Vad gäller vid utövandet av ångerrätten enligt distansavtalslagen och vilka kostnadskrav kan säljaren rikta mot konsumenten?

FRÅGA
Hej!Min 88-åriga dementa far med nyligen indraget körkort har via telefon lyckats beställa en mopedbil GoMoto3 för 55 000 kr. Vi har avbeställt/ångrat och varan har inte mottagits då DHL ringde om leverans utan vi skickade tillbaks den direkt. Vi har skriftligen e-mail hävdat ångerrätt.Enligt bolaget SKANDs hemsida ( https://skandelectric.com/sv/forsaljningsvillkor/?v=f003c44deab6) (säljer elmopeder) begär de skadestånd på 10 % när man använder sig av ångerrätten. Detta även om varan aldrig tagits emot av kunden utan sänts tillbaka direkt + ångerrätt hävdad skriftligen. Vi har inte ens sett leveransen så produkten är orörd.Enligt distansköplagen skall man väl betala returfrakten, men kan säljaren begära både att vi skall betala leveransfrakt, returfrakt och skadestånd på 10 %? Kan han hävda detta för att det står på hemsidan? Får man begära skadestånd på detta sätt vid distansförsäljning?I detta fall begär de att vi betalar båda frakterna (på hemsidan 1890 kr) men de begär 2900 kr x 2 och sen 10 % i detta fall 5 400 kr? =11 200 kr?Kan man bestrida fraktkostnaden 2900 kr och bara betala returfrakten enligt deras hemsida 1890 kr?Enligt distansköpslagen skall jag väl inte betala leveransfrakten alls?Vad skall jag göra och vad måste jag betala?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.

Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (avtalsvillkorslagen, AVLK).

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen, DAL).

Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).

Några allmänna hållpunkter

Med distansavtal avses avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans, 1 kap. 2 § 1 st. DAL. Det kan således klarläggas att det verkar vara fråga om ett distansavtal och inte ett så kallat avtal utanför affärslokal. Vidare följer av 1 kap. 4 § DAL att ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i distansavtalslagen är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om ingenting annat skulle anges i lagen. Det sistnämnda innebär att ett förbehåll vars innehåll avviker från det skydd som uppställs till förmån får konsumenten blir ogiltigt så länge lagstöd för avvikelsen saknas. Det är delvis mot den bakgrunden som dina frågor ska besvaras och bestämmelsen kommer att behöva läsas tillsammans med andra för ditt ärende relevanta lagrum (lagparagrafer).

Ett avtalsrättsligt resonemang

I 2 kap. 2 § 1 st. DAL sägs bland annat att innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information om kostnader för leverans och andra tillkommande kostnader (4 p.) och den skyldighet konsumenten vid utövande av ångerrätten kan ha att på egen bekostnad återsända varan samt, vid distansavtal, kostnaden för att återsända varan om den är sådan att den inte kan återsändas med post (10 p.). I fråga om distansavtal ska informationen ges klart och begripligt och på ett sätt som är anpassat till det medel för distanskommunikation som används. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos underåriga och andra särskilt utsatta personer, exempelvis äldre personer, 2 kap. 3 § 1 st. DAL. I det nyss nämnda lagrummet uttalas även att när avtalet ingås på näringsidkarens webbplats ska konsumenten särskilt uppmärksammas på innehållet i den information som ges, ett synsätt som har bekräftats i rättspraxis (se nedan)

När det sedan gäller frågan om avtalsvillkoren på hemsidan och huruvida de kan anses flyta in och automatiskt utgöra en del av avtalet kan följande anföras. Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling är oklar ska villkoret vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument tolkas till konsumentens förmån, 10 § AVLK. I Hösta domstolens (HD) praxis har tolkningen och hanteringen av standardvillkor i konsumentförhållanden prövats i flertalet fall. I avgörandet NJA 2011 s. 600 uttalade domstolen ungefär följande (vilket jag menar otvetydigt är applicerbart på det här ärendet). Standardvillkor måste komma till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli en del av avtalet. För alla avtalsvillkor som en konsument inte har getts möjlighet att påverka uppställs det höga krav på att näringsidkaren vidtar skäliga åtgärder för att uppmärksamma konsumenten om dessa. Framförallt om det kan finnas bestämmelser i ett avtal som objektivt sett skulle kunna framstå som överraskande eller särskilt betungade.

Huruvida säljaren har följt ovanstående är för mig ovisst liksom om din pappa överhuvudtaget hade förmåga att uppfatta den information som (eventuellt) förmedlades vid tidpunkten för köpet. Gissningsvis och utifrån din ärendebeskrivning framstår det som osannolikt att så var fallet. I synnerhet mot bakgrund av det faktum att din pappa nyligen har fått sitt körkort indraget, vilket torde vittna om att denne har bedömts olämplig att framföra fordon i vägtrafik. Med tanke på hans hälsotillstånd och den förmodade okunskapen om det faktiska avtalsinnehållet och dess verkningar går det möjligen att argumentera för att avtalet, förutom ovanstående, också bör kunna jämkas, antingen delvis eller i sin helhet, med stöd av den så kallade stora generalklausulen i 36 § AvtL. Avtalsvillkor får nämligen jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Vid den här prövningen ska särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som är konsument eller annars intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Och i konsumentförhållanden betraktas alltid konsumenten som den svagare parten.

De åberopade avtalsvillkoren, vad gäller?

Enligt 2 kap. 10 § 1 st. DAL har konsumenten rätt att frånträda avtalet, det vill säga utöva ångerrätten, genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar och i 2 kap. 12 § 1 st. DAL stadgas vid avtal om överlåtelse av en vara börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska konsumenten utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren, 2 kap. 13 § 1 st. DAL, och näringsidkaren ska betala tillbaka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren, 2 kap. 14 § 1 st. DAL. I 2 kap. 15 § DAL finns slutligen vissa bestämmelser om sådant som konsumenten, vid utövandet av ångerrätten, ska ersätta näringsidkaren för. Enligt min mening och baserat på ärendebeskrivningen finns det emellertid ingenting i förevarande fall som träffas av punkterna i 15 §.

Ångerrätten är tvingande till förmån för din pappa i egenskap av konsument och den delen är ju inte heller tvistig. Att returen ska bekostas av honom följer direkt av lagstiftningen och såvitt jag förstår hade du (ni) redan utgått ifrån en sådan ordning varför den delen inte heller kan te sig som särskilt överraskande. När det sedan gäller den ursprungliga leveranskostnaden liksom det yrkade skadeståndet framstår däremot rättsläget som något oklart eftersom det i mångt och mycket beror på vad som förmedlades vid tidpunkten för köpet, om din pappa kunde uppfatta vad som sades (och om säljaren förstod eller borde ha förstått att din pappa var dement och därigenom var i ond tro), om något avtal därefter manifesterades i skrift och vad som i så fall har kommit till uttryck den skriftliga handlingen. Men om det endast skulle ha gjorts en hänvisning i efterhand till standardvillkoren på hemsidan förefaller det mycket tveksamt om säljarens framställda skadeståndsanspråk kan göras gällande här. Framförallt med tanke på de uttalanden som HD gjorde i det ovan nämnda rättsfallet. Detsamma gäller leveranskostnaden eftersom information om en sådan kostnad ska ges av näringsidkaren innan avtalet ingås (se ovan, 2 kap. 2 § 1 st. 4 p. DAL). Då duger det inte att i efterhand hänvisa till standardvillkor som har tillgängliggjorts på en hemsida. Än mer märkligt framstår säljarens begäran om 2 x 2900 kr i ersättning när det av avtalsvillkoren följer en kostnad om 1890 kr. Detta kan inte föranleda någon annan bedömning än att det är den senare kostnaden som gäller och ingenting annat. Om de aktuella avtalsvillkoren överhuvudtaget kan göras gällande vill säga.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis bör följande gälla. Skadeståndskravet kan lämnas utan avseende, det vill säga bortses ifrån helt, eftersom kravet verkar har förmedlats på grundval av standardvillkor som har förmedlats/hänvisats till i efterhand (ovan skriver du "Kan han hävda det för att det står på hemsidan?"). Kravet på leveranskostnaden synes som sagt vara lika tveksam och slutsatsen blir därför att även denna borde kunna lämnas utan avseende. Däremot är min uppfattning att din pappa behöver svara för returkostnaden. Den skyldigheten är för övrigt redan lagstadgad (se ovan, 2 kap. 13 § 1 st. DAL). Slutligen ska framhållas att detta i praktiken inte sällan brukar bli en ren förhandlingsfråga parterna emellan. Om avtalet kan ogiltigförklaras helt med stöd av 36 § AvtL har jag dock svårt att svara på i skrivande stund, vilket du säkert förstår.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Förslagsvis anlitar du en sakkunnig person, företrädesvis en jurist, som hjälper dig att författa ett skriftligt yttrande. Vi kan exempelvis för din räkning kontakta säljaren och/eller ombesörja upprättandet av ett kravbrev riktat mot firman och i förlängningen även företräda dig inför och under en eventuell förlikningsförhandling och/eller i en kommande domstolsprocess.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (176)
2021-11-22 Får man tillbaka de pengar som avser frakt vid utnyttjande av ångerrätten?
2021-11-18 Ångerblankett ska skickas med i samband med försäljning
2021-11-09 Kan jag utnyttja ångerrätten om jag använt varan?
2021-11-09 Gäller ångerrätt för tjänster?

Alla besvarade frågor (97337)