Ångerrätt vid digitalt ingånget avtal om hyra av lokal mellan konsument och näringsidkare

FRÅGA
Hej!Bokade en bröllopslokal via digitalt avtal den 11/7 och dagen efter (12/7) så kände vi att detta inte var något för oss ändå.Vi har inte betalt någon handpenning men vi har fått fakturan. I avtalet står det bara" handpenning betalas ej tillbaka" Nu hävdar uthyraren av lokalen att vi måste betala hen.Jag tycker att detta borde gå under konsumentköplagen om ångerrätt på 14 dagar. Vad gäller?Tack på förhand.
SVAR

Hej!

I din fråga nämner du konsumentköplagen (KKL). Lagen gäller köp av lösa saker, t.ex. köp av dator som en näringsidkare säljer till en konsument 1 § första stycket KKL, och är därför inte tillämplig. I ljuset av att du nämner KKL tolkar jag det som att uthyraren bedriver näringsverksamhet med uthyrning av lokaler. Detta kommer som du ser nedan bli avgörande för frågan om du äger frånträda avtalet. Är så inte fallet ber jag dig att kommentera med kompletterande uppgifter till mitt svar.

Distansavtal och tillkommande ångerrätt

Som utgångspunkt gäller att avtal ska hållas enligt en allmän rättsgrundsats (pacta sunt servanda). Principen modifieras emellertid dock av ett starkt konsumentskydd. Eftersom avtalet har ingåtts digitalt på distans, utanför näringsidkarens affärslokaler aktualiseras lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2 § (distansavtalslagen). I samma lagrum finner du definitionen av konsument respektive näringsidkare. Lagen är som så ofta vid konsumentlagstiftning tvingande till konsumentens fördel se 1 kap. 4 § distansavtalslagen. Hyra av lokal för kortvariga ändamål såsom bröllop inbegrips i 2 kap. 1 § första stycket, jfr andra stycket första punkten motsatsvis distansavtalslagen. Ert fall täcks således av tillämpningsområdet för lagen.

Det stämmer att ångerrätt om 14 dagar gäller (ångerfrist), du kan hänvisa till 2 kap. 10 § distansavtalslagen. Dessutom ska uthyraren tillhandahålla ett standardformulär för utövandet av ångerrätten innan avtalet ingås se 2 § a. Handlar näringsidkaren i strid med 2 § a kan marknadsrättsliga påföljder bli aktuella se 6 § med hänvsning till marknadsföringslagen. Dessa påföljder rubbar inte avtalets civilrättsliga giltighet mellan er parter.

Inga av de uppräknade undantaget från ångerrätten i 11 § distansavtalslagen synes vara tillämpliga i ert fall. Punkten 12 i 11 § beror dock på om ni har beställt catering eller någon annan liknande tjänst. Ångerfristen börjar löpa från den dag avtalet ingås, dvs. från och med den 12/7 i ert fall.

Eftersom att ni inte har betalat något behövs inte en närmare undersökning av verkningarna av utnyttjad ångerrätt se 14 § distansavtalslagen. Ersättning till uthyraren enligt 15 § distansavtalslagen torde inte aktualiseras då ni ångrade avtalet efter mycket kort tid.

Tilläggas kan att formuleringen "handpenning betalas ej tillbaka" åsidosätts vid en eventuell utnyttjad ångerrätt på grund av att lagen är tvingande se 4 § distanslagen. Näringsidkaren ska återbära vad han eller hon har mottagit från konsumenten se 14 §.

Vad bör ni göra nu?

Ni har meddelat uthyraren om att ni avser frånträda avtalet inom ångerfristen. Detta helt i överensstämmelse med gällande rätt och för säkerhetens skull uppmanar jag er att skriva att ni vill utöva er lagstadgade ångerrätt i enlighet med 2 kap. 10 § och 12 § distansavtalslagen. Optimalt vore om uthyraren tillhandahåller det standardformulär han eller hon är skyldig att göra.

Hoppas att svaret klargjorde för er juridiska situation och att ni hittar en lämplig lokal. Kvarstår frågor eller likt ovan nämnt om uthyraren är en privatperson, kommentera då gärna mitt svar.

Med vänliga hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?