Konsumentens ångerrätt vid distansavtal

FRÅGA
Hej, Jag har beställt en vara och när jag fick varan så var varan sönder och gick inte att använda så vill returnera varan. De säger att man ska be dom på mail om retursedel men när jag mailar dom så utpressar dom mig om jag inte ger dom en bättre recension på google så skickar dom inte retursedel, undrar om det verkligen är okej att göra så här
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du som konsument ska ha beställt samt köpt en vara av en näringsidkare, på vad jag gissar nätet. En vara som du vill returnera eftersom varan var sönder när du mottog den vilket har lett till att den bedöms som oanvändbar. För att kunna besvara din fråga kommer distansavtalslagen (nedan förkortad DAL) därför användas. Detta eftersom jag tolkar det som att du ingått ett avtal utan att fysiskt träffa säljaren mot bakgrund av att du nämner att du ska ha "beställt" en vara.

Ångerrätt vid distansavtal
Konsumentens ångerrätt
Vid distansavtal har konsumenten en ångerrätt och därigenom rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar (2 kap. 10 § stycke 1 DAL). Näringsidkaren är därför skyldig att lämna 14 dagars ångerrätt. Det innebär alltså att den villkorade begäran näringsidkaren i ditt fall framställer inte är okej, eftersom du som konsument allltid har rätt till 14 dagars ångerrätt.

Ångerrätten tas i anspråk genom att konsumenten till näringsidkaren lämnar eller sänder ett meddelande om detta till denne inom 14 dagar från den dag då konsumenten fick varan i sin besittning (2 kap. 12 § stycke 1 DAL). Det finns inga krav på hur du ska ångra dig, men ur bevissynpunkt föredras det att du gör det skriftligen eftersom det viktiga är att du kan visa att du ångrat dig inom rätt tid. Du säger att du ska ha mailat säljaren. Så länge du gjorde det inom 14 dagar från det att du fick varan i din besittning så har du fortfarande rätt att använda dig av din ångerrätt.

Om konsumenten vill använda sig av sin ångerrätt ska den utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller skicka tillbaka varan till näringsidkaren (2 kap. 13 § stycke 1 DAL). Ur bevissynpunkt är det återigen viktigt att du ska kunna bevisa för näringsidkaren att du skickat tillbaka varan. Se därför till att få ett kvitto på försändelsen och spara detta.

Näringsidkaren ska från sin sida betala tillbaka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren. Återbetalningen ska göras utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om att frånträda avtalet (2 kap. 14 § stycke 1 DAL).

Undantag från ångerrätten
Det finns däremot vissa undantag från ångerrätten, dvs fall då ångerrätten inte gäller. Ett av många exempel är en vara som har tillverkats specifikt enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel (2 kap. 11 § punkt 3 DAL). Det ska här vara fråga om varor som näringsidkaren i normalfallet inte har i sitt sortiment. Eftersom du inte nämner att varan du beställt ska ha specialbeställts utefter dina personliga anvisningar så kommer jag vidare utgå ifrån att så inte är fallet och att du därför fortsatt har en ångerrätt.

Avvikande avtalsvillkor till konsumentens nackdel
Det som vidare bör framhållas är att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i distansavtalslagen är till nackdel för konsumenten (i detta fallet du), inte ska vara gällande om inte annat anges i lagen (1 kap. 4 § DAL). Det innebär att om näringsidkaren i ditt fall ska ha angett villkor som är till din nackdel genom att förhindra dig från att ångra ditt köp, så ska detta villkor inte gälla. Det innebär alltså att näringsidkarens utpressning inte är okej eftersom detta är ett slags villkor som är till din nackdel som konsument.

Information som ska ges till konsumenten innan ett avtal ingås
Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren informera dig som konsument om det finns ångerrätt och hur lång ångerfristen är. Till detta ska information lämnas om hur du går tillväga för att ångra dig samt att det finns ett standardformulär du kan använda när du ångrar dig och var du kan hitta det (2 kap. 2 § stycke 1 punkt 9 DAL). Ovanstående information ska ges klart och begripligt (2 kap. 3 § stycke 1 DAL).

Viktigt att dock poängtera är att ångerfristen aldrig börjar löpa förrän konsumenten har fått information om ångerrätten, vilket innebär att näringsidkaren är skyldig att ge konsumenten information om ångerrätten innan avtalet ingås. I annat fall förlängs ångerfristen (2 kap. 12 § stycke 4 DAL). Det innebär för din del att har säljaren inte lämnat information på ett klart och begripligt sätt för dig kring ångerrätten så kan ångerfristen till och med komma att förlängas.

Sammanfattning och råd på hur du kan gå vidare med ditt ärende
Sammanfattningsvis kan framhållas att du som konsument vid ett distansköp har 14 dagars ångerrätt. Från dagen du fick varan i din besittning och 14 dagar framåt kan du nyttja din ångerrätt genom att meddela säljaren om att du vill ångra dig. Detta ska förslagsvis göras skriftligen ur bevissynpunkt. Jag tolkar det som att du ska ha mailat till säljaren inom denna tidsfrist varför du har rätt att nyttja din ångerrätt.

Ångerrätt är en skyldighet som en näringsidkare via distansavtal har att erbjuda. Avtalsvillkor som skulle vara till din nackdel som konsument är inte gällande om inte annat anges i denna lag. Det innebär följaktligen att utpressningen kan ses som ett sådant villkor, vilket är till din nackdel eftersom du hindras från att nyttja din ångerrätt. Villkoret är därför utan verkan och är inte tillåtet.

Ångerfristen kan till och med komma att förlängas om säljaren inte informerat dig om ångerrätten på ett tillräckligt tydligt och begripligt sätt innan avtalet ingicks. Detta är däremot något jag saknar tillräcklig information om i ditt fall för att kunna avgöra i detta svar.

Om du och säljaren inte på egen hand kan komma överens kan du gå vidare med att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Jag skulle däremot råda dig att på egen hand försöka lösa problematiken med säljaren. Förslagsvis genom att uppvisa detta svaret alternativt utgå ifrån informationen jag gett dig och skriva ihop ett eget meddelande till dem om att deras agerande inte är okej.

Skulle du vilja gå vidare med en anmälan till ARN kan du läsa mer på deras hemsida genom att klicka här.

Jag hoppas jag gav svar på din fråga och får önska dig lycka till med ditt ärende. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen. Skulle du behöva mer juridisk hjälp kan du kontakta någon av våra jurister. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?