Förklaringsmisstag vid offert

2018-06-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Om jag som privatperson har fått en offert, betalat handpenning och fått ett ordererkännande på materialet för golvmaterial från en butik. har dom då rätt att höja priset mer än 50% pga att dom säger att jag har fått fel pris från början?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En offert räknas inom svensk rätt som ett anbud vilket är ensidigt bindande för den som lämnar anbudet dvs. att företaget inte kan frånträda sin offert enligt 1 § Avtalslagen (AvtL) . För att offerten ska bli gällande krävs dock en accept från motparten dvs att man accepterar offerten utan att ändra/lägga till/ta bort något. Ändras offerten på något sätt är det inget bindande avtal utan ses som ett anbud från andra parten. Har företaget satt en tid för svar på anbudet och accepten kommer efter den tiden är företaget inte heller bundna av anbudet enligt 2 § AvtL. Om ingen tid har angivits kan offerten ändå sluta gälla om inget svar kommer inom skälig tid efter att offerten. Det finns ytterligare ett sätt att komma ifrån offerten från företagets sida dvs. om det rör sig om ett så kallat förklaringsmisstag enligt 32 § AvtL. Detta innebär att om företaget har råkat ge ett felaktigt pris från början och motparten (du) förstått eller borde förstått att priset var felaktigt. Här blir det alltså avgörande om hur pass mycket priset avviker från marknadsstandard. Om nu priset som du säger har ändrats med 50% finns det troligtvis möjlighet för företaget att komma undan om nu priset i början var långt under marknadspris. Kort svar Jag kan tyvärr inte ge ett säkert svar men beroende på hur priset låg från början i förhållande till andra företag på marknaden så blir svaret olika. Är priset marknadsmässigt i offerten kommer företaget med stor sannolikhet vara tvungna att fullfölja avtalet. Var företagets offert däremot väldigt lågt finns det däremot stora chanser för företaget att komma undan avtalet. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Bundenhet av avtal och konsuments ångerrätt vid kreditköp

2018-06-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Detta är angående ett bilköp.Jag vart intresserad av en bil som stod hos en bilhandlare i Malmö. Vi hade först telefonkontakt där jag förklara att jag var intresserad vilket sedan ledde till SMS chatt. Efter mycke tvek ångrade jag mig och sade de till säljaren vilket inte verkade vara några problem. Under tiden köpte en annan bil är i stockholm eftersom jag kände att det var avklarat med Malmö. Nu fick vi samtal från en föredetta jurist som vart där för att hjälpa Kruse bilcenter angående ärendet. Det han säger är att det blev ett muntligt avtal på bilen eftersom vi hade SMS chatt med säljaren. Jag sade att jag ville ha bilen men ingenting om att vi var eniga om att detta skulle vara ett muntligt avtal. Det enda vi chattade om var köpet, att jag var intresserad samt hur vi skulle göra för leverans. Inget köpavtal är signerat, alltså inget avtal är signerat av oss och vi har inte ens träffat säljare fysiskt. Hur ser ni på detta ärendet?
Jean Nabo |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline. Jag beklagar det som hänt och förstår att det kan kännas obehagligt. Som jag förstår din situation så menar bilhandlaren i Malmö att det föreligger ett avtal mellan er och detta är något du inte håller med om. I ditt fall så är det lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, kallad Avtalslagen och förkortad AvtL som blir relevant. Krävs ett skriftligt avtal för köp av en bil?Jag kan börja med att nämna att det inte finns några formkrav för ett köpavtal av en bil i svensk rätt, ni behöver alltså inte skriva på något kontrakt eller liknande utan det kan som bilhandlaren hävdar ingås muntligt. Sedan är skriftliga handlingar väldigt bra som bevis i eventuella tvister och används därför väldigt ofta."Hur avtal ingås i svensk rätt: "Anbud - accept - modellen"I svensk rätt gäller den s.k. "anbud – accept – modellen" som gäller vid ingående av avtal (AvtL 1 §). Ett anbud kan liknas vid ett erbjudande om att ingå ett avtal medan en accept som ett godkännande av erbjudandet. Utifrån det du skriver så är det inte helt klart vart du kan placeras i denna modell.Din roll i avtalsmodellen: AnbudDet faktum att bilen stod hos bilhandlaren i Malmö skulle kunna ses som vad man inom juridiken kallar "utbud", alltså att man uppmanar andra att lägga anbud (AvtL 7 §). Skulle det vara så att bilen exempelvis hade en prisskylt eller att du fann den på bilhandlarens webbsida eller någon annan form av reklam så är detta troligtvis fallet. Genom ditt SMS om ditt intresse menar då Bilhandlaren att du lagt ett anbud som dem sedan accepterat och därmed gjort dig bunden till köpet. För att något skall anses som ett anbud så måste det dock enligt juridisk litteratur uppfylla följande kriterier:- Det skall vara riktad till en viss mottagare vilket det är i situationen här, alltså Bilhandlaren i Malmö.- Det skall också vara preciserat, alltså man ska med andra ord förstå att personen vill ingå avtalet. I ditt fall har du skrivit att du vill ha bilen, I och med att jag inte har konversationen framför mig så är det svårt att uttala mig om precisionen men det faktum att du sagt att du vill ha bilen talar tyvärr till din nackdel.Din roll i avtalsmodellen: AcceptDet skulle också vara möjligt att se dig som en person som gett en accept i den ovannämnda modellen. Detta kan ha varit fallet om Bilhandlaren exempelvis erbjudit dig personligen att köpa bilen för en viss summa och du tackat ja genom ditt SMS. I ett sådant fall är du bunden.Din konversation med säljarenDu nämner också att du talat om för en säljare att du ångrat dig, något som denne verkar ha godtagit. Som jag förstår detta så hade ni detta samtal efter SMS-konversationen. Det är högst sannolikt att säljaren du pratat med haft rätt att säga upp ert köpeavtal men i och med att ni endast haft muntlig kontakt så blir detta svårt att bevisa. Din roll som konsumentJag vill också nämna att du är en konsument i och med att du i rollen av en privatperson köpt en bil till dig själv från en bilhandlare.- Har du köpt bilen på kredit, alltså att Bilhandlaren givit dig ett lån så du kan köpa bilen, så blir konsumentkreditlagen, förkortad KkrL tillämplig (KkrL 1 §). Konsumentkreditlagen är tvingande till din fördel, d.v.s. Bilhandlaren kan inte avtala bort de rättigheter som du får genom den. Du har i ett sådant fall rätt att inom 14 dagar från det att du ingick kreditavtalet ångra dig (KkrL 21 & 22 §§). De 14 dagarna börjar tidigast räknas från det att du fått någon form av dokument om kreditavtalet. Utifrån det du beskriver verkar du inte ha fått några dokument alls, något som talar till din fördel.- Som konsument kan man också vända sig till konsumentverket och särskilt webbsidan hallakonsument.se för hjälp och utförliga råd.- Det finns också möjlighet att anmäla Bilhandlaren till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Jag skulle dock endast göra detta som sista utväg. ARN:s beslut är inte bindande för ett företag men de flesta följer besluten för att undvika att hamna på ARN:s "svarta lista". Vidare krävs det bevis och utifrån det du beskriver så verkar endast SMS-konversationen som talar till din nackdel finnas som ett konkret bevis. En tvist i ARN kan också ta lång tid.Sammanfattning:I och med att jag inte riktigt vet omständigheterna om hur bilen köptes eller vad som stod i era SMS-konversationer så kan jag inte avgöra om det föreligger ett bindande avtal. Du får gärna skriva mer detaljer eller ställa en ny fråga. Det jag kan säga är att du i första hand bör peka på att ditt anbud genom SMS:et inte var tillräckligt preciserat. Sedan kan du nämna att du och försäljaren kommit överens om att köpet inte skulle bli av. Utifrån det du nämnt i omständigheterna är det tyvärr en del som talar till din nackdel. Jag uppfattar dels ditt SMS som ganska precist om att du vill köpa bilen och konversationen du haft med säljaren kan bli svår att bevisa. I det fall du fått kredit av Bilhandlaren så skulle du kunna åberopa din ångerrätt enligt konsumentkreditlagen. Avslutningsvis vill jag också passa på att ge dig rådet att vända dig till konsumentverket och särskilt webbsidan hallakonsument.se där du kan få ytterligare hjälp.

Skillnaden mellan ordererkännande och orderbekräftelse

2018-05-17 i Anbud och accept
FRÅGA |Vad är skilllnaden mellan ordererkännande och orderbekräftelse?
|Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Skillnaden mellan ordererkännande och orderbekräftelse är att vid ett ordererkännande skickar säljaren en bekräftelse till köparen om att han tagit emot beställningen enligt de villkor som står i ordererkännandet. En orderbekräftelse skickas ibland av köparen till säljaren, ofta vid muntliga beställningar, för att bekräfta/bevisa sitt muntliga köp. Men de olika begreppen används ofta synonymt. Vad som är skillnaden mellan begreppen kan därför vara svårt att avgöra. Vad som utgör ett ordererkännande eller en orderbekräftelse får avgöras från fall till fall med utgångspunkt i vad som står i dokumentet och vem dess avsändare är. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Bundenhet av köp.

2018-05-11 i Anbud och accept
FRÅGA |Blir en offert ett avtal/kontrakt I samband med att produkten köps utan föregående skriftlig accept? D v s köparen accepterar betalnings,-leveransvillkor utan att signera offerten eller skapa kontrakt.
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer nedan att beskriva hur avtalslagen reglerar anbud-accept. Nedan finns ett sammanfattat svar. Avtalslagen:Huvudregeln för hur avtal ingås är att köparen accepterar ett anbud som säljaren givit (1§ Avtalslagen). Denna regel är ganska enkel men kan vara svår att tolka om man vill veta exakt vad en accept innebär.Ett avtal eller ett allmänt köp kan ingås på flera sätt. Man kan skriva under ett avtal (en offert) där säljaren lämnar ett pris och en specifikation av varan vilket köparen accepterar genom en underskrift. Bundenheten uppstår i detta fall i och med att köparen skriver under avtalet. Detta är det vanligaste sättet att fatta avtal mellan näringsidkare eller vid större köp. Det vanligaste sättet allmänt att ingå avtal i samband med köp kallas konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att man agerar som att ett avtal föreligger vilket båda parterna inrättar sig efter. Om köparen mottager en offert och betalar priset har köparen, genom ett konkludent handlande, inrättat sig efter avtalet. I detta fall uppstår bundenhet i och med köparens betalning då betalningen anses som en accept. Ett typexempel av detta fall är när man handlar mat. Man är bunden av matköpet när man betalar i kassan. Exempel:Accept genom avtal: 1. Säljaren lämnar anbud till köparen genom ett avtal (muntligt eller skriftligt). 2. Köparen läser avtalet och skriver under/säger att denne accepterar.3. Köparens signatur räknas som accepten och bundenhet uppstår. Genom konkludent handlande:1. Säljaren lämnar anbud till köparen muntligt eller genom avtal (muntligt eller skriftligt).2. Köparen läser avtalet och betalar priset för varan.3. Köparens betalning innebär att köparen accepterar avtalet.OBS!Eftersom avtalslagen är dispositiv till många delar kompletteras lagen med branschpraxis och sedvänjor mellan parterna. Detta innebär att även om en köpare betalar offerten kanske detta inte räknas som en accept om branschen påbjuder att man måste skriva under offerten för att bli bunden (branschpraxis). Detta appliceras även när köparen betalar offerten men parterna har avtalat om skriftlighet för att bli bunden i tidigare avtal (sedvänja). Vidare regleras vissa former av köp så att man måste skriva på ett särskilt avtal innan bundenhet kan uppstå. Ett exempel på detta är fastighetsköp (4 kap. 1§ Jordabalken). Där uppställs ett antal saker som måste stå med i avtalet för att köpet ens ska bli giltigt. Konsumentköp:Om man lämnar en offert till en konsument minskar avtalsfriheten mellan parterna. Detta innebär att även om köparen, antingen genom underskrift eller konkluderat handlande, accepterar offerten blir villkor som strider mot konsumentköplagen inte gällande (3§ konsumentköplagen). Villkor som inte accepteras är normalt sett klausuler som inskränker konsumenten rätt till hävning, prisavdrag, skadestånd o.s.v (9-37§§ konsumentköplagen). Sammanfattat:Om inga tidigare avtalade principer föreligger för när bundenhet uppstår bör köparens erläggande av betalningen ses som en accept enligt avtalslagen. Detta innebär att på grund av att köpet genomförs, trots avsaknad av underskrift, bör det innebära att bundenhet ändå uppstår. Dock är det viktigt att köparen är medveten om denna offert och att denna representerar villkoren för köpet för att senare undvika missförstånd. Om köparen erlägger priset enligt offerten får man förutsätta att köparen är medveten om denna. Se dock ovanstående om konsumentköp.Vänligen

Accepterat avtal som säljaren sedan ändrar villkor i, vad gäller?

2018-06-18 i Anbud och accept
FRÅGA |HejSka köpa en större båt genom en proffesionellt båtmäklare. Under mejlkonversation som finns bevarad bjöd jag 1.950000kr om båten levererades Med servade motorer. Mäklaren accepterade detta utan reservation. Nu nör kontraktet ska undertecknas säger han att motorerna inte är servade och att ägaren inte anser att göra det. Jag anser att mäklaren som jag förhandlat med ska uppfylla vår överenskommelse. Vem har rätt.
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom säljaren i ditt fall accepterade ditt förslag så har ni ett bindande kontrakt enligt de regler som gäller för ingående av avtal (1 kap. 1 § avtalslag). Det finns vissa undantag från detta, det främsta är när det gäller vissa typer av köp där det i lagen uppställs ett antal tvingande formkrav (t.ex. vid köp av fastigheter). När det gäller köp av båtar finns inga sådana formkrav.Om det i er mailkonversation framgick att köpet inte skulle vara giltigt förrän ett kontrakt var påskrivet eller liknande så gäller det, men av det du skriver i frågan så tolkar jag det som att så inte var fallet.Eftersom säljaren i detta fallet är en näringsidkare och under förutsättningen att du köpte båten som en privatperson så kan du hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullföljer köpet i enlighet med vad ni kom överens om, d.v.s. med servade motorer (12 § konsumentköplag).Min slutsats är alltså att om det inte innan säljaren accepterade köpet framkom att det enligt säljarens villkor krävs t.ex. ett skriftligt kontrakt så ska avtalet vara enligt ditt mail som säljaren accepterade. Du kan då kräva att de fullföljer försäljningen enligt vad som framgick där.Med vänliga hälsningar,

Måste jag slutföra köpet?

2018-05-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Om jag svarat på en blocketannons och stämt tid för att träffas och köpa en vara men nu ångrat mig, måste jag fortfarande slutföra köpet som jag sagt eller kan jag fortfarande dra mig ur?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om slutande av avtal regleras i avtalslagen (AvtL).I svensk rätt gäller löftesprincipen, innebärande att ett anbud om slutande av avtal är bindande för avgivaren. Huvudregeln är alltså att när någon lämnar ett anbud som sedan accepteras, så har ett avtal uppstått. Med hänsyn till vad du och säljaren kommit överens om kan ett bindande avtal ha ingåtts. Om du vill återkalla din accept måste återkallelsen ha nått säljaren innan denne tagit del av accepten. Av din fråga verkar du och säljaren dock redan ha kommit överens om köpet.Om du måste slutföra köpet beror på hur kommunikationen mellan dig och säljaren har sett ut. Om du förbehållit dig fri att ångra dig eller på liknande sätt uttryckt att du osäker på om du vill köpa varan, bör du vara fri att ta tillbaka till köperbjudandet (9 § AvtL). Läs mer om avtals ingående här och här. Läs om köp mellan privatpersoner här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Är det möjligt att införa en klausul i ett skuldebrev?

2018-05-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Om 2 parter vill skriva ett skuldebrev/avtal, innehållande en klausul på att ett givet lån endast ska återbetalas i fall att den specifika klausulen förverkligas, blir skuldebrevet/avtalet juridiskt bindande? Ex. Jag får 10 000kr av en annan part till ett bilköp, men är endast återbetalningsskyldig i fall att jag säljer bilen inom ett år. Om jag behåller bilen över ett år så river man avtalet. Hur fungerar sådana brev juridiskt? Kan man ha ett skuldebrev med klausuler?Tack på förhand!
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, gäller det huruvida klausul i ett avtal/skuldebrev är bindande eller inte. Definitionen av en klausul är en bestämmelse i ett avtal eller ett kontrakt, de vill säga, en avtalsbestämmelse. I skuldebrev är formkravet lite annorlunda utformat än i avtal. Tanken är att skuldebrev ska kunna skickas vidare till flera parter, och en klausul i denna bemärkelse kan ställa till med problem för en potentiell framtida tredje part som kan inneha skuldebrevet – därför är det svårt att införa en så kallad klausul i ett skuldebrev, då den framtida parten kan ha svårighet att veta om förhållandena är uppfyllda eller inte. Jag skulle rekommendera att skriva ett avtal som inte är ett skuldebrev, där det finns ett anbud från den ena parten (att lånet endast ska återbetalas i fall att den specifika klausulen förverkligas) och en accept från motparten som visar att denna accepterar förhållandet (1 kap. 1§ avtalslagen). Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Har ett bindande avtal uppkommit till följd av förhandling angående köp av bil?

2018-04-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Bifogar delar av en konversation som jag hade med en som skulle sälja en bil på Blocket.Min fråga är om säljaren gjort sig skyldig till avtalsbrott då jag inte fick köpa bilen för det pris som vi kommit överens om. Min tolkning är att jag skulle få köpa bilen för 320.000:- inte bara titta som säljaren hävdar. Säljare:Så du menar att du kommer och kollar på den i helgen om jag släpper för 320?

Jag:yepp!

Säljare:Är tanken att ta med den direkt isåfall?

Jag:Har inte 320.000:- i fickan men kan säkert få loss i nästa vecka o då kommer jag o hämtar

SäljareOk. Lördag eller söndag? Vilken tid?

Jag:det får bli söndag. 11 tiden

Säljare:Varmt välkommen.
Jag kan lita på att du kommer nu? Dvs att jag ska håll den till söndag?Jag står nämligen alltid fast vid mitt ord.
Ok då är den reserverad.Ses på söndag.
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det föreligger ett avtal mellan dig och säljaren och, om så är fallet, om säljaren har begått ett avtalsbrott. Frågan besvaras med regler som finns i avtalslagen (AvtL) och köplagen (KöpL) Har du och säljaren ingått avtal om köp av bilen? Ett avtal uppkommer enligt 1 § AvtL genom att två personer utväxlar anbud och accept. Detta innebär helt enkelt att någon lämnar ett avtalsförslag som någon annan går med på. I ditt fall är det tydligt att du föreslog att du skulle komma för att titta på och hämta bilen så fort du "fått loss" tillräckligt med pengar för att kunna genomföra köpet. Detta gick säljaren med på genom att svara "Ok. Lördag eller söndag? Vilken tid?". Därefter kom ni överens över att träffas på söndagen runt kl. 11 vilket säljaren avslutningsvis bekräftade genom med "Ok. då är den reserverad. Ses på söndag.".Jag kan inte göra någon annan bedömning än att du och säljaren har ingått ett avtal där ni har kommit överens om att du ska komma för titta på, köpa och hämta bilen för 320.000 kr runt kl. 11 på den söndag som åsyftas i ert samtal. Har säljaren begått ett avtalsbrott? Enligt min bedömning så har säljaren begått ett avtalsbrott när han vägrade sälja bilen till dig. Säljarens avtalsbrott innebär att du enligt 23 § KöpL har rätt att kräva att säljaren genomför avtalet. Enligt 25 § KöpL kan du också välja att häva avtalet, dvs, lämna avtalsförhållandet helt.Om du har haft ekonomiska kostnader som en konsekvens av avtalsbrottet så kan du dessutom kräva ersättning från säljaren enligt 27 § KöpL. Hoppas du fick svar på din fråga!