Muntligt avtal vid TV-tjänst

2018-09-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag ingick i ett muntligt avtal om en tv-tjänst. Men i utskicket efteråt där företaget tackade för beställningen stod det att det inte fanns någon bindningstid. Tyvärr var jag stressad och lyssnade inte allt för noga när jag ingick avtalet. Men tänkte att jag har ju ångerrätt 10 dagar. Men då det stod i brevet att jag inte hade någon bindningstid så utnyttjade jag inte den rätten utan tänkte att jag provar en månad och ser. Men när jag ringer för att säga upp tjänsten så säger dem att jag har ett års bindningstid. Vad gäller här? Kan jag åberopa brevet och häva avtalet därigenom?
Filip Braun |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln inom avtalsrätt är att muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga avtal (finns undantag). Skriftliga avtal är dock enklare att bevisa.Först och främst har du en ångerrätt, denna ångerrätten är 14 dagar. Som jag förstår det så har ångerfristen gått ut och du vill således frångå avtalet då du uppfattade som att det inte förelåg någon bindningstid. Ifall det är så att det var säljaren som kontaktade dig via telefon, krävs det numera att du ingår avtalet skriftligen. Dvs muntliga avtal gällande distansavtal via telefonförsäljare är ogiltiga. Denna nya bestämmelse trädde i kraft tidigare denna månad. Detta framgår av Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta betyder alltså att ert avtal inte är giltigt om säljaren kontaktade dig via telefon och avtalet ingicks muntligen. Du kan antingen vända till allmänna reklamationsnämden (ARN) eller till våra andra tjänster så hjälper vi dig att gå vidare med detta. Med vänlig hälsning,

Finns det ångerrätt när jag har bokat en fritidsaktivitet?

2018-07-12 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!För några månader sedan så bokade jag ett ridläger till mig och min dotter. Jag ångrade mig senare och försökte nå dom för att avboka. Jag ringde flera gånger men i get svar jag skickade även flera sms men inget svar. Det finns ingen mail på deras hemsida så jag kan nå dem på det viset det enda som kommer upp där dom har mailknapp är ett form för att skicka deras sida vidare. I telefonsvararen säger den som är ansvarig att bästa sättet att nå honom är att ringa igen el skicka sms. Då jag aldrig fick tag på den ansvarige så avbokade jag lägret via sms. Ca 2 veckor senare får jag ändå en faktura. Jag hittar i gen information på deras hemsida vad som gäller vid avbokning av ridläger. Det finns heller inga sådana uppgifter el kontaktuppgifter på fakturan.Vad ska jag göra?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har tolkat det som att du har bokat ditt och din dotters ridläger via ett distansköp, dvs. via telefon eller internet. Jag kommer därför besvara din fråga utifrån den tolkningen. Ett sådant konsumentköp faller inom lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (fortsättningsvis benämnd distansköplagen).Din fråga handlar om ångerrätt av distansköp. I ditt fall är du konsument och företaget eller personen som driver ridanläggningen/ridskolan är näringsidkare (1 kap. 2 § distansköplagen). Som huvudregel har konsumenten en ångerrätt om konsumenten meddelar näringsidkaren inom 14 dagar från det att avtalet ingås (2 kap. 10 och 12 §§ distansköplagen). Dock finns det undantag för vissa sorters tjänster. Enligt distansköplagen har konsumenten ingen ångerrätt för avtal som gäller kulturevenemang, idrottsevenemang eller annan fritidsaktivitet om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod (2 kap. 11 § 12 punkten distansköplagen).Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har uttalat att det ska röra sig om en fritidsaktivitet av viss omfattning där en avbokning kan orsaka en näringsidkare oproportionerligt stor ekonomisk skada, för att undantaget ska gälla. Ett ridläger skulle kunna falla inom vad som menas med "annan fritidsaktivitet" i lagbestämmelsen. Detta då ett ridläger som hålls som regel under en bestämd tidsperiod och är förhållandevis dyrt. Marknadsdomstolen har dock uttalat att undantaget från ångerrätten av distansköp måste anses vara begränsat och att en avvägning ska göras mellan om ångerrätten skulle drabba näringsidkaren oproportionerligt hårt ekonomiskt och betydelsen av ångerrätten för konsumenten. I domen från Marknadsdomstolen fann rätten att danskurser på en dansskola inte omfattades av undantaget. Alltså att konsumentens ångerrätt vägde tyngre än de negativa ekonomiska konsekvenserna som skulle drabba dansskolan. Om köpet omfattas av ångerrätt ska näringsidkaren innan ett avtal om distansköp ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information kring bl.a. om det finns en ångerrätt och under vilka förutsättningar. Det ska även informeras om det finns en tidsfrist inom vilken konsumenten måste meddela att den ångrar sitt köp och hur du som konsument kan ångra ditt köp och var den informationen finns (2 kap. 2 § 9 punkten distansköplagen). Tidsfristen inom vilken du måste kontaktat ridskolan för att ångra ditt köp är, som ovan nämnt, 14 dagar från det att du ingått avtalet men om du inte fått den information som du har rätt till börjar inte den tiden löpa förrän du fått information kring ångerrätten (2 kap. 12 § 4 stycket).Om inte näringsidkaren ger tillräcklig information om ångerrätten bryter näringsidkaren dessutom mot marknadsföringslagen (MFL). Enligt MFL får en näringsidkare inte använda sig av felaktiga eller vilseledande framställningar som rör konsumentens rättigheter enligt bl.a. distansköplagen. En vilseledande marknadsföring är otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut (8 och 10 §§ MFL). SammanfattningDå ett ridläger som regel hålls under en bestämd tidsperiod och är förhållandevis dyrt kan jag inte fullt ut garantera dig att köpet omfattas av ångerrätt. Men om man ser till Marknadsdomstolens avgörande om danskurser skulle det kunna finnas en ångerrätt för ditt köp av ridlägret. Om det skulle finnas en ångerrätt måste du ha meddelat näringsidkaren inom 14 dagar från att du köpte ridlägret. Då du meddelat näringsidkaren och så som jag förstått det har du inte fått någon information om ångerrätt, råder jag dig att bestrida fordran (fakturan) genom att skriftligen kontakta ridskolan och meddela att du bestrider fordran och varför (t.ex. att du avbokat ridlägret via sms). Näringsidkaren får då vända sig till kronofogdemyndigheten eller tingsrätten för att försöka driva in din skuld om denne anser att du inte har rätt.För att få ett svar på vad som exakt gäller i ditt fall råder jag dig att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få till en prövning av ditt ärende. Läs mer här: https://www.arn.se Hoppas du fick svar på dina frågor och lycka till! Vänliga hälsningar,

Oöppnad förpackning får inte returneras med hänvisning till fel i vara

2018-06-24 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |HejMin tös har ångrat ett internetköp. Tagit kontakt med företaget och följt deras returanvisningar. Hon både tog emot varan (12:40) och skickade den (12:41) på utlämningsstället och har inte tagit hem vara eller öppnat den. Varan har skickats tillbaka i orginalförpackning.Några dagar senare får hon svar från företaget att returen inte godkänns, pga att det är en skada på den. Som bevis skickar de ett foto på en plastdetalj, som har ett streck på sig och är oemballerad och oskyddad i en kartong. På bilden går det heller inte att avgöra om det är en bild på varan som min tös skickade tillbaka.Varan har skickats tillbaka i orginalförpackning oöppnad.Är det rätt att ett företag kan underkänna denna retur och inte betala tillbaka pengarna?Det rör sig om 529:-Tacksam för ett svar
Alice Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att din dotter inhandlat varan i egenskap av konsument. Vid köp på internet tillämpas Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler som ett komplement till konsumentköplagen (KKL). Du har rätt att ångra köpetDistansavtalslagen ger konsumenten en ångerrätt på 14 dagar från att denne mottagit varan. Ångerrätten utnyttjas genom att köparen lämnar säljaren meddelande om detta. Lämnas meddelandet på näringsidkarens webbplats ska näringsidkaren utan dröjsmål bekräfta mottagandet av meddelandet (2 kap. 10 § distansavtalslagen).Utövar konsumenten sin ångerrätt ska näringsidkaren betala tillbaka vad konsumenten har betalat. Återbetalningen ska göras utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då näringsidkaren fick köparens meddelande om att hen ångrat köpet (2 kap. 14 § distansavtalslagen). Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska denne ersätta näringsidkaren för varans eventuella värdeminskning om den beror på att konsumenten hanterat varan i större omfattning än vad som varit påkallat för att fastställa dess egenskaper eller funktion (2 kap. 15 § andra punkten distansavtalslagen).Risken för varanAv konsumentköplagen följer att riskövergången sker när varan avlämnas (8 § andra stycket KKL). Säljaren bär risken för varan till dess att den kommit i köparens besittning, dvs. när den hämtas ut från utlämningsstället (6 § KKL). Eftersom avlämnande skedde då din dotter hämtade ut paketet från utlämningsstället bär hon risken för varan under transporten tillbaka till säljaren. Detta innebär att din dotter är skyldig att betala om varan förstörts, kommit bort eller försämrats under denna transport.Fel i varan Varan ska, om inte annat följer av avtalet vara förpackad på ett försvarligt sätt om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan (16 § andra stycket fjärde punkten KKL). Denna bestämmelse är dock dispositiv, den går alltså att avtala bort. Förutsatt att inget avtalats mellan parterna om hur förpackningen ska se ut är bestämmelsen tillämplig och varan ska anses felaktig om den avviker från denna bestämmelse (16 § tredje stycket första punkten KKL).Bedömningen om varan är felaktig göras med hänsyn till varans skick vid avlämnandet, dvs. då din dotter mottog varan på utlämningsstället. Säljaren svarar för fel som fanns vid denna tidpunkt även om de visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas (20 a § KKL). Returen bör gällaI din fråga anger du att varan skickats tillbaka i samband med att din dotter hämtat ut den. Förpackningen har även skickats tillbaka obruten, varför bestämmelsen om prisavdrag i 2 kap. 15 § distansavtalslagen inte aktualiseras. Antagandet i 20 a § KKL innebär att det är säljaren som måste bevisa att felet inte fanns vid varans avlämnande. Företaget kan knappast nå framgång med påståenden om att skadorna uppkommit till följd av brukande av varan, dels eftersom förpackningen var obruten, dels eftersom den skickades tillbaka i samband med att den hämtades ut. Även om din dotter bär risken för varan under transporten tillbaka till företaget blir det svårt för företaget att bevisa att skadorna uppkommit under transporten tillbaka till dem, just då köparen bär risken för varan. Hur bör ni göra nu?Min bedömning blir att er ångerrätt bör gälla och returen ska godkännas. Mitt råd till er blir därför att kontakta företaget än en gång där ni redogör för händelseförloppet. Skulle de inte gå med på att godkänna returen kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden. För att tvisten ska prövas hos dem krävs dock att varans värde överstiger ett visst belopp. Detta belopp är olika högt beroende på vilken typ av vara det är. De olika beloppsgränserna finner ni på Allmänna Reklamationsnämndens hemsida.För vidare vägledning kan ni vända er till konsumentvägledaren i er kommun.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Gäller ångerrätten för företag?

2018-06-11 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |HejGäller ånger rätten för mig, har ett litet AB o ångrar ett köp från telefonförsäljare.
Elin Forsberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!ÅngerrättÅngerrätten regleras i distansavtalslagen, vilket är en lag som endast är tillämplig när en konsument, dvs. en privatperson, och ett företag har ingått avtal med varandra utanför en affärslokal, distansavtalslagen 1 kap 1§. Eftersom du anger i din fråga att du har ett litet AB tolkar jag det som att avtalet ingåtts mellan ditt AB och telefonförsäljaren. Eftersom avtalet ingåtts mellan två företag är distansavtalslagen inte är tillämplig och därmed gäller inte ångerrätten.Kontakta telefonförsäljarenTrots att ångerrätten inte gäller rekommenderar jag dig att kontakta telefonförsäljaren och fråga om ditt AB har möjlighet att ångra köpet. Detta med hänsyn till företag ofta hjälper till så gott de kan och försöker hitta lösningar eftersom de är måna om sina kunder.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Ångerrätt: Kan man ångra installation av hemlarm trots att ångerfristen löpt ut?

2018-09-22 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag vill ångra - om möjligt - en beställning på ett hemlarm som inte installerats än - efter 21 dagar isf 14? De första 3 månaderna skulle vara avgiftsfria då jag skulle byta det nuvarande mot det nya.
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du har ingått ett avtal om leverans och installation av hemlarm över telefon.Rätten att ångra en installation av ett hemlarm som beställts via telefon regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DhfL).ÅngerfristenEftersom du är en privatperson har du rätt iegenskap av konsument att ångra dig inom 14 dagar (ångerfrist) från det att du köpt varan eller tjänsten, 2 kap. 10 § DhfL. Du skriver i din fråga att det har gått 21 dagar. Det finns en möjlighet att utnyttja ångerrätten trots att det har gått 21 dagar. Detta gäller ifall företaget som du anlitat inte har informerat dig om att du har 14 dagars ångerrätt, 2 kap. 12 § fjärde stycket DhfL. Du kan kolla efter om du har fått informationen i avtalet mellan dig och företaget. Under förutsättning att du fick korrekt information om ångerrätten och det har gått mer tid än de 14 dagar som anges så är du bunden av avtalet. Din nästa möjlighet skulle i så fall vara att säga upp avtalet snarast möjligt och hålla ut under uppsägningstiden.Något som kan vara värt att överväga för dig är att ändå prata med företaget som du köpt hemlarmet av. Det finns ju alltid en möjlighet att de låter dig ångra dig även om ångerfristen har löpt ut. Framför allt med tanke på att du har tre avgiftsfria månader framför dig.Vad jag skulle göra i ditt ställe:- Kolla i avtalet om du har fått information om din ångerrätt. Om det saknas, så har inte ångerfristen börjat löpa och du har din ångerrätt kvar.- Prata med företaget om att du skulle vilja ångra dig även om du inte har ångerrätt längre. Det finns alltid en möjlighet att de kan tänka sig att låta dig ångra dig ändå. Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Måste en webbutik fullfölja avtalet när kunden har handlat i ond tro?

2018-06-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! En webbutik hade en kampanj där det var "köp 3 betala för 2 vi bjuder på billigaste varan". I kassan insåg jag att de dragit bort priset för den dyraste varan istället för den billigaste och därmed kan dom kanske hävda att jag handlat i ond tro. Jag beställde varorna, fick orderbekräftelsen, pengarna är dragna från mitt konto, alltså inte bara reserverade, utan dragna samt ett kvitto på köpet har skickats till min e-post. Är butiken skyldiga att fullfölja affären till avtalat pris eller kan dom komma att antingen häva köpet eller kräva mer pengar?
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Eftersom du som privatperson har handlat en lös sak av en näringsidkare, blir konsumentköplagen (KköpL) aktuell, här. I 35 § KköpL står det att skäligt pris ska betalas om ett pris för varan inte har avtalats. Vad som bestämmer om ett avtal har slutits eller inte, är principen om anbud och accept. Det är omdiskuterat hur varor på en hemsida ska ses; antingen ses det som ett anbud när varorna erbjuds och i så fall uppkommer ett avtal så fort du gör din beställning. Det mer troliga är dock att varorna på hemsidan anses som ett utbud och du skickar då en vilja om att köpa varor som måste accepteras av säljaren för att ett avtal ska uppkomma. Alltså uppkommer avtal när du får en bekräftelse av ditt köp från säljaren, se 9 § Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen), här. Se även 2 kap 4 § Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, här. Det framgår inte av din fråga om du har fått en bekräftelse eller inte, och det går därför inte att ge ett svar på detta.Säljaren kan också åberopa 32 § avtalslagen om det slås fast att ett avtal har slutits. I 32 § avtalslagen står nämligen att säljaren kan häva köpet på grund av felskrivning om du som köpare var i ond tro. Det vill säga att du misstänkte att något inte stod rätt till med priset, och skäligt pris för varan ska betalas oavsett prisangivelse. Här blir bevisbördan viktig, och det är den som hävdar att ett pris har avtalats, som har bevisbördan (enligt praxis, NJA 2001 s. 177). Hoppas att detta besvarar din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänliga hälsningar,

Ångerrätt enligt distansavtalslagen vid köp av bussbiljett?

2018-06-20 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej. Jag har köpt en bussbiljett på min dator på faktura. Jag valde inte ombokningsskydd. Enligt distansköpslagen har jag ju ångerrätt på 14 dagar på alla köp som inte är butik. Men gäller även detta på biljetter?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att konsumenter har ångerrätt om en period på 14 dagar vid ett distansköp, se 2 kap. 10 § distansavtalslagen (DAL), ibland även kallad distansköplagen. Rätten att ångra köpet är dock inte absolut, utan relativ och det finns därför vissa undantag från huvudregeln. Ett av undantagen är distansavtal som avser transport, vilket aktualiseras i ditt fall med ditt köp av en bussbiljett via Internet (se 2 kap. 1 § 4 st. DAL, se även prop. 2013/14:15, s. 38). Det är bland annat på grund av detta som det ofta finns möjlighet att vid köpet lägga till ett tillval med avboknings- eller ombokningsskydd vid köp av exempelvis buss-, tåg- och flygbiljetter.Svaret på din fråga är alltså att du tyvärr inte har någon ångerrätt i detta fall, utan är bunden till ditt köp.Hoppas du fick svar på frågan. Återkom gärna vid fler frågor!Med vänliga hälsningar,

Har man rätt att ångra sig angående ett abonnemang som ingåtts med telefonförsäljare?

2018-05-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Finns det någon väg att bli av med ett telefonabonnemang för företag som tecknats av misstag. Telefonförsäljare var mycket påstridig och vi har nu stora problem med detta företag. De heter Sst net. Vi har tydligen ingen ångerrätt att använda oss av.
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga aktualiserar framför allt distansavtalslagen.I distansavtalslagen stadgas en rätt för konsumenter att ångra sitt köp. Denna ångerrätt gäller köp som konsumenter gör av de flesta varor och tjänster via t.ex. internet eller telefonförsäljning. Lagen är bland annat tillämplig på konsumentköp av abonnemang av telefonförsäljare.I lagens 2 kap 10 § stadgas att konsumenten har 14 dagar på sig att utöva sin ångerrätt efter det att avtalet ingåtts. Detta kallar för att man har 14 dagars ångerfrist. Detta innebär att om ni lämnade något meddelande till företaget inom 14 dagar av avtalets ingående ska det vara en tillräcklig utövning av er ångerrätt.Som jag förstår det har det förmodligen gått mer än 14 dagar sedan ni ingick avtalet, och att ni inte innan dess utövat er ångerrätt. Det finns dock en till regel i distansavtalslagen som är relevant i ert fall. I 2 kap 12 § 4 stycket stadgas att ångerfristen endast börjar löpa vid avtalets ingående om konsumenten fått information om sin rätt att ångra köpet. Detta innebär att telefonförsäljaren, när ni ingick avtalet, måste ha på något sätt informerat er om er ångerrätt på ett tydligt och klart sätt.Om försäljaren inte informerat konsumenten om hans eller hennes ångerrätt, börjar inte ångerfristen att löpa över huvud taget. Istället gäller då att konsumenten har rätt att ångra sitt köp upp till ett år efter att avtalet ingicks.Det ni bör göra är därmed att hävda er lagstadgade ångerrätt. Det bör förtydligas att denna inte kan avtalas bort. Lagen gäller alltså oavsett vad företaget tycker att ert avtal innehåller.Avslutningsvis vill jag kommentera det du nämner om att avtalet ingåtts av misstag. Om det var ett faktiskt misstag att avtalet ingicks ska avtalet inte gälla. Det viktiga är dock vad som faktiskt sagts vid avtalets ingående. Det bör dock nämnas att om du menar att det inte finns ett giltigt avtal är det företaget som måste kunna bevisa att något avtal faktiskt finns.Jag hoppas att ni får rätt i denna tvist och att det löser sig snabbt. Tveka inte att ställa en ny fråga eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,