Kan säljaren ändra överenskommet kontrakt?

2018-09-15 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Jag har nyligen kommit överens med en bilhandlare om ett nybilsköp. Köpet skall genomföras helgen vecka 39. Vi är överens om bilens pris och eftermonterad dragkrok.Nu ringde säljaren och säger att det finns mer utrustning på bilen som jag inte har blivit informerad om vid tillfället då vi kom överens om priset. Det gäller är en bränslevärmare som säljaren själv hävdar att han inte visste att den var utrustad med. Hans förslag var att han kunde ge mig ett riktigt bra pris på den då den ny kostar runt 25k. Min fråga lyder då. Kan säljaren ändra pris på ett överenskommet kontrakt som jag har gett mitt godkännande på, dock via mejl? Kan jag i sin tur begära att dom monterar bort det ej överenskomna produkten alternativt att den skall ingå. Den är demonterbar nämligen. Ingen bil levereras med den från första början. Med vänlig hälsning
Isak Heijbel |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Omständigheterna i din situationJag förstår det som att du har fått ett erbjudande om att köpa en specifik bil via mejl av säljaren. Och du har godkänt köpekontraktet för bilen innan hans erbjudande gick ut. Säljaren ändrade sig sedan när han upptäckte att kontraktet inte var som han tänkte sig.Din lagliga situationSom jag ser det är detta en typisk situation där kontrakt har ingåtts när du acceptera säljarens erbjudande via mejl. Detta betyder att säljaren är bunden av det erbjudande som han gjort till dig och du har accepterat erbjudandet. Resultatet blir att du ska få köpa bilen med den utrustning bilden hade när säljaren gav dig erbjudandet och för det priset som han sa till dig.Lagligt stöd som bevisningDet kan vara så att säljaren inte vill hålla med om det du framför. Jag ska därför nu kort berätta var det finns lagstöd för dig att få köpa bilen med den extra utrustningen till det pris som du och säljaren kommit överens om.I avtalslagen finns det stöd för dig att få köpa bilen för det pris som ni har kommit överens om med den extra utrustningen. I bestämmelsen står det att en säljare som ger ett erbjudande till en viss kund är bunden av det. Säljaren är bunden av erbjudandet om kunden svarar på erbjudandet innan tiden för erbjudandet gått ut.Ifall erbjudandet var för en modell och inte en specifik bilJag anser att du har rätt att få köpa bilen utan extra utrustningen för överenskommet pris om det är så att erbjudandet var för en viss bilmodell. Som sammanfattning anser jag att säljaren är bunden av sitt erbjudande. Du ska alltså få köpa bilen med utrustningen för det pris som du godkände via mejl. Detta är med förutsättningen att erbjudandet var för en specifik bil.Jag hoppas mitt svar har gett dig hjälp i din fråga.Med vänlig hälsning,

Hur ingås ett avtal för en internetbaserad tjänst?

2018-09-01 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag undrar om nedanstående hantering av avtal mellan en kund och mitt aktiebolag är ok. Avtalet gäller abonnemang på en Internet-baserad tjänst.1. En ny kund får ett avtal inkl villkor via e-mail.2. Varken kunden eller någon från mitt bolag skriver på avtalet.3. Avtalet, åtminstone villkoren, görs tillgängligt för kunden att närsomhelst ladda ner online samtidigt som mitt bolag arkiverar aktuell version för varje kund.Räcker detta för att kunden och mitt bolag i juridisk mening kan anses ha accepterat avtalet?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Avtal ingås genom ett anbud och en accept gentemot det anbudet (se 1§ lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218), även känd som avtalslagen). Avtal kan ingås skriftligen, muntligen och genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att två eller flera parter agerar på ett sätt som visar att ett avtal uppstått mellan dessa. Det enklaste och mest förekommande exemplet är att du tar en butiksvara till kassan och betalar för den. I det exemplet har avtal uppkommit genom själva förfarandet av båda parter, snarare än genom den traditionella anbud-acceptmodellen. Samma avtalsexempel för butiksvara gäller även för onlineköp.En kan alltså inte ha ansetts ingått ett avtal enbart på grund av att ha mottagit ett avtal med tillhörande villkor till sin mejl. Mejlet med avtalet är ett anbud, såvida det inte enbart är en kopia på ett avtal som ingåtts sedan tidigare genom något av de sätt som anförts ovan. Enbart avsaknaden av en skriftlig accept gentemot ett skriftligt anbud, innebär alltså inte att ett avtal inte har ingåtts. Däremot bär ni bevisbördan för att ett avtal har ingåtts på ett annat sätt. Avtalsvillkoren måste för övrigt ha varit tillgängliga för motparten innan personen accepterat avtalet, avtalsvillkor som endast framkommer efter att ett avtal ingåtts gäller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Bunden av ett erbjudande genom passivitet?

2018-07-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, fick hem en faktura från försäkringsbolaget X på tilläggsförsäkringar kopplade till mitt medlemskap i fackorganisationen Y. Jag kontaktade X och poängterade att jag aldrig beställt dessa tilläggsförsäkringar. X menade att jag skulle aktivt svarat på ett brev (som jag dessutom aldrig fick i min hand då den kommit bort med posten) att jag inte önskade dessa försäkringar. Med andra ord blev jag bunden till ett erbjudande för att jag inte svarat på brevet.Är det verkligen rimligt/tillåtet att bli bunden av ett erbjudande, om du inte aktivt svarar på brevkorrespondens att du inte önskar produkten eller tjänsten ifråga? Jag trodde inte det var tillåtet att utforma erbjudanden som en passiv accept i Sverige.
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Generellt om bundenhet genom passivitetSom huvudregel gäller givetvis att parter blir bundna till ett avtal genom en aktiv handling, men enligt 9 § avtalslagen finns en möjlighet att bli bunden genom passivitet; om en person uppmanar en annan person att avge ett anbud, och därefter inte anger om denne önskar att avstå eller acceptera anbudet blir uppmanaren bunden vid anbudet genom sin passivitet. Observera dock att det krävs att denne genom sitt handlande framkallat anbudet, det vill säga, har uppmanat den andra personen att avge ett utbud.Din situationI detta fall gäller uppenbarligen inte den ovan nämnda beskrivningen av 9 § avtalslagen. Du har inte bett försäkringsbolaget om ett anbud för dessa typer av tilläggstjänster, och även om du hade gjort det så hade det inte ansetts ha varit tillräckligt för att ha ingått ett avtal med hänsyn till konsumenträttsliga regler. Du har dessutom inte ens fått se det brev där detta (i sig otillåtna) villkor om aktivt svar från dig anges; vilket gör situationen än mer otillåten.Handlingsalternativ för digJag skulle bestrida fakturan och beskriva situationen - det vill säga, att dessa typer av passiva förbindelser är otillåtna och att du inte ens fått se brevet. Om försäkringsbolaget inte tar hänsyn till detta så kan du vända dig till konsumenterna.se (länk), där finns en särskild guide (länk) för hur du kan göra för att lösa en försäkringssituation; de har bland annat en brevmall för hur du kan begära en omprövning hos försäkringsbolaget.Lycka till! Och tveka inte att kommentera nedan om du skulle ha några ytterligare frågor.Vänligen,

Skälig svarstid för bostadserbjudande i bostadskö

2018-07-19 i Anbud och accept
FRÅGA |I måndags fick jag ett mail från bostadsbolaget där jag står i kö. De meddela att jag var nr 1 i kön till en lägenhet jag sökt. I mailet ber de om att jag ska bifoga studietakt och en referens från tidigare hyresvärd. 24h senare får jag ett mail om att jag inte längre är aktuell för bostaden samt att jag är spärrad från att söka någon annan bostad inom 6 månader då jag inte skickat de efterfrågade dokumenten inom svarstiden (24h). Dessa två mail ser jag samtidigt. Jag kontaktar bolaget och de säger att det är inget de kan ändra då de anser att 24h är en rimlig svarstid. Bolaget har inte gjort några försök att kontakta mig via telefon eller mail.Vad kan jag göra/har rätt till? Är 24h en rimlig svarstid?
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Min utgångspunktDu står i en bostadskö och har aktivt sökt en bostad, för vilken du stod som nummer 1 i kön och därmed blev erbjuden. Du har sedan fått två olika mejl från bostadsbolaget som du ser samtidig samt även efter att svarstiden om 24 timmar har löpt ut. Att du har fått mejlen är otvivelaktigt. Frågan som kommer besvaras är dels om bostadserbjudandet är förfallet samt om 24 timmar utgör en skälig svarstid (rubrik 1), dels om det påverkar omständigheterna att du inte såg mejlen inom svarstiden (rubrik 2). För ökad förståelighet för svaret bör specificeras att bostadsbolaget är anbudsgivare och du själv är anbudstagare. 1. Avtalsrättslig acceptfrist - skälig tidSvarstid benämns i juridisk terminologi som acceptfrist. Av frågan framgår inte om acceptfristen specificerades i antingen förväg eller i det första mejlet eller alternativt i det andra mejlet, varför det finns två potentiella bedömningar. 1.1 Om acceptfrist var specificerad i förväg eller i det första mejlet - mest sannolikt alternativOm en acceptfrist tydligt framförs i samband med anbudet från bostadsbolaget, det vill säga erbjudandet om bostaden. Enligt lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) gäller att svar ska komma anbudsgivaren till handa inom den tid som av anbudsgivaren har utfäst (2 § AvtL). Om detta är fallet råder föga möjlighet att ändra bostadsbolages bedömning. Det finns även en möjlighet att du har ingått avtal som specificerar acceptfristen och övriga relevanta villkor när du ställde dig i bostadskön, vilket kan vara giltigt även om sådan information inte angetts i det första mejlet. Är detta fallet är bostadserbjudandet förfallet, det vill säga inte längre aktuellt, om svar inkommer för sent. 1.2 Om acceptfrist var specificerad först i det andra mejlet - mindre sannolikt alternativOm acceptfristen om 24 timmar inte klargjordes förrän genom det andra mejlet efter 24 timmar kan det inte anses att detta utgör en gällande frist enligt 2 § AvtL. Istället råder skälig tid för accept (3 § AvtL). Denna så kallade legala acceptfrist inkluderar skälig betänketid för anbudstagaren men svaret ska efter betänkandet sändas utan uppskov. Skälig tid bedöms utifrån vad anbudsgivaren skäligen kunnat beräkna som rimlig tid och inte utifrån anbudstagarens faktiska tidsbehov, även om dessa omständigheter ofta kan sammanfalla. Eftersom du härvid får antas ha aktivt sökt ifrågavarande bostad och till stor del redan får anses genomtänkt agerandet, är det rimligt att anta att någon längre betänketid inte krävs. Av denna anledning är det mycket möjligt att 24 timmar bedöms som rimligt, men jag kan inte ge något rakt svar på denna punkt. Kontrasterande är det dock även rimligt att som anbudstagare förvänta sig en något längre acceptfrist än 24 timmar om inget anges i anbudet. Vid detta bör däremot beaktas det allmänt kända faktum att bostaden övergår till någon annan om accept inte inkommer, vilket inte skäligen kan dröja någon längre tid. Av förklarliga skäl går det således inte via denna rådgivning ge något klart besked om din rätt i det fall acceptfristen angavs först i det andra mejlet. Sannolikt kan det dock anses utgöra skälig tid, innebärande att erbjudandet var förfallet och att du tyvärr får stå konsekvenserna därav. 2. Påverkar det att jag inte såg erbjudandet innan svarstiden var över? Det är anbudsgivarens utfästa acceptfrist eller uppfattning om skälig tid som är avgörande. Att du således missat att se mejlet ankommer enbart på ditt ansvar och påverkar inte att tiden för accepterande kan löpa ut. Detta framgår av 2 och 3 § AvtL. Anbudsgivaren måste inte på egen hand aktivt eftersöka svar, utan det är som huvudregel fullt tillräckligt att passivt invänta svar utifrån givna villkor. Självfallet kan en anbudsgivare inte undgå avtal genom aktivt undvikande, men något sådant verkar dock inte föreligga i detta fall. Vidare verkar det även vara vanligt att bostadsbolaget inkluderar förtydligande villkor om att den som söker bostad själv ansvarar för att läsa meddelanden som sänds, varför utgångspunkten blir att du har tagit del av erbjudandet även om du inte svarar. Det har därmed inte funnits anledning att förvänta sig att bostadsbolaget skulle kontakta dig på annat sätt. Detta är något som enbart kan förväntas om de faktiskt varit medvetna om att du inte tagit del av erbjudandet; som sagt är dock utgångspunkten sannolikt den motsatta eftersom ansvaret troligen åligger dig. SammanfattningEtt anbud ska accepteras antingen inom angiven tid eller annars inom skälig tid, vilket bedöms utifrån anbudsgivarens befogade uppfattning. Eftersom ansvaret att läsa meddelanden ankommer på dig är det tyvärr så att bostadsbolaget har rätt om svarstid var angiven. Svarstid kan även ha varit specificerad i förhand genom tidigare slutet avtal för att få stå i bostadskön. Om svarstid inte var angiven gäller skälig tid för att svara. Bedömningen av vad som utgör skälig tid är vag, varför klara besked inte kan ges. Dina möjligheter ser inte allt för goda ut och det kan bli oproportionerligt dyrt att driva en rättslig tvist i frågan. Är du säker på att svarstid inte angavs annat än i det sista mejlet och du vill vidareutreda dina möjligheter är du dock välkommen att kontakta vår juristbyrå. Vänlig hälsning,

Muntligt avtalsingående - vad krävs?

2018-09-13 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Vi har varit intresserade av en bil som säljs på en firma, säljaren har hittat denna åt oss och sagt att den ska vara jättefin. När vi väl kommer dit och kollar så är hela vänstersidan repad samt skadad backspegel, jag påpekade detta och han sa att han förstod att ingen ville köpa den i det skicket, därefter frågade han bara om allt annat kändes bra och då svarade vi att det gjorde det. Nu är bilen reparerad och han påstår att dom gjorde det enbart för att jag skulle bli nöjd och menar då att jag vid första tillfället sagt att jag vill köpa bilen om dom lagar den vilket jag och min sambo är helt säkra på att vi inte gjorde då vi diskuterade detta senare samma kväll. Vi anser att reparationen dom gjorde var för att få bilen till det skick vi blev lovade från första början och inte något vi krävt, vi har bara sagt att vi är fortsatt intresserade om den repareras. Har vi rätt att dra oss ur köpet eftersom han säger att vi sagt att vi ska köpa den trots att vi inte gjort det?
Hashim Mohammed Ritha |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det avgörande i din fråga är huruvida ett avtal mellan dig och säljaren har ingåtts eller inte. Svaret på den frågan finner vi i Avtalslagen(AvtL).Hur ingås avtal?Inom svensk rätt ingås avtal genom den så kallade anbud-accept modellen. Först när anbud och accept har utväxlats tillkommer ett avtal(1§ AvtL). Anbudet och accepten kan vara muntliga eller skriftliga, med andra ord kan avtal ingås muntligt och skriftligt. Anbudet ska till sin utformning vara preciserat och riktat till en bestämd adressat. Vid muntliga anbud måste accepten ske omedelbart, annars uppstår inget avtal(3§ andra stycket AvtL). Det ska även poängteras att accepten måste överensstämma med anbudet för att avtal ska uppstå.Har du lämnat en accept, och därmed ingått ett avtal?Du beskriver i din fråga att du endast uttryckt ett intresse för bilen ifall den skulle repareras. Du har dessutom uttryckt detta intresse muntligen, och som jag förstår frågan finns ingen skriftlig överenskommelse alls.Min uppfattning är därför att du inte lämnat någon accept. Du har inte uttryckt någon klar vilja att KÖPA bilen, endast att du var intresserad. Inga specifika detaljer verkar heller ha diskuterats mellan er (ex: pris, leverans osv.), vilket ytterligare talar för att det inte utväxlats något anbud och accept.Hur går jag tillväga nu?Mitt råd är att du kontaktar säljaren skriftligen eller muntligen och förklarar att du inte längre är intresserad av bilen. Förklara även att något muntligt avtal inte föreligger mellan er eftersom du inte uttryckt en vilja att köpa bilen, endast ett intresse.Jag vill även tillägga att muntliga utfästelser(löften) oftast är svåra att bevisa i en rättsprocess. De tillmäts även ett relativt lågt bevisvärde, om inte de kan stödjas genom annan bevisning t.ex. ett inspelat samtal eller flera samstämmiga vittnen. Därför lär det bli svårt för säljaren att i domstol bevisa det muntliga löftet som han påstår att du lämnat.Hoppas du fått svar på din fråga!

Leasingavtal bundenhet

2018-08-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag har beställt en ny privatleasing på en bil via telefon med bilhandlaren. Bilen hade dem hemma hos bilhandlaren när jag beställde. Jag har dock inte skrivit på ett avtal ännu. Min fråga till er är om jag kan dra mig ur leasingen, har som sagt INTE skrivit på ett leasingavtal än.MvhMartin
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Avtalsrätt.Avtalsrätten är ett av de största juridiska områdena och kan egentligen appliceras på alla civilrättsliga situationer om inget annat föreskrivs. Huvudregeln gällande avtalsrätten är att om ena persen har lämnat ett anbud som motparten accepterat så har ett avtal uppsätt. Detta avtal ska hållas enl. 1§ Avtalslagen, om inget extraordinärt sker som kan påkalla jämkning eller t.o.m. ogiltighet (29-36§§ Avtalslagen).Med detta sagt är det i stort sett helt upp till parterna att avtala om villkoren. Undantagen i privatleasing är vissa felregler vilka regleras enligt konsumentköplagen. Dock finns inga regler om tidpunkten när ett avtal uppstår.Svar.Jag kan inte utifrån denna information ge ett exakt svar på om bundenhet har uppsätt. Om företaget du leasar av begär ett skriftligt avtal som ska skrivas under så bör man kunna tolka situationen som att bundenhet uppsåt i och med din underskrift. Därmed bör du kunna frånträda avtalet i och med att du inte skrivit under. Dock om ni har avtalat om annat så gäller det. Mitt råd till dig är att dubbelkolla om du hittar någonting märkt med "villkor" eller dylikt på deras hemsida och i ev. broschyrer om de finns. Avtalsrätten är som sagt ett område med väldigt få regler, så det som parterna kommer överens om gäller nästan alltid. Vänligen

Blir man betalningsskyldig till hyresvärd om hyresvärdens krav varit ett skriftligt avtal och man ej skrivit under?

2018-07-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Jag ska börjar studera på högskola i höst. Jag behöver lite hjälp om en situation som jag ligger i. Jag har fått ett rum på studiehem men kan inte ta emot rummet pga ekonomiska skäl. Jag har fått hem ett kontraket som gäller från och med 2018-07-01 och två fakturor för Juli 2018 och Augusti 2018. OBS, jag har ej skrivit på kontraket. Min inflyttningen skulle ske 14/7 då jag skulle hämta nycklarna till rummet. Att kontraktet skulle börja gälla från och med 2018-07-01 var en punkt där jag tyckte att det var märkligt och som jag skulle ta upp med hyresvärden om, innan planerna ändrades. Jag har kontakt hyresvärden idag 9/7 att jag kan ej ta rummet men hyresvärden vill fortfarande att jag ska betala hyran för Juli månaden 2018-07-01 — 2018-07-31, hyresvärden "annars går den till inkasso". Jag tycker ej att detta är rätt, att jag ska betala för Juli månaden. Därför kontaktar jag er om hur jag ska gå tillväga och vad som är rätt och fel. Ser framemot att få höra av er.
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer att utgå ifrån den informationen du givit mig i mitt svar. Enligt deras hemsida sker en accept av erbjudandet när ett kontrakt skrivits under. Om man vill tacka nej skickar man e-post eller vanlig post inom en vecka från att man blivit erbjuden rummet. Om man varken svarar ja eller nej blir man struken från kön.Med andra ord krävs det enligt studiehemmet en underskrift på kontraktet och med tanke på att du inte gjort det har du avstått från deras erbjudande och är ej skyldig att betala fakturorna.Därför blir det svårt för studiehemmet att lyckas få betalt av dig via inkasso, eftersom studiehemmet inte kan bevisa att ni ingått något avtal. Enligt 12 kap 2 § Jordabalken finns inget formkrav för hyresavtal, men för att du ska bli betalningsskyldig måste studiehemmet bevisa att du är skyldig vilket alltså blir svårt utan ett avtal.Av den information jag fått från dig och studiehemmets hemsida bedömmer jag att inget avtal uppkommit mellan er. För det första har du inte accepterat erbjudandet genom att skriva under kontraktet och för det andra är kontrakt i sig oskälig om det står att du ska betala för hela juli när ni varit överens om att inflytt ska ske i mitten av juli. Angående de datumen mellan 14:de juli och 31:a juli, så har ni kommit överens muntligt. Men eftersom det enligt studiehemmets hemsida är ett krav på skriftligt avtal, så gäller inte den muntliga överenskommelsen i detta fall.Mitt råd till dig är att du kontaktar dem igen och hänvisar till mitt svar. Vill de fortfarande skicka till inkasso kan du kontakta inkasso och förklara din situation, eftersom avtalet mellan dig och Studiehemmet inte är giltigt. Du behöver alltså inte betala fakturorna.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Vad krävs för att ett anbud ska vara bindande?

2018-06-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Vi har fått ett erbjudande om garageplats från ett stort bostadsbolag. Av erbjudandet framgår vilken plats det gäller, pris och det är adresserat till min sambo. Av erbjudandet framgick att han skulle tacka ja innan ett visst datum vilket han också gjorde. Nu påstår de att garaget gått till någon annan och jag hävdar att vi faktiskt ingått ett avtal enligt anbud och accept. Det finns ju inga formkrav för avtal. Har jag missuppfattat något?
|Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du säger finns inga formkrav för avtal. Enligt avtalslagen 1 § är ett anbud bindande för anbudsgivaren. Enligt 2 § är vidare tidsbestämda anbud bindande fram till angiven utgångsdag. Är erbjudande tillräckligt specifikt (som en tumregel kan man säga att det ska räcka för mottagaren att svara "Ja") utgör det erbjudande ni fått ett bindande anbud. Således kan ni hävda att avtalet är bindande gentemot bolaget. Skulle bolaget vägra prestera kan ni söka skadestånd.