Avtalstolkning av anställningsavtal - "Helgarbete"

2018-07-01 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej!I mitt anställningsavtal står det under punkten arbetstid:"Arbetstagaren är skyldig att arbeta varannan helg under butikens öppettider, lördag 11-16 och söndag/helgdag 11-16 om Arbetsgivaren så anmodar. Helgarbete kompenseras med ledighet under ordinarie arbetstid enligt rullande schema."Jag arbetar alltså både lördag och söndag varannan helg. I gengäld är jag ledig varje fredag så inga konstigheter. Men vi arbetar också alla röda dagar och får ingen kompensation för det, och det är det jag undrar om min chef gör rätt? Han har ju skrivit att "helgarbete kompenseras..." så jag undrar om inte röda dagar borde falla där under också?Tack på förhand!
Emil Duberg |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Utgångspunkten vid avtalstolkning är att man ska utgå från parternas gemensamma partsvilja när avtalets slöts (dvs vad du och din chef båda avsåg när ni undertecknade avtalet). Emellertid verkar ni ha skilda meningar om detta, varför man får gå vidare med olika tolkningsmetoder för att utröna vad som ska förstås med avtalet.Det finns olika metoder för avtalstolkning som utvecklats inom praxis och inom den juridiska doktrinen. Alla kommer inte anse att samma metod bör ges samma vikt.Några vanliga tolkningsmetoder är språkinriktad tolkning, systeminriktad tolkning och branschinriktad tolkning. Språkinriktad tolkning innebär avtalet tolkas efter sin ordalydelse och den språkliga innebörden. Om man ser till betydelse av ordet "helg" så hänger det samman med ordet "helig", vilket skulle kunna vara argument att kyrkliga högtider som är röda dagar också ska vara "helg" i avtalets mening. Emellertid kan man argumentera emot detta och påstå att många inte anser att julafton är en helgdag om den infaller på en lördag eller söndag, eftersom "helg" har för de flesta blivit synonymt med lördag och söndag. Systeminriktad tolkning innebär att man ser till andra delar av avtalet. Om till exempel det finns en bestämmelse om röda dagar eller högtider där något särskilt gäller, talar detta för att man gör en distinktion mellan "helg" och "röd dag" och att avtalet inte föreskriver att t. ex julafton när den infaller på en onsdag inte ska ses som "helg". Eftersom "helgarbete" följer direkt efter lördag och söndag tyder det också på att "helg" avser endast lördag och söndag.Branschinriktad tolkning innebär att man ser till t. ex språkbruk i branschen. Inom glassbranschen kan "båt" avse en glassbåt men det hade det inte gjort i t. ex möbelbranschen.Jag anser mig veta för lite om din bransch och om avtalet i dess helhet för att göra en slutgiltig tolkning, men jag anser att det faktum att "helgarbete" kommer direkt efter att lördag och söndag nämnts talar för att "helg" avser bara lördag och söndag.

Får jag som anställd bedriva konkurrerande verksamhet?

2018-06-06 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! jag undrar om det är ok att driva ett företag på min fritid som håller på med samma saker som jag gör hos min arbetsgivare. vad kan detta få för påföljd kan jag tex bli skadeståndsskyldig?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Villkoren ska finnas i ditt anställningsavtal och eventuella kollektivavtalI ditt anställningsavtal och i det eventuella kollektivavtalet som gäller för din anställning ska alla villkor som rör din anställning finnas. Det luriga är att ett anställningsavtal inte behöver vara skriftligt för att vara gällande. Har du och din arbetsgivare muntligen kommit överens om att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet under din tid som anställd, och eventuellt under en viss tid efter din anställning, är denna överenskommelse gällande mellan er. Utfyllnad av anställningsavtalet med regler som vanligtvis brukar gälla inom branschenIbland är avtal ofullständiga. I ditt fall kanske ni inte har pratat om du får bedriva konkurrerande verksamhet eller inte och vilka påföljder som kan aktualiseras ifall du gör det. När avtal är ofullständiga och någon part hävdar att den andre parten har brutit mot avtalet brukar avtalet fyllas ut. Avtalet fylls då ut med de regler som brukar gälla i en sådan situation som uppkommit. Inom vissa branscher t.ex. rådgivningsverksamhet är det vanligt att anställningsavtalet innehåller en konkurrensklausul med en anknytande regel om skadeståndsskyldighet ifall arbetstagaren bryter mot regeln. Skadeståndsskyldigheten brukar vara bestämd till en viss summa eftersom det är svårt att beräkna hur stor skada en arbetstagare i realiteten orsakat arbetsgivaren genom sin konkurrerande verksamhet. Ibland är det inte skäligt att tolka in en konkurrensklausulJobbar du inte med rådgivning eller liknande, utan sysslar med en verksamhet där det är vanligt att kunder byter leverantör och din konkurrerande verksamhet inte skulle påverka arbetsgivarens kundkrets är det inte rimligt att fylla ut ditt anställningsavtal med en konkurrensklausul som skulle innebära att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet och blir skadeståndsskyldig ifall du gör det. Är du osäker – fråga din arbetsgivareÄr du osäker på vad som gäller enligt ditt anställningsavtal, vad som står i det för dig eventuellt gällande kollektivavtalet och vad som är vanligt inom den bransch du arbetar bör du fråga din arbetsgivare. Kommunikation löser det mesta. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Frånträda muntligt anställningsavtal

2018-05-01 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej!Jag har tackat ja muntligt över telefon till en förskollärartjänst och en överenskommelse skickades via mejl. Inga papper påskrivna ännu. Nu har jag blivit erbjuden en tjänst på en privat förskola och vill gärna ta den istället. Men min tjänst på den förskolan som jag tackat ja muntligt till börjar inte förrän den 18 juni. Hur fungerar det då med uppsägningstid ? Hur lång är den och måste jag jobba uppsägningstiden med start den 18 juni? Om jag hade hunnit skriva på anställningsavtal gäller andra regler Då?Tacksam för snabbt svar.
Emilia Hallberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Muntligt avtalHuvudregeln inom avtalsrätten lyder "pacta sunt servanda", vilket innebär att avtal skall hållas, muntliga som skriftliga. Undantag från huvudregeln gäller vid t ex köp av fast egendom, som måste ske skriftligen. Ert muntliga avtal är om anställningen är därmed giltigt.Frånträda muntligt anställningsavtalI samband med muntligt avtal föreligger bevisbörda för den som påstår att ett muntligt avtal har uppkommit. Därmed måste den som påstår att ett avtal slutits också kunna bevisa det. Det är därför lämpligt att alltid upprätta ett skriftligt avtal. I och med att det inte verkar finnas någon skriftlig dokumentation över vad du och arbetsgivaren kommit överens om har du har goda chanser att komma ifrån anställningen. Det har tidigare hävdats att ett anställningsavtal kan komma att betraktas som preliminärt innan själva tillträdet av tjänsten sker. Det kan därför tänkas vara enklare att bryta löftet om anställningen, än om den i själva verket påbörjats.SammanfattningVid uppsägningar gäller en uppsägningstid av minst en månad, enligt 11 § lag om anställningsskydd (LAS).Om du då säger upp ditt avtal från och med idag så har du därmed en uppsägningstid från dagens datum och trettio dagar framåt. Det bör således inte vara några problem för dig att frånträda anställningen, då den ännu inte påbörjats.Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid muntlig anställning beträffande uppsägning

2018-04-07 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag fick ett jobb den 16 mars, men fick genast varningens finger redan första veckan hur saker och ting går till där. Det handlar bl.a om avtal och schema. Efter att ha tjatat på ett avtal i 3 veckor men med massa bortförklaringar fick jag nog och valde att säga upp mig. Igår sa han att jag var fast i alla fall en månad och jag frågade hur jag kunde vara det utan avtal, och han förklarade att ett muntligt avtal är gjort. Och det kan inte jag hålla med om. Han sa att jag skulle ringa skatteverket (?) om jag inte litade på honom. Det hör till saken att jag inte har suttit ner tillsammans med honom en enda gång och varken pratat om lön, schema eller något som har med min anställning att göra. Han menar på att det muntliga avtalet skulle skett på min intervju (då jag inte ens visste att jag skulle få jobbet?). Kan det här stämma? Jag är fruktansvärt upprörd och är fast i något som jag mår väldigt väldigt dåligt över. Med vänliga hälsningar
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beträffande avtal gäller generellt att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga (1 § AvtL). I Sverige gäller principen om anbud och accept och genom att acceptera att börja arbeta skulle jag säga att det är ett bindande avtal per definition . Däremot verkar ni inte ha diskuterat uppsägningstid och liknande materiellt och du är därför inte bunden till att fortsätta tjänsten en månad ytterligare om ni inte kommit fram till vilken uppsägningstid som gäller.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Arbetstagare kommer inte till jobbet

2018-06-25 i Anställningsavtal
FRÅGA |En anställd på mitt företag, som enligt anställningsavtal har 3 månaders uppsägning, har inte jobbat på 3 månader, enda ursäkten jag har fått är att han letar efter bostad, och därför inte kommer. Är inte detta ett kontraktsbrott? Kan han bli ersättningsskyldig, då jag fick anställa en ersättare? Det är ett lantbruksföretag.
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, undrar du om din anställde har begått ett kontraktsbrott genom att inte jobba under 3 månader. Avtalsrätten bygger på en princip som innebär att avtal ska hållas, och att man inte kan bryta avtal utan särskilda skäl. Den enda anledningen till varför en arbetstagare kan avbryta en anställning omedelbart är om arbetsgivaren har åsidosatt sina åtaganden i väsentlig mån, alltså om du har vägrat betala ut lön under en längre tid, misshandlat arbetstagaren eller dylikt (4§ avtalslagen). I andra fall måste arbetstagaren meddela om sin uppsägning och arbeta under uppsägningstiden för att inte begå ett kontraktsbrott. Arbetstagaren kan bli ersättningsskyldig för den skada du har lidit genom att hen inte kommit till jobbet, alltså att arbetsuppgifter inte blivit genomförda vilket resulterat i förlust för företaget. Du kanske blivit tvungen att anställa någon genom kort varsel och erbjuda högre lön till den nya anställde, vilket också är en förlust för dig. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Räcker det med ett muntligt anställningsavtal?

2018-05-30 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett nytt jobb men jag har inte skrivit på något skriftligt anställningsavtal. Min nya chef sa att det räcker att vi tar det muntligt. Stämmer det?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Det finns inte några krav att ett anställningsavtal måste vara skriftligt, utan ditt muntliga anställningsavtal är ett giltigt avtal. Både du och din chef är bundna av det muntliga anställningsavtalet. Detta enligt den avtalsrättsliga huvudregeln att avtal ska hållas (pacta sunt servanda), en princip som kommer till uttryck indirekt i 1 § avtalslagen. Ett anställningsavtal kan även komma till genom konkludent handlande.Jag rekommenderar dock att ni upprättar ett skriftligt anställningsavtal eftersom det är ett starkt bevismedel om tvist skulle uppstå. I en tvist räcker inte ett muntligt anställningsavtal så långt.Notera också att din chef har en skyldighet enligt 6c § lagen om anställningsskydd att senast en månad efter att du börjat arbeta lämna dig skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen (anställningsform, lön, uppsägningstid m.m.).Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna vid fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivare ger muntligt löfte om vikariat och ångrar sig sedan – vad gäller?

2018-04-19 i Anställningsavtal
FRÅGA |Arbetsgivare /rektor ger muntligt löfte om ett kortare vikariat, ( 3 månader ) . Sedan ångrar sig . Vad gäller?
Klara Sandrén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett muntligt löfte om anställning som det du beskriver är ett avtal om anställning som vilket annat som helst. Utgångspunkten är alltså att arbetsgivaren är bunden till löftet om att ge en person ett vikariat på tre månader (1 § avtalslagen). Svårigheten blir dock att bevisa att arbetsgivaren har givit detta löfte. Det är därför man i regel vill göra skriftliga avtal för att kunna ha ett konkret bevis för avtalet. Ett bevis på att ett avtal har ingåtts kan vara till exempel om det finns några vittnen, om samtalet finns inspelat eller liknande. Annars blir det svårt att bevisa att avtal har ingåtts eftersom ord står mot ord. Mitt rådOm du själv eller någon du känner har blivit utsatt för detta skulle mitt råd nog vara att släppa det i det här fallet. Ett muntligt avtal är visserligen ett avtal, men utan bevis för att löftet om anställning har givits är det inte lönt att driva frågan vidare. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skäliga konkurrensklausuler vid en provanställning

2018-04-06 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej,Jag har provanställning som säljare men vill nu byta arbetsgivare verksam inom liknande verksamhet. I mitt anställningsavtal står att jag inte får arbeta konkurrerande med nuvarande arbetsgivare inom 6 månader.Gäller detta trots provanställning och helt villkorslöst för arbetsgivaren?
Hugo Wimby |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ofta avtalar en arbetsgivare genom ett anställningsavtal att arbetstagaren inte får arbeta eller bedriva en konkurrerande verksamhet inom en viss angiven tidsrymd. Dessa regleringar kallas konkurrensklausuler och är även vanliga vid provanställningar. Giltigheten av konkurrensklausulen bedöms om den anses vara skälig. Varför finns konkurrensklausuler?Genom att skriva en konkurrensklausul vill arbetsgivaren "säkerställa" att du som anställd inte ska sluta din anställning och genomföra liknande konkurrerande verksamhet. Detta beror ofta att arbetsgivaren anser att de lagt stora resurser på dig som ny anställd genom exempelvis utbildningar och arbetskläder. Det kan även vara ett sätt att säkerställa att inte du tar med dig dina nyfunna säljkunskaper till en ny arbetsgivare.Är konkurrensklausulen skälig?I Avtalslagens (AvtL) 38§ framgår det att det är lagligt i svensk rätt att teckna konkurrensklausuler dock bedöms skäligheten av ditt anställningsavtal genom praxis från Arbetsdomstolen (AD). Skäligheten bedöms på flera olika faktorer, även om det handlar om en provanställning kan det senare resultera i en tillsvidareanställning vilket gör det skäligt för arbetsgivaren att ha med konkurrensklausuler i anställningsavtalet. Frågar är istället om just denna klausul är skälig.Rättsfallet AD 2001 nr 91 ligger till grund för bedömning om otillåten konkurrens föreligger och bedömningen grundar sig på fyra kriterier:1. "Hänsyn till den aktuella verksamhetens beskaffenhet." Är företaget där du jobbar utsatt av hård konkurrens på marknaden och är marginalerna för bolaget där du jobbar på små?2. "Hänsyn till den anställdes ställning i företaget." Hur stor insyn har du i företaget där du jobbar på?3. "Hänsyn till arbetstagarens möjligheter att i konkurrerande syfte utnyttja företagshemligheter och annat internt material hos arbetstagaren." Har du möjligheter att exempelvis föra vidare säljstrategier som anses vara specifikt för bolaget du jobbar på?4. "Hänsyn till risken i övrigt för skada i något avseende för arbetsgivaren." Riskerar din nuvarande arbetsgivare att skadas på annat sätt om du byter till en konkurrerande arbetsgivare? SlutsatsOm du väljer att byta arbetsgivare trots att du undertecknat anställningsavtalet kan det hända att din nuvarande arbetsgivare väljer att tvista om din jobbflytt eftersom du "brutit" mot avtalet. Om du anses ha brutit mot konkurrensklausulen avgörs i en domstol (inte av din tidigare arbetsgivare) i enlighet med de fyra kriterierna ovan. Utifrån den informationen jag fått av dig så bör inte din jobbflytt bryta mot otillåten konkurrens och du bör kunna byta jobb utan några följande konsekvenser, dock är detta enbart min subjektiva bedömning och vid en eventuell tvist avgörs den som tidigare nämt i en domstol.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,