Muntligt anställningsavtal har ingåtts men arbetsgivare uppfyller inte sin del av avtalet

2019-06-10 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej! Jag var på intervju den 23 maj, hon sa där och då med hennes egna ord "du har fått jobbet! Jag ringer upp dig på måndag" På tisdagen skrev jag och frågade hur det blev då jag var tvungen att meddela min dåvarande chef om jag kunde jobba under sommaren eller inte. Hon skulle ringa upp mig dagen efter men nu har det gått två veckor och nu sitter jag här utan något jobb. Får en chef sitta och ljuga sådär under en arbetsintervju? Jag känner mig sjukt kränkt och orespekterad. + att jag nu inte har något jobb alls för jag trodde att hon var ärlig när hon sa att jag fick jobbet. Men nu svarar hon inte ens längre...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?
Arbetsgivare har muntligen utlovat anställning till arbetssökanden men har därefter inte varit kontaktbar. Frågan gäller om agerandet från arbetsgivarsidan är tillåtet.

Utredning
Anställningsförhållanden och anställningsavtal regleras i lag om anställningsskydd (LAS).

Först och främst bör nämnas att för att ett avtal ska slutas mellan två parter krävs dels ett anbud, dels en accept enligt 1 kapitlet avtalslagen. Det finns inga särskilda formkrav för hur ett anställningsavtal ska ingås. Alltså kan du ingå anställningsavtal med arbetsgivare på följande sätt: skriftligen, muntligen eller konkludent. Konkludent handlande innebär att avtal genom handling, parterna agerar som om det fanns ett avtal trots att det inte uttryckligen slutits ett avtal. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal. Dock är det ur bevishänseende till fördel om avtal sluts skriftligen och med undertecknande av båda parterna. Varför det är att föredra skriftliga avtal är för att i eventuella framtida konflikter kunna visa på vad parterna kommit överens om.

Anställning kan även komma till stånd genom vårdslöst handlande av arbetsgivare vid anställningsintervju. Detta framhåller arbetsdomstolen i domen AD 2003 nr 105 där de anger att handlandet ska medföra att arbetstagaren med fog kan få uppfattningen att en anställning har kommit till stånd. Arbetstagaren kan med fog ha fått uppfattning om detta om parterna kommit överens om väsentliga villkor i anställningsavtalet, exempelvis lön, arbetsuppgifter, startdatum etcetera. Om kontakterna tidigare varit omfattande uppkommer en skyldighet för arbetsgivaren att klargöra för arbetssökande att anställning inte har kommit till stånd. Passivitet från arbetsgivarens sida kan medföra avtalsrättslig bundenhet. Den relevanta tidpunkten för när arbetsgivaren anses vara skyldig att underrätta arbetssökande om att anställning ej kommit till stånd är svår att ange men bör vara då det står klart för arbetsgivaren att arbetssökanden tror att anställningen är definitiv. Det är du som bär bevisbördan för att arbetsgivarens beteende har varit sådant att denne borde ha meddelat att en anställning inte har kommit tillstånd.

Vad innebär detta för dig?
Vårdslöst handlande av arbetsgivare vid en anställningsintervju har medfört att du som är arbetstagare med fog fått uppfattningen att en anställning har kommit till stånd. Av omständigheterna som framgår av frågan tolkar jag det som att ett anställningsavtal faktiskt har ingåtts mellan dig och arbetsgivaren. Avtalet har ingåtts muntligen. Det finns möjlighet att begära skadestånd om skada har uppstått i samband med anställningsförhållanden/avtal (38 § LAS). Dock kan det vara svårt att nå framgång med detta då det ur bevishänseende är till din nackdel att anställningsavtalet ingåtts muntligen. Detta såvida det inte finns något skriftligt som du kan använda som bevis såsom mejlkonversationer etcetera. Min rekommendation till dig är att du återigen försöker komma i kontakt med arbetsgivaren men även att du kontaktar ditt fackförbund för råd om hur du ska gå vidare.

Hoppas mitt svar var till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (94)
2019-11-21 Uppsägningstid vid tillsvidareanställning
2019-10-22 Kan ett butiksbiträde anställa personal?
2019-09-29 Sexuella trakasserier - frångå anställningsavtal?
2019-08-12 Vad gäller vid felskrivning i anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (77127)