Ångerrätt, avtalsslut och allmänna ogiltighetsgrunder

2018-12-02 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Gäller inte ångerrätten vid distansavtal mellan firma och enskild firma. Jag har fått svar innan från Lawline att jag som enskild firma har ångerrätt enligt konsumentlagen. Jag har meddelat detta till den firma som jag av misstag godkände via telefon, och de påstår att om min firma är aktiv så gäller inte denna lagen, stämmer det? Har jag inte som enskild näringsidkare rätt att inom 14 dagar ångra avtalet.Jag blev uppringd och efter att samtalet fortsätter ville han att jag skulle titta på internet om jag hade tillgång till dator, vilket jag hade, för att titta på avtalet. Jag blev inte upplyst om att jag ingick ett avtal utan ombads klicka vidare för att se hur avtalet var formulerat. När jag insåg vad som hänt ångrade jag detta omgående så det gick inte många minuter innan jag omtalade att jag ångrade mig. Vad ska jag göra?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen konsumentlag, men likväl ett fåtal konsumentlagar, som exempelvis konsument- köp och tjänstlagen. De innehåller dock inga bestämmelser om ångerrätt. Den enda lagstadgade ångerrätten för konsumenter finns i 2 kap. 10 § distansavtalslagen. Med konsument avses enligt 1 kap. 2 § samma lag "en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet". Du som driver enskild firma kan vara både näringsidkare och konsument. Det beror på i vilken egenskap du handlar. Om du exempelvis driver en byggfirma och för detta ändamål köper verktyg handlar du i egenskap av näringsidkare. Om du efter arbetsdagens slut svänger förbi matbutiken och köper varor till middagen handlar du i egenskap av konsument. Jag får intrycket av att avtalet i ditt fall har samband med din näringsverksamhet. Då har du ingen ångerrätt. Jag beklagar att du tidigare fått ett felaktigt svar.Vad jag dock ställer mig frågande till är sättet på vilket avtalet ingicks, om det nu ska anses ha ingåtts alls. Man ingår inte avtal bara för att man tittar på ett kontrakt. Hur gick själva klickandet till? Hade du och den andra parten (P) telefonkontakt under tiden? Om P under tiden exempelvis sagt att allt som sker i samtalet är att du ska se över avtalet, kanske det går att hävda att ingen överenskommelse faktiskt slutits, trots att du kanske klickat i en ruta där du godtar villkoren eller liknande. P har ingen plikt att särskilt upplysa dig om att du ingår avtal. Det följer av att det enligt principen om avtalsfrihet står dig fritt att ingå avtal, och att avstå från att göra det. Det måste på något sätt framgå av omständigheterna att ett avtals slutits. Ett exempel på det är att klicka på "beställ" i en webbshop. Man kan inte bara slänga ett kontrakt i ansiktet på någon och hävda att man ingått avtal. Det kan också vara fråga om svek enligt 30 § avtalslagen, eller i strid mot tro och heder enligt 33 § samma lag, att åberopa avtalet mot dig. Saken beror på vad som sagts mellan er, vad som framgått av avtalstexten, och hur du hanterat denna. Eftersom jag inte känner till några detaljer kan jag inte företa någon närmare analys. Du är välkommen att återkomma med mer information. Jag kan också rekommendera att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Till dess hoppas jag att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Ångerrätt vid köp över internet

2018-11-12 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har köpt ett hemmagym för mycket dyra pengar via internet. Redan ett par dagar senare började jag ångra mig. Två månader senare såg min kompis hemmagymmet och jag började klaga över det då jag inte längre vill ha det. Min vän berättade då för mig att han hört att man har rätt att ångra internetköp, men bara inom några veckor. Jag brast då ut i panik då jag inte hade fått något papper på det. Vilka möjligheter har jag att rikta några anspråk mot säljaren?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Lagen som reglerar köp över internet heter lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det är denna lag jag hänvisar till nedan. Den behandlar enligt 1:1 konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Enligt 1:4 är lagen tvingande till konsumentens fördel. Det betyder att avtalsvillkor som ställer konsumenten i en sämre ställning än vad som sägs i lagen är utan verkan mot konsumenten. I 2:10 stadgas sedan konsumentens ångerrätt. Paragrafen slår fast att konsumenten får ångra sig genom att meddela säljaren detta inom 14 dagar från att ångerfristen börjar löpa. Ångerfristen börjar löpa den dag som konsumenten får varan i sin besittning enligt 2:12. Din ångerfrist går alltså ut 14 dagar efter att du har fått hem hemmagymmet. Det kan dock vara så att din ångerfrist inte är slut än. Du skriver att du inte har fått någon information om ångerrätten. Säljaren är skyldig att lämna sådan information. Om säljaren inte gör detta börjar ångerfristen inte löpa förrän säljaren meddelat konsumenten om ångerrätten enligt 2:12 4 st. Om du inte har fått någon information om din ångerrätt har därmed din ångerfrist inte börjat löpa än. Du torde därför fortfarande ha rätt att utöva din ångerrätt och lämna tillbaka ditt hemmagym. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Ingen ångerrätt för avtal som avser kulturevenemang

2018-10-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har bokat en musikalbiljett via telefon och har fått en bekräftelse där det står att bokningen är bindande. Fick idag veta att jag måste delta i en utbildningshelg samma datum men försäljaren säger att jag är tvungen att lösa ut biljetten samt att den kommer att vara nästan omöjlig att sälja.Har jag rätt att åberopa ångerrätten?Vänliga hälsningarElisabteh
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ångerrätten kommer ifrån lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (alla hänvisningar i detta svar avser denna lag). Av 1 kap. 1 § framgår lagens tillämpningsområde. Lagen innehåller "bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler". Enligt 1 kap. 2 § menas med distansavtal "avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans[…]". Jag utgår ifrån att du är konsument och att försäljaren (F) är en näringsidkare. Vad det innebär att vara konsument respektive näringsidkare framgår också av 1 kap. 2 §. Själva definitionerna är inget jag kommer gå in på närmare. I de allra flesta fall är innebörden okomplicerad, och precis den man tror. Mina utgångspunkter medför alltså att lagen är tillämplig. Utanför denna lag finns ingen lagstadgad ångerrätt.Ångerrätten stadgas i 2 kap. 10 §. Lagrummet ger dig 14 dagars ångerrätt. Det finns dock undantag. Dessa finns stadgade i 2 kap. 11 §. Enligt 12:e punkten i 2 kap. 11 § gäller inte ångerrätten för avtal som "avser kulturevenemang, […] om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod". Eftersom du känner till vilket datum musikalen äger rum måste jag dra slutsatsen att tjänsten kommer tillhandahållas på en bestämd dag. En tänkbar invändning vore att hävda att det inte är F som tillhandahåller tjänsten (om F endast har uppdrag som försäljare och inte är arrangör på något annat sätt), men i slutändan lär en domstol komma fram till att F ändå på något sätt måste anses tillhandahålla tjänsten. Att en musikal är ett kulturevenemang råder det ingen tvekan om.Mot bakgrund av ovanstående drar jag slutsatsen att du tyvärr inte kan åberopa ångerrätten. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Ångerrätt vid distansavtal

2018-10-18 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej. Jag har köpt bransläckare, (värde ca 10000 +moms) till min privata bostad av telefon säljare. Jag har en enskild firma och jordbruksfastihet.Nu undrar jag om jag kan ångra mig? Inget är levererat. Ingen faktura har kommit.Tack på förhand! Mvh
Jessica Konduk |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du har köpt brandsläckaren i egenskap av privatperson gäller Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du däremot har köpt brandsläckaren till ditt företag gäller köplagen då är dina möjligheter att ångra dig sämre men det beror på vad som har avtalats eftersom det inte finns någon lagstadgad ångerrätt i köplagen. Köp genom distansavtal av privatpersonOm du har köpt brandsläckaren av en näringsidkare, har du som privatperson möjlighet att ångra dig en enligt lagen om distansavtal utanför affärslokaler, det finns även krav på att näringsidkare som kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal, ska informera konsumenten i början av samtalet om näringsidkarens identitet, syftet med samtalet och namnet på den person som är i kontakt med konsumenten och hans eller hennes relation till näringsidkaren. Om ett avtal ska ingås till följd av en sådan kontakt som avses ovan, ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud. Ett avtal som inte har ingåtts på detta sätt är ogiltigt och konsumenten är då inte skyldig att betala för några varor eller tjänster. Konsumenten ska informeras om detta i näringsidkarens bekräftelse av anbudet, enligt 2 kap 3 a § lagen om distansavtal utanför affärslokaler. Om du har gått med på att någon ångerrätt inte finns ska det tydligt framgå av avtalet. Har inget särskilt avtalats och om varan inte uppfyller något av undantagen i 2 kap 11 §, (det framstår preliminärt inte som att något undantag gäller) har du en ångerrätt på 14 dagar enligt 2 kap 10 §. Vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av en vara börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Vid avtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås enligt 2 kap 12 § 1 st. Ångerfristen börjar aldrig löpa förrän konsumenten har fått information om ångerrätten enligt 2 § första stycket 9 på det sätt som anges i 3 § eller 5 § första stycket. Rätten att ångra sig upphör dock senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om information hade getts på föreskrivet sätt.Sammanfattningsvis har du rätt att ångra dig inom 14 dagar från att varan levererats om du har köpt brandsläckaren som privatperson och om telefonsäljaren är knuten till ett företag. Köpet är enbart giltigt om du skriftligen har bekräftat det via mejl eller postad handling. Om du inte fått något skriftligt avtal efter telefonsamtalet och har bekräftat anbudet skriftligt, kan du inte krävas på betalning av varan enligt de nya reglerna som trädde i kraft 9 september 2018. Om något särskilt har avtalats om att vanlig ångerrätt inte ska gälla bör det tydligt framgår ur det skriftliga avtalet som du ska ha tagit del av efter telefonsamtalet. Om det däremot är så att du har köpt brandsläckaren i egenskap av näringsidkare har du ingen ångerrätt om det inte har avtalats om det. Om du vill anlita en av Lawlines jurister eller om något är oklart i mitt svar är du välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.seVänligen,

Vad händer om jag blev lurad att ingå avtal på telefon?

2018-11-27 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, jag blev uppringd av en telefonbedragare som sade sig komma från min mobiloperatör och ville ge mig en högtalare eller mobiltelefon gratis. Jag förstod förstås att detta var en bluff och trodde att de skulle be mig öppna bankid varvid jag skulle be dem dra åt helvete. Hon började prata om avtalet där samtalet försvann vilket jag inte reflekterade över för tillfället. Men sedan kom frågan om jag ville ha en mobiltelefon eller högtalare, eftersom att jag ville höra vad om hade att säga efteråt så sa jag ordet "högtalare". Min fråga är nu om i och med att jag sa ordet högtalare kan ha ingått i ett avtal, och om hon kan hävda att jag har gått med på att betala pengar om hon nämnde detta i de delar av samtalet där det bröts.
Nora Olofsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan beskriver jag vad som kommer hända ifall du råkat ingå ett avtal om att köpa högtalaren. Tillämplig lagLagen som blir aktuell i ditt fall är Lagen om distansavtal utanför affärslokaler (DAL) eftersom försäljarens kontakt uteslutande skedde via telefon, 1 kap. 1 § och 1 kap. 2 § DAL.Vad händer om du får hem högtalaren och inte vill ha den?Högtalaren du köpte är lös egendom, du ska därför ha rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar, 2 kap. 1 § och 2 kap. 10 § DAL. De 14 dagarna börjar räknas den dagen du tog emot varan, 2 kap. 12 § DAL. Om du ångrar ditt köp så ska du meddela försäljaren om detta och sedan skicka tillbaka högtalaren, 2 kap. 10 § DAL. Du skriver i frågan att samtalet bröts, då hade du inte heller möjlighet att bli informerad om vem som ska stå för porto när du använder dig av ångerrätten. Även om försäljaren säger det så ska du inte stå för porto eftersom du inte blev informerad om det från början, 2 kap. 2 § och 2 kap. 13 § DAL. Det är försäljaren som måste bevisa att du har blivit tillräckligt informerad om portot vilket blir svårt när du inte fanns kvar i luren och kunde bekräfta detta.Hoppas du fick svar på din fråga!Allt gott,

Giltigt avtal med 16-åring? Distansavtalslagen?

2018-10-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Jag har två frågor. En 16-åring som snart ska fylla 17 år bor hos sin pappa som är ensam vårdnadshavare/förmyndare. 16-åringen beställer ett dyrt dataspel på internet och betalar med pengar av sin månadspeng som hen får av pappan. När 16-åringen ska beställa och betala på nätet ställs det inga frågor angående ålder. När spelet kommer hem och pappan får reda på det tycker han att det är ett för dyrt köp och vill att barnet ska skicka tillbaka spelet som inte har öppnats ännu. Men när 16-åringen kontaktar företaget som sålde spelet vill de inte ta tillbaka spelet och skicka tillbaka pengarna, då de anser att det inte finns något öppet köp. Fråga 1: Vad gäller rent rättsligt i denna situation?Fråga 2: Om pappan är sjuk fysiskt och har fått en god man som endast är till för att hjälpa med hans personliga ärenden, skulle det göra någon skillnad?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utifrån vad du beskriver, kan jag identifiera två orsaker som gör detta köp ogiltigt. 1. Ingående av avtal med en minderårig. Som huvudregel gäller att en person under 18 år har en begränsad möjlighet att ingå avtal (9 kap. 1 § föräldrabalken, förkortning FB) - för att avtalet ska vara giltigt krävs nämligen förmyndarens samtycke till köpet. Till denna huvudregel finns två undantag; det första är att om den minderåriga är över 16 år gammal och har tjänat pengarna han lägger på ett (exempelvis) köp själv, så är avtalet giltigt (9 kap. 3 § första stycket FB). Det andra undantaget är om en minderårig före 18 års ålder har ett eget hushåll; i så fall får den minderåriga ingå sedvanliga avtal som krävs för den dagliga hushållningen (9 kap. 2 a § första stycket FB). I din fråga beskriver du att pengarna som den minderårige använder för att betala köpet utgörs av hans veckopeng, som han fått av sin pappa. Det första undantaget är alltså inte tillämpligt. Det framgår också att den minderåriga fortfarande bor hemma, varför inte heller det andra undantaget aktualiseras (dessutom rör det sig sannolikt inte om ett "sedvanligt avtal som behövs för den dagliga hushållningen"). Sammanfattningsvis: För att detta avtal skulle vara giltigt, hade det krävts ett samtycke av förmyndaren. Det framgår av din fråga att det är pappan till den minderårige. Något samtycke har inte inhämtats, avtalet är därför ogiltigt på denna grund. 2. Distansavtalslagen Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (förkortning Distansavtalslagen) har en konsument enligt 2 kap. 10 § rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 2 kap. 12 § (ångerfrist). Ångerfristen börjar löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning (se 12 § första stycket).Så länge er ångerfrist inte har gått ut, har ni alltså all rätt att ångra köpet och låta det gå åter (se 2 kap. 14 § första stycket). Att företaget ger er information om att det inte finns någon ångerrätt är alltså inte korrekt. Observera också att det i 2 kap. 2 § p. 9 stadgas en skyldighet för ett företag att ange huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen för denna och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten ska utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det. Inte heller detta verkar företaget ha uppfyllt, vilket utgör ytterligare en brist. Sammanfattning och handlingsalternativ för er - Med anledning av de två ovan nämnda punkterna är avtalet med största sannolikhet inte giltigt (baserat på de förutsättningar som angavs i er fråga). - Det ni kan göra nu är att höra av er till företaget och visa detta; förhoppningsvis kommer de inte invända, och låter er häva avtalet. - Om företaget inte går med på detta, kan ni anmäla saken till Allmänna Reklamationsnämnden. De kan hjälpa er vidare. Stå på er! Ni har rätt att häva avtalet. Om ni har några ytterligare frågor så tveka inte att kommentera i kommentarsfältet nedan. Allt gott!

Ångerrätt enligt distansavtalslagen, särskilt om 2 kap. 11 § p. 1, 11

2018-10-21 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, om man har beställt en digital tjänst, tex bilvärdering och tyvärr så läste såg aldrig att man skulle betala 199euro. Har man 14 dagar ångerrätt även om man har kryssat att man har läst villkor, där det står att man inte kan avbeställa det?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!14 dagars-regeln kommer ifrån lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Av 1 kap. 1 § framgår lagens tillämpningsområde. Lagen innehåller "bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler". Enligt 1 kap. 2 § menas med distansavtal "avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans[…]". Jag utgår ifrån att du är konsument, att "bilvärderaren (B)" är en näringsidkare, samt att ni ingått sådant distansavtal som avses i paragrafen. Vad det innebär att vara konsument respektive näringsidkare framgår också av 1 kap. 2 §. Mina utgångspunkter medför alltså att lagen är tillämplig. Utanför denna lag finns ingen lagstadgad ångerrätt.Det finns ett begränsat utrymme att inskränka ångerrätten (vilken f.ö. stadgas i 2 kap. 10 §). Till att börja med stadgas i 1 kap. 4 § att "[e]tt avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen". Utgångspunkten är alltså man inte genom avtal kan inskränka ångerrätten som B gjort, men saken är inte klar än. Det finns fortfarande några hinder att övervinna. De kommer jag gå igenom nedan.Om tillämpligheten av 2 kap.Ångerrätten finns som nämnt stadgad i 2 kap. Kapitlet är dock inte alltid tillämpligt. Enligt 2 kap. 1 § 5:e punkten är 2 kap. inte tillämpligt om avtalet "avser en tjänst som fullgörs genom användning av en telefon-, internet- eller faxuppkoppling, om tjänsten utförs vid ett enda tillfälle". Jag vet ju inte på vilket sätt B bedriver sin verksamhet, men det är väl inte helt uteslutet att de t.ex. via mail levererar värderingsuppgifter baserat på den information du lämnat om bilen. Om så är fallet, lär 2 kap. inte vara tillämpligt, och någon ångerrätt finns därför inte alls. Om deras verksamhet fungerar annorlunda kanske 2 kap. är tillämpligt. Jag vet inte, men för analysens skull förutsätter jag att B bedriver sin verksamhet på något sätt som medför att 2 kap. är tillämpligt.Om tillämpligheten av 2 kap. 10 §I 2 kap. 11 § stadgas undantagen från ångerrätten. Enligt första punkten gäller inte ångerrätten för avtal som "avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts". I fall som beskrivet ovan går ångerrätten alltså förlorad. Är värderingen fullgjord är alltså ångerrätten förbrukad. Annars har du ångerrätten kvar, i vart fall om man utgår ifrån första punkten. Det finns dock fler punkter att ta hänsyn till. Enligt elfte punkten gäller inte ångerrätten för avtal som "avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt". Punkten täcker bl.a. datorprogram, musik och text. Bilvärderingsuppgifter som levereras per mail eller via privat inloggning eller liknande faller alltså inom detta tillämpningsområde och ångerrätten kan därför avtalas bort. Att kryssa i en ruta som du gjort räcker för samtycke.Som du säkert förstår kan jag inte veta om du har ångerrätten kvar eller inte. Jag hoppas dock att du med hjälp av informationen ovan kan bilda din egen uppfattning, och jag hoppas därigenom att du fått svar på din fråga!

Ångerrätt enligt distansavtalslagen, force majeure

2018-10-16 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, har blivit debiterad nästan 5000:- från Linkedin efter en månads provperiod. Hade ingen möjlighet att stoppa det och trodde mitt kort vart kapat. Kan jag åberopa 14-dagars regeln för distansköp och kräva pengarna tillbaka? Robert
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ångerrätten börjar löpa från och med ångerfristen (2 kap. 12 § distansavtalslagen). För tjänster, vilket LinkedIn tillhandahåller, bestäms ångerfristen till den dag avtalet ingicks. När provperioden övergår till premium är det enligt LinkedIn:s avtalsvillkor inte fråga om ett nytt avtal, utan om en ändring i avtalet. Avtalet har du alltså ingått för mer än en månad sedan, och 14-dagarsregeln är därför inte möjlig att åberopa.Det sätts ganska höga krav för vad som ska anses vara omöjligt för en avtalspart att genomföra. Jag kan inte se någon koppling mellan omöjligheten i att avsluta provperioden innan övergången till premium och din tro om att ditt kort varit kapat. Omöjlighet rättfärdigas ibland med hjälp av force majeure, såsom krig, naturkatastrofer och liknande. Ska du komma ifrån avtalet med LinkedIn måste du därför antagligen förlita dig på de "vanliga" ogiltighetsreglerna. Eftersom jag inte känner till några omständigheter i ditt fall som skulle kunna ge upphov till ogiltighet finner jag det onödigt att gå närmare in på saken. Om du vill kan du alltid komplettera ditt ärende med ytterligare information i kommentarerna nedan, eller ställa en ny fråga. Till dess hoppas jag att du har fått svar på din fråga!