När uppstår ett bindande anställningsavtal?

2018-10-25 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej!Jag fick ett anställningsavtal för en tillsvidareanställning skickat till mig via mail och det var inte underskrivet. Direkt efter att vi kommit överrens om att hon skulle maila avtalet till mig sa hon att hon även skulle skicka det underskrivet per post så att jag kan skriva under. Två veckor har gått och inget avtal har kommit med posten. Varför dröjer hon med att skriva under? Är ingen bunden av avtalet utan underskrift så att hon kan ångra sig, utan iakttagande av uppsägningstid med mera?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När har ett bindande anställningsavtal kommit till stånd?

Det finns inga särskilda krav på hur ett anställningsavtal ska upprättas för att vara juridiskt bindande. Ett anställningsavtal behöver alltså inte vara skriftligt för att utgöra ett bindande avtal, utan det räcker med en muntlig överenskommelse. Ett muntligt erbjudande om arbete är således juridiskt bindande. Detta innebär att om en person blir erbjuden en anställning och muntligen tackar ja har ett bindande anställningsavtal uppkommit. Ett fysiskt avtal som arbetsgivaren efter denna muntliga överenskommelse skickar till arbetstagaren för underskrift får under sådana omständigheter endast bedömas utgöra en precisering av anställningsvillkoren. Huruvida detta fysiska avtal undertecknas eller inte har därmed ingen inverkan på parternas avtalsrättsliga bundenhet. Emellertid kan det vara svårt för arbetstagaren att i ett fall som det ovan beskrivna bevisa att ett bindande avtal har kommit till stånd på muntlig väg, eftersom det inte finns några papper som bevisar vad som sagts.

Vad är arbetsgivarens skyldigheter?

Om ett juridiskt bindande avtal har uppkommit mellan arbetstagaren och arbetsgivaren är arbetsgivaren skyldig att beakta reglerna i lagen om anställningsskydd och reglerna i kollektivavtalet, under förutsättning att arbetsgivaren är ansluten till ett sådant. Detta medför som utgångspunkt att lagens bestämmelser om uppsägning, uppsägningstid och avsked aktualiseras. Det ska dock understrykas att det i kollektivavtal kan förekomma avvikande bestämmelser från lagen (2 § lagen om anställningsskydd). Om arbetsgivaren fråntar arbetstagaren dennes anställning genom att exempelvis anställa någon annan i dennes ställe kan detta betraktas som ett avskedande. Enligt lagen om anställningsskydd får ett avskedande ske om arbetstagare grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren (18 §). Detta är självklart svårt att hävda när arbetstagaren inte har haft något chans att börja arbeta, varför arbetstagaren med stor sannolikhet skulle ha rätt att kräva skadestånd (38 § lagen om anställningsskydd).

Sammanfattningsvis

Om du har blivit erbjuden en anställning och muntligen tackat ja har ett bindande anställningsavtal uppkommit mellan dig och arbetsgivaren. Detta innebär att arbetsgivaren som utgångspunkt måste beakta reglerna i lagen om anställningsskydd och inte utifrån eget godtycke frånta dig anställningen. Är arbetsgivaren ansluten till ett kollektivavtal måste bestämmelserna i detta iakttas.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll