukar gälla inom branschenIbland är avtal ofullständiga. I ditt fall kanske ni inte har pratat om du får bedriva konkurrerande verksamhet eller inte och vilka påföljder som kan aktualiseras ifall du gör det. När avtal är ofullständiga och någon part hävdar att den andre parten har brutit mot avtalet brukar avtalet fyllas ut. Avtalet fylls då ut med de regler som brukar gälla i en sådan situation som uppkommit. Inom vissa branscher t.ex. rådgivningsverksamhet är det vanligt att anställningsavtalet innehåller en konkurrensklausul med en anknytande regel om skadeståndsskyldighet ifall arbetstagaren bryter mot regeln. Skadeståndsskyldigheten brukar vara bestämd till en viss summa eftersom det är svårt att beräkna hur stor skada en arbetstagare i realiteten orsakat arbetsgivaren genom sin konkurrerande verksamhet. Ibland är det inte skäligt att tolka in en konkurrensklausulJobbar du inte med rådgivning eller liknande, utan sysslar med en verksamhet där det är vanligt att kunder byter leverantör och din konkurrerande verksamhet inte skulle påverka arbetsgivarens kundkrets är det inte rimligt att fylla ut ditt anställningsavtal med en konkurrensklausul som skulle innebära att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet och blir skadeståndsskyldig ifall du gör det. Är du osäker – fråga din arbetsgivareÄr du osäker på vad som gäller enligt ditt anställningsavtal, vad som står i det för dig eventuellt gällande kollektivavtalet och vad som är vanligt inom den bransch du arbetar bör du fråga din arbetsgivare. Kommunikation löser det mesta. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,