Felaktigt pris i webbutik

2018-05-08 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag köpte 6 lampor från en butik på nätet som var på REA. Säljaren hade gjort bort sig och råkat REA ut lamporna för 0 kr. Jag lade en beställning på 6 st lampor, med betalning mot faktura. Jag erhöll en bekräftelse, och fick några dagar senare lamporna och betalade min faktura. Fakturan var på 95 kr som avsåg frakten.Nu en månad efter skickade återförsäljaren en ny faktura och säger att det blivit fel i fakturan. De har skickat ut en ny faktura med förfallodatum i slutet av maj.Eftersom jag besuttit varorna i över en månad, har inte jag rätt att behålla dem? Fakturan är betald osv.MvhRobin
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om valet av relevant lagJag har undersökt möjligheterna att bevara din fråga med hjälp av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, marknadsföringslagen, konsumentköplagen och köplagen. Inga av dessa gav svar på din fråga, och vi måste därför söka svaret i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även känd som avtalslagen (AvtL).Vad säger Konsumentombudsmannen (KO) och vad säger lagenKO har på frågan "Fel pris i webbutik" svarat följande:"Om du köpt en vara i en webbutik och fått en bekräftelse på köpet kan du hävda din rätt att få köpa produkten till angivet pris, men bara så länge det inte är uppenbart att priset är felaktigt och du handlat i så kallad 'ond tro' En webbutik är alltså inte bunden till en beställning om du insett eller borde ha insett att det angivna priset är för lågt."Bakgrunden till ovanstående information är 31 § AvtL. Har du insett att priset måste varit felaktigt, eller borde du åtminstone gjort det? För egen del är jag inte helt säker på att 31 § AvtL är korrekt lagrum. Det är tänkbart att 33 § AvtL kan bli aktuell istället. Det medför att "borde insett"-delen faller bort, och att hänsyn därför endast tas till vad du faktiskt insett. Vilket lagrum som är det rätta är oklart, men jag antar att KO vet bäst. Har du således haft vetskap, eller borde haft vetskap om att priset var för lågt när du beställde lamporna anses du vara i ond tro och du har därför ingen rätt att behålla dem.Besittningen är irrelevantAtt du haft varorna i din besittning i över en månad är utan betydelse eftersom du och säljaren är oense om köpets riktighet. Skulle du däremot acceptera säljarens nya pris kommer äganderätten övergå till dig, men i praktiken är en sådan övergång bara relevant om någon annan skulle försöka göra anspråk på lamporna, exempelvis om säljaren skulle gå i konkurs. Vidare innehåller vare sig 31, 33 § eller AvtL i allmänhet några bestämmelser om tidsfrist. Möjligtvis skulle man med hjälp av analogier (dvs att fylla i "luckor" i en lag med bestämmelser från en annan) kunna kräva att säljaren åberopar den felaktiga prissättningen inom en viss, ofta benämnd "skälig" tid, men det är inte sannolikt. Säljaren har enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen tre år på sig att kräva dig på betalning, men naturligtvis bara om du accepterar det nya priset. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Ångerrätt vid köp av digitala varor på distans

2018-04-13 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Köprätt. Ånger vid handel av digital vara i.e. spel på online shop. Har man ångerrätt om man köper en digital produkt och produkten har ett fel eller inte fungerar som beskrivningen beskriver? Fel i detta fall handlar om ärenden som gör att produkten slutar fungera eller inte fungerar som liknande produkter skall. Ex. En film har ljudet komma ett par sekunder efter videon, musik med brus, spel som slutar fungera under användning varje gång. Tjänster som Viaplay, Nintendo eShop, PlayStation Store.
Daniel Shin |Hej!Ångerrätt enligt distansavtalslagenOm du köper en digital vara över internet omfattas köpet av lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler eftersom avtalet sluts på en webbplats. En lagstadgad ångerrätt finns enligt 2 kap. 10 §. Du har då i egenskap av konsument rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från dagen du får tillgång till varan (för din del omedelbart efter köpet). Den rättigheten gäller oavsett om något är fel på varan eller inte.Av 2 kap. 11 § 11 p. följer däremot ett undantag som gäller vid just distansavtal som avser digitala innehåll. En näringsidkare får uppställa ett villkor om att du inte får någon ångerrätt, och om du går med på detta villkor förlorar du alltså ångerrätten. Rent praktiskt sett kan sådana villkor anges i de allmänna villkoren du går med på vid köp, och det finns inte heller något utrymme för förhandling. Kortfattat är svaret på din fråga mycket beroende på vad enskilda företag skriver i sina villkor. Jag rekommenderar att du letar efter vad varje företag villkorar om under rubriken "ångerrätt" (eng. refund).Reklamering enligt konsumentköplagenEtt alternativ är att, om det föreligger fel i varan, reklamera varan enligt konsumentköplagen (1990:932). Det anses föreligga ett fel i varan om den avviker från vad som har avtalats eller avviker från det konsumenten med fog kunnat förutsätta, 16 §. Innebörden är att fel föreligger om det digitala innehållet inte fungerar som det ska. I sådana fall har du däremot inte direkt rätt till ånger av köpet, utan säljaren kan i så fall avhjälpa eller omleverera varan, 22 §. Däremot finns det ett krav att du som konsument reklamerar varan inom skälig tid innan du kräver några påföljder av felet, 23 §. Rätten till reklamation går förlorad efter en period på 3 år. Avhjälpande innebär i korthet "reparation" av varan, som inte bör vara aktuellt vid köp av digitalt innehåll, utan följden blir snarare omleverans av en korrekt fungerande vara. Det här har säljaren rätt att erbjuda även om du vill häva köpet, 27 §. Det är först om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid från säljarens sida som du får rätten att kräva prisavdrag eller hävning (dvs. att pengarna går åter till dig).Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vad gäller för ett internetköp som är värt mindre än 400 kr?

2018-03-19 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler reglerar ju köp på internet. Men enligt 2 kap. 1 § 3 st så gäller inte lagen vid köp under 400 kr. Om t.ex. ett internetköp är under 400 kr, regleras det av konsumentköplagen istället eller vilken lag gäller då i fall där lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte är tillämplig enligt 2 kap. 1 § 3 st?
Emilia Kinnunen |Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!Det aktuella lagrummet för din fråga är Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL).Vad som gäller för distansavtalInledningsvis bör det konstateras att kravet på att köpet ska gälla minst 400 kr innefattar endast avtal som skett utanför avtalslokaler, (2 kap. 1§ DAL). Alltså omfattas inte distansavtal av denna begränsning.Köp på internet är att ses som distansavtal om det sker i ett organiserat system av en företagare där all kommunikation sker på distans, vilket är det vanligaste i nuläget.Vad som gäller för köp utanför affärslokalUndantaget gäller alltså som ovan konstaterat enbart för köp utanför affärslokal, (2 kap. 1§ DAL). Köp utanför affärslokal berör situationer där avtal ingås:- När företagaren och konsumenten befinner sig någon annanstans än var företagen vanligtvis driver sin verksamhet eller att de befinner sig på en sådan plats när konsumenten uttrycker sitt intresse.- När man som konsument senare efter en vistelse i affärslokalen eller genom distanskommunikation kontaktas på någon annan plats där båda varit närvarande.- Om företagaren arrangerat en utflykt med syftet att marknadsföra eller sälja, (1 kap. 2§ DAL).Skulle undantaget aktualiseras för att köpet är värt mindre än 400 kr så kommer Konsumentköplagen gälla för köpet. Detta eftersom DAL är mer av en specialreglering och i övrigt gäller Konsumentköplagen när det är en köprelation mellan en privatperson och en näringsidkare.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar

Ångerrätt vid beställning av tjänst via internet

2018-02-19 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Fråga om konsumenttjänstlagen:Jag bokade en massage den 29e december. Den 15e januari försökte jag boka av den. Massagen äger rum i mitten av februari.De hänvisar då till ångerfristen på 14 dagar, trots att det i deras villkor på hemsidan står:" Av- och ombokning av tjänst; Observera att en bokning gjord via hemsidan endast kan avbokas via mail. Av- och eller ombokning måste ske 24 timmar innan din bokade behandling/tjänst skall utföras, annars utgår full debitering".Har de rätt att neka min avbokning när de inte varit tydliga i sina villkor, dvs det enda som står om avbokning är ovanstående?
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du bokat din massage via en hemsida är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) tillämplig. DAL är en s.k. tvingande lagstiftning vilket innebär att om ni avtalat om ett villkor som i jämförelse med DAL är till nackdel för dig så gäller inte villkoret (1 kap. 4 § DAL). Observera att konsumenttjänstlagen inte är tillämplig.Eftersom du är att betrakta som en konsument och din motpart som en näringsidkare har du enligt DAL rätt till minst 14 dagars ångerrätt med start från den dagen som du ingick avtalet (2 kap. 10 § första stycket DAL). Skulle ni ha avtalat om en längre ångerfrist så gäller den.Näringsidkaren ska förse dig med information om bland annat av- och ombokning innan ni ingår avtalet (2 kap. 2 § nionde punkten DAL).Informationen ska framgå tydligt och vara lätt för dig att komma åt (2 kap. 3 § DAL). Ett vanligt sätt att ta del av allmänna villkor är att du aktivt måste klicka i en ruta för att godkänna företagets villkor innan du accepterar avtalet.Om det skulle vara så att du inte fått informationen på ett klart och tydligt sätt vid avtalstillfället så gäller 14 dagars ångerrätt från den dagen du får informationen. Får du ingen information alls har du ett års ångerrätt (2 kap. 10 § andra stycket DAL).Som jag tolkar dig så är villkoret att "av- och eller ombokning måste ske 24 timmar innan din bokade behandling/tjänst skall utföras" det enda villkor som gavs dig vid köpet, vilket innebär att det är det som gäller mellan er.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Generellt om ångerrätt i distansavtal

2018-04-19 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |kan man bryta ett avtal som är muntligt och inspelat på telefon? ångerrätt?
Isak Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Angående det muntliga avtaletEtt muntligt avtal gäller i samma utsträckning som skriftliga avtal, bara att de ofta är svårare att bevisa. I detta fall finns det inspelat så här blir det ingen större fråga. Vad har man för möjligheter att säga upp ett avtal?Det som är viktigt i en fråga som denna är vad saken gäller. Jag antar att detta rör ett avtal som skett per telefon mellan en konsument och en näringsidkare i form av telefonförsäljning. I det fallet blir distansavtalslagen tillämplig. Om detta handlar om varor och icke finansiella tjänsterOm detta gäller varor och icke finansiella tjänster så blir 2 kap. distansavtalslagen tillämpligt. konsumentens ångerrätt angående detta finner du i 2 kap 10§ Distansavtalslagen. I huvudsak så har du rätt att frånträda avtalet om du gör detta inom 14 dagar, räknat från den dag avtalet ingås. Detta görs genom att höra av sig till säljaren. Se dock 2 kap 11§ distansavtalslagen om något av undantagen kan vara tillämpligt. Undantagen gör att ångerrätten inte gäller. Undantagen är exempelvis att ni kommit överens om att ångerrätt inte föreligger, att tjänsten redan fullgjorts, det är en produkt av personlig prägel etc. Om detta handlar om finansiella tjänster och finansiella instrumentOm detta gäller finansiella tjänster och finansiella instrument så finner du ångerrätten i 3 kap. 7§ distansavtalslagen. Även här gäller det att lämna meddelande till säljaren inom 14 dagar. ÖvrigtAvtalslagen är alltid tillämplig när det gäller avtal, men för att kunna häva avtal enligt den så ska avtalet vara oskäligt, ingåtts när man inte var vid sina sinnens fulla bruk, ingåtts när man var i beroendeställning etc. SammanfattningOm mitt antagande med att detta rör telefonförsäljning och du är konsumenten så har du 14 dagars ångerrätt om inget undantag för ångerrätten föreligger. Jag hoppas detta besvarar din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid otydliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden?

2018-03-29 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Har ett XX tv abonnemang, tecknat avtal med 24 månaders bindningstid i sept/okt 2016, så långt allt solklart, i detta de första 6 månaderna gratis, med andra ord så under denna bindningstid skulle vi endast betala för 18månader.Nu har vi fått fiber uppkoppling hem och använder ej detta abonnemang från XX längre, ringde igår och vill säga upp abonnemanget (får givetvis betala bindningstiden ut till sept/okt 2018) men nu vill man från XX påstå att vi bundit oss fram till april 2019 pga att de första 6 månaderna var gratis och ingick således inte i bindningstiden som började löpa när de första 6 gratis månaderna löpt ut.Hela abonnemanget tecknades via telefon och inga papper ha skrivits på men vi är säkra på att det var 24 månader och inget annat trots de första 6 gratis månaderna, sen hävdar dom också att vi inte kan säga upp abonnemanget ännu då det är för tidigt...?Vad gör man här, det är ju ord mot ord.Så här gör man reklam för det aktuella paketet vi tog: Familjepaketet Vårt populäraste kanalpaket där det finns innehåll för hela familjen och massor med innehåll i vår playtjänst. Fritt i 6 mån (värde 2 274 kr)Dessutom ska parabol och installation ingå men där fick vi betala installatören för något vägg fäste för parabolen som inte ingick./roger
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utan att ha någon dokumentation framför mig är det svårt att ge ett säkert svar på din fråga, men jag ska försöka redogöra för vad som gäller vid sådana här avtal och vad du kan ha nytta av. För det första är du en konsument och din TV-leverantör en näringsidkare. Det innebär att lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden blir tillämplig. Enligt lagen ska ett oklart avtalsvillkor som inte varit föremål för individuell förhandling tolkas till konsumentens fördel. Det innebär att om det inte tydligt framgår att bindningstiden börjar löpa först efter de 6 gratismånaderna, ska din tolkning gälla framför TV-leverantörens. Vid telefonavtal spelas avtalsslutandet ofta in av näringsidkaren. Om det vid en sådan inspelning inte tydligt framgår när bindningstiden börjar gälla, har du en bra möjlighet att få avtalet tolkat till din fördel. Vad gäller påståendet om att uppsägningen skett för tidigt har jag svårt att se varför detta skulle vara ett problem, särskilt som ni inte vill säga upp abonnemanget i förtid. Finns det inget avtalsvillkor som stipulerar när en uppsägning tidigast får ske, bör detta inte utgöra ett hinder. Mitt råd blir att se över om ni fått hem några dokument som beskriver avtalet, och sedan vända er till företaget igen. Hjälper inte detta kan ni kontakta konsumentombudsmannen, eller kontakta någon av våra duktiga jurister för vidare handledning. När jag tittar på den information om paket som din leverantör har på sin hemsida framgår följande: Vid beställning får du prova vårt populäraste kanalpaket (NN-paketet) fritt i 6 månader. Därefter kan du välja vilket kanalpaket som passar dig från XX kr/mån (Baspaketet). Avtalstiden är 18 betalande månader plus 6 fria månader. Sista meningen är ett exempel på ett tillräckligt tydligt avtalsvillkor. Har ni inte fått sådan information vid ert avtal bör er version gälla.

Kan jag ångra mitt köp som jag gjorde på en mässa?

2018-03-16 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Har köpt en vara på en mässa och nu vill jag ångra köpet.gäller ångerrätten vid köp utanför företagets lokaler?Företaget anser inte detta!
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga! I denna typ av fall är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DL) som är aktuell. Själva syftet med lagen är att skydda konsumenten från avtal som kommer snabbt och överraskande. Jag utgår från att du köpt varan som privatperson.Skyddar distansavtalslagen köp på mässor, kan jag ångra mig?Lagen kan i vissa fall gälla på mässor, men det är om mässan är tillfällig. Alltså att den inte återkommer regelbundet. Som sagt är det överraskningsmomentet lagen skyddar. Är det så att det är den typ av mässa som lagen skyddar så har du som utgångspunkt ångerrätt i 14 dagar från att du fått varan (2 kap. 10 § första stycket DL).Dock finns det undantag från detta. Det är exempelvis om varan du köpt kostat under 400 kronor (2 kap. 1 § tredje stycket DL) eller om det är vissa hygienprodukter eller förbrukningsvaror (2 kap. 11 § DL), då har du ingen rätt att ångra dig.Du kan alltså tänka att du har ångerrätt om mässan varit tillfällig och det du köpt kostar mer än 400 kronor, även om det finns undantag. Du får gärna skriva en fråga igen om du behöver hjälp med den exakta varan du köpt. Jag hoppas du fått klarhet i vad som gäller och önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Distansavtal, ångerrätt och enskild firma

2018-02-14 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej.uppringd av telefonförsäljare lurad att teckna avtal,efter inspelning blev operatören väldigt otrevlig förstod då att jag blivit lurad,han sa att det var 14 dagar ångerrätt,har försökt ringa men får inte tag på dom,skickat rekommenderat brev till företaget,men vet inte om de tar ut detta.Har enskild firma.vad kan jag göra?
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Distansavtalslagen stipulerar visserligen en ångerrätt för avtal ingångna exempelvis via telefon, men lagen är endast tillämplig på konsument-näringsidkare-förhållande. Eftersom du ingick avtalet i din enskilda firma, är det inte givet att du betraktas som konsument i lagens mening -- tvärtom jobbar du i uppförsbacke. Du måste påvisa att du ingick kontraktet i ett huvudsakligen privat ändamål. I så fall kvalificerar du för fjorton dagars ångerrätt enligt lagens 10 §. I samma bestämmelse framgår att det är tillräckligt att konsumenten kan visa att den skickat iväg ett meddelande i vilket ångerrätten utövas, och att det inte spelar någon roll huruvida näringsidkaren bekräftat eller ens mottagit meddelandet. I ditt fall har de lovat dig en ångerrätt och det spelar således ingen roll huruvida du är näringsidkare eller konsument. Det kan dock bli problematiskt att bevisa deras utfästelse, om du inte spelade in samtalet. Det är juridiken. Mitt praktiska råd är som följer. Du har utövat din ångerrätt via ett rekommenderat brev och således gjort vad du kunnat. Även om du inte kvalificerar som konsument, uppmanar jag dig att vidhålla din uppsägning av följande skäl. (1) Näringsidkaren är uppenbarligen under intrycket att du är en konsument. (2) Även om näringsidkaren anser att det finns skäl att misstro att du är konsument, är det osannolikt att de tar det vidare till domstol. Lurendrejerifirmor som deras är i regel ljusskygga och räknar med att folk inte gör motstånd. Om och när de börjar skicka fakturor ska du bestrida dem. Om de väljer att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden bestrider du även det. Då tvingas näringsidkaren ge upp eller ta striden vidare till domstol. Eftersom det är långtifrån sannolikt att de vinner framgång där, lär de välja dörr ett. Stort lycka till. Du är välkommen att återkomma om du har ytterligare frågor! elias.olsson@lawline.seVänligen,